چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷

نمونه پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی
پرسشنامه استاندارد استراتژی های منابع انسانی (۲۰۰۶) که شامل ۲۷ گویه پرسشنامه موانع مدیریت منابع انسانی اثربخش رایگان پرسشنامه ممیزی منابع پرسشنامه تاثیر استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پژوهش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران به کار رفته است. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با ۲۹ سوال به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه کارکردهاي مديريت استراتژيک منابع انساني و پرسشنامه نوآوري فني استفاده شده است. تحليل داده هاي به دست آمده نشان داد ميانگين بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی هدف پژوهش فوق، بررسی رابطۀ مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد مالی مدیریت منابع انسانی ۱۰۳ شرکت توزیع شد که ۸۱ پرسش‌نامه به دست محقق رسید.تبیین رابطه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری فنی به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و پرسشنامه نوآوری فنی استفاده شده است. تحلیل داده های به دست آمده نشان داد میانگین پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی: تأثیر بر عملکرد سازمانی تحلیل تاثیر کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهره¬وری بر این اساس برای اندازه گیری متغیر مستقل کارکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی از پرسشنامه چن و هانگ و برای سنجش متغیر وابسته بهره وری منابع انسانی از

نمونه پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی

نمونه پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پژوهش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران به کار رفته است. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با ۲۷ سوال به طیف ۵ درجه ای لیکرت به شرح زیر می باشند:
لازم به ذکر است که جدول تفصیلی سوالات و شاخص های هر بعد به تفکیک در درون متن پرسشنامه آورده شده اند. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. منبع و روایی و پایایی و امتیاز بندی پرسشنامه در متن پرسشنامه ذکر شده است.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
7 WORD 3,500 تومان

نمونه پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *