پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۳۹۷

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس – فرمت ورد

پرسشنامه مقابله با استرس لازاروس
دانلود رایگان پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس wocq – روان شناسی.دلهره.خشم بر اساس سیاهه راهبردهای مقابله ای توسط لازاروس و پویایی امکانات لازم برای مقابله فعال با موقعیت استرس زا را در اختیار فرد قرار می دهد.پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (CSQ) – سایت علمی و – لازاروس و فولکمن راهبردهای مقابله با استرس را به دو دسته کلی مسأله محور و هیجان محور تقسیم – روایی و پایایی پرسشنامه با رفرنس معتبر.سفر به اعماق درون – پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس این پرسشنامه بر مبنای نظریه لازاروس – فولکمن در مورد تنیدگی بنا شده است . به نظر آنها تفسیر و ۲ آزمون مقابله با استرس لذا روس فولكمن. نمره گذاري پرسشنامه پیش‌بینی راهبردهای مقابله با استرس بر اساس ویژگی‌های شخصیتی ﺑـﺎ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﮔﻴـﺮي. ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﺪار از اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ۲۰۱٫ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﺌﻮ. (. ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه. ) و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس ﻻزاروس- رواﺳﺎزي وﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي ﻛﺎرور، ﺷﻲ. ﻳﺮ و وﻳﻨﺘﺮاب ﻣﺪل ﻧﻈﺮي. ﻻزاروس ﺑﺮاي اﺳﺘﺮس و ﻣﺪل ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ رﻓﺘﺎري. ﻛﺎرور و ﺷﻲ ﻳﺮ و ﻻزاروس،. )۱۹۸۸٫ ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻫﺎي. ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ زا. (. اﻧﺪﻟﺮ و ﭘﺎرﻛﺮ،. )۱۹۹۰٫ ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. راﻫﺒﺮد.پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس- پرسشنامه راهبردهای لازاروس براساس سیاهه راهبردهای مقابله ای توسط طالب مرتبط با مفهوم راهبردهای مقابله پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس داده ها به کمک پرسشنامه شخصيتي نئو و پرسشنامه سبک هاي مقابله اي فولکمن و لازاروس گردآوري و با استفاده از شاخص هاي گرايش مرکزي، شاخص هاي پراکندگي

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس - فرمت ورد

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس – فرمت ورد

پرسشنامه راهبردهای لازاروس براساس سیاهه راهبردهای مقابله ای توسط لازاروس و فلکمن در سال ۱۹۸۰ ساخته شده است و در سال ۱۹۸۵ مورد تجدید نظر قرار گرفت، راهبردهای مقابله ای مجموعه ای از تلاش های شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنش زا به کار می رود و منجر به کاهش رنچ ناشی از آن می شود و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی را که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشار زایی دورنی یا بیرونی به کار می برند را مورد ارزیابی قرار می دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه ذکر شده است.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
11 WORD 1,900 تومان

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس – فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *