نمونه سوالات پیام نور

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و هوش معنویهوش هیجانی و هوش معنوی

دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان و بررسی مقاله

مقدمه

این فصل شامل دو قسمت اصلی است . 1. خلاصه تحقیق و نتیجه گیری 2.محدویت ها و پیشنهادها. این فصل در واقع آخرین فصل تحقیق محسوب می گردد. اختصاص به نتیجه گیری کلی از یافته های تحقیق و پیشنهادات دارد . به عبارت دیگر محقق در این فصل به جمع بندی نتایج تحقیق پرداخته و یافته های حاصل از پژوهش را ارائه می دهد . در پایان نیز پیشنهاداتی از سوی محقق و زمینه های پژوهشی و اجرایی ارائه می گردد.

این پژوهش با هدف تعیین رابطه هوش هیجانی با هوش معنوي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامشهر بود. جامعه آماری این تحقیق را دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامشهر تشکیل داده اند. حجم نمونه تحقیق 200 نفر دانشجو با ویژگی های جامعه بوده اند که از طریق روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اند.

رابطه هوش معنوی با هوش هیجانی

ابزار جمع آوری اطلاعات را معدل دانش آموزان به عنوان شاخص هوش معنوي و آزمون هوش هیجانی تشکیل داده است.

روایی و پایایی این ابزارها در داخل و خارج کشور در نوبت های مکرر تجربه شده و هر یک ضریب اعتبار بالای 92%را کسب نموده اند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گیری از شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیری بوده است.

به منظور پردازش اطلاعات ابتدا داده های توصیفی هر یک از ابزارهای آزمون هوش هیجانی و هوش معنوي در قالب جداول و نمودارها اقدام گردیده است. سپس بر اساس فرضیه های تحقیق اقدام به انجام آزمون های فرض صفر شده است. فرآیند تجزیه و تحلیل اطلاعات در قالب فصل چهارم گزارش تحقیق حاضر تدوین گردیده است.

اینک در فصل پنجم نتیجه گیری حاصل از تجزیه تحلیل داده ها بر اساس ترتیب فرضیه های تحقیق گزارش گردیده است. در ادامه آن پیشنهادات پژوهشگر براساس یافته های موجود تنظیم و ارائه گردیده است. نظر به اینکه در تحقیق حاضر تعداد 5 فرضیه مطرح بوده است در فصل پنجم این فرضیه ها مطرح، نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر متعاقب آن ارائه گردید، هم چنین با نظریه های موجود در فصل دوم تطبیق داده شده اند.

در ادامه پیشنهاد پژوهشگر نسبت به هر یک از آنها آورده شده است. بدین ترتیب یافته های بدست آمده در تحقیق حاضر تدوین گردیده است.

همانگونه که در فصل 4 به هنگام تجزیه و تحلیل فرضیه ها و بررسی سوالات تحقیق مشاهده کردیم ،بین هوش هیجانی بالا و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود داشت زیرا ضریب همبستگی مشاهده شده معنی دار بود و فرضیه مورد نظر را تایید کرد

اما فرضیه مبنی بر رابطه بین هوش هیجانی پایین و هوش معنوي به دلیل عدم معناداری ضریب همبستگی رد شد فرضیه سوم هم که میان هوش هیجانی مردها و زن ها تفاوت معناداری قائل نبود مورد تایید قرار گرفت.

خلاصه

در فصل اول تحقيق مطالبي راجع به بيان مساله، اهداف تحقيق، فرضيه ها و تعريف واژگان كليدي مطرح گرديد. فصل دوم به مبناي نظري تحقيق كه شامل تاريخچه مختصر و انواع مباني نظري مي پردازد. فصل سوم تحقيق به روش هاي اجراي تحقيق، آزمونهاي مورد استفاده تحقيق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري پرداخته است.

در فصل جهارم داده هاي جمع آوري شده مورد تجزيه تحليل قرار گرفت و آزمون فرضيات و نتايج مربوط به آن تشريح گرديده است و بالاخره در فصل حاضر با استفاده از تجزيه تحليل صورت گرفته در فصل چهارم و همچنين مطالب مندرج در فصل دوم و فصل اول به نتايج و پيشنهادات مربوط به پژوهش مي پردارد

بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويان

اين پژوهش با عنوان " بررسي رابطه هوش هیجانی و هوش معنوي آنها در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر در سال تحصيلي 92- 91 مي باشد. هر پژوهشي به قصد يافتن پاسخ به چند سوال مهم است:

1-چه رابطه ای بین هوش هیجانی و هوش معنوي دانشجویان وجود دارد؟

2- آیا هوش هیجانی در ارتباطات مؤثر است؟

3- آیا بین هوش هیجانی و روابط زناشویی رابطه ای وجود دارد؟

4- آیا هوش هیجانی در پرورش فرزندان نقش دارد؟

5- آیا بین هوش هیجانی و مدیریت در بازار رابطه ای وجود دارد؟

پایان نامه هوش معنوی

نزديك به يك قرن است كه روانشناسان به صورت گسترده براي شناسايي عوامل پيش بيني كننده پيشرفت تحصيلي تلاش مي‌كنند (بينه وسيمون، 1905؛ ثرندايك، 1920؛ هريس ، 1940؛ الشاب و هامكر،2000 ؛ نقل از پرموزيك و فورنهام، 2003 ب). درحال حاضر نيز بررسي عوامل مختلف موثر بر پيشرفت تحصيلي مانندسبكهاي يادگيري، انگيزش، پايگاه اقتصادي و اجتماعي در پژوهشهاي متعددي مطرح است ( لانس بري، استيل ، لولند، گيبسون، 2004).

هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی های شناختی و بهم پیوسته است (سیاروجی، فورگاس و مایر، 2001، به نقل از سیاروچی، دین و اندرسون، 2002) که به فرد کمک می کند که با درک ارزیابی و بیان دقیق هیجان ها، از احساساتی که افکار را تسهیل می نماید آگاهی یابد( مایر، سالووی، کاروسو و سیتارونیوس، 2001) و با بر قراری توازن میان افکار و هیجان های خود، تصمیم گیریهای عاقلانه و رفتاری مسئولانه داشته باشد( برکتین و همکاران، 1387).

گلمن هوش هيجاني را اين گونه تعريف مي‌كند : « هوشي كه شامل قابليت‌هاي زير باشد : برانگيختن انگيزه در خود ، پافشاري در صورت ناكامي ، كنترل غرايز و به تأخير انداختن حس رضايت ، تنظيم حالات شخصي و مانع شدن از اين كه رنج و ناراحتي جلوي توانايي‌هايي مانند فكر كردن ، اصرار ورزيدن و اميد داشتن را بگيرد » . چندي بعد گلمن تعريف ديگري از هوش هيجاني ارايه داده و آن را به 25 گونه مختلف از قابليت‌هاي هوشي تقسيم مي‌كند كه در ميان آنها اعتماد به نفس خودآگاهي و انگيزه به چشم مي‌خورد( گلمن 1995).

بحث و نتايج حاصل از اين پژوهش

_ فرضيه اول تحقيق بيان مي كند كه:

میان هوش هیجانی بالا و هوش معنوي رابطه معناداری وجود ندارد.

داده‌هاي جدول 5 نشان ‌مي‌دهد كه رابطه بين هوش هيجاني بالا و هوش معنوي (41% a ) معنادار مي‌باشد بنابراين ، فرض صفر تحقيق مبني بر عدم وجود رابطه بين اين دو متغيير رد مي‌شود و نتيجه مي‌گيريم كه بين هوش هيجاني بالا و هوش معنوي رابطه مثبت وجود دارد .پس ميان هوش هيجاني بالا و هوش معنوي رابطه معناداري وجود دارد.

تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط هوش هیجانی و هوش معنوي به طور کلی بیانگر نقش معنادار هوش هیجانی در پیش بینی هوش معنوي است( بار- اون، 1997؛ الیاس و همکاران، 2003).

برخی از پژوهش های نوین به صورت تجربی نشان داده است که هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی همبستگی دارد( پارکر و همکاران، 2004).

_ فرضيه دوم تحقيق بيان مي كند كه:

میان هوش هیجانی پایین و هوش معنوي رابطه معناداری وجود ندارد.

همانطور که در جدول 6 ملاحظه میکنید بين هوش هيجاني پايين و هوش معنوي رابطه معناداري وجود ندارد. بنابراين ، فرض صفر تحقيق مبني بر عدم وجود رابطة بين اين دو متغيير تاييد مي‌شود.

مقاله هوش معنوی

_ فرضيه سوم تحقيق بيان مي كند كه:

بین هوش هیجانی دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد.

همانطور که در جدول 7 ملاحظه می فرمایید: چون t محاسبه شده با درجه آزادی (2و750) و سطح اطمینان 05/0 از t جدول کوچکتر است بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت بین دختران و پسران تایید می شود.

نتایج جدول 7 فوق نشان می دهد دختران و پسران در مولفه های تمایز و توجه تفاوت معنا دار دارند. نمرات متمایز مردان در سطح 05/0 و توجه زنان در سطح 01/0 معنا دار است.

یافته های پژوهش همچنین نشان دادند که سطح هوش هیجانی دانش آموزان دختر بیش از سطح هوش هیجانی دانش آموزان پسر است. این یافته ها که با نتایج پژوهش های |یشین همسو است( هال، 1978؛ هال، 1987) می توان بر حسب تفاوت دو جنس در مورد تواناییهای غیر کلامی توجیه کرد یافته های پژوهش به طور کلی نشان داده است که مهارتهای غیر کلامی دختران بیش از مهارتهای غیر کلامی پسران است( هال،1987).

پيشنهاد هاي پژوهش

1- با توجه به نتايج حاصله از اين پژوهش مشاهده مي شود براي دستيابي اطلاعات و نتايج دقيق تر نياز به اين است كه فرضيه هاي اين پژوهش در ميدان هاي گسترده تر و در حجم نمونه بيشتر مورد جستجو و كاوش قرار بگيرد تا بتوان به نتايج دقيقتري دست يافته و به همگوني بالاتري در نتايج حاصله دست يافت.

2- پيشنهاد مي شود هر كدام از فرضيات فوق در دانشكده هاي ديگر مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان به زير ساختار اطلاعات مناسب اين دانشگاه دست يافت. شكي نيست كه با افزايش حجم نمونه ميزان دقت تحقيق بالا رفته و نتايج شفاف تري حاصل خواهد شد.

3- پيشنهاد مي شود اجراي پژوهش به تفكيك مناسبتر ( به تعداد تقريبا مساوي) جنسيت بگيرد.

4- مطالعات آینده بهتر است بر طرح های کنترل شده تری از جمله طرح های آزمایشی و شبه آزمایشی تکیه کنند تا مسیرهای علی بین رضايت زناشويي و هوش معنوي روشن گردد.

محدوديتهاي تحقيق

هر تحقيقي خصوصا در حوزه علوم انساني داراي محدوديتهايي استو توجه به اين محدوديتها محقق را در دفاع از يافته هايش مجهزتر مي سازد ( نادري و سيف نراقي، 1374).الف) محدوديتهاي خارج از كنترل محقق عبارتند از:

1- صداقت پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها و دخالت تعصب شخصي در پاسخ به پرسشنامه ها.

2- عدم تكميل همه پرسشنامه ها.

3- نبود فرصت كافي براي پاسخ دادن به پرسشنامه براي برخي از دانشجويان.

هوش معنوی چیست

ب) محدوديتهاي تحت كنترل محقق عبارتند از:

1- محدود كردن تحقيق به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر.

2- نتایج مطالعه ی حاضر صرفا ماهیت همبستگی دارد. بنابراین نمی توان از روابط مشاهده شده علیت آن را استنباط کرد. پژوهش های کنترل شده تری نیاز است تا مسیرهای علی روشن شود

منابع فارسی

1. ابراهیمی‌پور، محمد(1382)؛ بررسی نگرش دانشجویان شاهد و ایثارگر نسبت به عمل‌کرد ستاد شاهد و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثار گران انقلاب اسلامي.

2. اردبیلی، یوسف(1374)؛ اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش، تهران: مؤسسه‌ي بعثت.

3. ازکمپ، استوارت(1372)؛ روان‌شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه‌ي فرهاد ماهر، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

4. احمدی، احمد(1374)؛ روان‌شناسی نوجوانان و جوانان، تهران: انتشارات مشعل.

5. اخلاقی، فرشاد(1378)؛ بررسی و مقایسه بین علاقه‌ي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، پایان‌نامه‌ي کارشناسی ارشد، دانشکده‌ي علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.

6. برکتین، مجید؛ توکلی، ماهگل؛ طاهر نشاط دوست، حمید(1387). هوش هیجانی در زنانی که به روش مسمومیت اقدام به خودکشی کرده اند. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 2،175-169.

7. بهزادی، مهین(1368)؛ بررسی وضعیت تحصیلی فرزندان شاهد در شهرستان شیراز، پایان‌نامه‌ي کارشناسی ارشد، دانشکده‌ي علوم انسانی دانشگاه شیراز.

8. توسلی، غلامعباس(1383)؛ بررسی کمّیت و کیفیت آموزش عالی ایران، مجموعه‌مقالات اولین همایش ملی طرح مسايل جامعه‌شناسی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايی.

9. خیر، محمد(1365)؛ رابطه‌ي شکست تحصیلی با زمینه‌ها و شرایط خانوادگی، مجله‌ي علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ي اول، ش2.

10. دهقان، حسین(1375)؛ بررسی رابطه‌ي بین پایگاه اقتصادی‌اجتماعی و عمل‌کرد تحصیلی دانش‌آموزان، پایان‌نامه‌ي کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

11. ساعی، رحیم(1377)؛ بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی و ارايه‌ي رهیافت مناسب آموزش، پایان‌نامه‌ي کارشناسی ارشد.

12. سیف، علی‌اکبر(1372)؛ سنجش و اندازه‌گیری و ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی، چ8، تهران: انتشارات آگاه.

13- سرائی، حسن(1372)؛ مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق، تهران: انتشارات سمت.

14. شریفیان، اکبر(1381)؛ عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد، فصلنامه‌ي علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 15و 16.

15. شعاری‌نژاد، علی‌اکبر(1364)؛ فرهنگ علوم و فن‌آوری، تهران: انتشارات امیرکبیر.

16. شهیدی، حسینقلی(1376)؛ بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان جانباز دانشگاه‌های تهران، پایان‌نامه‌ي کارشناسی ارشد، دانشکده‌ي علوم اداری و مدیریت دانشگاه تهران.

17. صفوی، امان‌الله(1365)؛ اُفت تحصیلی در ایالات متحده و علل آن، فصلنامه‌ي تعلیم و تربیت، سال 2، ش7 و8.

18. عارفی، مرضیه(1383)؛ شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل زودهنگام دختران دوره‌ي راهنمایی تحصیلی، فصلنامه‌ي پژوهش زنان، دوره‌ي 2، ش 3.

19. علاقه‌بند، علی(1372)؛ جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، چ11، تهران: انتشارات بعثت.

20- علیرضا اقدم، محمدباقر و حسین گدازگر(1382)؛ بررسی عوامل اجتماعی‌فرهنگی مؤثر بر کیفیت یادگیری دانشجویان، نشریه‌ي دانشکده‌ي علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، سال 9، ش 11.

21. گلاب‌زاده، سیدمحمدعلی(1369)؛ پژوهش تحلیلی در زمینه‌ي اُفت تحصیلی، چهارمین دوره‌ي مقاله‌نویسی علمی، ج 2، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

22. مهران، گلنار(1375)؛ بررسی علل ترک تحصیل دختران در مقطع آموزش ابتدایی، فصلنامه‌ي تعلیم و تربیت، ش 46، سال 12.

23. نجاریان، بهمن و دیگران(1372)؛ بررسی عمل‌کرد تحصیلی دانشجویان شاهد دانشگاه‌های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی اهواز، مجله‌ي علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ي 10، ش 1.

24. ‌هارالامپوس، مایکل(1369)؛ پیشرفت تحصیلی افتراقی، ترجمه‌ي امان‌الله صفوی، فصلنامه‌ي تعلیم و تربیت، سال 6، ش 2 و3.

25. هومن، حیدرعلی و علی عسگری(1379)؛ تهیه و استاندارد آزمون انگیزه‌ي پیشرفت، فصلنامه‌ي پژوهش‌های روان‌شناختی، دوره‌ي6، ش 2 و 1.

26. پاشا شریفی.حسن،نظریه وکاربرد هوش و شخصیت،انتشارات سخن(1379(

27. دلاور،علی(1367)،روش آماری در روانشناسی و علوم تربیتی(چاپ چهارم)،دانشگاه پیام نور تهران

28. سیف،علی اکبر(1378)روانشناسی پرورشی، چاپ ششم انتشارات آگاه

سلیمی،ابوالفضل(1385) بررسی رابطه هوش و پیشرفت تحصیلی،دانشگاه تربیت معلم تهران


دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی در قالب word به صورت کامل و آماده در ۱۰۵ به قیمت ۱۱۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

رابطه هوش معنوی با هوش هیجانی

مقدمه
مفهوم تحلیلی غرب از هوش، بیش تر از شناختی است و شامل پردازش اطلاعات می‌شود؛ در حالیکه رویکرد ترکیبی شرق نسبت به هوش، مولفه‌های گوناگون عملکرد و تجربه انسان از جمله شناخت، شهود و هیجان را در یک ارتباط کامل (یکپارچه) در بر می‌گیرد. (نازل ۲۰۰۴ به نقل از سهرابی ۱۳۸۶). در سال‌های اخیر معنویت بعنوان یک جنبه‌ی مهم از کنش انسان گرایانه که در رابطه‌ی پایایی با سلامت و بهبودی دارد مورد توجه قرار گرفته (مک دونال، ۲۰۰۲).

معنویت با توجه به اینکه تشابهاتی با مذهب دارد ولی دارای مفهومی‌ گسترده تر و وسیع تر از مذهب می‌باشد. مذهب اغلب به مراسم و تشریفات خاصی نیاز دارد (با توجه به فرهنگ) و اغلب وابسته به دولت است در حالیکه معنویت یک نیروی درونی و نامرئی است (وونگ، ۲۰۱۰) و با احساس خصوصی خود، دیگران، دنیا یا جهان و تعالی پیوند بیش تری دارد (Hyde B، ۲۰۱۴).
هوش معنوی سازه‌های معنویت و هوش را درون یک سازه‌ی جدید ترکیب می‌کند. در حالیکه معنویت با جستجو و تجربه به عناصر مقدس، معنا و هوشیاری اوج یافته در ارتباط است، هوش معنوی، مستلزم توانایی‌هایی است که از چنین موضوعات معنوی برای تطابق و کنش اثربخش و تولید محصولات و پیامدهای با ارزش استفاده می‌کند. (آمونز، ۱۹۹۹).
گاردنر، (۱۹۹۹) مهارتهای ارائه شده در هوش معنوی، از قبیل مراقبه، خلسه، رویا دیدن متعالی شدن و لمس پدیده‌های معنوی، روانی و ذهنی را قابل قبول دانست و سیسک و تورانس (۲۰۰۱) ضمن موافقت با این مهارتها شهود و الهام را بدان اضافه کردند. (به نقل از سیسک، ۲۰۰۸).
حال هوش معنوی بعنوان ظرفیت انسان برای پرسیدن سوالات نهایی درباره معنای زندگی و تجربیات همزمان و ارتباط یکپارچه بین ما و دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم تعریف شده است (ولمن، ۲۰۰۱).

از آنجایی که بشر همواره در پی رسیدن به شادی و نشاط، ذوق و خلاقیت، امید و آرامش، سلامت روح و روان و تمامی‌ ارزشهای انسان است، هوش معنوی می‌تواند زندگی درونی و روح را با زندگی بیرونی و کار در دنیا، یکپارچه و هماهنگ سازد و موجب شادکامی‌ و بهزیستی گردد. (و گان، ۲۰۰۲). بنابراین می‌توان هوش معنوی را راهی برای رسیدن به سعادت و کیفیت زندگی مطرح گردد. طبق آیات متبرک قرآن کریم نیز زندگی با کیفیت مطلوب، ریشه در اعتقادات و آموزش‌های دینی مسلمانان دارد (حیات طیبه) (سوره مبارکه نحل، آیه ۹۷).
مهارت و توانایی های هیجانی و اجتماعی که تحت عنوان هوش هیجانی مشهورند از جمله پیش بینی کننده های قوی پیشرفت تحصیلی هستند (پارکر) و همکاران ۲۰۰۴ و بارون ۱۹۹۹) هوش هیجانی اولین بار در سال ۱۹۹۰ و به عنوان شکلی از هوش اجتماعی مطرح شد که شامل توانایی کنترل احساسات و هیجانات در خود و دیگران، پذیرش دیدگاه سایر افراد و کنترل روابط اجتماعی است. هوش هیجانی یکسری از توانایی ها و مهارت های غیر شناختی است که توانایی برد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می دهد (بارون ۲۰۰۷)
به عقيده گلمن حدود ۸ درصد دليل موفقيت‌ها را مي‌توان به هوش هيجاني نسبت داد.

گلمن هوش هيجاني را اين گونه تعريف مي‌كند : « هوشي كه شامل قابليت‌هاي زير باشد : برانگيختن انگيزه در خود ، پافشاري در صورت ناكامي ، كنترل غرايز و به تأخير انداختن حس رضايت ، تنظيم حالات شخصي و مانع شدن از اين كه رنج و ناراحتي جلوي توانايي‌هايي مانند فكر كردن ، اصرار ورزيدن و اميد داشتن را بگيرد » . چندي بعد گلمن تعريف ديگري از هوش هيجاني ارايه داده و آن را به ۲۵ گونه مختلف از قابليت‌هاي هوشي تقسيم مي‌كند كه در ميان آنها اعتماد به نفس خودآگاهي و انگيزه به چشم مي‌خورد( گلمن ۱۹۹۵).
هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی های شناختی و بهم پیوسته است (سیاروجی، فورگاس و مایر، ۲۰۰۱، به نقل از سیاروچی، دین و اندرسون، ۲۰۰۲) که به فرد کمک می کند که با درک ارزیابی و بیان دقیق هیجان ها، از احساساتی که افکار را تسهیل می نماید آگاهی یابد( مایر، سالووی، کاروسو و سیتارونیوس، ۲۰۰۱) و با بر قراری توازن میان افکار و هیجان های خود، تصمیم گیریهای عاقلانه و رفتاری مسئولانه داشته باشد( برکتین و همکاران، ۱۳۸۷).

اهميت و ضرورت تحقيق
هوش یکی از جذاب ترین و جالب ترین فرآیندهای روانی است که جلوه‌های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می‌شود. هرچه موجودات از تکامل بیشتری بهره‌مند شوند از نظر هوشی نیز پیشرفته تر هستند و به همان نسبت از پیچیدگی بیشتری برخوردارند. واژه هوش، کیفیت پدیده‌ای را بیان می‌کند که دارای حالت انتزاعی بوده و قابل رویت نیست همچنانکه افراد بشر از نظر شکل و قیافه ظاهری با هم تفاوت دارند، از نظر خصائص روانی مانند هوش، استعداد، رغبت و دیگر ویژگیهای روانی و شخصیتی نیز بین آنها تفاوتهای‌ اشکاری وجود دارد.

با توجه به این که مفهوم هوش در حال حاضر از‌ آشفتگیها و سر درگمیهای قابل توجهی برخوردار است و در تمام ابعاد نظری، عملی، اجتماعی، هیجانی و معنوی نیز قابل بحث می‌باشد، هوش معنوی، از جهات مختلف در عصر جدید احساس می‌شود. یکی از ضرورت‌ها در عرصه‌ی انسان‌شناسی توجه به بعد معنوی انسان از دیدگاه دانشمندان، به ویژه کارشناسان سازمان بهداشت جهانی (WHO) است که اخیرا انسان را موجودی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف می‌کند. ضرورت دیگر این موضوع ظهور دوباره کشش معنوی و نیز جستجوی درک روشن تر از ایمان و کاربر آن در زندگی روزانه می‌باشد. (سهرابی، ۱۳۸۷)
همچنین گستره معنویت امروزه در رشته‌های متنوعی از قبیل پزشکی، روان‌شناسی، انسان‌شناسی، عصب‌شناسی و علوم شناختی در حال پیشرفت است. در راستای این جهت گیری معنوی و به موازات بررسی رابطه بین دین و معنویت و دیگر مولفه‌های روان‌شناختی مثل سلامت روان، گروهی از پژوهشگران در تبیین بعضی از مشاهدات و داده‌ها، درصدد تعریف مفاهیم جدید در ارتباط با دین و معنویت بوده‌اند. برای مثال مفاهیم سلامت معنوی، تحول معنوی و بهزیستی معنوی در آستانه هزاره سوم میلادی به ادبیات آکادمیک روان‌شناسی اضافه شده‌اند. سازه هوش معنوی یکی از مفاهیمی‌است که در پرتو توجه و علاقه جهانی روان‌شناسان به حوزه دین و معنویت مطرح شد و توسعه پیدا کرده است. (سهرابی، ۱۳۸۷).
گرچه عمر زیادی از پیدایش مفهوم هوش معنوی نمی‌گذرد ولی در کشورهای گوناگون نقش و تاثیر فزاینده آن را مشاهده می‌کنیم. مفید بودن هوش معنوی و علاقه به رشد معنویت در بسیاری از علوم از جمله مدیریت، (جورج، ۲۰۰۸)، توسعه علم عصب‌شناسی (نیوبرگ، و آکویل، ۲۰۰۱ به نقل از‌هاید ۲۰۰۴) و روان‌شناسی به خوبی نشان داده شده است. یکی از نتایجی که هوش معنوی می‌تواند برای افراد از جمله دانشجویان به دنبال داشته باشد، توانایی تمرکز و آرام ماندن در مقابل بحران با گرایش نوع دوستانه به طرف دیگران و با دیدگاهی آسوده و روشنفکرانه تر به زندگی است. هوش معنوی می‌تواند اعتماد به نفس افراد را بالا برده و پریشانی‌های محیط کار آنها را کاهش دهد (جورج، ۲۰۰۶).
بهره هوش معنوی (SQ) فقط برای انسان مطرح است، و نه مانند بهره هوشی (IQ) است که کامپیوترها نیز آن را دارند و نه هم چون هوش هیجانی (EQ) است که در پستانداران رده‌های علی هم دیده می‌شود.

با استفاده از هوش معنوی می‌توان میل و قابلیت فرد را برای رسیدن به مقصود و ارزش رشد داد. هوش معنوی به فرد اجازه می‌دهد که رویاروی این قابلیت‌ها باشد و برای رسیدن به آنها سخت تلاش کند. هوش معنوی زیر بنای باورهای فرد و نقشی است که این باورها و ارزشها در کنش‌هایی که فرد انجام می‌دهد و به زندگی خود شکل می‌دهد ایفا می‌کند. به سخن دیگر هوش معنوی به دلیل پیوندش با معنا، ارزش، و پرورش تخیل می‌تواند به انسان توان تغییر و تحول بدهد. فردی باهوش معنوی بالا دارای انعطاف، خودآگاهی، ظرفیتی برای روبرو شدن با دشواری‌ها و سختی‌ها و فراتر از آن رفتن، ظرفیتی برای الهام و شهود، نگرش کل نگر به جهان هستی، در جست و جوی پاسخ برای پرسش‌های بنیادی زندگی، و نقد سنت‌ها و آداب و رسوم است (آمونز، ۲۰۰۰).
ضرورت و هدف از انجام اين پژوهش اين است كه با بررسي رابطه هوش هيجاني و هوش معنوي افراد با جنسيت و وضعيت اشتغال آنها به تشخيص بهتر پرداخته تا از اين طريق به نتايج دقيق تري دست يافته و نيز با انجام اين پژوهش هر چند كوچك در راه پيشرفت و توسعه دانش گام نهد.

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی

جهت دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
105 word 11,500 تومان

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و هوش معنویدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

مطالب مرتبط

اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور