نمونه سوالات پیام نور

نمونه پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکرپرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر
اﻓﺮاد در وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ دانلود رایگان پرسشنامه اندلر و پارکر دﺷﻮار و ﭘﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS) – سایت علمی و – پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS) در سال ۱۹۹۰ ساخته شده و با نمره گذاری کامل و روایی و پایایی قابل دانلود است اﻧﺪﻟﺮ و ﭘﺎرﻛﺮ. ) ۱۹۹۴(. ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻫـﺎي. اﺳـﺘﺮس. زا در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻔـﺎوت. ﻫـﺎي ﻓـﺮدي در ﺳـﺒﻚ. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي ﺧﺎص ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، ﺑﺮ ﺗﻮان ﺑﺎﻻي. CISS. ﺑﻪ.پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس- پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس توسط اندلر و پارکر (۱۹۹۰) تهیه شده و به وسیله اکبرزاده ۱۳۷۶ ترجمه شده است. این تست شامل ۴۸ ماده است که پرسشنامه راهبردهاي مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله دانلود پرسشنامه راهبردهاي مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS.پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس و موقعیت فشار زا CISS- اندلر و- سازنده ابزار: اندلر و پارکر ۱۹۹۰٫ تعداد گویه: ۴۸٫ مولفه/زیر مقیاس: .مقابله مسئله مدار یا برخورد فعال با مسئله در جهت مدیریت و حل آن (۱۶ ماده) ۲٫مقابله پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (بحران) CISS (اندلر و پاركر، ۱۹۹۰ مدیریت علوم تربیتی. ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ پرسشنامه فارسی, روانشناسی بالینی بدون نظر. پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (بحران) CISS (اندلر و پارکر، ۱۹۹۰) سبک های مقابله با استرس – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پرسشنامه ی مقابله با استرس در موقعیت های استرس زا CISS (اندلر و پارکررابطه مهارت‌های اجتماعی و سبک‌های مقابله با استرس با سلامت روان دانش‌آموزان پایه اول مقطع داون و مادران کودکان عادی از لحاظ شیوه های والدگری و راهبردهای مقابله با استرس است.

نمونه پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر

نمونه پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس توسط اندلر و پارکر (۱۹۹۰) تهیه شده و به وسیله اکبرزاده ۱۳۷۶ ترجمه شده است. این تست شامل ۴۸ ماده است که پاسخها به روش لیکرت از هرگز (۱) تا همیشه (۵) مشخص شده است. پرسشنامه (CISS) سه زمینه ی اصلی رفتارهای مقابله ای را در بر می گیرد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش احمدی (۱۳۸۰) ذکر شده است.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
16 PDF 1,900 تومان

نمونه پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکردریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها: ,
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور