پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

پرسشنامه کامل پرخاشگری کودکان دبستانی شهیم

پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی شهیم
دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری شهیم – ویکی پروژه پرسش نامه پرخاشگري كودكان دبستاني ( شهيم، ۱۳۸۵) براي ارزيابي پرخاشگري به كار می‌رود . اين پرسش نامه كه داراي ۲۱ گويه چهار گزينه اي است ، توسط شهيم و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﭘ – مجله اصول بهداشت روانی. ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی ﮐﻮدﮐـﺎن. دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﻢ. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی اﻫﻮاز. ) ۱۷(. و ﻣﻼک ﻫـﺎی ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. از. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی. اﺻﻠﯽ. و. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﯾﺐ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ. ﻣﻘﯿﺎس از آﻟﻔـﺎی.پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی شهیم – بانک مقالات فارسی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی شهیم – سیاهه خشم نواکو – AI (مقیاس پرخاشگری نواکو) پرتال جامع علوم انسانی – پرخاشگری آشکار و رابطه ای در کودکان دبستانی پرخاشگری آشکار و رابطه ای در کودکان دبستانی. سیما شهیم. چکیده: هدف از این مطالعه … برای این منظور پرسشنامه پرخاشگری حاوی ۲۱ گویه فراهم آمد که توسط معلمان | پرخاشگري آشکار و رابطه اي در کودکان دبستاني نویسندگان: شهيم سيما*. * دانشگاه شيراز. چکیده: هدف از اين مطالعه بررسي پرخاشگري آشکار و رابطه اي در کودکان دبستاني شهر شيراز بود. براي اين منظور پرسشنامه پرخاشگري حاوي ۲۱ گويه فراهم آمد که توسط معلمان کلاس هاي اول تا پنجم تکميل شد.اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ اي و آﺷﮑﺎر ﺷﻬﯿﻢ در ﺑﯿﻦ. ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ ﻛﻮدك ﺑﺮ – اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﺮوه در – دانشگاه سمنان

پرسشنامه کامل پرخاشگری کودکان دبستانی شهیم

پرسشنامه کامل پرخاشگری کودکان دبستانی شهیم

عامل ۱: پرخاشگری جسمانی
۱.شروع کتک‌کاری با کودکان
۲.شروع کتک‌کاری با بزرگسالان
۳.صدمات خفیف در کتک‌کاری
۴.صدمات جدی در کتک‌کاری
۵.برای دعوا چوب برداشتن
۶.استفاده از چوب در دعوا
۷.تهدید به زدن با چوب

عامل ۲: پرخاشگری رابطه‌ای
۱.تهدید سایرین تا با کودکی دوستی نکنند.
۲.قهر کردن
۳.تهدید به قطع دوستی
۴.به زور کودکی را از بازی بیرون کردن
۵.شایعه‌سازی و غیبت
۶.وادار کردن سایرین به قطع بازی با کودکی
۷.دروغ گویی برای قطع دوستی با کودکی
۸.مانع شدن کودکی در فعالیت

عامل ۳: پرخاشگری واکنشی کلامی- پیش فعال
۱.به بزرگسالان پریدن و فریاد زدن
۲.به همسالان پریدن و فریاد زدن
۳.به همسالان فحش دادن
۴.تهدید همسالان به کتک زدن
۵.پرخاشگری به اشیاء
۶.خراب کردن اموال دیگران

پرسشنامه درباره پرخاشگری شهیم

به ندرت = ۱ نمره
یکبار در ماه = ۲ نمره
یکبار در هفته = ۳ نمره
اغلب روزها = ۴ نمره
پرسش نامه پرخاشگری کودکان دبستانی ( شهیم، ۱۳۸۵) برای ارزیابی پرخاشگری به کار می‌رود . این پرسش نامه که دارای ۲۱ گویه چهار گزینه ای است ، توسط شهیم (۱۳۸۵) ساخته و پایایی و روایی آن برای کودکان دبستانی شهر شیراز مورد ارزیابی قرار گرفته است . شهیم (۱۳۸۵) ضریب آلفای کرونباخ را برای کل پرسش نامه ۹۱/۰ گزارش کرده است ارزیابی روایی پرسش نامه با استفاده از تحلیل عامل با محور اصلی و به دنبال آن چرخش مایل گویه‌ها نیز منجر به استخراج سه عامل با ارزش ویژه بیشتر از یک گردید که درصد واریانس را تبیین می کرد.
منابع
شهیم، سیما (۱۳۸۵ ) پرخاشگری آشکار و رابطه‌ای در کودکان دبستانی . پژوهش‌های روان‌شناختی ، دوره ۹ ، شماره ۱و۲ ، ۴۴-۲۷.
واحدی، شهرام؛ فتحی آذر، اسکندر؛ حسینی نسب، سید داوود؛ مقدم، محمد. (۱۳۸۷). بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه. فصل‌نامه اصول بهداشت روانی، سال دهم، بهار ۱۳۸۷، شماره سی و هفتم، صص ۲۴-۱۵.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
4 WORD 2,900 تومان

پرسشنامه کامل پرخاشگری کودکان دبستانی شهیملینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *