دوشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۷

نمونه پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو

همیار دانشجو
نمونه پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)
هدف: سنجش هوش اجتماعی افراد و خرده مقیاس¬های آن (خرده مقیاس پردازش اطلاعات اجتماعی (SIP)، خرده مقیاس آگاهی اجتماعی (SA)، خرده مقیاس مهارت های اجتماعی (SS) )کاملاً‌ موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخالفم عبارت سوال
می توانم رفتار اشخاص دیگر را پیش بینی کنم. ۱
اغلب احساس می کنم که فهمیدن انتخاب های دیگران برای من کار مشکلی است. ۲
می دانم عکس العمل دیگران نسبت به من بازتابی از رفتارهای من است. ۳
از بودن افراد ناشناس در کنارم احساس بی اعتمادی می کنم. ۴
افراد اغلب با کارهایی که انجام می دهند مرا متعجب می کنند. ۵
احساسات اشخاص یگر را می فهمم. ۶
به آسانی در موقعیت های اجتماعی سازگار می شوم. ۷
افراد دیگر از دست من بدون اینکه من بتوانم علت آن را توضیح دهم عصبانی می شوند. ۸
آرزوهای دیگران را می فهمم. ۹
در موقعیت های جدید و ملاقات با افراد احساس خوبی دارم. ۱۰
به نظر می رسد دلیل اینکه اغلب افرادی که از دست من عصبانی و خشمگین می شوند عدم آگاهی آنان از تفکرات و عملکرد من است. ۱۱
برای وفق دادن خود با دیگران زمان زیادی نیاز دارم. ۱۲
افراد را غیرقابل پیش بینی می دانم. ۱۳
اغلب می فهمم که دیگران سعی می کنند چه کاری انجام دهند بدون اینکه لازم باشد با آنها صحبت کنم. ۱۴
مدت زمان زیادی طول می کشد تا دیگران را خوب بشناسم. ۱۵
اغلب بدون اینکه بدانم به دیگران آزار می رسانم. ۱۶
می توانم پیش بینی کنم چطور دیگران به رفتار من واکنش نشان خواهند داد. ۱۷
در ارتباط با دیگران از کلماتی در شأن آنها استفاده می کنم. ۱۸
اغلب می توانم آنچه را که دیگران در نظر دارند از طریق بیان و یا حرکات و رفتارشان بیان کنند را متوجه شوم. ۱۹
غالباً در یافتن موضوعات مکالمه ای خوب مشکل دارم. ۲۰
اغلب از واکنش افراد دیگر در برابر اقدامات خودم شگفت زده می شوم. ۲۱

مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS):
این پرسشنامه توسط سیلورا ، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) تهیه شده است، که سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارتهای اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می سنجد. این پرسشنامه از ۲۱ گویه تشکیل شده است. مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) ضرایب پایایی آنها را برای خرده مقیاس های پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارتهای اجتماعی و آگاهی اجتماعی ، ۸۱/۰، ۸۶/۰، ۷۹/۰ و برای کل ۸۳/۰ برآورد کرده اند. رضایی (۱۳۸۹) با اجرای مقیاس مذکور بر ۴۱۳ از دانشجویان دانشگاه تبریز ضریب پایایی را برای کل مقیاس ۷۵/۰ و برای خرده مقیاس های پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارتهای اجتماعی و آگاهی اجتماعی به ترتیب۷۳/۰ ، ۶۶/۰ و ۶۴/۰ بدست آورد. در سوالات ۱-۳-۶-۷-۹-۱۰-۱۴-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ برای گزینه کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملاً‌موافقم به ترتیب نمره های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ منظور شده است و بقیه گویه ها به صورت برعکس نمره گذاری می شود. به این ترتیب حداقل نمره کل گویه های این ابزار برابر ۲۱ و حداکثر ۱۰۵ می باشد. گویه های ۱-۳-۶-۹-۱۴-۱۷-۱۸-۱۹مربوط به مولفه پردازش اطلاعات اجتماعی بوده و گویه های ۴-۷-۱۰-۱۲-۱۵-۲۰ مربوط به مولفه مهارت اجتماعی بوده و گویه های ۲-۵-۸-۱۱-۱۳-۱۶-۲۱مربوط به مولفه آگاهی اجتماعی می باشد.
در بررسی هنجاریابی پرسشنامه فوق توسط رضائی (۱۳۸۹) سوالات ۳، ۱۸ به دلیل بار عاملی کمتر از ۳/۰ حذف گردیده است و همچنین سوال ۱۸ به دلیل تأثیر در بالا و پایین آمدن ضریب پایایی حذف گردیده است. استفاده کنندگان این پرسشنامه هم می-توانند به نسخه اصلی که همان ۲۱ سوال هست اطمینان نمایند و هم به هنجاریابی دکتر رضائی که به ۱۸ سوال کاهش یافته.
******************************************
منبع: رضائی، اکبر (۱۳۸۹). مقیاس هوش اجتماعی ترومسو: ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی مقیاس در جامعه دانشجویان. فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، شماره ۲۰، زمستان ۸۹، صص ۷۰-۸۷٫

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)، طراحی شده توسط سیلورا، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱)، درقالب فایل word، همراه با نحوه امتیازدهی، تفسیر نتایج و منبع. این پرسشنامه سه مؤلفه پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می سنجد.
دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو

پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)، درقالب فایل word، شامل ۲۱ سوال، به همراه نحوه امتیازدهی، تفسیر نتایج و منبع مورد استفاده.

پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو توسط سیلورا، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) تهیه شده است، که سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می سنجد. این پرسشنامه از ۲۱ گویه تشکیل شده است. مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) ضرایب پایایی آن ها را برای خرده مقیاس های پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی ، ۰٫۸۱، ۰٫۸۶، ۰٫۷۹ و برای کل ۰٫۸۳ برآورد کرده اند.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
2 WORD 1,900 تومان

نمونه پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسولینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *