جمعه , ۳ فروردین ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی

همیار دانشجو
دانلود پایان نامه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی با بهترین کیفیت در سایت قرار دادیم در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید :
هر موجود زنده در مقابل تغييرات و دگرگوني هاي محيطي كه در آن قرار دارد، رفتار خود را نيز تغيير مي دهد و راه هاي تازه اي را پيدا مي كند تا بتواند احتياجات خود را تامين نمايد. بنابراين قدرت يادگيري و انعطاف پذيري در رسيدن به سازگاري، يك خصلت ضروري و ضامن بقاء يك موجود زنده است، به ويژه در شرايطي که محیط در حال دگرگوني باشد (والی پور،۱۳۷۳).
فرآيند سازگاري به وسيله كمبود و نياز برانگيخته مي شود و تنش نامطلوبي ايجاد مي كند. براي كاهش تنش، فرد بايد به طريقي واكنش نشان دهد و عمل او معمولاً كوششي براي غلبه بر شيء يا موقعيت تهديد كننده است. براي مثال اگر انساني گرسنه باشد با خوردن غذا نياز خود را بر طرف
مي سازد. فرد بعد از تلاش هاي اكتشافي چندي كه براي كاهش تنش انجام مي دهد، دير يا زود ناچار است دست به انتخاب بزند. در موقعيت ايده آل، واكنش انتخاب شده موجب ارضا نياز مي شود. در موقعيتي كه زياد ايده آل نباشد، واكنش انتخاب شده ناكافي است و فرد احساس آرامش كامل نمي كند. ميزان ارضا بدست آمده به اين بستگي دارد كه آيا فرد به هدف اصلي خود رسيده است يا هدفي را پذيرفته كه كمتر ارضا كننده است (بيلر ،۱۹۷۴؛ ترجمه كديور۱۳۷۶).
نمودار ۱-۲ كورت لوين، بيانگر پويايي اساسي سازگاري و يكي از ساده ترين راههايي است كه نشان مي دهد چگونه نيازهاي كمبود، رفتار را تعيين مي كند(شیفر و شوبن ،۱۹۵۶).
اما دیدگاه دیگر در زمینه سازگاری از آن مازلو است . مازلو بر این عقیده است که روان شناسان، بیشتر به نیازهای زیستی پرداخته و نظریه هایی ارائه داده اند که بر اساس آن، انسان فقط به نیازهای کمبود، پاسخ می دهد و در جستجوی کاهش تنش است. البته او وجود انگیزش را انکار نمی کند ولی ما را به شناخت انگیزشی هدایت می کند که بر مبنای کمبود نیست. این نوع انگیزش در بیشتر موارد، موجب افزایش سازگاری فرد در جامعه می شود. این انگیزش وقتی به وجود می آید که انسان خلاق باشد و تواناییهای خود را تحقق بخشد( مازلو، ۱۹۶۸).
مازلو می گوید:
«این نیروها فرد را به جانب تمامیت و یگانگی، کاربرد کامل همه توانایهای خود و نیز تقویت اعتماد به نفس در مواجهه با دنیای خارج سوق می دهد ضمن اینکه باعث می شود فرد عمق ناخود آگاه خود را بپذیرد.این نیازها ، نیازهای رشدی نامیده می شوند» (مازلو ۱۹۶۸ ، ص. ۴۵).
تعاريف سازگاري:
مفهوم سازگاري برگرفته شده از حوزه زيست شناسي است.در مدل زيست شناسي، واژه سازگاري به تلاش هاي فرد براي سازش با تغييرات محيطي اشاره دارد. پس از استفاده زيست شناختي از اين واژه (كه نظريه داروين نمونه آشنايي از كاربرد آن است)، استفاده از گستره مفاهيم اين واژه به زمينه هاي جامعه شناسي و روان شناسي نيز توسعه يافت؛ بطوريكه امروزه از سازگاري زيستي، رواني و اجتماعي فرد سخن به ميان مي آيد( ويتن و ليود؛ ۱۹۷۷).
سازگاري در لغت، به معني« موافقت در كار و حسن سلوك ( لغـت نامه دهخدا )، ويا به معـناي سازش، مؤالفت و هماهـنگي اسـت» ( معين، ۱۳۸۱ – ص.۷۹۹ ).
سازگاري يعني: (۱) رابطه اي كه هر موجود زنده نسبت به وضع موجود، با محيط خود برقرار
مي سازد. اين اصطلاح معمولا ً در رابطه با سازگاري اجتماعي و روان شناختي بكار مي رود و در چنين مواردي مفهوم مثبتي دارد. مفهوم ضمني واژه سازگاري اين است كه فرد در گير فرآيندي مستمر براي ابراز استعدادهاي خود، واكنشي نسبت به محيط و در عين حال تغيير دادن آن به گونه اي مؤثر و سالم است. اين واژه با مفهوم منفي نيز بكار مي رود و آن زماني است كه معناي پيروي و همنوايي پيدا كند و براي كوتاه آمدن و تسليم شدن در مقابل سليقه و ابتكار ديگران بكار مي رود. در چنین شرایطی مفهوم سازگاری در مقابل مفهوم سازش قرار می گیرد.
(۲) حالت تعادل كامل بين موجود زنده و محيط ، حالتي كه در آن تمام نيازها برآورده شده و تمام اعمال موجود زنده به راحتي صورت پذيرد (پور افكاري ، ۱۳۸۰ ).
سازگاري در فرهنگ روان شناسي ربر عبارت است:
از رابطه اي كه هر ارگانيسم با توجه به محيطش، با اطراف برقرار مي كند. اين اصطلاح معمولا ً به سازگاري روان شناختي يا اجتماعي اشاره دارد و با تاكيد به معناي ضمني مثبت آن، يعني فرد خوب سازگار يافته. اين اصطلاح وقتي به كار برده مي شود كه فرد در يك فرآيند جاري و غني از رشد بالقوه خودش، درگير است و به تغييرات محيطي به طرز مؤثري واكنش نشان مي دهد. اين واژه از طرفي اشاره به يك حالت تعادل كامل بين ارگانيسم و محيط اشاره دارد. حالتي كه در آن همه نيازها ارضاء شده اند و عملكردهاي ارگانيسمي به آساني تحقق بخشيده
مي شوند. از اين واژه يك اشاره ضمني ظريف و منفي نيز استنباط مي شود و در اين معني همپوش معنايي را با لغت همرنگ شدن، انعكاس مي دهد. به اين معني كه فرد از خلاقيت و ابتكار عمل شخصي دست مي كشد (ربر، ۱۹۹۵، ص. ۲۵۱).
به نظر شعاري نژاد(۱۳۶۴)، سازگاري عبارت است از تغييراتي كه بايد در رفتار فرد پيدا شوند تا با محيط زندگي خود هماهنگ و دمساز شود.
در این فصل ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش ارائه گردیده است . به منظور بررسی رابطه بین سبکهای هویت و هوش هیجانی بر روی سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان در شهرستان دزفول، اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های سبک هویت برزونسکی،( ۱۹۹۸)، هوش هیجانی سیبریاشرینگ (۱۹۹۶)و سازگاری اجتماعی بل(۱۹۶۱) مورد بررسی قرار گرفت.
این اطلاعات پس از استخراج از پرسشنامه ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.
بخش اول :
شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول ۱-۴ تعداد دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش را به تفکیک سبک هویت نشان می دهد.
با توجه به اطلاعات جدول ۱-۴ ملاحظه می گردد بیشتر دانش آموزان پسر دارای سبک هویتی هنجاری هستند و بعد از آن سبک هویتی سردرگم / اجتنابی بیشترین تعداد را داراست و در آخر ،سبک هویتی اطلاعاتی قرار دارد.
جدول ۲-۴ دیگر شاخص های متغیر سبکهای هویت نظیر میانگین، انحراف استاندارد، بیشترین نمره کسب شده و کمترین نمره کسب شده از سوی آزمودنیها در پرسشنامه سبکهای هویتی برزونسکی را نشان می دهد.
فرضیه فرعی اول: بین سبک هویت اطلاعاتی و سازگاری اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد
اطلاعات مندرج در جدول ۵-۴ گویای آن است که ضریب همبستگی بین متغیر سبک هویت اطلاعاتی و سازگاری اجتماعی ۲۱/۰ است. این رابطه در سطح خطای ۰۵/۰ معنا دار است از این رو می توان گفت که بین سبک هویت اطلاعاتی و سازگاری اجتماعی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. بر این اساس فرضیه پژوهش تایید می گردد.
فرضیه فرعی دوم: بین سبک هویت هنجاری و سازگاری اجتماعی رابطه منفی وجود دارد.
همان گونه که مشاهده می کنید اطلاعات جدول ۵-۴: بیانگر آن است که بین سبک هویت هنجاری و سازگاری اجتماعی ۱۸/۰ رابطه وجود دارد ، که این مقدار رابطه در سطح خطای ۰۵/۰ معنا دار است. از این رو می توان گفت که بین سبک هویت هنجاری و سازگاری اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد. پس فرضیه پژوهش، تایید نمی شود.
فرضیه فرعی سوم: بین سبک هویت سردرگم / اجتنابی و سازگاری اجتماعی رابطه منفی وجود دارد.
همانگونه که در جدول شماره ۵-۴ مشاهده می گردد که ضریب همبستگی بین دو متغیر سبک هویت سردرگم/ اجتنابی و سازگاری اجتماعی ۱۳/۰- می باشد. این رابطه در سطح خطای ۰۵/۰معنادار می باشد. بر این اساس می توان گفت که فرضیه ارائه شده تایید می شود.

دانلود پایان نامه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی (بررسی رابطه بین سبکهای هویت و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان) در قالب word به صورت کامل و آماده در ۱۱۵ صفحه به قیمت ۴۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی

دانلود پایان نامه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی

مقدمه:

سازگاري مسئله‌اي است كه مخصوص انسان نيست. هر موجود زنده به فراخور حال خود و به اقتضاي طبيعت و مرحله تكاملی كه بدان دست يافته ، ناچار است به طريقي كه متضمن حفظ حيات و بقاي اوست خود را با محيط پيرامونش سازگار كند.

«تلاش روزمره همه آدميان نيز عموماً بر محور همين سازگاري دور مي‌زند. روان‌شناسان نيز بطور معمول، سازگاري فرد را در برابر محيط مورد توجه قرار داده اند و ویژگي‌هایي از شخصيت را هنجار تلقي كرده‌اند كه به فرد كمك مي‌كنند تا خود را با جهان پيرامون سازگار سازد، يعني با ديگران در صلح و صفا زندگي كند و جايگاهي در جامعه براي خود بدست آورد» (اتكینسون[۱]، اتکینسون[۲] ، اسمیت[۳] ، بم[۴] ، هوکسما[۵]؛ ترجمه براهنی و همکاران، ۱۳۷۸).

واقعيت آن است كه آدمي بايد نيازهای زيستي خود را در اوضاع و احوالی اجتماعی ارضا نمايد. اوضاع و احوالی كه دائم در حال تغيير و دگرگوني است،  چرا كه هيچ انساني در خلا زندگی نمي‌كند و بخش قابل ملاحظه‌ای از رفتار انسان مراوده با ساير مردم است (ولمن[۶] ۱۳۷۵).

در اين ميان سازگاري اجتماعي در دوران نوجواني از اهميت خاصي برخوردار است. نوجوان با اين پرسش اساسي روبروست كه من كيستم؟ اين پرسش راجستجوي هويت نامیده اند و فرد نه مانند کسانی خواهد بود که قبل از او در این جهان زيسته‌اند و نه مانند كساني خواهد شد كه پس از او به جهان خواهند آمد (اریکسون، ۱۹۷۵).

نوجواني دوره‌اي بسيار مهم و بحراني است زيرا در اين زمان است كه سوال اساسي فرد در مورد هويت مطرح مي‌شود. اين مرحله يك زمان تفسير و تحكيم است كه در آن احساسي كه داريم و هر چيزي كه درباره خود مي‌دانيم به صورت يك كل تركيب مي‌شوند. شخص بايد خود انگاره با معنايي را شكل دهد كه علاوه بر پيوستگي با گذشته، يك جهت‌گيري نسبت به آينده را شامل شود (شولتز[۷]، ۲۰۰۰ ).

از عواملي كه بر روي سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان تأثير بسزايي دارد، هوش هيجاني[۸] است.

امروزه اين باور وجود دارد كه اگر فرد از هوش هيجاني بالايي بر خوردار باشد، مي‌تواند با مشكلات و چالش‌هاي زندگي‌ بهتر سازگار گردد و به گونه‌اي موثر به كنترل هيجانات خود بپردازد و بدين ترتيب موجبات افزايش سلامت رواني و سازگاری اجتماعی خود را فراهم آورد (انگلبرگ[۹]، ۲۰۰۴).

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۱
بیان مسئله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
اهداف اصلی پژوهش ۹
فرضیه های پژوهش ۹
تعریف نظری وعملی متغیرها ۱۰
روش تحلیل داده ها ۱۲
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۳
تعاریف سازگاری ۱۵
سازگاری اجتماعی ۱۸
موضع گیریهای نظری درباره سازگاری
دیدگاه روان پویشی
– فروید ۲۱
– مید ۲۲
– آدلر ۲۳
– بالبی ۲۴
دیدگاه روانی – اجتماعی
– اریکسون ۲۵
– سیرز ۲۷
دیدگاه رفتاری ۲۸
دیدگاه یادگیری اجتماعی ۲۸
دیدگاه پدیدار شناختی ۳۱
جمعبندی ۳۲
هوش هیجا نی
مقدمه ۳۴
تاریخچه هوش هیجا نی ۳۴
تفاوتهای نظری در زمینه مفهوم هوش هیجا نی ۳۷
بررسی رابطه هوش هیجا نی و سازگاری ا جتماعی ۴۳
بررسی تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۸
جمعبندی ۴۹
هویت
مقدمه ۵۱
هویت از دیدگاه نظریه پردازان مختلف ۵۳
– اریکسون ۵۴
– گلاسر ۵۷
– کیگان ۵۸
– بلوس ۵۹
– لوینجر ۶۰
– مارسیا ۶۱
هویت مغشوش ۶۴
هویت زودرس ۶۴
هویت دیررس ۶۴
هویت موفق ۶۵
نظریه برزونسکی و سبکهای هویت ۶۵
– سبک هویت اطلاعاتی ۶۶
– سبک هویت هنجاری ۶۷
– سبک هویت سردرگم اجتماعی ۶۸
بررسی رابطه سبکهای هویت و سازگاری اجتماعی ۶۹
بررسی تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۲
جمعبندی ۷۳
فصل سوم : روش پژوهش
روش پژوهش ۷۵
جامعه آماری ۷۵
روش نمونه گیری ۷۶
نمونه آماری ۷۶
ابزار گردآوری داده ها
– پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ۷۷
– پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ ۸۰
– پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل ۸۵
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۹۱
شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ۹۱
بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش ۹۵
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه ۱۰۰
بحث و نتیجه گیری ۱۰۱
محدودیتهای پژوهش ۱۰۹
پیشنهادهای پژوهش ۱۱۰
پیشنهادهای کاربردی ۱۱۱
فهرست منابع ۱۱۳

جهت دانلود پایان نامه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
115 word 4,500 تومان

دانلود پایان نامه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *