شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت فرمت ورد

پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت
دانلود رایگان پرسشنامه عوامل مؤثر بر ترک خدمت | پرسشنامه ها|مرجع ارائه پرسشنامه های – پرسشنامه عوامل مؤثر بر ترک خدمت شامل ۳۸ گویه می باشد که بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت دانلود پرسشنامه : عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت – مرجع علوم مدیریت ایران پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت.داﻧﺸﮕﺮان ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ICTﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮك ﺧـﺪﻣﺖ داﻧـﺸﮕﺮان. ICT. در ﺻـﻨﻌﺖ .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺑﺘﺪا از ﻧﻈﺮ رواﻳﻲ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و اﺑﻬﺎﻣﺎت. اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در آن رﻓﻊ ﮔﺮدﻳﺪ . | عوامل موثر در تمايل به ترک خدمت فرهنگيان داراي تحصيلات عالي براي بررسي عوامل موثر بر تمايل به ترک خدمت از پرسشنامه محقق ساخته با مولفه هاي شايسته سالاري، پرداخت عادلانه، رضايت شغلي و تعهد سازماني استفاده شد پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت – مادسیج – پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت شامل ۴۶ سوال و هفت مولفه با سازمان ،تصمیم به ترک سازم و هدف از آن بررسی عوامل موثر بر کاهش ترک سازمان بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر بر ترک خدمت دانشگران در صنعت در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﻮﺷﻴﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ داﻧﺸﮕﺮان ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺑﺘﺪا از ﻧﻈﺮ رواﻳﻲ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ۳۰ ﻧﻤﻮﻧﻪي اوﻟﻴﻪ از .پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت – ایران پرسش- پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت. هدف پرسشنامه : بررسی عوامل موثر بر کاهش ترک سازمان توسط کارکنان. نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت فرمت ورد

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت

پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت شامل ۴۶ سوال و  هفت مولفه ویژگی های شغل،ویژگی های سرپرست،احساسات و عواطف در شغل،شرایط کاری، بررسی نگرش ها،احساس کار کردن با سازمان ،تصمیم به ترک سازم و هدف از آن بررسی عوامل موثر بر کاهش ترک سازمان توسط کارکنان می باشد .

مولفه های پرسشنامه

ابعاد

عبارات مربوط به هر بعد

ویژگی های شغل

عبارات شماره ۱ تا ۱۲

ویژگی های سرپرست

عبارات شماره ۱۳ تا ۱۵

احساسات و عواطف در شغل

عبارات شماره ۱۶ تا ۲۳

شرایط کاری

عبارات شماره ۲۴ تا ۳۱

بررسی نگرش ها

عبارات شماره ۳۲ تا ۳۹

احساس کار کردن با سازمان

عبارات شماره ۴۰ تا ۴۴

تصمیم به ترک سازمان

عبارات شماره ۴۵ و ۴۶

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

ترک خدمت به تصمیم و یا اقدام فرد برای خروج از سازمان اطلاق می گردد، به عبارتی ترک خدمت تغییر در عضویت فرد در سازمان می باشد که طیف وسیعی را شامل می گردد(منبع داخل فایل) .

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است .

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
9 WORD 2,900 تومان

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *