سه شنبه , ۱ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه اثربخشی بازی رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان

همیار دانشجو
پايان نامه رابطه بازي هاي رايانه اي خشن بر پرخاشگري دانش آموزان دانلود پروپوزال کارشناسی / ارشد : بررسی رابطه تاثیر بازي هاي رايانه اي خشن بر پرخاشگري دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب پايان نامه بررسي رابطه پرخاشگري دانش آموزان با بازيهاي پايان نامه بررسي رابطه پرخاشگري دانش آموزان با بازيهاي رايانه اي خشن درمقطع راهنمایی پایان نامه : اثر بخشی آموزش الگوهای فکری و رفتاری بر سلامت عمومی مادران دانلود مقاله بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر است.

پایان نامه اثربخشی بازی رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان

پایان نامه اثربخشی بازی رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند. جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره راهنمایی تشکیل می دادند. در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۵۰ نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند. برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t مستقل درسطح معنی داری  a = 0/05  استفاده گردید. 
نتایج بدست آمده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمایی رابطه معنا داری وجود دارد. بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود. 
 
فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول (گستره مسئله مورد بررسی) 
مقدمه 
بیان مسئله 
اهمیت و ضرورت تحقیق 
هدف پژوهش 
فرضیه پژوهش 
متغیرهای پژوهش 
تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها و مفاهیم 
فصل دوم (پیشینه و ادبیات پژوهش) 
مرور پیشینه 
نظریه پالایش 
وضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگر 
خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر 
راههای اصلاح و مهار پرخاشگری 
فصل سوم (روش تحقیق) 
جامعه مورد مطالعه پژوهش 
نمونه و روش نمونه گیری 
ابزار پژوهش 
روش آماری مربوط به فرضیه 
روش تحقیق 
فصل چهارم (یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها) 
جدول انجام محاسبات 
جدول میانگین و انحراف استاندارد 
فصل پنجم (بحث ونتیجه گیری) 
بحث و نتیجه گیری 
محدودیتها ونارسائیهای پژوهش 
پیشنهادات 
منابع و ماخذ 
ضمائم (پرسشنامه) 
تعداد صفحات نوع فایل قیمت
75 WORD 9,900 تومان

پایان نامه اثربخشی بازی رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزاندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *