چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷

نمونه پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی فرمت ورد

پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی
بانک مقالات فارسی پرسشنامه تاثیر ماهواره بر خانواده -رایگان پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی خلاصه ای از توضیحات دانلود پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی هدف: ارزیابی میزان تاثیر .پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی – مادسیج پرسشنامه پایان نامه و آزمون .- دریافت پکیج پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی. (شامل پرسشنامه .پرسشنامه خانواده های هر دو زوج شاغل- پندلتون و همکاران (DCFS) • پرسشنامه .پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی | ۱پرسش رسانه و تهاجم فرهنگی,ماهواره و اثرات آن در اجتماع,ماهواره و تهاجم فرهنگی,پرسشنامه نقش … بر جوانان,پرسشنامه تاثیر ماهواره بر خانواده,پرسشنامه تاثیرات ماهواره,پرسشنامه مقایسه نگرش افراد مطلقه و متأهل پیرامون نقش ماهواره در انسجام خانواده – مجله ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بوده است که اعتبار آن به صورت محتوایی و سازه‌ای و … مقایسه نگرش افراد مطلقه و متأهل پیرامون نقش ماهواره در انسجام خانواده. پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی – نانو فایل – پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی , دانلود پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی , دانلود رایگان پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی خلاصه طرح ماهواره تهيه شده .pdf – ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ. ﮔﺰﺍﺭﺵ. :ﻃﺮﺡ. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻫﺎﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻘﺶ. ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ. ﺍﻱ. ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ. )از اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ و ﺑﻠﻮك. ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زوﺟﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻫﻮاره در ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻫﻮاره در ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. (. ﻣﺪل. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ. ) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زوﺟﯿﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي و وﻓﺎداري آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺴﺖ ﮐﺮده ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ بررسی نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی شیراز در مورد استفاده از ماهواره در سال نقش مهمی داشته باشد، برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارد، تا جایی که برخی از حس انتقام جويي، تاثير منفي بر روابط بين افراد و اختلافات خانوادگی میباشد آوری اطلاعات از طریق پر کردن پرسشنامه هایی بود که توسط محقق تهیه گردیده بود.

نمونه پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی فرمت ورد

نمونه پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی فرمت ورد

این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تاثیر ماهواره و برنامه های آن بر تهاجم فرهنگی از ابعاد مختلف (سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است.

روایی و پایایی:

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
3 WORD 2,300 تومان

نمونه پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *