دوشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه ارزیابی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

عوامل سازماني موثر بر فساد اداری در نظام بانکی
پایان نامه بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان عنوان مقاله: بررسي عوامل فردي و سازماني موثر بر فساد اداري در شعب بانک سپه استان نظام حقوق و دستمزد و فرآيندها و شيوه هاي کاري، به عنوان «عوامل سازماني» و فساد بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم نظام حقوق و دستمزد و فرآیندها و شیوه‌های کاری، به عنوان «عوامل سازمانی» و فساد اداری بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی » دانلود تحقیق – شرح مختصر:تحقیق حاضر تحت عنوان بررسيعوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم انجام گرفته است .پایان نامه ارشد رشته مدیریت بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در – رشته مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاریابی عنوان بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی. (شعب منتخب بانک های استان قم)بررسی و تحلیل عوامل موجد فساد اداری سازمان تبلیغات اسلامی – بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است.بانک جهانی و سایر نهادهای بین الملی فساد را به معنای سوء استفاده از منصب عمومی برای دکتراحمد لطیفیان در مقاله عوامل موثر بر فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن، عوامل بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی (شعب منتخب تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم انجام گرفته است هدف از انجام آن، شناسایی عوامل

 پایان نامه سيستم هاي کنترل و نظارت

پایان نامه ارزیابی عوامل سازماني موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل سازماني موثر بر فساد اداري و مشخص کردن رابطه عوامل سازماني موثر بر فساد اداري  با  فساد اداري در شعب مربوطه می باشد. به منظور سنجش فساد اداری و عوامل سازماني موثر بر آن از پرسشنامه مورد استفاده عباسپور (۱۳۸۵) بهره گرفته  شده است.

روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گيري خوشه اي برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های «شفافيت فرايندها و رويه‌های کاری وانحصار وظيفه در سازمان» و «حقوق و مزاياي پرداختي به کارکنان در سازمان» بر «فساد اداري» تاثير دارند و از آنجایي كه مقدار۰β < مي­باشد ،نوع تاثير منفی مي­باشد.

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی منفی بین عوامل سازماني موثر بر فساد اداري  با  فساد اداري بود. در سطح اطمینان ۹۵ درصد، فرضیه اصلی و هر ۳ فرضیه ، تأیید شدند و بین همه مولفه ها همبستگی منفی وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوانصفحه

چکیده

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۱- بيان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۲- اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۳- سئوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۷- مدل مفهومی تحقيق………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۸- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸-۱-قلمروموضوعي…………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۸-۲ – قلمرو مكاني……………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸-۳ – قلمرو زماني…………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۹- تعریف واژگان کليدي تحقيق …………………………………………………………………………………………….۱۰

فصل دوم : ادبیات نظری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱- سازمان و عوامل سازمانی………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱- ۱- تعريف سازمان………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱- ۲- سيستم‌هاي كنترل و نظارت…………………………………………………………………………………………… .۱۶

۲-۱- ۳- اهميت کنترل……………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۱- ۴- ماهيت كنترل…………………………………………………………………………………………………….. ……….۱۷

۲-۱- ۵- ديدگاهها درباره انواع کنترل…………………………………………………………………………..۱۷

۲-۱- ۶- ارکان كنترل……………………………………………………………………………………………………………….۱۹

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۲-۱- ۷- نظام حقوق و دستمزد …………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۱- ۸- هدف مديريت جبران خدمت……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲- فساد اداری……………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۲- ۱- تعريف فساد…………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۲- ۲- سطوح فساد…………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۲-۳- انواع فساد…………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۲-۴- ۱- فساد سياسي…………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۲-۴- ۲- فساد اداري……………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۴- ۳- فساد مالي (اقتصادي)………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۲-۵ – مفهوم و تعريف فساد اداري…………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۲-۶- تاريخچه فساد اداري……………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲-۷ – مبارزه با فساد در ايران………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۸ – وضعيت فساد پس از پيروزي انقلاب اسلامي……………………………………………………………………۳۶

۲-۲-۹ – انواع فساد اداري…………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱۰ – تبيين علل موجبه فساد…………………………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۲-۱۱ – رهيافت‌هاي تبيين فساد……………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۲-۱۲ – تبيين علل فساد اداری…………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۱۳ – قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد……………………………………………………………………………………۵۲

۲-۲-۱۴ – متغيرهاي تسهيل و تشويق‌كننده يا بازدارنده از فساد…………………………………………………………..۵۳

۲-۳- فساد اداری و رابطه آن با عوامل سازمانی……………………………………………………………………………….۵۶

۲-۳- ۱- فساد و نظام حقوق و دستمزد………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۳- ۲- كنترل و نظارت و رابطه آن با فساد…………………………………………………………………………………..۶۰

۲-۳- ۳- فرايند‌هاي كاري و رابطه آن با فساد………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۴- فساد اداری و رابطه آن با ساير عوامل اجتماعی……………………………………………………………………….۶۲

فهرست مطالب

عنوانصفحه

۲-۴- ۱- حكومت كارآمد و نقش آن در كنترل فساد……………………………………………………………………….۶۲

۲-۴- ۲- رابطه فساد و خدمات عمومي دولتي………………………………………………………………………………….۶۴

۲-۴- ۳- بزرگي دولت و فساد………………………………………………………………………………………………………۶۴

۲-۴- ۴- خصوصي‌سازي و رابطه آن با فساد…………………………………………………………………………………..۶۵

۲-۴- ۵- فساد و فقر……………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۲-۴- ۶- فساد و قوانين و مقررات…………………………………………………………………………………………………۶۷

۲-۴- ۷- فساد و دستگاه قضايي……………………………………………………………………………………………………۶۷

۲-۴- ۸- توسعه سياسي، دمكراسي و فساد………………………………………………………………………………………۶۸

۲-۴- ۹- فرهنگ و فساد……………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۲-۴- ۱۰- فساد و جنسيت……………………………………………………………………………………………………………۶۸

۲-۴- ۱۱- فساد و برنامه‌هاي توسعه……………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۴- ۱۲- سياست‌هاي اقتصادي و فساد…………………………………………………………………………………………۶۹

۲-۴- ۱۳- فساد و سرمايه‌گذاري…………………………………………………………………………………………………..۷۰

۲-۴- ۱۴- تسخير دولت و فساد ناشي از آن در اقتصادهاي در حال گذار………………………………………………۷۰

۲-۴- ۱۵- تحليل فساد در کشورهای جهان سوم………………………………………………………………………………۷۲

۲-۴- ۱۶- آثار و علل فساد در جهان سوم……………………………………………………………………………………….۷۳

۲-۴- ۱۷- شيوه ارزيابي و گزينش استراتژي مبارزه با فساد…………………………………………………………………۷۴

۲-۴- ۱۸- سياست‌هاي كليدي در مبارزه با فساد……………………………………………………………………………….۷۶

۲-۴- ۱۹-استراتژي مبارزه با فساد، جايگاه و نوع كاربرد آ نها…………………………………………………………….۷۷

۲-۵- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………..۸۷

۳-۱- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ………………..۸۷

۳-۲ – چهارچوب مفهومی…………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۳-۳ – جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۳-۴- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

فهرست مطالب

عنوانصفحه

۳-۵ – متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

۳-۶- ابزار سنجش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۳-۷ – نحوه امتیاز بندی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….۹۳

۳- ۸-روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….۹۴

۳-۹- پايايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………۹۴

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………….۹۵

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۴-۱- آمار توصيفي………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

۴-۱-۱- جنسيت……………………………………………………………………………………………………………………۹۹

۴-۱-۲- تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۴-۱-۳- سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۴-۱-۴- وضعیت تأهل و تجرد…………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۴-۱-۵- نوع استخدام………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۴-۲- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها………………………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۲-۱- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………۱۰۴

۴-۲-۲-آزمون رگرسیون……………………………………….………………………………………………………………..۱۰۵

۴-۲-۳- آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۴-۲-۳-۱- فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۲-۳-۲- فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

۴-۲-۳-۳- فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………۱۱۱

۴-۲-۳-۴- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

۴-۲-۴- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

فهرست مطالب

عنوانصفحه

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

۵-۱- نتایج حاصل از یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۱۷

۵-۱-۱- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۵-۱-۲- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف…………………………………………….۱۱۸

۵-۱-۳- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق……………………………………………………. ۱۱۸

۵-۱-۳-۱- نتایج حاصل از فرضیه اول………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۵-۱-۳-۲- نتایج حاصل از فرضیه دوم……………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۵-۱-۳-۳- نتایج حاصل از فرضیه سوم………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۵-۱-۳-۴- نتایج حاصل از فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………….۱۲۱

۵-۱-۳-۵- نتایج کلی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ……………..۱۲۲

۵-۱-۴- نتایج آزمون رگرسیون………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

۵-۱-۴- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فریدمن…………………………………………………………………..۱۲۳

۵-۲- پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۵-۲-۱- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتايج به دست آمده از تحقيق……………………………………………….. ۱۲۳

۵-۲-۲ – ارائه پيشنهادهايی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..۱۲۵

۵-۳- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ….۱۲۶

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

پیوست :پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

فهرست جداول

عنوانصفحه

جدول ۱-۱: متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸

جدول ۲- ۱: استراتژيهاي کنترل………………………………………………………………………………………………..۱۹

جدول ۳-۱ : تعداد شعب در هر بانک………………………………………………………………………………………۹۰

جدول ۳-۲ : انواع بانک ها…………………………………………………………………………………………………….۹۱

جدول ۳-۳ : متغیرهای پرسشنامه همراه با شماره سئوالات…………………………………………………………….۹۳

جدول ۳- ۴ : نحوه نمره دهی به سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق……………………………………………….۹۴

جدول۴-۱: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت……………………………………………………۹۹

جدول۴-۲ : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات………………………………………………۱۰۰

جدول۴-۳ : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار …………………………………………… ..۱۰۱

جدول۴-۴ : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل………………………………………………………۱۰۲

جدول۴-۵ : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب نوع استخدام…………………………………………. ۱۰۳

جدول۴-۶: نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقیق……………………………………………………..۱۰۴

جدول۴-۷: نتايج آزمون ANOVA…………………………………………………………………………………….. …105

جدول۴-۸ : آزمون دوربین – واتسون…………………………………………………………………………………… ..۱۰۶

جدول۴-۹: نتايج آزمون رگرسيون………………………………………………………………………………………….۱۰۶

جدول۴-۱۰ : نتايج آزمون رگرسيون …………………………………………………………………………………… ..۱۰۷

جدول۴-۱۱ : نتايج آزمون رگرسيون ………………………………………………………………………………………۱۰۸

جدول۴-۱۲ : مقادیر ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………….۱۰۹

جدول۴-۱۳ : مقادیر ضریب همبستگی ………………………………………………………………………………… ۱۱۰

جدول۴-۱۴: مقادیر ضریب همبستگی …………………………………………………………………………………. ۱۱۱

جدول۴-۱۵ : مقادیر ضریب همبستگی ………………………………………………………………………………… ۱۱۳

جدول۴-۱۶ : نتايج اجمالي آزمون فرضيه­ها……………………………………………………………………………. ۱۱۳

جدول شماره ۴-۱۷ : نتایج آزمون فریدمن………………………………………………………………………. ……۱۱۴

جدول شماره ۴-۱۸: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن………………………………………………………………..۱۱۵

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۵-۱ : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………۱۱۸

جدول ۵-۲ : نتایج آزمون فرعی اول………………………………………………………………………………………………۱۱۹

جدول ۵-۳ : نتایج آزمون فرعی دوم………………………………………………………………………………………………۱۱۹

جدول ۵-۴ : نتایج آزمون سوم………………………………………………………………………………………………۱۲۰

جدول ۵-۵ : نتیجه فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………….۱۲۱

جدول۵-۶ : نتايج آزمون رگرسيون …………………………………………………………………………………………۱۲۳

جدول ۵-۶ : خلاصه نتایج آزمون فریدمن………………………………………………………………………………۱۲۴

نوع فایل قیمت
WORD 7,900 تومان

پایان نامه ارزیابی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *