نمونه سوالات پیام نور

پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (CBCL) – آخنباخدانلود پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (CBCL) – آخنباخ در قالب word به صورت کامل و استاندارد در ۱۰ صفحه به قیمت ۲۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (CBCL) - آخنباخ

پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک

این پرسشنامه شامل :

۱۱۳ گویه

۸ مولفه

روایی و پایایی

نحوه نمره گذاری

منبع

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه ۱۱۳ سوال در رابطه با انواع حالات رفتاری کودکان تشکیل شده است. پاسخ به سوالات این پرسشنامه به صورت لیکرت ۳ گزینه ه­ای از ۰ تا ۲ می ­باشد. بدین ترتیب که نمره “۰” به مواردی تعلق می ­گیرد که هرگز در رفتار کودک وجود ندارد؛ نمره “۱” به حالات و رفتارهایی داده می ­شود که گاهی اوقات در کودک مشاهده می ­شود و نمره “۲” نیز به مواردی داده می­ شود که بیشتر مواقع یا همیشه در رفتار کودک وجود دارد.

این فرم، ۸ مشکل یا سندرم عاطفی- رفتاری را اندازه­ می­گیرد که عبارت است از:

 • اضطراب/ افسردگی (AD) (شامل مواد ۱۲، ۱۴، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۴۵، ۵۰، ۵۲، ۷۱، ۹۱ و ۱۱۲)؛
 • گوشه ­گیری/ افسردگی (WD) (شامل مواد ۵، ۴۲، ۶۵، ۶۹، ۷۵، ۱۰۲، ۱۰۳و ۱۱۱)؛
 • شکایات جسمانی (SC) (شامل مواد ۴۷، ۴۹، ۵۱، ۵۴، a56، b56، c56، d56، e56، f56، g56 و در صورت امکان h56)؛
 • مشکلات اجتماعی (SP) (شامل مواد ۱۱، ۱۲، ۲۵، ۲۷، ۳۴، ۳۶، ۳۸، ۴۸، ۶۲، ۶۴ و ۷۹)؛
 • مشکلات تفکر (TP) (شامل مواد ۹، ۱۸، ۴۰، ۴۶، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۶، ۷۰، ۷۶، ۸۰، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۹۲ و ۱۰۰)؛
 • مشکلات توجه (مربوط به اختلال نارسایی توجه/بیش­فعالی) (AP) (شامل مواد ۱، ۴، ۸، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۴۱، ۶۱، ۷۸، و ۸۰)،
 • رفتار قانون شکنی (RB) (شامل مواد ۲، ۲۶، ۲۸، ۳۹، ۴۳، ۶۳، ۶۷، ۷۲، ۷۳، ۸۱، ۸۲، ۹۰، ۹۶، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۵ و ۱۰۶)؛
 • رفتار پرخاشگری (AG) (شامل مواد ۳، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۳۷، ۵۷، ۶۸، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۴، ۹۵، ۹۷ و ۱۰۴).

علاوه بر شیوه بالا CBCL سه نمره پهن­ باند[۱] شامل ۱- مشکلات رفتاری درونی­ سازی شده[۲]، ۲- مشکلات برونی ­سازی شده[۳] و ۳- مشکلات کلی[۴] نیز دارد.

 • مقیاس مشکلات رفتاری درونی ­سازی شده شامل گویه ­های خرده ­مقیاس­های گوشه ­گیری/ افسردگی (WD)، شکایات جسمانی (SC) و مقیاس اضطراب/ افسردگی (AD) می ­باشد.
 • مقیاس مشکلات رفتاری برونی ­سازی شده شامل گویه ­های خرده­ مقیاس­های رفتار قانون شکنی (RB) و رفتار پرخاشگری (AG) می باشد.
 • مقیاس مشکلات کلی شامل همه­ی گویه­ها به جز گویه­های ۲ و ۴ (آلرژی و آسم) می­باشد.

در مورد تفسیر نمرات آزمون چنانکه آخنباخ (۱۹۹۱) اذعان می ­دارد در مقیاس­های مشکلات رفتاری درونی ­سازی شده و برونی ­سازی شده و مشکلات کلی اگر نمره­ ی T (T score) فرد کمتر از ۶۰ باشد در محدوده­ ی نرمال یا غیربالینی و اگر نمره­ ی T بین ۶۳-۶۰ باشد در محدوده ­ی مرزی-بالینی و اگر نمره­ ی T بزگتر از ۶۳ باشد در محدوده­ ی بالینی قرار دارد.

همچنین در مقیاس­های ۸ مشکل یا سندرم عاطفی- رفتاری اگر نمره­ ی T (T score) فرد کمتر از ۶۵ باشد در محدوده ­ی نرمال یا غیربالینی و اگر نمره­ ی T بین ۶۹-۶۵ باشد در محدوده­ ی مرزی-بالینی و اگر نمره ­ی T بزگتر از ۶۹ باشد در محدوده ­ی بالینی قرار دارد. (طریقه محاسبه نمره­ ی T در ذیل ارائه شده است)

سیاهه ­ی رفتاری کودکان (CBCL) ابزاری است که توسط یکی از والدین یا فرد دیگری که با شایستگی­ها و مشکلات رفتاری کودک به خوبی آشناست تکمیل می­ گردد. این ابزار را هم می ­توان به صورت خود گزارشی و هم به صورت مصاحبه اجرا کرد. همچنین CBCL را می­ توان به منظور اندازه­ گیری تغییرات رفتاری کودک در زمان یا به دنبال درمان مورد استفاده قرار داد.

بررسی روایی و پایایی

ضرایب کلی اعتبار فرم­هاي CBCL با استفاده از آلفاي کرانباخ ۹۷/۰ و با استفاده از اعتبار باز آزمایی ۹۴/۰ گزارش شده است. روایی محتوایی (انتخاب منطق سؤالات و استفاده از تحلیل کلاس یک سؤالات)، روایی ملاکی (با استفاده از مصاحبۀ روان پزشکی با کودك و نیز همبستگی با مقیاس CSI-4) و روایی سازه (روابط درونی مقیاس­ها و تمایزگذاري گروهی) این فرم­ها مطلوب گزارش شده است (آخنباخ و رسکورلا، ۲۰۰۷).

این ابزار برای اولین بار در ایران توسط تهرانی دوست و همکاران (۱۳۸۱) ترجمه و هنجاریابی شده است. در پژوهش مینایی (۱۳۸۵) دامنه ضرایب همسانی درونی مقیاس­ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ از ۶۳/۰ تا ۹۵/۰ گزارش شده است. ثبات زمانی مقیاس­ها با استفاده از روش آزمون- باز آزمون با یک فاصله زمانی ۸-۵ هفته بررسی شده که دامنه ضرایب ثبات زمانی از ۳۲/۰ تا ۶۷/۰ به دست آمده است. همچنین توافق بین پاسخ دهندگان نیز مورد بررسی قرارگرفته است که دامنه این ضرایب از ۰۹/۰ تا ۶۷/۰ نوسان داشته است. به طور کلی در تحقیق مینایی (۱۳۸۵) این نتیجه حاصل شده است که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مطلوب و بالایی برخوردار است و با اطمینان می­توان از آن برای سنجش اختلالات عاطفی- رفتاری کودکان و نوجوانان ۱۸-۶ ساله استفاده کرد. یزدخواستی و عریضی (۱۳۹۰) ضريب اعتبار آلفاي كرونباخ را برای این پرسشنامه در سه فرم والدین، معلم و کودک به ترتیب ۹۰/۰، ۹۳/۰ و ۸۲/۰ به دست آوردند و در مورد اعتبار سازه همبستگی خرده­مقیاس­ های بخش مشکلات رفتاری- هیجانی با نمره کلی این بخش در سه نسخه والدین، معلم و کودک به ترتیب ۸۸/۰-۶۲/۰، ۹۱/۰-۴۴/۰ و ۸۵/۰-۵۱/۰ و همبستگی خرده­ مقیاس­های بخش مهارت­ها با نمره کلی این بخش در سه نسخه والدین، معلم و کودک به ترتیب ۸۲/۰-۲۴/۰، ۹۳/۰-۷۷/۰ و ۸۷/۰-۶۴/۰ گزارش کرده ­اند.

جهت دانلود پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (CBCL) از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات قیمت
10 2,000 تومان

پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (CBCL) – آخنباخدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور