نمونه سوالات پیام نور

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و تاب آوری با سلامت روانهوش هیجانی و تاب آوری با سلامت روان

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و تاب آوری با سلامت روان و دانلود مقاله بررسی آن که در ادامه بخشی را مشاهده خواهید کرد.

بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی «رابطه ی بین هوش هیجانی و تاب آوری با سلامت روان در کارمندان» بوده و در این پژوهش سعی شده به فرضیه های مطرح شده در فصل اول پاسخ داده شود.

فرضیه اول: نتایج مربوط به فرضیه ی 1 (بین هوش هیجانی و تاب آوری کارمندان رابطه وجود دارد) حاکی از آن است که بین هوش هیجانی (r=0/34) با تاب آوری کارمندان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. به این معنی که با افزایش میزان هوش هیجانی، میزان تاب آوری کارمندان افزایش پیدا کرده است. نتیجه حاصل از این فرضیه با یافته پژوهش جاری حسین ، ذاکری حمیدرضا و محمدی مژگان (1389) که نشان دادند (ابعاد هوش هیجانی رابطه ی مثبت و معناداری با تاب آوری دارند) همسو است.

فرضیه دوم: نتایج مربوط به فرضیه 2 (بین هوش هیجانی و سلامت روان کارمندان رابطه وجود دارد) حاکی از رد این فرضیه می باشد. یعنی بین هوش هیجانی با سلامت روان و ابعاد آن رابطه ی معنی داری وجود ندارد. این یافته با تحقیقات گلمن (2001)، بار- ان (2000)، ماتسوماتیو (2006)، اسکوتی و همکاران (2006)، اسمیت و همکاران (2008)، نژاد فرید (1383)، زارعان و همکاران (1385) و شهریاری، حسنیه (1389)، ناهمسو می باشد.

بررسی هوش هیجانی و تاب آوری با سلامت روان

این می تواند به این دلیل باشد که کارمندان دارای هوش هیجانی بالا با همکاران خود روابط اجتماعی مناسب برقرار کرده و از طرفی به علت ساختارهای سیستماتیک و نظامند سازمانی که مغایربا این روابط اجتماعی بوده، این کارمندان را دچارتعارض نموده و سلامت روان آنان را تهدید می کند. و از طرفی می توان ادعا نمود که شاید کارمندان به سوالات پرسشنامه با دقت و صداقت پاسخ نداده اند زیرا این بدیهی است که هوش هیجانی بالا با سلامت روان رابطه معنی داری دارد.

فرضیه سوم: نتایج مربوط به فرضیه ی 3 (بین هوش هیجانی و تاب آوری با سلامت روان رابطه ی چندگانه وجود دارد)، حاکی از تایید این فرضیه از بعد پیش بینی سلامت روان از طریق تاب آوری است. هوش هیجانی و تاب آوری تقریباً 4% واریانس سلامت روان کارمندان را تبیین کرده است. بنابراین فقط تاب آوری بصورت منفی، قوی ترین متغیر برای پیش بینی نمرات سلامت روان کارمندن بوده است(p>0/05).

فرضیه چهارم: نتایج مربوط به فرضیه ی 4 (بین هوش هیجانی، تاب آوری و سلامت روان با سنوات خدمت رابطه وجود دارد)، حاکی از تایید این فرضیه از بعد رابطه تاب آوری با سنوات خدمت می باشد. بین تاب آوری با سنوات خدمت رابطه ی منفی وجود دارد. به این معنی که با افزایش سنوات خدمت میزان تاب آوری کاهش پیدا کرده است. اما بین هوش هیجانی و سلامت روان با سنوات خدمت رابطه معنی دار وجود ندارد.

مقاله تاب آوری با سلامت روان

محدودیت ها:

هر تحقیقی دارای محدودیتهایی است که بیان آنها به محققانی که قصد تحقیق در زمینه های مشابه را دارند کمک می کند تا با دیدی باز و آگاهی از موانع و کمبودها و محدودیتهای تحقیق به امر پژوهش در زمینه های مشابه بپردازند. این تحقیق نیز دارای موانع و محدودیتهایی است که به آن اشاره می کنیم.

- کم بودن تحقیقات مشابه در داخل و خارج از کشور از مهمترین محدودیتهای این پژوهش می باشد که امکان مقایسه ی نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه را امکان پذیرنکرد.

- دشواری دسترسی به آزمودنی ها و جلب رضایت آنان جهت پاسخ گویی به پرسشنامه، مجری را با دشواریهای جدی مواجه کرد.

- عدم همکاری و پاسخگویی ناقص تعداد 40 نفر از کارمندان به پرسشنامه ها که باعث حذف 40 پرسشنامه شده کد در تعمیم نتایج محدودیت ایجاد می کند.

- کافی نبودن سایت علمی معتبر و در دسترس نبودن کتاب و مقالات علمی در زمینه ی متغیرهای مورد مطالعه یکی دیگر از محدودیت های این پژوهش به شمار می آید.

- عدم استفاده از کارمندان زن در این تحقیق نیز یکی از محدودیتها بشمار می رود.

پیشنهادات

1- پیشنهاد می گردد که این تحقیق که بر روی کارمندان مرد انجام گرفته بر روی کارمندان زن نیز اجرا گردد.

2- پیشنهاد می گردد که از طریق تشکیل کارگاه های آموزشی به کارمندان در زمینه افزایش هوش هیجانی و تاب آوری آموزش داده شود تا از این طریق سلامت روان کارمندان افزایش و در نتیجه به حداکثر کارآیی برسند.

1 - در تحقیق حاضر از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد که پیشنهاد می گردد در سایر تحقیقات از تکنیک های مصاحبه و مشاهده برای جمع آوری اطلاعات نیز استفاده شود.

دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی و تاب آوری با سلامت روان در کارکنان در قالب word به صورت کامل و آماده در ۱۰۷ صفحه به قیمت ۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

مقدمه :
سلامت روان به عنوان یکی از دو رکن سلامتی ، لازمه یک زندگی مفید، موثر و رضایت بخش فردی است و سلامت روان افراد یک جامعه ، خصوصاً اقشار موثر و سازنده آن لازمه پویایی ، بالندگی و اعتلای آن جامعه است.
با توجه به ضرورت جدید روان شناسی مثبت نگر اکنون بیشتر پژوهشهای جدید متمرکز بر عوامل محافظت کننده بهبود سلامتی و تجارب بهداشتی می باشد(سیاه پوش و همکاران، ۲۰۰۸) روان شناسی مثبت نگر به جای توجه به آسیب های روان شناختی و ترمیم آنها به سوی بهینه کردن کیفیت زندگی است(سلیگمن ، ۲۰۰۲ ؛ به نقل از جوکار و رحیمی ).
سلامت روان از جمله مفاهیم مهم و اساسی در بهینه کردن کیفیت زندگی است. عوامل مختلفی می توانند سلامت روان افراد را تحت تاثیر قرار دهند. از بین عوامل حمایتی متعدد، روانشناسان توجه ویژه ای را به مفاهیم نسبتاً جدید تاب آوری و هوش هیجانی نموده اند .کارمندان که اجزاء اصلی یک جامعه را تشکیل می دهند زمانی می توانند در پیشبرد اهداف مورد نظر موفق باشند که از سلامت روان لازم برخوردار باشند. شناخت عوامل حمایت کننده در مقابل عوامل موثر در تخریب سلامت روانی می تواند در سلامت روان و کارکرد افراد جامعه موثر باشد.
سازمان جهانی بهداشت سلامت را حالت رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری تعریف کرده است ( به نقل از بلدرو و فالن ، ۱۹۹۵).
سلامت روان عبارتست از قابلیت ارتباط موزن و هماهنگ با دیگران ، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی ، عادلانه و مناسب( میلانی فر، ۱۳۷۳). شخصی که بتواند با محیط خود و اطرافیان به طور کلی ، اجتماع سازگار شود از نظر بهداشت روانی بهنجار است.
یکی از عواملی که به افراد و جوامع کمک می کند تا در برابر آسیبها مقاومت کنند، مفهوم جدید تاب آوری است. تاب آوری به صورتهای مختلف تعریف شده است. بیشتر تعاریف بر انطباق به رغم وجود موانع یا موقعیت های دشوار اشاره دارند(کلاریچ ،۱۹۹۸). اکثر تعاریف ، تاب آوری را فرآیندی می دانند که از تصمیمات روزمره متاثر است(ماستن ، ۲۰۰۱). به وضوح قابل درک است که هوش هیجانی مولفه بسیار مهمی در اتخاذ صحیح تصمیمات روزمره و انطباق با موقعیت های دشوار است. پرواضح است که تعامل هوش هیجانی و تاب آوری تاثیر زیادی در سلامت روان دارد.
به اعتقاد کامپفر (۱۹۹۹) تاب آوری یعنی بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادلی بالاتر از وضعیت پیش از بروز شرایط ناگوار، به نحوی که سازگاری مثبت با زندگی می تواند پیامد ان باشد. بنابراین افراد با تاب اوری بالا، در شرایط استرس زا و موقعیت های ناگوار ، سلامت روان شناختی خود را حفظ می كنند . تعدادی از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی با تاب آوری ارتباط دارند. در سطح فردی این عوامل شامل جنسیت و عزت نفس می باشند. در زمینه عوامل خانوادگی می توان به ساختار خانواده و حمایت والدین اشاره کرد و در نهایت عوامل اجتماعی به صورت حمایت های اجتماعی و یا عوامل خطر آفرین ( تبعیض یا فقر ) موثر خواهد بود(لافرومویس، هویت، الیور، ویت بک ، ۲۰۰۶).
پژوهش هایی که در زمینه رابطه تاب آوری و سلامت روان انجام شده نشان داد بین تاب آوری و سلامت روانی رابطه مستقیم وجود دارد.

افراد تاب آور می توانند به انواع شرایط استرس زا چیره شوند و سلامت روانی خود را حفظ کنند ( نیومن و همکاران ، ۲۰۰۳ ، به نقل از خدامراد مومنی، پروانه کریمی، ۱۳۸۹).
تاب آوری نوعی مصون سازی در برابر مشکلات روانی – اجتماعی بوده و کارکرد مثبت زندگی را افزایش می دهد( آنتونووکسی ۱۹۷۹، نقل از جوادی ۱۳۸۷).
البته تاب آوری تنها پایداری در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است.
عامل دیگری که کمک می کند تا افراد در برابر آسیب ها مقاومت کنند مفهوم نسبتاً جدید هوش هیجانی است.
هوش هیجانی شامل درک ، فهم ، استدلال و اداره هیجان خود و دیگران می باشد ( سالووی و همکاران، ۲۰۰۲ ) ، و قابلیت های هوش هیجانی برای خودگردانی هیجانی و تدبیر ماهرانه روابط، بسیار با اهمیت است.
به طوری که امروزه بر این باوریم که اگر افراد از هوش هیجانی بالایی برخوردار باشند می توانند با مشکلات و چالش های خود بهتر سازگار گردند و به گونه ای موثر به کنترل هیجانات خود بپردازند و بدین ترتیب موجبات بهبود و افزایش سلامت روانی خود را فراهم نمایند ( تایلور ، ۲۰۰۰).

اهمیت و ضرورت تحقیق :

تحولات عظیمی که در حوزه روان شناسی سلامت روان رخ داد،انسان را وا می دارد تا مولفه هایی را مورد ارزیابی قرار دهد که بر سلامت روان تاثیر بسزایی دارد.لزوم بررسی مهارتهای هیجانی و میزان تحمل دشواری های سازمانی که تصور می شود سلامت روان افراد و در نتیجه موفقیت و کارآیی بهتر افراد و سازمانها را تبیین می کند و افزایش پژوهش های انجام شده در این زمینه در کشورهای توسعه یافته؛و با توجه به این که سلامت روان کارمندان در کشور ما به ندرت مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است، در پژوهش حاضر تلاش نموده ایم که گامی در این مسیر برداریم .

احتمالاً پیشرفت و موفقیت افراد می تواند ناشی از سلامت روان و آن نیز ناشی از دو مفهوم هوش هیجانی و تاب آوری باشد.از آنجایی که نیروی انسانی کارآمد لازمه عملکرد بهینه یک سازمان سالم می باشد، لذا نتایج این پژوهش می تواند کاربردی مفید برای مدیران و رؤسای سازمانها در جهت ارتقاء سطح عملکرد نیروی انسانی باشد.همچنین با توجه به نقش و اهمیت متغیر های هوش هیجانی و تاب آوری در سلامت روان و قابل تغییر بودن و قابلیت یادگیری این متغیرها می توان با ارائه راهکارهای مناسب ، سلامت روان و در نتیجه سطح کارآیی نیروی انسانی را افزایش داد.

اهداف پژوهش اهداف کلی :

• بررسی رابطه هوش هیجانی و تاب آوری با سلامت روان  در کارمندان اهداف جزئی :

• بررسی رابطه سنوات خدمت با هوش هیجانی

• بررسی رابطه سنوات خدمت با تاب آوری

• بررسی رابطه سنوات خدمت با سلامت روان

• بررسی رابطه درآمد با سلامت روان

• بررسی میزان تحصیلات با تاب آوری فرضیه های پژوهشی

۱ – بين هوش هيجانی و تاب آوری در کارمندان رابطه وجود دارد .

۲ –  بين هوش هیجانی و سلامت روان در کارمندان رابطه وجود دارد.

۳ – بين هوش هیجانی با تاب آوری و سلامت روان رابطه چندگانه وجود دارد .

۴ – بين متغیرهای مورد پژوهش با سنوات خدمت کارمندان رابطه وجود دارد.

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و تاب آوری با سلامت روان

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و تاب آوری با سلامت روان

جهت دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی و تاب آوری با سلامت روان از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
107 word 9,900 تومان

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و تاب آوری با سلامت رواندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

مطالب مرتبط

اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور