نمونه سوالات پیام نور

آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsimآماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsim

به وب سایت همیار دانشجو خوش امدید امروز و در این پست برای شما عزیزان مقاله و پایان نامه آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsim را آماده دانلود نمودیم.

انگيزه

زماني که محاسبات انبوه به طور حساسي اهداف تجاری داشته باشد سياست های متفاوت زير توسط تهيه کنندگان خدمات وجود دارند. اين سياست ها مي توانند عبارت باشند از:

(١سياست جايگزيني عمليات

(٢اشتراک منبع ميان کلاينت های چندگانه

(٣مدلهای قيمت گذار

سياست های عملياتي مي توانند هدف تثبيت سرور يا توازن بار را داشته شند. در تثبيت سرور ، هدف مينيمم سازی تعداد سرورهای فعال است. در حالي که هدف توازن بار برای توزيع عادلانه بار ميان تمامي سرورهای فعال مي باشد. اشتراک منابع مي تواند انعطاف پذيری يا استحکام را در مورد يک بار غير منتظره حاصل نمايد. با استفاده از مقياس بندی دايناميک ، تعداد سرورهای فعال مي تواند به صورت ثابت افزايش يابد . در حالي که مدل قيمت گذاری مي تواند بر اساس مدل "پرداخت برای استفاده" به کار رفته باشد يا براساس يک مدل ثابت باشد. محققان، سياست های تخصيص منابع تبا بيشماری مانند اطلاع از توپولوژی ، اطلاع از ار طات ، مبني بر پيش بيني و اطلاع از دما و انرژی را توسعه داده اند. اين سياست ها مي توانند در زمان اوليه به صورت پويا به کار روند. همچنين تحقيقاتي بر روی معماری مرکز داده ای وجود دارد که بر روی زيربنای شبکه و شکست عناصر تمرکز دارند.

تمامي اين سياست ها به استفاده شدن در مراکز داده ای متشکل از هزاران سرور گرايش دارند و بنابراين، قابليت مقياس پذيری يک فاکتور مهم است. در حالت نرمال، محققان به استفاده از تعداد کمي از سرورها گرايش دارند و پارامترهای بيشتری را در ارزيابي آزمايشي شان در نظر مي گيرند.

اکنون برای مثال مي خواهيم يک سياست تخصيص منبع را توسعه دهيم که رفتار سريع در آينده و افزايش يا کاهش مقياس را به صورت پويا پيش بيني مي کند. هدف از اين کار تهيه يک زمان خدمات قابل پذيرش است در حالي که کارآيي به قدر کافي بالا را از سرورهای فعال حفظ نمايد. اين سياست بايد رفتار آينده و بار آستانه را پيش بيني کند پس از آن تعداد سرورها بايد افزايش يا کاهش

يابد.

برای اجرای اين سياست، ما نياز به تست سياست تخصيص منبع جديد بر روی تعداد بزرگي از سرورهايي داريم، که مي توانند:

(١نتيجه غيرقابل پيش بيني را توليد کنند و بر روی سيستم موجود تاثير بگذارند.

(٢ نيازهای اساسي سيستم موجود را تغيير دهند.

زماني که اين تست بايد در مقياس بزرگي اجرا گردد، ممکن است تمامي مرکز داده نياز به تنزل برای تست داشته باشد. مشکلات ديگر مي توانند مربوط به طراحي مجدد کليه تنظيمات تست در طول چند اجرا باشند. تمامي اين مباحث با مقياس پذيری و هزينه های عظيم مربوط به مرکز داده مرتبط هستند و تست هر سياست جديد مي تواند يک وظيفه غيرعملي باشد.

خط مشي ديگر استفاده از شبيه ساز است. شبيه ساز مي تواند به موارد زير کمک نمايد :

(١خلق ساده تنظيمات بزرگ برای اين آزمايش

(٢توليد محيط آزمايشي کنترل شده

(٣آزمايش با پارامترهای متغيير متفاوت

با در نظر گرفتن چالش های تست و پياده سازی ايده های جديد در محاسبات Cloud ، ملزومات ممکن از يک شبيه ساز محاسبات Cloud انبوه، ليست شده است.

تحقيق بر روی شبيه ساز محاسباتي شبکه ای "CloudSim" انجام گرفته است. ارزيابي شبيه ساز

Open Sourceموجود در دسترس CloudSim و حوزه پتانسيلي برای بسط، باعث شد تصميم به ساخت ويژگي های جديد در اين شبيه ساز گرفته شود.

دانلود پایان نامه آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsim با بهترین کیفیت به صورت کامل و آماده در ۵۴ صفحه به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با کلودسیم

چکیده :

محاسبات  Cloud فرصتي را برا ی مقياس بند ی دايناميکي منابع محاسباتي ، برا ی عمليات فراهم مي نمايد. اين منابع در ميان مشتريان با استفاده از تکنولوژی مجازی سازی به اشتراک گذاشته شده اند.
با استفاده از اين منابع به طور مؤثر، يک چالش باز داريم. خدمات عملياتي که در Cloud ميزباني شده اند، ملزومات پيچيده، رقابت، تنظيمات و ملزومات گسترش يافته ا ی دارند. سنجش کارآيي سياستها ی مديريت منابع Cloudو تکنيک ها/ الگوريتم ها ی ايجاد عمليات در عمق علمي مشخص در يک طرح قابل تکرار تحت تغيير سيستم و تنظيمات کاربر، برای حصول دشوار است. زماني که محيط محاسباتي انبوه، تنظيمات و هزينه بزرگي در ارتباط با آن داشته باشد ، تست کردن عمليات و سياست های تخصيص منابع به طور شديدی چالش برانگيز هستند.

برای غلبه براين چالش، در اين مقاله CloudSim پيشنهاد مي شود :
يک ابزار شبيه سازی قابل گسترش، که مدلسازی و شبيه سازی سيستم ها و محيط های محاسبات Cloud را امکان پذير مي سازد.

هدف CloudSim کمک به توسعه دهندگان برای مدلسازی و تست عمليات و سياست ها در محيط محاسباتي Cloud است. با توسعه معماری چند لايه ای ، اين شبيه ساز به تست خط مشي های جديد و يافتن موانع پيش از پياده سازی در محيط محاسباتي Cloud در دنيای واقعي، کمک مي نمايد.

ابزار CloudSim از مدلسازی و ايجاد يک يا تعداد بيشتری از ماشين های مجازی (vmها) روی امکانات سرور شبيه سازی شده در يک مرکز داده ای ، وظايف و نگاشت آنها بر روی VM های مناسب، پشتيباني مي کند. به طور همزمان، اين روش از مدلسازی و شبيه سازی محيط های محاسباتي انبوه متشکل از هر دو Cloud شبکه بندی شده دروني و تکي، تحت سناريوی محاسبات انبوه شبکه بندی شده دروني پشتيباني مي نمايد و نيز رابط های شخصي را برای سياست های پياده سازی و تکنيک های تهيه برای تخصيص VMها جهت حصول قابليت اعتماد و مقياس بندی اتوماتيک از عمليات، نمايش مي دهد.

مقدمه

محاسبات Cloud يک نمونه ای از محاسبات توزيع شـده بـرای تهيـه تقاضـاهای مشـتريان و خـدمات محاسباتي مبني بر کاربرد است.  Cloudخودش متشکل از ماشـين هـای فيزيکـي در مراکـز داده ای از تهيه کنندگان Cloud است.

تکنولوژی مجازی سازی جهت اجرای سيستم های عملياتي چندگانـه بـه طور همزمان، بر روی اين ماشين های فيزيکي به کار رفته است.

هدف Clouds قدرت دادن به مراکز داده ای نسل بعدی توسط نمايش آن ها به صـورت شـبکه ای از خدمات مجازی (سخت افزار، پايگاه داده، رابط کاربر، منطق عملياتي ) است بـه طـوری کـه کـاربران قادر به دستيابي و اجرای عمليات از هرجايي در دنيـا براسـاس تقاضـا در هزينـه هـای رقـابتي مبنـي بـر ملزومات QoS (کيفيت خدمات) کاربران، مي باشند.

ما مي توانيم محاسبات Cloud را به صورت مجموعه ای از منابع (سرورها در مرکـز داده) تعريـف کنيم که به صورت دروني با يکديگر ارتباط دارند و با استفاده از تکنولوژی مجازی سازی مي تواننـد به صورت پويا مقياس بندی شده و سازگار گردند. محاسبات Cloud ، مصرف کنندگان را برا ی شروع فعاليت شان بدون خريد هيچ گونه تجهيزات سخت افزاری مهيا مي سازد در حالي که تهيـه کننـدگان خدمات مي توانند منابعشان را برای مشتريان اجاره دهند و سودشان را ايجاد نماينـد. مشـتريان فرصـت افزايش يا کاهش مقياس را دارند و منابع به صورت پويا برای ايجاد QoS جهت تغيير تقاضای عملياتي مي باشند. محاسبات Cloud ، ايجاد عمليات منعطف و پويا را با استفاده از تکنولـوژی مجـازی سـازی امکان پذير مي سازد.

اين روش فوايد عمده ای را برای کمپاني های it توسط آزادسـازی آنهـا از وظيفـه سـطح پـاييني از تنظيم زيربناهای سخت افزاری و نرم افزای پايه ای ، پيشنهاد مي کند و بنابراين تمرکـز بيشـتری را بـر روی ابداع و خلق ارزش های تجاری ، ايجاد مي کند.

يک روش متداول، کاربردی از ابزارهايي است که امکان ارزيابي پديده پيش از توسعه نرم افزاری در محيطي که مي توان تست ها را مجددا توليد نمود، وجود دارد. خط مشي های مبنـي بـر شـبيه سـازی ، فوايد عمده ای را برای مصرف کنندگان انبوه توسط مجاز ساختن آن هـا در مـوارد زيـر پيشـنهاد مـي نمايند :

(i)تست خدماتشان در محيط قابل کنترل و قابل تکرار بدون هيچ هزينه ای ؛ (ii) تغيير کـارآيي پـيش از توسـعه Cloudهــای واقعــي؛ و (iii) آزمــايش بــا ترکيـب ظرفيــت هــای کــاری متفــاوت بــر روی زيربناهای Cloud شبيه سازی شده برای تهيـه تـدارکات مبنـي بـر تقاضـا، بنـابراين منجـر بـه کـارآيي وبازدهي خدمات عملياتي بهبود يافته ای ميگردند.

آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsim

آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsim

آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsim

جهت دانلود پایان نامه آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsim از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات قیمت
54 15,000 تومان

آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsimدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

مطالب مرتبط

اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور