یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۷

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)

[accordions id=”38722″]

دانلود طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار) در قالب ورد به صورت کامل و آماده با قابلیت ویرایش و پرینت در ۲۰۰ صفحه بهمراه پوستر های پایانی کار + پلان های پایانی + پرسشنامه ها به قیمت ۱۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

قسمتی از این پایان نامه صفحه ۱۰ :

طراحی سکونت گاه پایدار
مبحثی که امروزه به عنوان معماری پایدار مطرح شده در واقع زیر مجموعه مقوله توسعه پایدار و سنتزی است که در پایان هزاره دوم میلادی مطرح شده است.توسعه ای که سر کشانه و با استفاده از منابع فکری مدرنیته و مدرنیزم به پیش می تاخت. هشدار اصلی را زمانی دریافت کرد که درپی علل آشفتگی آب و هوا ضرر و زیان فاحش ناشی از آن،تداوم زیست در کره خاکی در معرض خطر جدی قرار گرفت(رئیسی،۱۳۸۶،ص۶).معماری نیز از این امر تبعیت نمود توسعه پایدار به معنی ارایه راه حل هایی در مقابل الگوهای فانی کالبدی،اجتماعی و اقتصادی توسعه میباشد که بتواند از بروز مسایلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه های زیستی، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان درحال و آینده جلوگیری کند(سفلانی ،۱۳۸۳،ص.۶۳).

هدف در توسعه پایدار تامین نیازهای امروز بدون از بین بردن قابلیتهای نسل آینده در تامین نیازهایشان می باشد. برای تامین آسایش و رفاه مطلوب،مبحث پایـداری از سه جنبه اجتماعی محیطی و اقتصادی نگریسته می شود (ا حمدی،۱۳۸۶،ص.۶). همانطور که ساختارهای اجتماعی بر معماری اثر میگذارد،عکس آن نیز میتواند اتفاق بیفتد. یک ساختمان با رویکرد پایداری ،درصورت موفقیت به ساکنان کمک می کند تا منافع زندگی پایدار را درک کنند (رئیسی،۱۳۸۶،ص۶) در جهان،معماران نیز همسو با سایر دست اندرکاران در پی یافتن راهکارهای جدید برای تـامین زندگی مطلوب برای انسان بوده اند. بدیهی است که زندگی،کار، تفریح، استراحت و … فعالیـتهایی می باشند که در فضاهای طراحی شده توسط معماران صورت می گیرد و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر استفاده کنندگان آن تاثیر مستقیم خواهد داشت، وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران میباشد.

نظریات در رابطه با مفاهیم توسعه پایدار
مفهوم توسعه پایدار به معنی ارائه راه حل هایی در مقابل الگوهای سنتی کالبدی،اجتماعی اقتصادی توسعه میباشد.که بتواند از بروز مسائلی همچون روح بی عدالتی پایین آمدن کیفیت زندگی ،آلودگی هوا ،تخریب محیط زیست و.. جلوگیری کند. (سفلائی،۱۳۸۳،ص۶۳).
تا کنون تعریف جامعی از توسعه پایدار ارائه نشد است. در کمیسیون بروتلند میخوانیم« توسعه ای که بتواند نیازهای کنونی را بدون از دست دادن توانائیهای نسل آینـده در تامین نیازهایشان تامین کند» ( علی نژاد،۱۳۸۶،ص۶). در سال ۱۹۹۱اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست پایداری را «بهبود کیفیت زندگی انسان در چهارچوب برد اکوسیستم های حامی » مورد تاکید قرار داد(سفلائی ۱۳۸۳،ص۶۳).

جان اهرنفلید مدرس مؤسسه فن آوری ماساچوست پایداری را امکان شکوفائی دائمی انسان و دیگر موجودات تعریف کرده و پایدار بودن را نتیجه یک فرهنگ می داند.که طی زمان طولانی انباشت می شود. مارجری رودیک معمار منظر و مدیر مؤسسه والاس می گوید: « هیچکس نمی داند پایداری واقعا چیست! پایداری چیزی است که مردم آنرا تشخیص می دهند و در مورد اصول پایه آن تصوراتی دارند که عمدتا شامل سلامت محیطی و پایداری اجتماعی و اقتصادی اسـت» (فـورت میر،۱۳۸۷،ص۴۱،).

در دهه اخیر است که واژه «پایداری» با معنی کنونی آن یعنی«آنچه که می تواند درآینده تداوم یابد»کاربرد پیداکرده است. در کنفرانس شهر سازی برلین در سال ۲۰۰۰ تعریف زیر برای توسعه پایدار ارائه گشت: «ارتقای کیفیت زندگی شامل بهبود شرایط اکولوژیک فرهنگی سیاسی ،نهادی ،سازمانی و اقتصادی بدون آنکه نتیجه آن کاهش بیش از حد سرمایه های طبیعی و بدهی منطقه ای باشد و بر نسل های آینده تحمیل گردد»( قبادیان،۱۳۸۸ص ۴۱).

راهبرد های معماری پایدار در حوزه مسکن
توسعه پایدار در حیطه معماری مطابق تصویر۲-۲ به سه موضوع پایه ای اقتصاد (کاهش مصرف سوخت) محیط زیست(آلودگی محیط زیست)و جنبه اجتماعی (فرهنگ و جنبـه انسانی )می نگرد (Edvards,2006,p.3)هدف طراحی پایدار یافتن راه حل های مـعمارانه است که همزیستی این سه جنبه را تامین کند(احمدی۱۳۸۳ص۶).دو اصل اول تکنیکی بوده و با مصالح و روش های ساخت و انرژی های تجدید پذیر ارتباط دارند(جنبه کالبدی) در حالی که اصل سوم برگرفته از انسان و فرهنگ و روش زندگی اوست (جنبه غیر کالبدی) ( رئیسی.۱۳۸۶ص۶).

توسعه پایدار

ضروریترین نقش معماری در فرآیند پایداری، خلق محیط پاسخده و تامین نیاز ساکنان می باشد که امنیت .آسایش ،رفاه ،آسودگی خیال و … را تداوم بخشد. (Ewans,1996,p.85). در تصویر۲-۳ اهداف توسعه پایدار در هر سه جنبه اجتماعی ،اقتصادی و محیطی آمده است.البته اخیراً ویلیامسون بر اساس مفهوم بوم شناسی کامل با نگاه همه جانبه به عوامل مؤثر بـر طراحی، معماری پایدار رادر سه عامل مؤثر طبیعی ،فرهنگی و فناوری مورد بررسی قرار می دهد. از دیدگاه او تصویر فرهنگی معماری پایدار از مطالعه فرهنگهای محلی، روح مکان و توازن میان عوامل فرهنگی حاصل می شود.(لنگ،۱۳۸۸،ص.۱۹)

رویکرد پایداری اجتماعی

رویکرد پایداری اجتماعی در طراحی مسکن
پس از فروکش کردن تب سبک هایی که در دهه های اخیر و در دوران بعد از مدرنیسم رواج یافته بودند.توجه به معماری انسانگرا به عنوان بازتولیدی که باید پاسخگوی نیازهای انسان در ابعاد مختلف باشد، منجر به شکل گیری رویکرد هائی شد که با عنوان رویکرد اجتماعی در طراحی مسکن شناخته می شود. اصل رویکرد اجتماعی انسان ،فرهنگ و شیوه زندگی اولست (رئیسی،۱۳۸۶،ص.۶).طراحی معماری می تواند نقش ارزنده ای در پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی ایفا کند. همانطورکه ساختارهای اجتماعی بر معماری اثر میگذارد،عکس آن نیز می تواند اتفاق بیفتد.

یک مجتمع مسکونی با پایداری اجتماعی،می تواند به مردم کمک کند تا منافع زندگی پایدار را درک کنند. بنا بر نگرش اجتماعی، مسکن محصولی است در رابطه با طبیعت ،اجتماع ،ایدئولوژی،جهان بینی ،روش زندگی،نیازهای اجتماعی و روانی و مهمتر از همه فرهنگ ساکنان .طراحی پایدار در حوزه معماری برسه اصل«صرفه جوئی در مصرف سوخت»،«طراحی بر اساس چرخه حیات»و«طراحی انسانی» تاکید دارد.(خلیجی۱۳۸۹،ص.۶۵). در بین این عوامل، نقش عامل انسان و فرهنگ بعنوان عامل غیر کالبدی بمراتب از دو مولفه دیگر شاخصتر اسـت این مولفه می تواند عامل سازندگی، توسعه و یا تخریب و تضییع دو مولفه دیگر باشد. شرایط ناپایدار اجتماعی در نهایت به ناپایـداری محیطی و اقتصادی منجر خواهد گشت.

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)

پایان نامه مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

جهت دانلود طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار) از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
200 word 19,900 تومان

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (توسعه پایدار)لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *