پنج شنبه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود پرسشنامه اضطراب بک bai- فرمت ورد

پرسشنامه اضطراب بک
( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﮏ (. BAI. ) ﻟﻄﻔﺎ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺒﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ در ﺧﻼل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭼﻘﺪر از آن ﻋﻼﻣﺖ در رﻧﺞ. ﺑﻮده اﯾﺪ. ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﻪ در ﺳﺘﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.پرسشنامه اضطراب بک (BAI) یک مقیاس ۲۱ ماده ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه ای را که نشان دهنده شدت اضطراب او است را انتخاب می کند.پرسشنامه اضطراب بک – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد پرسشنامه اضطراب بک (به انگلیسی: پرسشنامه اضطراب بک ) یک پرسشنامه خود به این مشکلات، آرون تمکین بک و همکارانش در ۱۹۹۰ پرسشنامه اضطراب بک، BAI، را .پرسشنامه اضطراب بک – به سایت روانسنجی خوش آمدیدپرسشنامه اضطراب بک. Beck Anxiety Inventory (BAI). لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید طی هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. چه میزانی برای ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ﺑﮏ BAI). (. ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. : ﺳﻦ. : ﺗﺤﺼﯿﻼت. : وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ. : در. زﯾﺮ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻋﻼﺋﻢ راﯾﺞ اﺿﻄﺮاب. ذﮐﺮ ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﻟﻄﻔﺎً ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ. ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻫﺮ ﮐﺪام.| ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سني و زمينه و هدف: اين تحقيق با هدف سنجش روايي و پايايي پرسشنامه سنجش اضطراب BAI بک در جمعيت بيمار و غير بيمار ايراني انجام شد. روش بررسي: آزمون گران پس از ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی این تحقیق با هدف سنجش روایی و پایایی پرسشنامه سنجش اضطراب BAI بک در جمعیت بیمار و غیربیمار ایرانی انجام شد. روش بررسی: آزمون‌گران پس از گذراندن دوره

دانلود پرسشنامه اضطراب بک bai- فرمت ورد

دانلود پرسشنامه اضطراب بک bai

ارزیابی علایم اضطراب در تشخیص گذاری ها و درمان از اهمیت خاصی برخوردار است. هرچند مقیاس های زیادی تا کنون با توجه به دیدگاه های مختلف پدید آمده است(مثل کاستلو،۱۹۶۷-اندلر،۱۹۹۱-زونگ،۱۹۶۵) اما بررسی این مقیاس ها نشان می دهد که احتمالا مشکلاتی در مفهوم سازی نظری و ویژگی های روش شناختی آنها وجود دارد(دابسون،۱۹۸۵-مندلز و همکاران،۱۹۷۲).

با توجه به این مشکلات آیرون برگ و همکارانش (۱۹۹۰). پرسشنامه اضطراب بک (BAI) را معرفی کردند که به طور اختصاصی علایم شدت اضطراب بالینی را در افراد می سنجد.

مطالعات انجام شده نشان می دهند که این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است.

پرسشنامه اضطراب بک (BAI) یک مقیاس ۲۱ ماده ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه ای را که نشان دهنده شدت اضطراب او است را انتخاب می کند.

این پرسشنامه دارای مواردی چون شیوه ی نمره گذاری و جدول تفسیر نمرات و … می باشد.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
5 WORD 1,500 تومان

دانلود پرسشنامه اضطراب بک bai- فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *