جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه آشنایی با عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری

مدیریت سرمایه فکری
پايان نامه خيرخواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنند ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ پایان نامه در مورد مدیریت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻫﺎ ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ.- پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی- پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی کاهش هزینه ها – بررسی خصوصیات مدیران مدارس و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران .سرمایه فکری – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه الزهراء – دانشکده علوم اجتماعی و است که در زمینه شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری توجه بیشتری شود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه – دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش : مالی عنوان : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد معاونت پژوهشي و فناوري-دانشگاه علم و فرهنگ-تأثير سرمايه فكري بر – جزييات پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي » مديريت (MBA) » تأثير سرمايه فكري بر ريسك شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.دانلود پایان نامه مديريت سرمايه فكري با موضوع- مديريت سرمايه فكري + دانلود پايان نامه سال+ word پايان نامه مطالعه اي بر سرمايه معنوي و تاثيرات آن بر مديريت استراتژيك پايان نام. با سرمايه

پایان نامه آشنایی با عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری

پایان نامه آشنایی با عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات ۱۳۰ صفحه می باشد.

چکیده:

امروزه ضرورت توسعه‌ و مديريت سرمايه‌ي فکري، به يک الزام جدي در سطح کلان ملي و در عرصه‌ي کسب و کار تبديل شده ‌و با حركت به سمت اقتصاد دانش‌پايه منجر به تغيير پارادايم حاکم اقتصاد صنعتي شده‌است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری در بانک تجارت شهرستان زاهدان می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات این پژوهش از تحقیقات میدانی و پرسشنامه که استخراج شده از پرسشنامه اصلی بوده، استفاده شده است، روایی و پایایی پرسشنامه نیز مورد تایید می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و خبرگان بانک تجارت می‌باشد که همه¬ی آنها مورد مطالعه قرارگرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردیده است که برای این منظور نرم‌افزار Exprt choice کاربرد دارد.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از بین سه مولفه اصلی، سرمایه انسانی در اولویت اول قرار دارد یعنی باید بیشتر در این حوزه سرمایه‌گذاری شود و سرمایه ساختاری در اولویت آخر قرار گرفت. از بین کلیه شاخص‌های شناسایی شده نیز، توانایی‌ها و دانش و مهارت در اولویت اول و شرایط مشترک در اولویت آخر قرار گرفتند.

پایان نامه درباره مدیریت سرمایه فکری

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴- چارچوب نظري
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۶- سوالات تحقیق
۱- ۷- روش تحقیق
۱-۸- روش گردآوری اطلاعات و داده ها
۱- ۹- جامعه آماری
۱-۱۰- روش نمونه گیری
۱- ۱۱- قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
۱-۱۲- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
۱-۱۳- نوآوری تحقیق
۱-۱۴- تعاریف نظری و عملیاتی واژگان
الف) تعاریف نظری
ب) تعریف عملیاتی واژه‌ها
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- ادبیات مربوط به سرمایه فکری
۲-۱-۱- معرفی سرمايه فكري
۲-۱-۲- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری
۲-۱-۳- جايگاه سرمايه فكري در ميان جنبش‌هاي مختلف
۲-۱-۴- اندازه‌گيري و گزارش‌دهي سرمايه فكري
۲-۱-۵- سازماندهي سرمايه فكري
۲-۱-۶- مروري اجمالي بر تحقيقات تجربي سرمايه فكري درسطح ملي و بين المللي
۲-۱-۷- معرفی مدل‌هاي مختلف سرمایه فکري
۲-۱-۷-۱- مدل ادوینسون و مالون
۲-۱-۷-۲- مدل بروکینگ
۲-۱-۷-۳- مدل روس و همكاران
۲-۱-۷-۴- مدل استيوارت
۲-۱-۷-۵- مدل ساليوان
۲-۱-۷-۶- مدل بونفرر
۲-۱-۷-۸- مدل بنتیس
۲-۱-۷-۹- مدل هانس و لاواندال
۲-۱-۷-۱۰- مدل لین
۲-۱-۸- ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل‌هاي ارائه شده
۲-۱-۸-۱- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل ادوینسون و مالون
۲-۱-۸-۲- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بروکینگ
۲-۱-۸-۳- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل روس و همکاران
۲-۱-۸-۴- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل استیوارت
۲-۱-۸-۵- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل سالیوان
۲-۱-۸-۶- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بونفرر
۲-۱-۸-۷- ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل بنتیس
۲-۱-۸-۸- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل هانس و لاواندال
۲-۱-۸-۹- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل لین
۲-۱-۹- انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب
۲-۱-۱۰- پیشینه پژوهش
۲-۱-۱۱- مدل مفهومي تحقيق

دانلود پایان نامه مدیریت سرمایه فکری
تاریخچه بانک تجارت
خلاصه فصل دوم
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۲-۱- تحقیق از لحاظ هدف
۳-۲-۲- تحقیق از لحاظ ماهیت و روش
۳-۳- جامعه آماری
۳-۴- نمونه آماری
۳-۵- مراحل انجام تحقیق
۳-۶- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۶-۱- مطالعات کتابخانه‌ای
۳-۶-۲- پرسشنامه
۳-۷- مدل تحلیلی تحقیق
۳-۸- روایی و پایایی ابزار سنجش
۳-۸-۱ روایی پرسشنامه
۳-۸-۲- پایایی پرسشنامه
۳-۹- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
۳-۱۰- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
۳-۱۱- مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
۳-۱۲- معرفی نرم افزار Expert choice
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- بخش اول: آمارتوصیفی
۴-۲-۱- جداول و نمودارهاي شاخص‌هاي جمعيت شناختي
۴-۲-۱-۱- جنسیت
۴-۲-۱-۲- سن
۴-۲-۱-۳- تحصیلات
۴-۲-۱-۴- سابقه خدمت
۴-۲-۲- آمار توصیفی مربوط به مولفه‌ها و زیر مولفه‌های شناسایی شده
۴-۳- بخش ‌دوم: آمار استنباطی و تحلیل داده‌ها
۴-۳-۱- نتایج رتبه‌بندی معیارها و زیرمعیارهای موثر بر مدیریت موفق سرمایه فکری
۴-۳-۲- رتبه بندی ابعاد سه‌گانه مدیریت موفق سرمایه فکری در بانک تجارت
۴-۳-۳- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به هرکدام از ابعاد موثر بر مدیریت موفق سرمایه‌فکری
۴-۳-۳-۱- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به بعد سرمایه انسانی
۴-۳-۳-۲- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به بعد سرمایه ساختاری
۴-۳-۳-۳- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به بعد سرمایه رابطه‌ای
۴-۳-۳-۴- مقایسه شاخص‌های عوامل اصلی از نظر مدیران، کارکنان و خبر‌گان
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
۵-۲- خلاصه یافته‌های پژوهش
۵-۲-۱- پاسخ به سوالات تحقیق
۵-۳- پیشنهادها
۵-۳-۱- پیشنهاد‌ها با توجه به سوالات اصلی تحقیق
۵-۳-۲- پیشنهاد به پژوهشگران آینده
۵-۴- محدودیت‌های پژوهش
منابع و مآخذ
پیوست ها

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
130 WORD 13,500 تومان

پایان نامه آشنایی با عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکریدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *