پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

ارزیابی رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی در کارکنان کلانتری های تهران

ارزیابی رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی در کارکنان کلانتری های تهران در قالب ورد قابل ویرایش و پرینت در ۹۴ صفحه با بهترین کیفیت.جهت دانلود این پایان نامه تنها با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰ تومان میتوانید بلافاصله دانلود نمایید.

ارزیابی رابطه رضایت شغلی با كیفیت زندگی

مقدمه

پژوهش حاضر از نوع همبستگي است. جامعه اين پژوهش را كليه  كاركنان كلانتري هاي تهران بزرگ تشكيل داده بود كه به صورت خوشه اي چند مرحله اي نمونه اي به اندازه ۱۲۰ نفر انتخاب شد.

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، شاخص توصيف شغل و پرسشنامه sf-36 بود. برای تجزيه و تحليل داده‌های به دست آمده ازآزمونهاي آماري كولموگروف ـ  اسميرنف، همبستگي اسپيرمن و رگرسيون خطي استفاده شد.

يافته ها نشان داد كه بين رضايت شغلي با كيفيت زندگي، ابعاد و خرده مقياس هاي آن رابطه مثبت معناداري وجود دارد (۰۵/۰p<)؛ ولي اطلاعات دموگرافيك قادر به پيش بيني تغييرات رضايت شغلي و كيفيت زندگي نبودند (۰۵/۰p>).

رابطه رضايت شغلي با كيفيت زندگي مي تواند به خاطر رابطه رضايت شغلي با سلامت جسماني و رواني بوده، همچنين اين رابطه مي تواند بوسيله ويژگي هاي شغل پليسي مانند استرس شغلي، خصوصيات شغل و محيط كار توجيه شود.

فهرست

فصل اول
مقدمه ۲
بيان مسأله ۴
اهمیت و ضرورت ۸
اهداف پژوهش ۹
الف) هدف كلي ۹
ب) اهداف اختصاصي ۹
ج) هدف كاربردي ۱۰
فرضيه ها و سوال ها ۱۰
فرضيه ها ۱۰
سوال ها ۱۰
متغيرها ۱۰
تعريف عملياتي و نظري متغيرها ۱۱

فصل دوم
مقدمه ۱۴
تعریف شغل ۱۴
علل كار كردن افراد ۱۴
رضایت شغلی ۱۵
ابعاد رضایت شغلی ۱۶
مدل های رضایت شغلی ۱۷
نظريه هاي رضايت شغلي ۱۷
نظريه هرزبرگ (انگيزشيـ بهداشتي) ۱۷
نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو ۱۸
نظريه كورمن ۱۸
نظريه روابط انساني ۱۹
نظريه هالند ۱۹
نظرية بريل ۲۰
نظريه انتظار ۲۰
نظريه رويدادهاي موقعيتي ۲۰
نظریه X و Y 21
نظریه ویژگی های ضروری شغل ۲۲
فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی ۲۳
نتایج رضایت شغلی ۲۳
عوامل موثر بر رضایت شغلی ۲۵
فواید بررسی رضایت شغلی ۲۸
استراتژی های عمومی برای بالا بردن رضایت شغلی ۲۹
كيفيت زندگي ۳۰
سير تاريخي مفهوم كيفيت زندكي ۳۰
تعاریف کیفیت زندگی ۳۲
تعاریف اختصاصی مربوط به کیفیت زندگی ( وابسته به سلامت) ۳۵
ابعاد کیفیت زندگی ۳۵
بعد عینی کیفیت زندگی ۳۸
بعد ذهنی کیفیت زندگی ۳۹
نظریه های کیفیت زندگی ۴۰
الف) نظریه های مبتنی بر فرد ۴۰
ب) نظریه های مبتنی بر خانواده ۴۱
ج) نظریه های روان شناختی ۴۱
د) نظریه های انسان شناسی ۴۲
مدل هاي كيفيت زندگي ۴۳
مدل روحي-رواني ۴۳
مدل ايدئولوژيكي ۴۳
مدل ادراكي كيفيت زندگي ژان ۴۳
مدل فرل و هاسي ۴۴
عوامل موثر بر کیفیت زندگی ۴۴
ویژگی های کیفیت زندگی ۴۵
ارزیابی کیفیت زندگی ۴۶
كاربردهاي سنجش كيفيت زندگي ۵۰
ارزيابي كيفيت زندگي در تحقيقات ۵۰
بررسي متون ۵۱
الف) پژوهش هاي داخلي ۵۱
ب) پژوهش هاي خارجي ۵۲
فصل سوم
روش شناسي تحقيق ۵۵
جامعه و نمونه پژوهش ۵۵
جامعه آماري ۵۵
روش نمونه گيري ۵۵
حجم نمونه ۵۵
روش جمع آوري داده ها ۵۶
چك ليست: ۵۶
پرسشنامة شاخص توصيف شغل ۵۶
پرسشنامه كيفيت زندگي ۵۷
روش اجرا ۵۸
روش تجزيه و تحليل داده ها ۵۹
ملاحظات اخلاقي ۵۹
فصل چهارم
مقدمه ۶۱
توصيف داده ها ۶۱
استنباط داده‌ها ۶۶
فرضيه ها ۶۷
سوال ها ۶۹
فصل پنجم
بحث ۷۲
فرضيه ۱ ۷۲
فرضيه ۲ ۷۲
فرضيه ۳ ۷۲
سوال۱ ۷۳
سوال ۲ ۷۴
نتيجه گيري ۷۵
محدوديت ها ۷۷
پيشنهادات ۷۷
منابع ۷۸
چكيده انگليسي ۸۲

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
94 WORD 9,900 تومان

ارزیابی رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی در کارکنان کلانتری های تهرانلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *