شنبه , ۵ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه فساد اداری – عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری

دانلود پایان نامه فساد اداری – عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در قالب word به صورت کامل و آماده در ۱۴۰ صفحه به قیمت ۹۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود پایان نامه فساد اداری - عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری

پایان نامه فساد اداری

چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک ها انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری و مشخص کردن رابطه عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری با فساد اداری در شعب مربوطه می باشد. به منظور سنجش فساد اداری و عوامل سازمانی موثر بر آن از پرسشنامه مورد استفاده عباسپور (۱۳۸۵) بهره گرفته شده است.

روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گيری خوشه ای برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های «شفافیت فرایندها و رويه‌های کاری و انحصار وظیفه در سازمان» و «حقوق و مزايای پرداختی به کارکنان در سازمان» بر «فساد اداری» تاثير دارند و از آنجایی كه مقدار۰β < می باشد ،نوع تاثير منفی می باشد.
از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی منفی بین عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری با فساد اداری بود. در سطح اطمینان ۹۵ درصد، فرضیه اصلی و هر ۳ فرضیه ، تأیید شدند و بین همه مولفه ها همبستگی منفی وجود دارد.

پایان نامه های فساد اداری

مقدمه
فساد اداري به عنوان معضلي گريبانگير بسياري از کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مي‌باشد و وقت و انرژي و امکانات فراواني را از اين کشورها به هدر مي‌دهد. بستر و مأمن فساد اداري، نظام اداري کشور و اداره امور دولتي است. جمهوري اسلامي ايران وارث يک نظام اداري ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتي و دولتي و زير‌‌نظام‌هاي آن بوده است. طبعاً بخشي از اين فساد، بازمانده از نظام پيشين و بخشي نيز معلول عملکرد و شرايط گريز‌ناپذير سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به دلايل متعدد، نظام جمهوري اسلامي و دولت‌هاي مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغييرات مثبت لازم جهت شناسايي و مبارزه با عوامل فساد‌آفرين نگرديد، و شرايط جنگ و تحميل آن به کشور نيز عامل مهم ديگري در تشديد آن بوده‌است.

شواهد فراواني وجود دارد مبني بر اين که هر چقدر جوامع به جلو حرکت مي‌کنند، موضوع فساد به عنوان يکي از مسائل فراگير اجتماعي، اهميت بيشتري مي‌يابد ( هيود،۱۳۸۱،ص۵۰) و رويکرد روغن کاري چرخ دنده‌هاي توسعه براي حل مسأله فساد اهميت خويش را از دست مي‌دهد و اين ديدگاه که فساد بيش از هر چيز همچون مسأله‌اي عمل مي‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده‌اي توسعه مي‌شود رونق پيدا مي‌کند. (ربيعي،۱۳۸۱،ص۱۵)

اغلب صاحبنظران عقيده دارند که پيروزي يا شکست حکومتها به چگونگي اجراي امور عمومي بستگي دارد تا جايي که بروکس آدامز بقاي تمدن و اداره امور عمومي را بهم پيوند مي‌دهد و وينسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به چگونگي اداره امور عمومي در آن جامعه مربوط مي‌داند.(نامغ،۱۳۷۶،ص۵۹)

به اعتقاد اکثر متفکران فساد به طور اعم و فساد اداري موجود در ادارات دولتي يک بيماري انکار‌ناپذير در همه حکومتهاست و مختص يک قاره، منطقه يا گروه قومي خاص نيست و فساد در رژيم‌هاي سياسي دمکراتيک و ديکتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه‌داري و فئودال نيز يافت مي‌شود و اقدامات فساد‌آميز مربوط به زمان حال نيست، بلکه تاريخ آن به قدمت جهان است. از اين رو قدمت فساد به اندازة قدمت مفهوم دولت است در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز مي‌شود و هر جا دولتي وجود دارد، فساد نيز وجود دارد.(ربيعي،۱۳۸۱، ص۱۷)

در نتيجه مبارزه با فساد اداری يک ضرورت حياتي برای بقای نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت سعادت و رفاه است اما براي مبارزه با فساد يا هر بيماری اجتماعی و انساني ديگری ابتدا بايد به شناخت عوامل و علت‌هاي موجبه آن بيماری پرداخته تا پس از شناخت علت‌ها به سعي و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن‌ها پرداخته بتوانيم به معضل و عارضه آن بيماري منجمله فساد فائل آمد.

پایان نامه درمورد فساد اداری

قسمتی از این پایان نامه صفحه ۳۰

مقدمه

فساد بعنوان يک رفتار همواره در اجتماع و نهادهای موجود در اجتماع روی می‌دهد. اين رفتار يقيناً با ديگر امور اجتماعی دارای رابطه تاثير و تاثر می‌باشد. در اين بخش کوشش شده‌است تاحد امکان و بطور گذرا به تعدادی از اين عوامل اشاره گردد.

سازمان و عوامل  سازمانی

در اين بخش ابتدا به تعريف سازمان و عوامل سازمانی خواهيم پرداخت. عوامل سازماني که از وجود سازمان و مديريت حاکم بر سازمان نشأت مي‌گيرد. در تلاشيم اين عوامل را تا حد امکان از جهات مختلف تعريف‌کرده و به بررسي آنها بپردازيم.

در هر سازماني عوامل مختلف وجود دارد، عواملی وجود دارد که اين عوامل يا از سازمان نشات مي‌گيرند يعني سازمان به علت وجود و نوع کارکرد، ساختار و فرهنگ مديريتي حاکم بر آن به يک سري عوامل مشخصه مي‌رسد و يا عواملي که بر سازمان تاثير می‌گذارند. اين عوامل در حقيقت عوامل بيرون سازماني و نشأت‌گرفته از محيط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه‌اي که سازمان درون آن نشو و‌نما مي‌کند خواهد‌بود. نگاه ما در اين پژوهش بيشتر به عوامل درون سازماني يعني عوامل نوع اول که از وجود يک سازمان نشأت مي‌گيرند، خواهد بود.( ابیگل ، سرا، ۲۰۱۰، ۸۶۳)

اين عوامل به نوبه خود مي‌توانند متعدد و متنوع باشند، که ما در اينجا تمرکز خود را به ۳ دسته عامل، کنترل و نظارت، حقوق و دستمزد و فرآيند‌هاي‌کاري قرار داده و به شرح بيشتر آنها خواهيم پرداخت.

تعريف سازمان

تعريف سازمانها در زمان و فضا کار آساني نيست. سازمانها نظامهاي بازي هستند که با محيطهاي  اطراف خود تعامل دائم دارند. و داراي زيرگروهها و واحدهاي حرفه‌اي، لايه‌هاي سلسله‌مراتب و بخشهاي زيادي هستند که از حيث جغرافيايي پراکنده مي‌باشند.(مک لنن،۱۳۸۳،ص۷۸)

در تعريف ديگری از سازمان آمده است، سازمان عبارت است از فرآيند نظام‌يافته‌اي از روابط متقابل افراد جهت دست‌يافتن به هدفهاي معين است. رابينز در تعريف سازمان می‌گويد، که سازمان پديده اجتماعي به شمار مي‌آيد که به طور آگاهانه هماهنگ‌شده و داراي حدود وثغور نسبتاً مشخصي بوده و براي تحقيق هدف يا اهدافي، بر اساس يک سلسله مباني دائمي فعاليت مي‌کند مي‌باشد.(رابينز، ۱۳۷۹، ۲۱)

منظور از پديده اجتماعي اين است که سازمان از افراد يا گروه‌هايي تشکيل‌شده که با هم در تعاملند و تأثير‌گذاري متقابل بر يکديگر دارند. عبارت آگاهانه هماهنگ‌شده در رابطه با مديريت به کار گرفته مي‌شود. توجه به اين نکته ضروري است که تأثيرات متقابل يکباره ايجاد نشده‌اند بلکه با مطالعه و بررسي قبلي مي‌باشد. از اين رو سازمان يک پديده اجتماعي‌است. چون ميان اعضاي آن توازن ايجاد مي‌شود تا از دوباره‌کاري و اعمال زايد جلوگيري گردد ضمن آنکه وظايف اصلي آن بايد به طور کامل اجرا گردد و نياز به هماهنگي و به شکل تأثير متقابل بر اين اساس است.(سيد‌جوادين، ۱۳۸۲، ۱۸)

در تعريف ريچارد – ال دفت آمده‌است که سازمان عبارت است از :

۱- يک نهاداجتماعي است ۲- که مبتني بر هدف است ۳- ساختار آن به صورتي آگاهانه طرح ريزي شده است و داراي سيستم هاي فعال و هماهنگ است و سرانجام ۴- با محيط خارجي ارتباط دارد. در سازمان رکن اصلي اين نيست که مجموعه‌اي از سياست‌هاي و رويه‌ها ارائه گردد. سازمان از افراد و رابطه اي که با يکديگر دارند تشکيل مي‌شود. هنگامي که افراد براي انجام وظايفي ضروري در جهت تأمين هدف‌ها با يکديگر روابط متقابل برقرار مي‌کنند سازمان به وجود مي‌آيد.(دفت، ۱۳۷۷، ۱۹)

همانگونه که ملاحظه مي‌شود هر صاحبنظري از سازمان تعريفي را ارائه کرده که با توجه به رويکرد و زاويه ديد او به اين پديده اجتماعي بوده‌است. حال  با اين تنوع تعاريف، رسيدن به تعريفي متفق‌القول و جامع سخت به نظر مي‌رسد، اما اين به معناي آن نيست که هيچ اشتراکي بين اين تعاريف وجود ندارد چرا که همه سازمان‌ها از آن جهت که سازمان هستند داراي اشتراکاتي مي‌باشند و ارائه اين ما‌به‌الاشتراک مي‌تواند تعريفي مورد‌قبول باشد.

سازمان: مجموعه روابطي است مشخص بين افرادي مشخص که براي دستيابي به اهدافي مشخص تلاش مي‌کند.

در ادامه تلاش شده است به بحثی نظری درباره سه عامل سازمانی که هر يک به عنوان جزئی از اجزاء اصلی مطرح شده يک سازمان می‌باشند و در اين تحقيق به عنوان متغيرهای مستقل در نظر گرفته‌شده‌است، پرداخته شود.

سيستم‌هاي كنترل و نظارت

نظارت آخرين وظيفه مديريت و در عين حال مهمترين آنهاست. اگر مطمئن باشيد كه هروظيفه به طور كامل انجام مي‌شود در واقع به كنترل نياز نخواهيد داشت. ولي اين مورد به‌‌ندرت اتفاق مي‌افتد، بيشتر برنامه‌ها به وسيله افراد اجرا مي‌شوند و افراد از نظر توانائيها، انگيزش و صحت عمل تفاوت بسياري زيادي با هم دارند. از اين گذشته طرح هاي كهنه نيز نياز به تجديد نظر دارند، از اينرو نظارت، آشكارا وظيفه بسيار مهم مديريت است.(دسلر،۱۳۷۳، ۲۵۷)

 در سلسله وظايف مدير نظارت را مي‌توان از اهم وظايف دانست زيرا مسئوليت نهائي مدير حفظ سيستم سازمان مي‌باشد. و با توجه به اينکه هر سيستم يا نظامي که ساخته دست بشر باشد اگر کنترل نشود، دير يا زود متلاشي مي‌شود، ملاحظه مي گردد که سرنوشت سازمان تا چه حد به اين وظيفه مهم مديريت وابسته خواهد بود. البته ناگفته نماند در سطح تئوريک اين امکان موجود است که نظامي به وجود آوريم که به نظارت احتياج نداشته باشد ولي تجريه نشان داده است که هر نظامي که ساخته انسان باشد نمي‌تواند بدون وجود نظارت مدت مديدي به کار خود ادامه دهد.(صادق‌پور،۱۳۵۳، ۱۵۸)

کنترل مفهوم وسيعي است كه افراد، اشياء، موقعيت ها و سازمان‌هاي مختلف را در بر مي‌گيرد.

کنترل به معناي حفظ و اصلاح موازيني که مظهر عمليات مطلوب  است به کار رفته‌است. اين موازين ممکن است محسوس يا نامحسوس، مبهم يا مشخص باشد. نوربرت واينر[۱] از صاحبنظران مديريت در تعريف کنترل مي‌گويد، نظارت چيزي نيست جز ارسال پيامهايي که به طور موثر رفتار گيرنده پيامها را تغيير دهد.

اهميت کنترل

  مي‌دانيم که اهداف، اساس برنامه‌ريزي است.اهداف جهت مشخصي را به مديران ارائه مي‌کنند. در هر صورت، صرف تعيين اهداف يا پذيرش آنها از سوی کارکنان تضميني بر اين امر نيست که عمليات مورد نظر به انجام رسيده‌اند. يک مدير اثر‌بخش بايد پي‌گيري کند تا اطمينان يابد که عملياتي که به نظر مي‌رسد ديگران در حال انجام آنها هستند واقعاٌ انجام مي‌گيرند و اهدافي که به نظر مي‌آيد در صدد دستيابي به آنها هستند، واقعاً به دست مي‌آيد.(رابينز، ۱۳۷۹، ۴۰۲)

ماهيت كنترل

 بيشتر افراد فكر مي كنند كه زندگي آنها بر نظمي منطقي قرار دارد. ما خود را براي رسيدن به هدف‌ها تربيت مي‌كنيم و چنانچه از آن اهداف دور شويم به اصلاح خود مي‌پردازيم. يك راننده را در نظر‌آوريد كه مي‌كوشد تا اتومبيل خود را كاملاً در اختيار خود داشته و از تصادم اجتناب ورزد و سالم و به هنگام به مقصد برسد. با استفاده از وسايل كنترل مكانيكي از قبيل گاز، فرمان و ترمز كه در اختيار اوست هدايت ماشين را در اختيار او قرار داده‌اند. از اين وسايل همچينين براي اصلاح وضعيت حركت اتومبيل زماني كه بخواهد از جاده خارج‌شده و يا سرعت مطلوب و مجاز بالاتر برود استفاده مي‌شود.

چنانچه اختيار اتومبيل از دست راننده خارج شود مسلماً عواقب ناگواري در پيش خواهد‌بود. به همين نحو، سازمان، مديران و كاركنان بايستي به گونه‌اي عمل‌كنند كه مورد انتظار رهبران آنهاست و چنانچه از اهداف مورد نظر مديريت منحرف گردند، تعديل خواهند‌شد. همانگونه كه راننده ميبايستي کنترل اتومبيل را در اختيار داشته باشد، مديريت نيز مي‌بايستي اداره سازمان را به وجه مطلوب در دست‌گيرد. اگر مديريت كنترل سازمان را از دست‌دهد و سازمان از راه اصلي خود منحرف گردد، ممكن است عواقب ناخوش‌آيندي براي افراد سازمان پيش آيد. (انتوني و ديگران، ۱۳۷۲، ۴-۳)

کنترل را مي‌توان فرآيند باز‌بيني فعاليتها براي کسب اطمينان از انجام فعاليت‌ها برطبق برنامه دانست، اين فرآيند شامل اصلاح‌کردن هر کاستي مي‌شود. همه مديران بايد درگير وظيفه کنترل باشند، حتي اگر کار در واحدهايشان طبق برنامه پيش رود. واقعيت اينست که مديران نمي‌توانند از چگونگي کار در واحد‌ها آگاهي ‌يابند مگر اينکه بتوانند فعاليت در حال انجام را کنترل نموده و عملکرد واقعي را با استاندارد مطلوبشان مقايسه کنند. يک سيستم کنترل اثر‌بخش مي‌تواند اين اطمينان را بدهد که فعاليتها به شيوه‌هايي که منجر به دستيابي به اهداف سازماني مي‌شوند در حال اجرا هستند. معياري که اثر‌بخشي اين سيستم را تعيين مي‌کند اينست که اين سيستم تا چه حد دستيابي به اهداف سازماني را تسريع مي‌کند، هر قدر سيستم کنترل در اين امر موفق‌تر باشد، اثر‌بخش‌تر است.

پایان نامه با موضوع فساد اداری

فهرست مطالب :

چکیده
فصل اول : کلیات طرح تحقیق
مقدمه ۳
۱-۱- بيان مسأله ۴
۱-۲- اهميت و ضرورت تحقيق ۵
۱-۳- سئوال های تحقیق۷
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۸
۱-۶- متغیرهای تحقیق۸
۱-۷- مدل مفهومی تحقيق۹
۱-۸- قلمرو تحقیق ۹
۱-۸-۱-قلمروموضوعي۹
۱-۸-۲ – قلمرو مكاني۱۰
۱-۸-۳ – قلمرو زماني۱۰
۱-۹- تعریف واژگان کليدي تحقيق ۱۰

فصل دوم : ادبیات نظری
مقدمه ۱۴
۲-۱- سازمان و عوامل سازمانی ۱۴
۲-۱- ۱- تعريف سازمان۱۴
۲-۱- ۲- سيستم‌هاي كنترل و نظارت ۱۶
۲-۱- ۳- اهميت کنترل۱۶
۲-۱- ۴- ماهيت كنترل ۱۷
۲-۱- ۵- ديدگاهها درباره انواع کنترل۱۷
۲-۱- ۶- ارکان كنترل۱۹
۲-۱- ۷- نظام حقوق و دستمزد ۲۰
۲-۱- ۸- هدف مديريت جبران خدمت ۲۲
۲-۲- فساد اداری۲۳
۲-۲- ۱- تعريف فساد۲۷
۲-۲- ۲- سطوح فساد۲۹
۲-۲-۳- انواع فساد۲۹
۲-۲-۴- ۱- فساد سياسي۳۱
۲-۲-۴- ۲- فساد اداري۳۱
۲-۲-۴- ۳- فساد مالي (اقتصادي)۳۲
۲-۲-۵ – مفهوم و تعريف فساد اداري۳۲
۲-۲-۶- تاريخچه فساد اداري۳۴
۲-۲-۷ – مبارزه با فساد در ايران۳۵
۲-۲-۸ – وضعيت فساد پس از پيروزي انقلاب اسلامي۳۶
۲-۲-۹ – انواع فساد اداري۳۹
۲-۲-۱۰ – تبيين علل موجبه فساد۴۳
۲-۲-۱۱ – رهيافت‌هاي تبيين فساد ۴۷
۲-۲-۱۲ – تبيين علل فساد اداری ۴۹
۲-۲-۱۳ – قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد۵۲
۲-۲-۱۴ – متغيرهاي تسهيل و تشويق‌كننده يا بازدارنده از فساد۵۳
۲-۳- فساد اداری و رابطه آن با عوامل سازمانی۵۶
۲-۳- ۱- فساد و نظام حقوق و دستمزد۵۶
۲-۳- ۲- كنترل و نظارت و رابطه آن با فساد۶۰
۲-۳- ۳- فرايند‌هاي كاري و رابطه آن با فساد۶۱
۲-۴- فساد اداری و رابطه آن با ساير عوامل اجتماعی۶۲
۲-۴- ۱- حكومت كارآمد و نقش آن در كنترل فساد۶۲
۲-۴- ۲- رابطه فساد و خدمات عمومي دولتي۶۴
۲-۴- ۳- بزرگي دولت و فساد۶۴
۲-۴- ۴- خصوصي‌سازي و رابطه آن با فساد۶۵
۲-۴- ۵- فساد و فقر۶۶
۲-۴- ۶- فساد و قوانين و مقررات۶۷
۲-۴- ۷- فساد و دستگاه قضايي۶۷
۲-۴- ۸- توسعه سياسي، دمكراسي و فساد۶۸
۲-۴- ۹- فرهنگ و فساد۶۸
۲-۴- ۱۰- فساد و جنسيت۶۸
۲-۴- ۱۱- فساد و برنامه‌هاي توسعه۶۹
۲-۴- ۱۲- سياست‌هاي اقتصادي و فساد۶۹
۲-۴- ۱۳- فساد و سرمايه‌گذاري۷۰
۲-۴- ۱۴- تسخير دولت و فساد ناشي از آن در اقتصادهاي در حال گذار۷۰
۲-۴- ۱۵- تحليل فساد در کشورهای جهان سوم۷۲
۲-۴- ۱۶- آثار و علل فساد در جهان سوم۷۳
۲-۴- ۱۷- شيوه ارزيابي و گزينش استراتژي مبارزه با فساد۷۴
۲-۴- ۱۸- سياست‌هاي كليدي در مبارزه با فساد۷۶
۲-۴- ۱۹-استراتژي مبارزه با فساد، جايگاه و نوع كاربرد آ نها۷۷
۲-۵- پیشینه تحقیق۷۷

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه ۸۷
۳-۱- روش تحقیق ۸۷
۳-۲ – چهارچوب مفهومی۸۸
۳-۳ – جامعه آماري۹۰
۳-۴- نمونه آماری۹۲
۳-۵ – متغيرهاي تحقيق۹۲
۳-۶- ابزار سنجش تحقیق۹۳
۳-۷ – نحوه امتیاز بندی پرسشنامه۹۳
۳- ۸- روایی پرسشنامه۹۴
۳-۹- پايايي پرسشنامه۹۴
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها۹۵

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه ۹۸
۴-۱- آمار توصيفي ۹۹
۴-۱-۱- جنسيت ۹۹
۴-۱-۲- تحصیلات ۱۰۰
۴-۱-۳- سابقه کار۱۰۱
۴-۱-۴- وضعیت تأهل و تجرد۱۰۲
۴-۱-۵- نوع استخدام۱۰۳
۴-۲- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها۱۰۴
۴-۲-۱- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف۱۰۴
۴-۲-۲-آزمون رگرسیون۱۰۵
۴-۲-۳- آزمون فرضیه های تحقیق۱۰۸
۴-۲-۳-۱- فرضیه فرعی اول۱۰۸
۴-۲-۳-۲- فرضیه فرعی دوم۱۱۰
۴-۲-۳-۳- فرضیه فرعی سوم۱۱۱
۴-۲-۳-۴- فرضیه اصلی۱۱۲
۴-۲-۴- آزمون فریدمن۱۱۴

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۱۱۷
۵-۱- نتایج حاصل از یافته های تحقیق۱۱۷
۵-۱-۱- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی ۱۱۷
۵-۱-۲- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف۱۱۸
۵-۱-۳- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ۱۱۸
۵-۱-۳-۱- نتایج حاصل از فرضیه اول ۱۱۸
۵-۱-۳-۲- نتایج حاصل از فرضیه دوم ۱۱۹
۵-۱-۳-۳- نتایج حاصل از فرضیه سوم ۱۲۰
۵-۱-۳-۴- نتایج حاصل از فرضیه اصلی۱۲۱
۵-۱-۳-۵- نتایج کلی تحقیق ۱۲۲
۵-۱-۴- نتایج آزمون رگرسیون۱۲۳
۵-۱-۴- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فریدمن۱۲۳
۵-۲- پيشنهادات ۱۲۳
۵-۲-۱- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتايج به دست آمده از تحقيق ۱۲۳
۵-۲-۲ – ارائه پيشنهادهايی برای تحقیقات آتی۱۲۵
۵-۳- محدودیت های تحقیق ۱۲۶
منابع ۱۲۹
پیوست :پرسشنامه ها ۱۳۶

جهت دانلود پایان نامه فساد اداری از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
140 word 9,000 تومان

دانلود پایان نامه فساد اداری – عوامل سازمانی موثر بر فساد اداریدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *