پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

نمونه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه

پرسشنامه طرح واره يانگ
فرم كوتاه ۷۵ سوالي
عبارت كاملا غلط تقريبا غلط بيشتر درست است تا غلط اندكي درست تقريبا درست كاملا درست
۱٫اغلب كسي را نداشته ام كه از من حمايت كند، حرفهايش را با من بزند و عميقا نگران اتفاقاتي باشد كه برايم مي افتد.
۲٫به طور كلي كسي نبوده كه به من عاطفه محبت و صداقت نشان دهد.
۳٫در بيشتر اوقات زندگي اين احساس به من دست نداد كه براي فرد ديگري شخص ويژه و ممتازي به شمار مي روم.
۴٫در غالب اوقات واقعا كسي را نداشته ام كه در دل به من گوش دهد، مرا بفهمد يا اينكه احساس ها يا نيازهاي واقعي مرا درك كند.
۵٫وقتي كه نمي دانستم كاري را چگونه انجام دهم، به ندرت شخصي پيدا ميشد كه من را راهنمايي و نصيحت كند. ed
۶٫من به افراد نزديك خودم خيلي وابسته ام، چون مي ترسم مبادا مرا ترك كنند.
۷٫آن قدر به ديگران نيازمندم كه نگران از دست دادن آنها هستم.
۸٫ نگرانم مبادا نزديكانم مرا ترك كنند يا مرا به حال خود رها كنند.
۹٫وقتي احساس مي كنم كسي برايم مهم است از من دوري مي كند مايوس مي شوم.
۱۰٫ برخي اوقات آنقدر نگران هستم كه ديگران من را ترك كنند كه آنها را از خودم دور مي كنم. ab
۱۱٫ احساس مي كنم مردم از من سودجويي مي كنند.
۱۲٫احساس مي كنم بايد در حضور ديگران از خودم محافظت كنم، چون در غير اينصورت عمدا به من آسيب مي زنند.
۱۳٫ديگران دير يا زود به من خيانت مي كنند
۱۴٫نسبت به انگيزه هاي ديگران سو ظن شديد دارم.
نمره گذاری پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ
۱۵٫معمولا به طور جدي به انگيزه هاي نهاني مردم فكر مي كنم.ma
۱۶٫ وصله ناجور اجتماع هستم.
۱۷٫اساسا با ديگران خيلي فرق دارم.
عبارت كاملا غلط تقريبا غلط بيشتر درست است تا غلط اندكي درست تقريبا درست كاملا درست
۱۸٫نمي توانم به كسي تعلق خاطر داشنه باشم انسان گوشه گيري هستم.
۱۹٫ احساس مي كنم با مردم بيگانه ام.
۲۰٫هميشه احساس مي كنم در جمع جايي ندارم.si
۲۱٫مردان يا زناني كه دوستشان دارم وقتي عيب هاي مرا ببينند نمي توانم دوستم داشته باشم.
۲۲٫اگرواقعا من را بشناسد، مايل نيست با من رابطه صميمي برقرار كند.
۲۳٫لياقت عشق، توجه و احترام ديگران را ندارم.
۲۴٫احساس مي كنم هيچ كس مرا دوست ندارد.
۲۵٫در بسياري از جنبه ها، چنان شخصيت پر از عيب و ايرادي دارم كه نمي توانم در كنار ديگران راحت باشم.ds
۲۶٫تقريبا هيچ كاري را نمي توانم به خوبي ديگران انجام دهم.
تفسیر پرسشنامه طرحواره یانگ فرم بلند
۲۷٫هر زمان پيشرفتي در كارم به وجود مي آيد، احساس بي كفايتي مي كنم.
۲۸٫بيشتر مردم در حوزه هاي شغلي و تحصيلي از من تواناترند.
۲۹٫نمي توانم مانند اغلب مردم در كارهايم با استعداد باشم.
۳۰٫در كار يا تحصيل مثل بقيه باهوش نيستم.fa
۳۱٫احساس مي كنم نمي توانم به تنهايي از پس كارهاي زندگي روزمره ام بربيابم.
۳۲٫فكر مي كنم در انجام كار هاي روزهمره ام آدم وابسته اي هستم.
۳۳٫عقل درست و حسابي ندارم.
۳۴٫اصلا به قضاوت هاي خودم در در موقعيت هاي روزمره ام اعتماد ندارم.
۳۵٫احساس مي كنم نمي توانم به تنهايي گليم خودم را از آب بيرون بكشم.di
۳۶٫ نمي توانم از شر اين احساس رها شوم كه مبادا اتفاق بدي بيفتد.
عبارت كاملا غلط تقريبا غلط بيشتر درست است تا غلط اندكي درست تقريبا درست كاملا درست
۳۷٫احساس مي كنم هر لحظه ممكن است يك فاجعه طبيعي، جنايي، حقوقي يا پزشكي برايم اتفاق بيفتد.
۳۸٫آدم ترسويي هستم.
نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه
۳۹٫مي ترسم تمام سرمايه خود را از دست بدهم و بيچاره شوم.
۴۰٫اغلب نگرانم از اينكه دچاره سكته قلبي يا بيماري سرطان بشوم، حتي وقتي دلايل پزشكي كمي براي اين نگراني وجود دارد.vh
۴۱٫قادر نيستم از والدينم جدا شوم، كاري كه هم سن و سال هايم انجام مي دهند.
۴۲٫ من و والدينم تمايل داريم خود را بيش از حد در زندگي و مسايل يكديگر درگير كنيم.
۴۳٫ اگر من و والدينم مسايل خصوصي و جزئي خود را از يكديگر پنهان كنيم، احساس گناه و يا خيانت مي كنيم.
۴۴٫ اغلب احساس مي كنم كه انگار سايه سنگين والدينم دائما بر سر من است، نمي توانم يك زندگي جداگانه براي خودم داشته باشم.
۴۵٫ هويت من چنان با هويت والدينم و همسرم گره خورده است كه واقعا نمي دانم كي هستم و چه مي خواهم.em
۴۶٫ در كار ديگران دخالت نمي كنم چون از عواقب دخالت در كار آنها مي ترسم.
۴۷٫ احساس مي كنم چاره اي ندارم جز اينكه به خواسته هاي ديگران تن بدهم چون در غير اينصورت يا مرا ترك مي كنند يا درصدد تلافي بر مي آيند.
۴۸٫ در روابطم اجازه مي دهم به ديگران بر من مسلط شوند.
۴۹٫ هميشه به ديگران اجازه داده ام كه به جاي من تصميم بگيرند، در نتيجه من واقعا نمي دانم چي مي خواهم.
۵۰٫ خيلي برايم مشكل است كه از ديگران تقاضا كنم حقوقم را رعايت و احساستم را درك كنند.sb
۵۱٫ در نهايت كار مراقبت از نزديكانم دوش من است.
۵۲٫ آدم خوبي هستم چون بيش از آنكه به فكر خودم باشم به فكر ديگران هستم.
۵۳٫ مهم نيست كه چقدر سرم شلوغ است، من هميشه مي توانم وقتي را براي ديگران كنار بگذارم.
عبارت كاملا غلط تقريبا غلط بيشتر درست است تا غلط اندكي درست تقريبا درست كاملا درست
۵۴٫ هميشه به دردو دل ديگران گوش داده ام.
۵۵٫ اطرافيانم معتقدند كه من براي رفع نياز هاي ديگران خيلي تلاش مي كنم، ولي براي خودم كاري انجام نمي دهم.ss
۵۶٫ خجالت مي كشم كه احساسات مثبت ام( مثل محبت و توجه ام) را به ديگران بروز بدهم.
۵۷٫ از اينكه احساساتم را به ديگران بروز دهم خيلي شرمسار مي شوم.
۵۸٫ براي من خيلي سخت است كه صميمي و بي تكلف رفتار كنم.
۵۹٫ آنقدر خودم را كنترل مي كنم كه مردم فكر مي كنند آدم بي احساسي هستم.
۶۰٫ از نظر ديگران من عصبي و ناراحتم.ei
۶۱٫ بايد در هركاري كه انجام مي دهم بهترين باشم، نمي توانم بپذيرم كه نفر دوم باشم.
۶۲٫ سعي مي كنم نهايت تلاش خودم را بكنم، خوب بودن نسبي كار، هيچ گاه مرا راضي نمي كند.
۶۳٫ بايد به تمام مسئوليت هايم عمل كنم.
۶۴٫ احساس مي كنم براي دستيابي به پيشرفت و خواسته هايم، همواره تحت فشار هستم.
۶۵٫ وقتي كه كاري را اشتباه انجام مي دهم، نمي توانم خودم را ببخشم يا دست به بهانه تراشي بزنم.us
۶۶٫ وقتي از كسي چيزي مي خواهم خيلي برايم سخت است نه بشنوم.
۶۷٫ آدم خاصي هستم و نمي توانم محدوديت هايي كه بر سر راه ديگران وجو داردرا بپذيرم.
۶۸٫ از اينكه مرا محدود كنند يا جلوي كارم را بگيرند به شدت متنفرم.
۶۹٫ احساس مي كنم نبايد از قوانين و قرار دادهاي بهنجاري كه مردم تابع آنها هستند اطاعت كنم.
۷۰٫ احساس مي كنم كارها و خواسته هاي من، ارزشمندتر از كارها يا خواسته هاي ديگران است.et
۷۱٫ حوصله انجام كارهاي متداول زندگي يا كارهاي ملال آور را ندارم.
۷۲٫ اگر به يكي از اهدافم نرسم زود مايوس مي شوم و دست از تلاش بر مي دارم.
۷۳٫ خيلي براي من سخت است كه بخاطر دستيابي به هدف بلند مدت، از سر خير رضايتمندي فوري بگذرم.
۷۴٫ نمي توانم خودم را مجبور كنم كه كارهاي بدون لذت را انجام بدهم، حتي اگر بدانم كه اين كارها، نتايج خوبي بدنبال دارد.
۷۵٫ به ندرت توانسته ام به تصميم ها و راه حل هاي خودم پايبند باشم.is
فرم كوتاه پرسشنامه طرح واره ناسازگار اوليه يانگ (YSQ-SF)
پايايي و روايي
پژوهش هاي بسياري از پايايي پرسشنامه YSQ-SF حمايت مي كنند در مطالعه ولبرن و همكاران (۲۰۰۲)، كليه خرده مقياس هاي ۱۵ گانه فرم كوتاه پرسشنامه طرح واره از همساني دروني كافي تا بسيار خوبي برخوردار بودند. آلفاي كرونباخ همه طرح واره ها از ( ۷۶/۰ تا ۹۳/۰) محاسبه شد( ولبرن و همكاران، ۲۰۰۲).
نتايج مطالعه ديگري نيز توسط كالويت و همكارانش ( ۲۰۰۵) به منظور بررسي همساني دروني YSQ- SF صورت گرفت. به صورت كلي حاكي از پايايي قابل قبول آن است. به گونه اي كه ضريب آلفاي كرونباخ براي ۱۵ طرح واره بين ۶۱/۰ تا ۸۵/۰ مي باشد كه معني دار است( كالويت و ديگران ، ۲۰۰۵).
YSQ –SF در ايرات توسط فاتحي زاده و عباسيان در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه اصفهان هنجاريابي شده است. پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ۹۴/۰ محاسبه شده كه معني دار بوده است( فاتحي زاده و عباسيان، ۱۴۸۴؛ به نقل از برازنده، ۱۳۸۴).
نتايج تحليل عاملي مطالعه ولبرن و همكاران( ۲۰۰۲) قويا از ساختار دروني پرسشنامه حمايت مي كند در اين مطالعه رابطه خرده مقياس هاي پرسشنامه طرح واره ها با علايم اضطراب، افسردگي، پارانويا سنجيده شد كه نتايج از روايي ساختاري پرسشنامه حمايت كرده و نشان مي دهد كه طرح واره هاي شناختي با علائم آسيب شناختي قويا مرتبط است.حروف اختصاري و جملات مربوط به طرح واره ها عبارتند از:
Ed- محروميت هيجاني: جملات ۱ تا۵
Ab- رها شدگي بي ثباتي: جملات ۶ تا ۱۰
Ma- بي اعتمادي بد رفتاري: جملات ۱۱ تا ۱۵
Si- انزواي اجتماعي بيگانگي: جملات ۱۶ تا ۲۰
Ds- نقص/ شرم: جملات ۲۱ تا ۲۵
Fa- شكست: جملات ۲۶ تا ۳۰
di- وابستگي/ بي كفايتي: جملات ۳۱ تا ۳۵
Vh- آسيب پذيري در برابر ضرر و بيماري: جملات ۳۶ تا ۴۰
Em- گرفتار / خويشتن تحول نيافته: جملات ۴۱ تا ۴۵
Sb- اطاعت: جملات ۴۶ تا۵۰
dd- ايثار گري: جملات ۵۱ تا ۵۵
Ei- باز داري هيجاني : جملات ۵۶ تا ۶۰
Us- معيار هاي سرسختانه:جملات ۶۱ تا ۶۵
Et- استحقاق /بزرگ منشي: جملات ۶۶ تا ۷۰
Is- خويشتن داري/ خود انضباطي ناكافي: جملات ۷۱ تا ۷۵

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه

فرمت ورد – نسخه کامل

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه (YSQ-SF)

یانگ در سال ۱۹۹۶ بیان داشت که طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه نتیجه تجارب بین فردی منفی در طول نخستین سال‌های زندگی در درون و بیرون خانواده است. این باورهای اولیه اساساً ارزیابی فرد از جهان، دیگران و روابط با دیگران را مشخص می‌کند. باورهای ناسازگار اولیه، عمیق‌ترین سطح شناخت هستند و موضوعات ثابت و دراز مدتی‌ اند که در دوران کودکی به وجود می‌آیند، به زندگی بزرگسالی راه می‌یابند و تا حد زیادی ناکارآمدند. این طرحواره‌ها، اطلاعات مربوط به رابطه بین فرد و محیط را تحریف و افکار خودکار منفی را فعال می‌کنند و در نهایت نگر‌ش‌ها و پردازش شناختی نابهنجار را در پی دارند.
معرفی پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه (YSQ-SF)

پرسش نامه طرحواره یانگ بر پایه مشاهدات تجربه شده توسط متخصصان بالینی ساخته شده است و دارای دو فرم بلند و کوتاه است. فرم بلند این پرسش نامه خودگزارشی و دارای ۲۰۵ ماده است و برای اندازه‌گیری شانزده طرحواره غیرانطباقی اولیه طراحی شده است. اما فرم کوتاه‌تر این پرسشنامه به دلیل داشتن ویژگی‌های نسخه اصلی و از سوی دیگر سهولت اجرا بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه (YSQ-SF) توسط یانگ در سال ۱۹۸۸ برای اندازه‌گیری ۱۵ طرحواره ساخته شده است. این مقیاس شامل ۷۵ ماده است که در طیف لیکرت ۶ درجه‌ای (کاملاً غلط تا کاملاً درست) پاسخ داده می‌شود.

نمره‌گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه (YSQ-SF)

نمره گذاری این پرسشنامه به صورت کامل توسط همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق آماده شده است. شما پس از محاسبه نمرات هر ماده قادر به محاسبه ۱۵ زیرمقیاس این پرسشنامه بر طبق دستورالعمل ارائه شده در فایل مربوطه خواهید بود.

با خرید و دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه (YSQ-SF) می‌توانید از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- دریافت فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

۳- روایی و پایایی کامل با رفرنس‌های معتبر ایرانی و خارجی

۴- نمره‌گذاری کامل پرسشنامه طرحواره یانگ

۵- پایه‌های نظری طرحواره‌ها

۶- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه به صورت کامل

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
7 word 2,000 تومان

نمونه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیهلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

2 دیدگاه

  1. سلام واحترامات خدمت تان تقدیم مقاله های راکه درسایت انترنیتی میگذارین باید رایگان باشد نه درمقابل پول تا ما بتوانیم دریافت نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *