دوشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۷

نمونه پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر

• پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر CISS
افراد در وضعیت های ناگوار یا تحت فشار به گونه های مختلف واکنش نشان می دهند . شما در برخورد با شرایط دشوار و پر استرس تا چه حدی به این نوع فعالیتها مشغول می شوید.
همیشه=۵ بیشتر اوقات=۴ معمولا =۳ گاهی=۲ هرگز=۱
۱٫ وقتم را به نحوه بهتری تنظیم می کنم.
۲٫ روی مسئله متمرکز می شوم و می بینم چگونه آن را می توانم حل کنم.
۳٫ راجب به اوقات خوشی که داشته ام فکر می کنم.
۴٫ سعی می کنم با اشخاص دیگری باشم.
۵٫ خود را به خاطر وقت گذرانی و تاخیر در کار سرزنش می کنم.
۶٫ کاری که فکر می کنم بهترین است انجام می دهم.
۷٫ در بدنم احساس درد می کنم.
۸٫ خود را به خاطر قرار گرفتن در چنین موقعیتی سرزنش می کنم.
۹٫ به تماشای ویترین مغازه ها مشغول می شوم.
۱۰٫ چیزهایی را که برایم مهم تر است مشخص کرده اول به آنها می پردازم.
۱۱٫ سعی می کنم به خواب بروم.
۱۲٫ با یک غذای دلخواه یا خوراکی به خودم پاداش می دهم.
۱۳٫ مضطرب می شوم مبادا نتوانم با مسئله کنار بیایم یا مقابله نمایم.
۱۴٫ دچار تنش زیادی می شوم.
۱۵٫ در مورد نحوه ای که مسائل مشابه را حل نموده ام فکر می کنم.
۱۶٫ به خودم می گویم این موضوع واقعا در مورد من اتفاق می افتد.
۱۷٫ از این که در مورد این موقعیت بیش از حد هیجانی بوده ام خودم را سرزنش می کنم.
۱۸٫ برای صرف غذا با یک خوراکی بیرون می روم.
۱۹٫ خیلی ناامید می شوم.
۲۰٫ برای خودم چیزی خرید می کنم.
۲۱٫ برای خود یک دوره کاری معین می کنم و آنرا دنبال می کنم.
۲۲٫ خودم را به خاطر ندانم کاری سرزنش می کنم.
۲۳٫ به مهمانی می روم.
۲۴٫ سعی می کنم موقعیت را درک کنم.
۲۵٫ خشکم میزند و نمی دانم چه کار کنم.
۲۶٫ بلافاصله اقدام به عمل اصلاحگرانه می نمایم.
۲۷٫ راجع به آنچه اتفاق افتاده فکر می کنم و از اشتباهاتم پند می گیرم.
۲۸٫ آرزو می کنم می توانستم آنچه را اتفاق افتاده یا احساس خود را عوض کنم.
۲۹٫ به ملاقات دوستی می روم.
۳۰٫ در مورد آن چه قرار است انجام دهم نگران می شوم.
۳۱٫ با اشخاص به خصوصی وقتم را می گذرانم.
۳۲٫ به پیاده روی می روم.
۳۳٫ به خودم می گویم دیگر هرگز اتفاق نمی افتد.
۳۴٫ بروی ناتوانی های عمومی متمرکز می شوم و فکر می کنم.
۳۵٫ با کسی که نظرش برایم ارزش دارد صحبت می کنم.
۳۶٫ قبل از واکنش نشان دادن مسئله را تجزیه و تحلیل می کنم.
۳۷٫ به یک دوست تلفن می کنم.
۳۸٫ عصبانی می شوم.
۳۹٫ خواسته هایم را با شرایط موجود هماهنگ می کنم.
۴۰٫ به سینما می روم.
۴۱٫ به موقعیت مسلط می شوم.
۴۲٫ کوشش می نمایم تا کارها انجام شود.
۴۳٫ برای حل مسئله به چندین راه حل مختلف می رسم.
۴۴٫ به خودم فرصتی داده برای مدتی از موقعیت دور می شوم.
۴۵٫ به اشخاص دیگر واکنش نشان می دهم.
۴۶٫ از موقعیت استفاده می کنم تا ثابت کنم می توانم از عهده ی آن بر آیم.
۴۷٫ برای تسلط بر موقعیت سعی می کنم به کارها سازمان دهم.
۴۸٫ تلویزیون تماشا می کنم.
• (CISS) پرسشنامه مقابله با موقعیت های فشار زا
این پرسشنامه توسط اندلر و پارکر (۱۹۹۰) تهیه شده و به وسیله اکبرزاده ۱۳۷۶ ترجمه شده است. این تست شامل ۴۸ ماده است که پاسخها به روش لیکرت از هرگز (۱) تا همیشه (۵) مشخص شده است. پرسشنامه (CISS) سه زمینه ی اصلی رفتارهای مقابله ای را در بر می گیرد.
مولفه های پرسشنامه:
۱- مقابله مساله مدار یا برخورد فعال با مساله در جهت مدیریت و حل آن (۱۶ ماده).
۲- مقابله هیجان مدار یا تمرکز بر پاسخ های هیجانی به مساله (۱۶ ماده)
۳- مقابله اجتنابی یا فرار از مساله ، این زیر مقیاس خود به دو بعد سرگرمی اجتماعی و توجه گردانی تقسیم می شود (۱۶ ماده). با توجه به اینکه به صورت ۵ درجه لیکرت می باشد حداکثر نمره برای هر ماده ۵ و حداقل ۱ می باشد . آزمودنی بایستی به همه سوالات پاسخ دهد. اگر آزمودنی تعداد ۵ سوال یا کمتر از ۵ سوال را جواب نداده باشد در زمان نمره گذاری پژوهشگر می تواند به این سوالات گزینه ۳ را علامت بزند اما در غیر این صورت یعنی اگر بیش از ۵ سوال بدون پاسخ باشد آن پرسشنامه نمره گذاری نمی شود.
نمره گذاری:
نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده و به صورت زیر درجه بندی می گردد.
همیشه بیشتراوقات معمولا گاهی هرگز
۵ ۴ ۳ ۳ ۱
• تفسیر :
. دامنه تغييرات سه نوع رفتار رويارويي به اين شكل است كه نمره ي هر يك از رفتارهاي
رويارويي سه گانه يعني مسئله مدار، هيجان مدار و اجتنابي از ۱۶ تا ۸۰ است. یعنی هر یک از شیوه های رویارویی ۱۶ سوال را در بر میگیرد.شیوه رویارویی غالب فرد با توجه به نمره ای که در آزمون کسب می کند مشخص می شود . یعنی هر کدام از رفتارها نمره بالاتری را کسب کند ، آن رفتار به عنوان شیوه رویارویی فرد در نظر گرفته می شود.(اندلر و پارکر ۱۹۹۰ ، به نقل از حاجت بیگی ۱۳۷۹ ).
• پایایی و روایی
برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه سبک های مقابله با استرس در گروه دانشجویان از آلفای کرونباخ استفاده شده است. که در مقابله مساله مدار پسران ۰٫۹۲ و دختران ۰٫۸۵ و هیجان مدار پسران ۰٫۸۲ و دختران ۰٫۸۵ اجتنابیپسران ۰٫۸۵ و دختران ۰٫۸۲ به دست آمده است (فتوت احمدی ، ۱۳۸۰) . ضریب اعتبار پرسشنامه با موقعیت های استرس زا از طریق آلفای کرونباخ در پژوهش قریشی در سطح بالایی ۰٫۸۱ به دست آمده است ( به نقل از حاجت بیگی ، ۱۳۷۹ ) . روایی پرسشنامه مذکو نیز طی تحقیقاتی که در ایران انجام شده ثابت گردیده است . به منظور محاسبه همبستگی عوامل پرسشنامه مقابله استرس از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده و نتایج ذیل به دست آمده است ( همان منبع)
مساله مدار ۰٫۵۸ ، هیجان مدار ۰٫۵۵ ، اجتنابی ۰٫۹۳ .
• منبع:
• حسن شاهی ، محمد مهدی ، دارایی ، مریم (۱۳۸۴) . تاثیر راهبردهای مقابله با استرس بر سلامت روان دانشجویان : اثر تعدیل کننده سرسختی روان شناختی . فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ، شماره ۲۶٫
Endler NS, Parker JDA. Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual. 2nd ed. Toronto: Multi-Health Systems; 1999.

نمونه پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر در قالب word به صورت کامل و آماده که شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه می باشد.

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس توسط اندلر و پارکر (۱۹۹۰) تهیه شده و به وسیله اکبرزاده ۱۳۷۶ ترجمه شده است. این تست شامل ۴۸ ماده است که پاسخها به روش لیکرت از هرگز (۱) تا همیشه (۵) مشخص شده است. پرسشنامه (CISS) سه زمینه ی اصلی رفتارهای مقابله ای را در بر می گیرد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش احمدی (۱۳۸۰) ذکر شده است.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
16 word 1,900 تومان

نمونه پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکرلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *