جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷

ارزیابی موتور القایی آسنکرون و روش های راه اندازی آنها

ارزیابی موتور القایی آسنکرون
روش های راه اندازی موتور های القایی – سایت تخصصی برق اما اساس كار هر دوي آن‌ها ايجاد ميدان دوار است.رایگان روشهاي راه‌اندازي موتورهاي القايي با موتورهاي سنكرون متفاوت است. در اين پروژه به بررسي روش‌هاي راه‌اندازي موتورها القايي و بررسی اقتصادی یک سیستم فتوولتاییک خانگی در ایران موتورهاي القايي رتور قفسي داراي جريان راه اندازي نسبتا زيادي هستند كه مي تواند چندين در اين روش به منظور كاهش ولتاژ استاتور در هنگام راه اندازي از مقاومت هاي اهمي در مسير سيم ج) راه اندازي ستاره – مثلث: براي موتورهاي القايي كه ولتاژ فازي آن‌ها برابر ولتاژ شبكه باشد دانلود پروژه بررسی موتور های القایی (آسنکرون) و روش های راه اندازی آنها – عنوان پروژه : بررسی موتور های القایی (آسنکرون) و روش های راه اندازی آنها. تعداد صفحات : ۱۱۷. شرح مختصر پروژه : با توجه این موضوع که امروزه راه اندازی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺎز اول ۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ اول ﻓﺼﻞ ۲ اﻧﻮاع روش ﻫﺎي راه اﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ. ۲٫ -۲٫ راه اﻧﺪازي ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي وﻟﺘﺎژ. ۴ AC. 4. -3. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ. Soft Start. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت، ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي آن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي راه اﻧﺪازي ﻣﻮﺗ. ﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ر. وش راه. اﻧﺪازي ﺑﺎ ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻨﻨـﺪه. ﻫﺎي. AC.شبيه سازي راه اندازي موتور القايي سه فاز مبتني بر بكارگيري بلوكهاي ﺳﻪ روش از. روﺷﻬﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن راه اﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﻓﺎز. ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر. آن. ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ. ﺗﺌﻮري. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.موتور جریان متناوب – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد از نظر نوع روتور مورد استفاده در موتورها، موتورهای جریان متناوب به دو صورت موتور آسنکرون یا القایی که در آن میدان الکتریکی روتور از القای میدان استاتور پدید می‌آید یکی دیگر از روش‌های کاهش جریان راه‌اندازی موتور، کاهش ولتاژ سیم‌پیچ‌ها در لحظه وجود دارد ولی رایج‌ترین روش بهرهگیری از ترفند

ارزیابی موتور القایی آسنکرون و روش های راه اندازی آنها

ارزیابی موتور القایی آسنکرون و روش های راه اندازی آنها

شرح مختصر : با توجه این موضوع که امروزه راه اندازی موتورهای الکتریکی علی الخصوص موتورهای آسنکرون (القایی) یکی از مسائل و دغدغه های بزرگ کارخانه های صنعتی و شرکت های تولیدی و نیز تولید کنندگان نیروی برق و شرکت های وابسته میباشد در این پروژه به بررسی برخی از این راه اندازها می پردازیم و محاسن و معایب آنها را مورد بررسی علمی قرار میدهیم.

موتورهای القایی AC عمومی ترین موتورهایی هستند که در سامانه های کنترل حرکت صنعتی و همچنین خانگی استفاده می شوند.طراحی ساده و مستحکم , قیمت ارزان , هزینه نگه داری پایین و اتصال آسان و کامل به یک منبع نیروی AC امتیازات اصلی موتورهای القایی AC هستند.انواع متنوعی از موتورهای القایی AC در بازار موجود است.موتورهای مختلف برای کارهای مختلفی مناسب اند.با اینکه طراحی موتورهای القایی AC آسانتر از موتورهای DC است , ولی کنترل سرعت و گشتاور در انواع مختلف موتورهای القایی AC نیازمند درکی عمیقتر در طراحی و مشخصات در این نوع موتورهاست.این نکته در اساس انواع مختلف ، مشخصات آنها ، انتخاب شرایط برای کاربری های مختلف و روشهای کنترل مرکزی یک موتورهای القایی AC را مورد بحث قرار می دهد.

از دلایل اهمیت موضوع شوک های الکتریکی و مکانیکی شدیدی می باشد که در زمان راه اندازی به شبکه برق رسانی و موتور وارد و سبب استهلاک شدید دستگاه های موجود و بالا بردن هزینه های اقتصادی می شود . بنابراین استفاده از راه انداز های مناسب بخصوص در مورد موتورها با توان های بیش از چندین اسب بخار در کاهش هزینه های برق مصرفی و نیز هزینه های نگهداری و تعمیر تاثیر بسزایی دارد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل ۱- کلیات موتور آسنکرون سه فاز

۱-۱- ساختمان موتورهاي القايي سه فاز

۱-۱-۱- استاتور

۱-۱-۲- رتور

۱-۱-۳- حلقه هاي لغزان

۱-۱-۴- جاروبک ها

۱-۱-۵- ياتاقان و بدنه

۱-۲- عملکرد موترهاي القايي سه فاز

۱-۲-۱- موتور ساکن

۱-۲-۲- مکانيزم توليد گشتاور در موتور القايي ( آسنکرون )

۱-۲-۳- موتور گردان

۱-۲-۴- موتور در شرايط ماندگار

۱-۳- موتور فقس سنجابي

فصل ۲- انواع روشهای راه اندازی موتور القايی سه فاز

۲-۱- انواع روشهاي راه اندازي معمولي

۲-۲- روش راه انداي مستقيم

۲-۳- روش راه اندازي توسط افزايش مقاومت رتور

۲-۳-۱- موتورهاي رتور سيم پيچي شده

۲-۳-۲- Liquide starter

۲-۳-۳- درايور راه انداي کرامي

۲-۳-۴- راه اندازي موتورهاي قفس سنجابي با توجه به جريان و مقاومت رتور

۲-۴- انتخاب ولتاژ موتور

۲-۴-۱- راه اندازي موتور قفسه اي با کاهش ولتاژ استاتور

۲-۵- راه اندازي با استفاده از کليد ستاره مثلث

۲-۶- روش کلاج گريز از مرکز

۲-۷- پيک جريان حين راه اندازی

۲-۸- ديناميک راه اندازی

۲-۹- راه اندازي موتورهاي بزرگ به کمک خازن

۲-۹-۱- مشکل راه اندازي موتورهاي القايي بزرگ

۲-۹-۲- عملکرد يک سيستم راه اندازي خازني

فصل ۳- راه اندازی تريستوری موتورهای القايی

۳-۱- مقدمه

۳-۲- مدهای كنترل

۳-۲-۱- كنترل راه اندازی

۳-۲-۲- كنترل شتاب راه اندازی

۳-۳- مشخصات راه اندازهای تريستوری

۳-۴- شرح مدارهای متداول راه اندازهای تريستوري

۳-۵- مدار قدرت

۳-۵-۱- معرفي تريستور

۳-۶- مدار فرمان

۳-۶-۱- مدار آتش كننده

۳-۶-۲- مدار تقويت كننده

۳-۶-۳- مزيت عمده راه اندازي موتور به شيوه تريستوري و انتقال زاويه آتش

۳-۶-۴- مدار خطاي جريان

۳-۷- طراحي و بررسي مدارعملي و ساده راه انداز نرم موتور آسنكرون (القايي)

۳-۷-۱- كنترل

۳-۷-۲- نوسانساز موج دندانه اره ای

۳-۷-۳- كنترل زاويه آتش

۳-۷-۴- مقايسه كننده

۳-۷-۵- ايزوله كننده مدار قدرت و مدار فرمان

۳-۷-۶- رلة اضافه ولتاژ و افت ولتاژ

۳-۷-۷- رلة اضافه جريان (Over Current)

۳-۸- نظام هماهنگ v/f

۳-۸-۱- لزوم استفاده از نظام ثابت

۳-۸-۲- توضيح دربارة PWM

۳-۸-۳- مدارات اينورتر

۳-۸-۴- ركتيفايرها

۳-۹- مقایسه قیمت تمام شده انواع راه اندازها

۳-۱۰- نتیجه
منابع و ماخذ

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
108 WORD 5,900 تومان

ارزیابی موتور القایی آسنکرون و روش های راه اندازی آنهادریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *