نمونه پرسشنامه اضطراب ریاضی – فرمت وردپرسشنامه اضطراب ریاضی
پرسشنامه اضطراب ریاضی – روانکاو(پایگاه دانلود پرسشنامه،پایان نامه پرسشنامةاضطراب ریاضی MARS-R. سازنده و سال ساخت: پلیک و پارکر– ۱۹۸۲٫ سوالات: ۲۴ سوال، دارای ۲ زیرمقیاس: ۱- فرایند یادگیری ریاضی و ارقام و ۲- اضطراب پرسشنامه اضطراب ریاضی – روانکاو(پایگاه دانلود پرسشنامه،پایان نامه .توضیحات: پرسشنامةاضطراب ریاضیMARS-R. سازنده و سال ساخت: پلیک و پارکر– ۱۹۸۲٫ سوالات: ۲۴ سوال، دارای ۲ زیرمقیاس: ۱- فرایند یادگیری ریاضی و ارقام و ۲- .لیست پرسشنامه ها شماره ۳ مقیاس اضطراب ریاضی ( MARS-R ). 337, پرسشنامه فراشناختی حالتی دانش آموزان ( SMI ). 338, پرسشنامه تفکر انتقادی ( CTDI ) جهت دانلود نرم .مقیاس تجدید نظر شده اضطراب ریاضی ( MARS – R ) – فروشگاه روانشناسی مقیاس تجدید نظر شده اضطراب ریاضی.بررسی ساختار عاملی تاییدی مقیاس اضطراب ریاضیات-فرم ایرانی شرکت کنندگان، مقیاس درجهبندی تجدیدنظرشده اضطراب ریاضی (۲۰-MARS-R) و پرسشنامه است و ضریب روایی همگرای این مقیاس با پرسشنامه اضطراب یک معنی دار بود.اصل مقاله – مجله مطالعات آموزش و یادگیری ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،. ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪ. ﺑﻨﺪي ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه اﺿﻄﺮاب رﻳﺎﺿﻲ (. -۲۰٫ MARS-R. ) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﻳﻚ (. – ۲۱٫ BAI. ) را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪل.

نمونه پرسشنامه اضطراب ریاضی

نمونه پرسشنامه اضطراب ریاضی – فرمت ورد

پرسشنامه اضطراب ریاضی MARS-R

سازنده و سال ساخت: پلیک و پارکر– ۱۹۸۲

سوالات: ۲۴ سوال، دارای ۲ زیرمقیاس: ۱- فرایند یادگیری ریاضی و ارقام و ۲- اضطراب سنجش ریاضی.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر زیرمقیاس.

نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
3 WORD 2,900 تومان

نمونه پرسشنامه اضطراب ریاضی – فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور