نمونه سوالات پیام نور

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)همیار دانشجو
دانلود پایان نامه و رساله مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار) با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید.
طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی در اقلیم سرد و خشک ایران.
۱-۳ مشکلات موجود در سیاستگذاری ،برنامه ریزی و طراحی مسکن
دولتمردان شاید ضروری بدانند برای تقویت روحیه مردم لیوان جامعه ایران را از آنچه هست پر تر نشان دهند! تا جایی که جامعه ما را در جهان نمونه و الگو قلمداد نمایند!؟ اما جامعه معما رو شهر ساز ایران باید مشکلات معماری را از دید آسیب شناسی، کالبدی و ساختاری واقع بینانه و به صورتی که هست تحلیل کند.تا بتوانند راه حل مقتضی و مناسب ارائه نمایند.
بر طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۸۰ نزدیک ۱۲ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که ۸ میلیون در شهر و ۴ میلیون در روستا قرار دارند. طبق آمار سال ۱۳۸۰ و بررسی مستخرج آن ۷۰% بافت شهری و ۸۰% بافت روستایی ایران بافت فرسوده است. در حدود ۸٫۸ میلیون مسکن فرسوده وجود دارد.کمبود مسکن در حال حاضر در حدود ۱٫۵ میلیون واحد می باشد.در سال نیز به حدود۳۵۰هزار واحد مسکونی جدید بخاطر افزایش جمعیت و بت بع آن افزایش زوج های جوان نیاز داریم که این میزان به دو برابر خواهد رسید. یعنی در کشور باید در حدود ۱۰٫۳میلیون واحد مسکونی نوسازی و سالانه قریب۵۰۰ هزار واحد جدید نیز ساخته شود (عظیمی بلوریان،۱۳۸۶،ص۳).

پایان نامه مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

البته تمام موارد فوق بدون در نظر گرفتن خدمات عمومی و شهری میباشد. افزایش تقاضای مسکن موجب تمرکز دیدگاه مسؤلان کشور بر جنبه های کمی مسکن شده است. مسؤلان مجبور به اتخاذ تصمیماتی در جهت تامین مسکن برای در صد بالایی از جمعیت جامعه با عناوین مثل مسکن ارزان قیمت ،مسکن حداقل مسکن کارگری ،مسکن اقشار کم درآمد و مسکن مهر…نمایند.
متاسفانه جنبه های کیفی مسکن موجب غفلت جدی قرارگرفته است.درست است که جنبه کمی مسکن مشکل درصد بالایی از جامعه می باشد! اما مشکل کیفی مسکن دامنگیر اکثر افراد جامعه است. مهمترین جنبه کیفی مسکن که سایر عوامل را تا حد زیاد تحت الشعاع خود قرار میدهد بهره مندی از یک زندگی سالم مبتنی بر اصول پایدار است. اما آیا فضاهای مجتمع های زیستی امروز در برگیرنده یک زندگی مطلوب برای ساکنان است؟ شان و کرامت انسانی و فرهنگ ساکنان حلقه گمشده سیاست گذاری، طراحی و ساخت مسکن در کشور می باشد. مجتمعها یزیستی امروز،آن معماری مردم وار ،انسان گرا و منطبق بر فرهنگ گذشته نیست!
-۳-۱٫ نظریات در رابطه با مفاهیم توسعه پایدار
مفهوم توسعه پایدار به معنی ارائه راه حل هایی در مقابل الگوهای سنتی کالبدی،اجتماعی اقتصادی توسعه میباشد.که بتواند از بروز مسائلی همچون روح بی عدالتی پایین آمدن کیفیت زندگی ،آلودگی هوا ،تخریب محیط زیست و.. جلوگیری کند. (سفلائی،۱۳۸۳،ص۶۳).
تا کنون تعریف جامعی از توسعه پایدار ارائه نشد است. در کمیسیون بروتلند میخوانیم« توسعه این که بتواند نیازهای کنونی را بدون از دست دادن توانائیهای نسل آینـده در تامین نیازهایشان تامین کند» ( علی نژاد،۱۳۸۶،ص۶). در سال ۱۹۹۱اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست پایداری را «بهبود کیفیت زندگی انسان در چهارچوب برد اکوسیستم های حامی » مورد تاکید قرار داد(سفلائی ۱۳۸۳،ص۶۳). جان اهرنفلید مدرس مؤسسه فن آوری ماساچوست پایداری را امکان شکوفائی دائمی انسان و دیگر موجودات تعریف کرده و پایدار بودن را نتیجه یک فرهنگ می داند.
که طی زمان طولانی انباشت می شود. مارجری رود یک معمار منظر و مدیر مؤسسه والاس می گوید: « هیچکس نمی داند پایداری واقعا چیست! پایداری چیزی است که مردم آنرا تشخیص می دهند و در مورد اصول پایه آن تصوراتی دارند که عمدتا شامل سلامت محیطی و پایداری اجتماعی و اقتصادی اسـت» (فـورت میر،۱۳۸۷،ص۴۱،).در دهه اخیر است که واژه «پایداری» با معنی کنونی آن یعنی«آنچه که می تواند درآینده تداوم یابد»کاربرد پیداکرده است. در کنفرانس شهر سازی برلین در سال ۲۰۰۰تعریف زیر برای توسعه پایدار ارائه گشت: «ارتقای کیفیت زندگی شامل بهبود شرایط اکولوژیک فرهنگی سیاسی ،نهادی ،سازمانی و اقتصادی بدون آنکه نتیجه آن کاهش بیش از حد سرمایه های طبیعی و بدهی منطقه ای باشد.و بر نسل های آینده تحمیل گردد»( قبادیان،۱۳۸۸ص ۴۱).

رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

۲-۳-۳رویکرد پایداری اجتماعی در طراحی مسکن
پساز فروکش کردن تب سبک هایی که در دهه های اخیر و در دوران بعد از مدرنیسم رواج یافته بودند.توجه به معماری انسان گرا به عنوان بازتولیدی که باید پاسخگوی نیازهای انسان در ابعاد مختلف باشد، منجر به شکل گیری رویکرد هائی شد که با عنوان رویکرد اجتماعی در طراحی مسکن شناخته می شود. اصل رویکرد اجتماعی انسان ،فرهنگ و شیوه زندگی اولست (رئیسی،۱۳۸۶،ص.۶).طراحی معماری می تواند نقش ارزنده ای در پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی ایفا کند. همانطورکه ساختارهای اجتماعی بر معماری اثر میگذارد،عکس آن نیز می تواند اتفاق بیفتد. یک مجتمع مسکونی با پایداری اجتماعی،می تواند به مردم کمک کند تا منافع زندگی پایدار را درک کنند.
بنا بر نگرش اجتماعی، مسکن محصولی است در رابطه با طبیعت ،اجتماع،ایدئولوژی،جهان بینی ،روش زندگی،نیازهای اجتماعی و روانی و مهمتر از همه فرهنگ ساکنان .طراحی پایدار در حوزه معماری بر سه اصل«صرفه جوئی در مصرف سوخت»،«طراحی بر اساس چرخه حیات»و«طراحی انسانی» تاکید دارد.(خلیجی۱۳۸۹،ص.۶۵). در بین این عوامل، نقش عامل انسان و فرهنگ بعنوان عامل غیر کالبدی بمراتب از دو مولفه دیگر شاخص تراسـت این مولفه می تواند عامل سازندگی، توسعه و یا تخریب و تضییع دو مولفه دیگر باشد. شرایط ناپایدار اجتماعی در نهایت به ناپایـداری محیطی و اقتصادی منجر خواهد گشت.
معیار فرهنگی مفهوم پایداری بیانگر تعریفی از روح مکان است که معماری جزئی از آن است.( شولتز،۱۳۸۲،ص۲۰) این تصور بازتابی از دیدگاههای مردم شناختی است که مردم را از جهت فرهنگی با مکان مرتبط می داند و به این باور اتکا دارد که توجه به فرهنگ مهمترین عامل پایدار ساختن معماری است(عینی فر،۱۳۸۸ص.۱۸) در معیار فرهنگی مفهوم پایداری ،جنبه های فرهنگی از حس مکان و درک فرهنگ بومی و جنبه های اجتماعی از مشارکت مردم در شکل دهی به محیط زندگی حاصل می شود. این حوزه ،پایداری اجتماعی نامیده می شود و اهداف آن مطابق تصویر ۲-۳ توانمنـد سـازی ساکنان، مشـارکت،هویت فرهنگی ،همبستگی اجتمـاعی و…مــی باشـد ( عزیزی،۱۳۸۰،ص.۲۰)
-۳-۵-۱ظرف مکانی فرهنگ و روابط اجتماعی
اجزای اصلی یک جامعه را افراد تشکیل میدهد.در جوامع ابتدائی و یا گسترش یافته ،هـر فـرد منزوی از دیگران نیست .و به دلایل مختلف از جمله نیاز با دیگر افراد جامعه ارتباط برقرار میکند. هر رابطه اجتماعی نیاز به ظرف مکانی دارد. مقیاس این ظرف مکانی گوناگون است. ظرف مکانی می تواند در برگیرنده بنا، محل،منطقه،بین منطقه، شهر و کشور می باشد.
از حدود سی سال پیش تاکنون محققین نامداری چون پاول اولیور و آموس را پاپورت با نگرش خاص فرهنگی-اجتماعی خود به موضوع معماری ،فرهنگ و جامعه پرداخته اند. این محققین ظرف مکانی خود را با نامهایی چون “معماری بومی“ ،“معماری مردمی“ ، “معماری عامیانه “معرفی نموده اند. در هر ظرف مکانی فعالیتهایی رخ می دهد .محقق فرهنگ گرا سعی در بازسازی این فعالیت می نماید. فعالیت و مجموعه فعالیت ها نمود خاص خود را در فضای معماری دارند.
به سخنی دیگر هر فضا می تواند نشان دهنـده نوع فعالیتی باشد که در آن صورت می‏‎گیرد. محققین فرهنگ گرا یک نظریه بسیار مهم در این خصوص ارائه می نمایند آنها معتقد اند شکل ظرف مکـانی معلول یاز فرهنگ جامعه است.آموس را پاورت نظریه پرداز فرهنگ گراا در برابر نگاه مادی به معماری کتاب «فرهنگ و شکل خانه»را نوشت. او معتقد است که یک بنا عوامل پیچیده و پرشمار کنش و واکنش های متقابل است از دیدگاه او عامل فرهنگ عامل اصلی و عوامل اقلیمی ،تکنولوژیکی و محیطی…. عوامل فرعی یا درجه دو هستند(پرچمی عراقی،۱۳۸۱،ص.۱۱).
عوامل فرهنگی و اجتماعی طیف متنوعی از موضوعات را در بر می گیرند.
برای مثال مهمان نوازی یکی از الگو های رفتاری ایرانیان در طی چندین هزار سال بوده است. این رفتار در بنا به اشکال مختلف نمود پیدا کرده است. شکل گیری بخش مجزا و خاص برایم همان بنام بیرونی شناخته می شد. در دوره معاصر به دلایل اقتصادی و تغییراتی که در الگوی مسکن پدید آمد گرانی مسکن،کمبود زمین، عدم تمکنم الیقشر و سیع یاز مردم و… آپارتمان نشینی رواج یافت.اما در معماری جدید که امکان ساختن فضای مجزا برای مهمان نبود مکانی تحت عنوان پذیرائیکه محل مخصوص مهمان بود شکل گرفت. البته با گسترش بیشتر آپارتمان نشینی و کاهش متراژ واحدها که برای زندگی یک خانواده کوچک هم مناسب نیست چگونه میتوان مهمان جای داد؟ لذا ساکنان آنها به تعبیری در نوع رفتار در رابطه با مهمان اقدام نمودند و رفته رفته به جای “مهمان نوازی “ رفتار “مهمان گریزی “رایج گردید (سلطان زاده،۱۳۸۳،ص.۱۱۴).
-۵٫ ارزش های پایدار در معماری مسکونی ایران
دکتر پیرنیا با نگاه خاص فرهنگی – اجتماعی خود به معماری ارزشمند ایران پنج اصل مردم واری،پرهیز از بیهودگی، نیارش ،خودبسندگی و درونگرایی را به عنوان اصول پنجگانه معماری ایران مطرح نموده اند(پیر نیا،۱۳۸۰٫ص۲۷).در این بخش به بررسی تطبیقی این اصول با معماری پایدار می پردازیم .البته برخی از جنبه های معماری مسکونی ایران،جنبه های فرازمانی و مکان یدارد که خارج از این حیطه بحث می باشد.
-۱۸ ارائه مدل پایداری اجتماعی
در این بخش عوامل استخراج شده پایداری از دیدگاه جامعه آماری متخصصان در قالب یک مدل علی ارائه می شود عوامل ۸گانه استخراج شده پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی از دیدگاه صاحبنظران و متخصصان به قرار زیر می باشد . بشرح زیر می باشد
• عامل ۱ :سرزندگی و پویایی فضای باز و نیمه باز
• عامل ۲:آسایش
• عامل۳:مدیریت مبتنی بر تعاملات اجتماعی
• عامل ۴:دسترسی به خدمات عمومی
• عامل ۵:رعایت حریم سازی فیزیکی و بصری
• عامل ۶:تشخص ورودی
• عامل۷:بهداشت و آرامش محیط
• عامل ۸:عرصه بندی و کیفیت فضائی
۳-۱۸-۱ انتخاب متغیر ها
با استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون خطی و تعیین اثرات مستقیـم و غیر مستقیم متغیر ها بر پایداری اجـتماعی مجتمع مسکونی مورد بررسی اولیه قرار گرفت عامل دوم(ـایش)به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد تاثیر سایر عاملها بر روی این عامل مورد بررسی قرار گرفت.

دانلود طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار) در قالب ورد به صورت کامل و آماده با قابلیت ویرایش و پرینت در ۲۷۵  صفحه بهمراه پوستر های پایانی کار + پلان های پایانی + پرسشنامه ها به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)

پایان نامه مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

جهت دانلود طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار) از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
200 word 25,000 تومان

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور