نمونه سوالات پیام نور

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

دانلود پایان نامه و رساله مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار) با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید.
طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی در اقلیم سرد و خشک ایران.
1-3 مشکلات موجود در سیاستگذاری ،برنامه ریزی و طراحی مسکن
دولتمردان شاید ضروری بدانند برای تقویت روحیه مردم لیوان جامعه ایران را از آنچه هست پر تر نشان دهند! تا جایی که جامعه ما را در جهان نمونه و الگو قلمداد نمایند!؟ اما جامعه معما رو شهر ساز ایران باید مشکلات معماری را از دید آسیب شناسی، کالبدی و ساختاری واقع بینانه و به صورتی که هست تحلیل کند.تا بتوانند راه حل مقتضی و مناسب ارائه نمایند.
بر طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1380 نزدیک 12 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که 8 میلیون در شهر و 4 میلیون در روستا قرار دارند. طبق آمار سال 1380 و بررسی مستخرج آن 70% بافت شهری و 80% بافت روستایی ایران بافت فرسوده است. در حدود 8.8 میلیون مسکن فرسوده وجود دارد.کمبود مسکن در حال حاضر در حدود 1.5 میلیون واحد می باشد.در سال نیز به حدود350هزار واحد مسکونی جدید بخاطر افزایش جمعیت و بت بع آن افزایش زوج های جوان نیاز داریم که این میزان به دو برابر خواهد رسید. یعنی در کشور باید در حدود 10.3میلیون واحد مسکونی نوسازی و سالانه قریب500 هزار واحد جدید نیز ساخته شود (عظیمی بلوریان،1386،ص3).

پایان نامه مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

البته تمام موارد فوق بدون در نظر گرفتن خدمات عمومی و شهری میباشد. افزایش تقاضای مسکن موجب تمرکز دیدگاه مسؤلان کشور بر جنبه های کمی مسکن شده است. مسؤلان مجبور به اتخاذ تصمیماتی در جهت تامین مسکن برای در صد بالایی از جمعیت جامعه با عناوین مثل مسکن ارزان قیمت ،مسکن حداقل مسکن کارگری ،مسکن اقشار کم درآمد و مسکن مهر...نمایند.
متاسفانه جنبه های کیفی مسکن موجب غفلت جدی قرارگرفته است.درست است که جنبه کمی مسکن مشکل درصد بالایی از جامعه می باشد! اما مشکل کیفی مسکن دامنگیر اکثر افراد جامعه است. مهمترین جنبه کیفی مسکن که سایر عوامل را تا حد زیاد تحت الشعاع خود قرار میدهد بهره مندی از یک زندگی سالم مبتنی بر اصول پایدار است. اما آیا فضاهای مجتمع های زیستی امروز در برگیرنده یک زندگی مطلوب برای ساکنان است؟ شان و کرامت انسانی و فرهنگ ساکنان حلقه گمشده سیاست گذاری، طراحی و ساخت مسکن در کشور می باشد. مجتمعها یزیستی امروز،آن معماری مردم وار ،انسان گرا و منطبق بر فرهنگ گذشته نیست!
رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

معیار فرهنگی مفهوم پایداری بیانگر تعریفی از روح مکان است که معماری جزئی از آن است.( شولتز،1382،ص20) این تصور بازتابی از دیدگاههای مردم شناختی است که مردم را از جهت فرهنگی با مکان مرتبط می داند و به این باور اتکا دارد که توجه به فرهنگ مهمترین عامل پایدار ساختن معماری است(عینی فر،1388ص.18) در معیار فرهنگی مفهوم پایداری ،جنبه های فرهنگی از حس مکان و درک فرهنگ بومی و جنبه های اجتماعی از مشارکت مردم در شکل دهی به محیط زندگی حاصل می شود. این حوزه ،پایداری اجتماعی نامیده می شود و اهداف آن مطابق تصویر 2-3 توانمنـد سـازی ساکنان، مشـارکت،هویت فرهنگی ،همبستگی اجتمـاعی و...مــی باشـد ( عزیزی،1380،ص.20)
-3-5-1ظرف مکانی فرهنگ و روابط اجتماعی
اجزای اصلی یک جامعه را افراد تشکیل میدهد.در جوامع ابتدائی و یا گسترش یافته ،هـر فـرد منزوی از دیگران نیست .و به دلایل مختلف از جمله نیاز با دیگر افراد جامعه ارتباط برقرار میکند. هر رابطه اجتماعی نیاز به ظرف مکانی دارد. مقیاس این ظرف مکانی گوناگون است.

ظرف مکانی می تواند در برگیرنده بنا، محل،منطقه،بین منطقه، شهر و کشور می باشد.
از حدود سی سال پیش تاکنون محققین نامداری چون پاول اولیور و آموس را پاپورت با نگرش خاص فرهنگی-اجتماعی خود به موضوع معماری ،فرهنگ و جامعه پرداخته اند. این محققین ظرف مکانی خود را با نامهایی چون “معماری بومی“ ،“معماری مردمی“ ، “معماری عامیانه “معرفی نموده اند. در هر ظرف مکانی فعالیتهایی رخ می دهد .محقق فرهنگ گرا سعی در بازسازی این فعالیت می نماید.

فعالیت و مجموعه فعالیت ها نمود خاص خود را در فضای معماری دارند.
به سخنی دیگر هر فضا می تواند نشان دهنـده نوع فعالیتی باشد که در آن صورت می‏‎گیرد. محققین فرهنگ گرا یک نظریه بسیار مهم در این خصوص ارائه می نمایند آنها معتقد اند شکل ظرف مکـانی معلول یاز فرهنگ جامعه است.آموس را پاورت نظریه پرداز فرهنگ گراا در برابر نگاه مادی به معماری کتاب «فرهنگ و شکل خانه»را نوشت. او معتقد است که یک بنا عوامل پیچیده و پرشمار کنش و واکنش های متقابل است از دیدگاه او عامل فرهنگ عامل اصلی و عوامل اقلیمی ،تکنولوژیکی و محیطی.... عوامل فرعی یا درجه دو هستند(پرچمی عراقی،1381،ص.11).
عوامل فرهنگی و اجتماعی طیف متنوعی از موضوعات را در بر می گیرند.
برای مثال مهمان نوازی یکی از الگو های رفتاری ایرانیان در طی چندین هزار سال بوده است. این رفتار در بنا به اشکال مختلف نمود پیدا کرده است. شکل گیری بخش مجزا و خاص برایم همان بنام بیرونی شناخته می شد. در دوره معاصر به دلایل اقتصادی و تغییراتی که در الگوی مسکن پدید آمد گرانی مسکن،کمبود زمین، عدم تمکنم الیقشر و سیع یاز مردم و... آپارتمان نشینی رواج یافت.اما در معماری جدید که امکان ساختن فضای مجزا برای مهمان نبود مکانی تحت عنوان پذیرائیکه محل مخصوص مهمان بود شکل گرفت. البته با گسترش بیشتر آپارتمان نشینی و کاهش متراژ واحدها که برای زندگی یک خانواده کوچک هم مناسب نیست چگونه میتوان مهمان جای داد؟ لذا ساکنان آنها به تعبیری در نوع رفتار در رابطه با مهمان اقدام نمودند و رفته رفته به جای “مهمان نوازی “ رفتار “مهمان گریزی “رایج گردید (سلطان زاده،1383،ص.114).
-5. ارزش های پایدار در معماری مسکونی ایران
دکتر پیرنیا با نگاه خاص فرهنگی - اجتماعی خود به معماری ارزشمند ایران پنج اصل مردم واری،پرهیز از بیهودگی، نیارش ،خودبسندگی و درونگرایی را به عنوان اصول پنجگانه معماری ایران مطرح نموده اند(پیر نیا،1380.ص27).در این بخش به بررسی تطبیقی این اصول با معماری پایدار می پردازیم .البته برخی از جنبه های معماری مسکونی ایران،جنبه های فرازمانی و مکان یدارد که خارج از این حیطه بحث می باشد.
-18 ارائه مدل پایداری اجتماعی
در این بخش عوامل استخراج شده پایداری از دیدگاه جامعه آماری متخصصان در قالب یک مدل علی ارائه می شود عوامل 8گانه استخراج شده پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی از دیدگاه صاحبنظران و متخصصان به قرار زیر می باشد . بشرح زیر می باشد
• عامل 1 :سرزندگی و پویایی فضای باز و نیمه باز
• عامل 2:آسایش
• عامل3:مدیریت مبتنی بر تعاملات اجتماعی
• عامل 4:دسترسی به خدمات عمومی
• عامل 5:رعایت حریم سازی فیزیکی و بصری
• عامل 6:تشخص ورودی
• عامل7:بهداشت و آرامش محیط
• عامل 8:عرصه بندی و کیفیت فضائی
3-18-1 انتخاب متغیر ها
با استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون خطی و تعیین اثرات مستقیـم و غیر مستقیم متغیر ها بر پایداری اجـتماعی مجتمع مسکونی مورد بررسی اولیه قرار گرفت عامل دوم(ـایش)به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد تاثیر سایر عاملها بر روی این عامل مورد بررسی قرار گرفت.

تاثیر مؤلفه های اقتصادی در طراحی مسکن

طی دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت و رشد صنعتی کشو‌ر، مهاجرت به سوی شهر‌ها، افزایش جمعیت شهری‌، کاهش بعد خانوار، تامین مسکن مناسب بر‌ای خانوارها با مشکلات عدیده‌ای‌ در کشور روبرو شده‌است‌. متغیرها ی‌چهارگانه اقتصادی‌حجم نقدینگی، درآمد خانوار،‌قیمت‌زمین و هزینه ‌ساخت عواملی‌می باشندکه‌قیمت مسکن‌ را تحت تاثیر قرارمی‌دهند زمانی‌که در مقابل تعداد زیاد درخواست کننده‌ مسکن قرار می گیریم ‌نه تنها کمیت ‌بلکه‌ مشکلات زیاد دیگری‌ هم مطرح اسـت‌در این میان دو پارامتر ارزان بو‌دن و کوچک بودن برای افراد کم درآمد ،‌عمده دیدگاه در رابطه با اقتصاد مهندسی مسکن در کشور است‌. در جدول5-1و5-2 عامل اقتصاد و تاثیر آن بر مسکن دریک ‌دهه 70و80 ‌بررسی شده است‌.

تاثیر عامل اقلیم در طراحی‌مجتمع‌مسکونی

طراحی اقلیمی درسرزمین ایران سابقه چند هزار ساله دارد. با ظهـور معماری مدرن واستفاده روزافزون ازتاسیسات‌مکانیکی ، ‌اهمیت اقلیم‌،‌ موردکم توجهی‌قرار گرفت‌. ولی با توجه‌ به بحث هدفمندی یارانه ها ،بالارفتن قیمت ‌سوخت مصرفی در بخش مسکن و... طراحی منطبق سراصول اقلیمی دوباره مورد توجه قرار گرفته است‌. تدوین مقررات ملی ساختمان مبحث 19و تهیه  راهنمای آن‌و ازطرفی‌لازم الاجرا بودن‌آن اهمیت این بخش را درصنعت ‌ساختمان‌ مورد تاکید قرارمی دهد. دراین راستا با توجه به مطالعات انجام یافته موارد زیر درراستای‌نیل‌به اهداف مذکور توصیه می گردد.

ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی :

هدف از ساختمان، استفاده از فضاهای آن است و استفاده از فضاهای داخلی ساختمان به نحو مطلوب وقتی میسر است که وسایل مورد نیاز هر فضا تهیه و در محل مناسب آن قرار داده شود. متاسفانه از آنجا که هنگام تهیه طرح به وسایل مورد نیاز داخلی(مبلمان) کمتر توجه می شود. بعد از اجرای طرح به دلیل عدم پیش بینی کافی، اشکالات و نارسایی هایی به وجود می آید. بنابراین بهتر است هنگام تهیه طرح، به فضاهی داخلی و مبلمان آن از قبیل قفسه بندی ها، میزها، صندلی ها، کاناپه تختخواب و دیگر وسایل موردنظر خصوصا موارد تاسیساتی مد نظر قرار گیرد.

4-4-2-1 ابعاد پذیرائی و نشیمن

با توجه به اینکه این فضا، محل تجمع، تماشای تلویزیون، سرگرمی و ارتباط با دیگران است، حتی الامکان می باید در محلی قرار بگیرد که از هر نظر مناسب عملکرد آن باشد. بدین معنی که ورودی دسترسی کوتاه و مستقیم داشته باشد، تا افراد خانواده و میهمان به سهولت به آن دسترسی پیدا کنند. نورگیری و چشم انداز آن مناسب و زیبا باشد، ارتباط آن به آشپزخانه یا محل صرف غذا مستقیم یا نزدیک باشد و تهویه آن به خوبی انجام پذیرد.

در خانه های با وسعت کافی، فضای نشیمن، از فضای پذیرائی میهمان مجزا ولی در مجاورت آن قرار می گیرد تا دسترسی آنها با یکدیگر به سهولت انجام پذیرد. ابعاد این دو فضا، به نوع خانواده، نحوه و مقدار معاشرت آنها با دیگران بودجه، امکانات مادی، سلیقه های شخصی و در نتیجه تعداد وسایل و مبلمان مورد استفاده آنان بستگی دارد. در این صورت سطح آن می تواند از حداقل فضایی که امکان جمع شدن افراد خانواده را فراهم آورد شروع شده به فضاهای سخاوتمندانه با تقسیمات متفاوت برای عملکردهای مختلف، وسعت یابد.

دانلود طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار) در قالب ورد به صورت کامل و آماده با قابلیت ویرایش و پرینت در ۲۰۰ صفحه بهمراه پوستر های پایانی کار + پلان های پایانی + پرسشنامه ها به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)

قسمتی از این پایان نامه صفحه ۱۰ :

طراحی سکونت گاه پایدار
مبحثی که امروزه به عنوان معماری پایدار مطرح شده در واقع زیر مجموعه مقوله توسعه پایدار و سنتزی است که در پایان هزاره دوم میلادی مطرح شده است.توسعه ای که سر کشانه و با استفاده از منابع فکری مدرنیته و مدرنیزم به پیش می تاخت. هشدار اصلی را زمانی دریافت کرد که درپی علل آشفتگی آب و هوا ضرر و زیان فاحش ناشی از آن،تداوم زیست در کره خاکی در معرض خطر جدی قرار گرفت(رئیسی،۱۳۸۶،ص۶).معماری نیز از این امر تبعیت نمود توسعه پایدار به معنی ارایه راه حل هایی در مقابل الگوهای فانی کالبدی،اجتماعی و اقتصادی توسعه میباشد که بتواند از بروز مسایلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه های زیستی، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان درحال و آینده جلوگیری کند(سفلانی ،۱۳۸۳،ص.۶۳).

هدف در توسعه پایدار تامین نیازهای امروز بدون از بین بردن قابلیتهای نسل آینده در تامین نیازهایشان می باشد. برای تامین آسایش و رفاه مطلوب،مبحث پایـداری از سه جنبه اجتماعی محیطی و اقتصادی نگریسته می شود (ا حمدی،۱۳۸۶،ص.۶). همانطور که ساختارهای اجتماعی بر معماری اثر میگذارد،عکس آن نیز میتواند اتفاق بیفتد. یک ساختمان با رویکرد پایداری ،درصورت موفقیت به ساکنان کمک می کند تا منافع زندگی پایدار را درک کنند (رئیسی،۱۳۸۶،ص۶) در جهان،معماران نیز همسو با سایر دست اندرکاران در پی یافتن راهکارهای جدید برای تـامین زندگی مطلوب برای انسان بوده اند. بدیهی است که زندگی،کار، تفریح، استراحت و … فعالیـتهایی می باشند که در فضاهای طراحی شده توسط معماران صورت می گیرد و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر استفاده کنندگان آن تاثیر مستقیم خواهد داشت، وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران میباشد.

نظریات در رابطه با مفاهیم توسعه پایدار
مفهوم توسعه پایدار به معنی ارائه راه حل هایی در مقابل الگوهای سنتی کالبدی،اجتماعی اقتصادی توسعه میباشد.که بتواند از بروز مسائلی همچون روح بی عدالتی پایین آمدن کیفیت زندگی ،آلودگی هوا ،تخریب محیط زیست و.. جلوگیری کند. (سفلائی،۱۳۸۳،ص۶۳).
تا کنون تعریف جامعی از توسعه پایدار ارائه نشد است. در کمیسیون بروتلند میخوانیم« توسعه ای که بتواند نیازهای کنونی را بدون از دست دادن توانائیهای نسل آینـده در تامین نیازهایشان تامین کند» ( علی نژاد،۱۳۸۶،ص۶). در سال ۱۹۹۱اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست پایداری را «بهبود کیفیت زندگی انسان در چهارچوب برد اکوسیستم های حامی » مورد تاکید قرار داد(سفلائی ۱۳۸۳،ص۶۳).

جان اهرنفلید مدرس مؤسسه فن آوری ماساچوست پایداری را امکان شکوفائی دائمی انسان و دیگر موجودات تعریف کرده و پایدار بودن را نتیجه یک فرهنگ می داند.که طی زمان طولانی انباشت می شود. مارجری رودیک معمار منظر و مدیر مؤسسه والاس می گوید: « هیچکس نمی داند پایداری واقعا چیست! پایداری چیزی است که مردم آنرا تشخیص می دهند و در مورد اصول پایه آن تصوراتی دارند که عمدتا شامل سلامت محیطی و پایداری اجتماعی و اقتصادی اسـت» (فـورت میر،۱۳۸۷،ص۴۱،).

در دهه اخیر است که واژه «پایداری» با معنی کنونی آن یعنی«آنچه که می تواند درآینده تداوم یابد»کاربرد پیداکرده است. در کنفرانس شهر سازی برلین در سال ۲۰۰۰ تعریف زیر برای توسعه پایدار ارائه گشت: «ارتقای کیفیت زندگی شامل بهبود شرایط اکولوژیک فرهنگی سیاسی ،نهادی ،سازمانی و اقتصادی بدون آنکه نتیجه آن کاهش بیش از حد سرمایه های طبیعی و بدهی منطقه ای باشد و بر نسل های آینده تحمیل گردد»( قبادیان،۱۳۸۸ص ۴۱).

راهبرد های معماری پایدار در حوزه مسکن
توسعه پایدار در حیطه معماری مطابق تصویر۲-۲ به سه موضوع پایه ای اقتصاد (کاهش مصرف سوخت) محیط زیست(آلودگی محیط زیست)و جنبه اجتماعی (فرهنگ و جنبـه انسانی )می نگرد (Edvards,2006,p.3)هدف طراحی پایدار یافتن راه حل های مـعمارانه است که همزیستی این سه جنبه را تامین کند(احمدی۱۳۸۳ص۶).دو اصل اول تکنیکی بوده و با مصالح و روش های ساخت و انرژی های تجدید پذیر ارتباط دارند(جنبه کالبدی) در حالی که اصل سوم برگرفته از انسان و فرهنگ و روش زندگی اوست (جنبه غیر کالبدی) ( رئیسی.۱۳۸۶ص۶).

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)

ضروریترین نقش معماری در فرآیند پایداری، خلق محیط پاسخده و تامین نیاز ساکنان می باشد که امنیت .آسایش ،رفاه ،آسودگی خیال و … را تداوم بخشد. (Ewans,1996,p.85). در تصویر۲-۳ اهداف توسعه پایدار در هر سه جنبه اجتماعی ،اقتصادی و محیطی آمده است.البته اخیراً ویلیامسون بر اساس مفهوم بوم شناسی کامل با نگاه همه جانبه به عوامل مؤثر بـر طراحی، معماری پایدار رادر سه عامل مؤثر طبیعی ،فرهنگی و فناوری مورد بررسی قرار می دهد. از دیدگاه او تصویر فرهنگی معماری پایدار از مطالعه فرهنگهای محلی، روح مکان و توازن میان عوامل فرهنگی حاصل می شود.(لنگ،۱۳۸۸،ص.۱۹)

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)

رویکرد پایداری اجتماعی در طراحی مسکن
پس از فروکش کردن تب سبک هایی که در دهه های اخیر و در دوران بعد از مدرنیسم رواج یافته بودند.توجه به معماری انسانگرا به عنوان بازتولیدی که باید پاسخگوی نیازهای انسان در ابعاد مختلف باشد، منجر به شکل گیری رویکرد هائی شد که با عنوان رویکرد اجتماعی در طراحی مسکن شناخته می شود. اصل رویکرد اجتماعی انسان ،فرهنگ و شیوه زندگی اولست (رئیسی،۱۳۸۶،ص.۶).طراحی معماری می تواند نقش ارزنده ای در پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی ایفا کند. همانطورکه ساختارهای اجتماعی بر معماری اثر میگذارد،عکس آن نیز می تواند اتفاق بیفتد.

یک مجتمع مسکونی با پایداری اجتماعی،می تواند به مردم کمک کند تا منافع زندگی پایدار را درک کنند. بنا بر نگرش اجتماعی، مسکن محصولی است در رابطه با طبیعت ،اجتماع ،ایدئولوژی،جهان بینی ،روش زندگی،نیازهای اجتماعی و روانی و مهمتر از همه فرهنگ ساکنان .طراحی پایدار در حوزه معماری برسه اصل«صرفه جوئی در مصرف سوخت»،«طراحی بر اساس چرخه حیات»و«طراحی انسانی» تاکید دارد.(خلیجی۱۳۸۹،ص.۶۵). در بین این عوامل، نقش عامل انسان و فرهنگ بعنوان عامل غیر کالبدی بمراتب از دو مولفه دیگر شاخصتر اسـت این مولفه می تواند عامل سازندگی، توسعه و یا تخریب و تضییع دو مولفه دیگر باشد. شرایط ناپایدار اجتماعی در نهایت به ناپایـداری محیطی و اقتصادی منجر خواهد گشت.

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)

جهت دانلود طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار) از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
200 word 25,000 تومان

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور