چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

پروژه ی کنترل سرعت در موتورهای سنکرون مغناطیس دائم

پروژه درباره موتور سنکرون
ﺷﻴﻮﻩ ﺍﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻨﮑﺮﻭﻥ.رایگان ﺑﺎ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ. ﺩﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺗﻘﻲ ﺭﺍﺩ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻧﻮﺣﻲ. ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﺮﻕ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺸﺘﺎور و دور. ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ. داﺋﻢ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮر ﺳﺮﻋﺖ. ﭼﮑﯿﺪه. در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ. ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﺷﺎن، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ داﺋﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. و ﺑﻪ ﻋﺒﺎر ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ. روي. روﺗﻮر. ➢. ﻣﺪل ﻣﻮﺗﻮر. PM. ﺳﻨﻜﺮون ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﻮد ﺳﻨﻜﺮون ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻨﻜﺮون، اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ در درس ﻛﻨﺘﺮل. ﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. /. ﺑﻬﺎر. ۹۳۹٫ /. ﺣﻠﻮاﻳﻲ. دﻛﺘﺮ. ۱٫ ❑. ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮر آﻫﻨﺮﺑﺎي داﺋﻢ ﺳﻨﻜﺮون ﺳﺮﻋﺖ. ﺳﻨﻜﺮون و. ﻳﺎ qd. ﺳﺎﻛﻦ. اﺳﺘﺎﺗﻮر. ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔ. ✓. ﻣﺪل دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﻜﺮون ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزيِ ﺳﻨﻜﺮون آﻫﻨﺮﺑﺎي داﺋﻤﻲ در دﺳﺘﮕﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﺳﻨﻜﺮون آﻫﻨﺮﺑﺎي داﺋﻤﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ درس ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺘﺎد ﺳﺮﻋﺖ و ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر ، ﻣﻘﺪار. ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﭘﺮوژه اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي.روشهای کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دایم – پژوهشگاه علوم و قابلیت کنترل وتغییر سریع سرعت موتورهای آهنربای دائم سنکرون به صورت خود کنترل شونده و امکان دستیابی به عملکرد با سرعت متغیر در محدود? وسیع، باعث شده ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺸﺘﺎور و دور

پروژه ی کنترل سرعت در موتورهای سنکرون مغناطیس دائم

پروژه درباره موتور سنکرون

بخشی از متن:
امروزه استفاده از انرژی الکتریکی یکی از شاخصه های شناسایی جوامع صنعتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. در کشورهای پیشرفته، استفاده از انرژی الکتریکی در گوشه های زندگی بشری ریشه دوانده و هر روز روش های جدید برای تبدیل انرژی الکتریسیته به انواع دیگر انرژی مورد بهره برداری قرار می گیرد و روش های قدیمی نیز بازسازی و بهینه می شوند. از نیازهای اساسی جوامع صنعتی، استفاده از انرژی الکتریسیته، جهت تولید انرژی مکانیکی مورد نیاز صنایع کوچک و بزرگ می باشد و ماشین های الکتریکی، عمده ترین مبدل های مورد استفاده به منظور تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی و بلعکس می باشند. …
فهرست مطالب:
فصل اول: آشنائی با موتور سنکرون مغناطیس دائم
۱-۱) مقدمه
۱-۲) موتورسنكرون
۱-۲-۱) مزايای موتور سنكرون
۱-۲-۲) معايب موتور سنكرون
۱-۲-۳) كاربرد موتور سنكرون
۱-۳) موتور سنكرون مغناطيس دائم
۱-۴) ساختمان موتور سنکرون مغناطیس دائم
۱-۵) مزایاو ارزیابی اقتصادی
۱-۶) کاربردهای موتورسنکرون مغناطیس دائم
۱-۷) تقسیم بندی موتورمغناطیس دائم (موتورPM)
۱-۷-۱)مقایسه بین موتورسنکرون مغناطیس دائم وموتورDCبدون جاروبک
۱-۸) مقایسه موتورهای مغناطیس دائم (PM ) با موتورهای القائی
۱-۸-۱)الف- مزایای موتور های PM نسبت به موتور های القائی
۱-۸-۲) ب- معایب موتور های PM نسبت به موتور های القائی
فصل دوم: ساختار ومدلسازی موتور سنکرون مغتاطیس دائم
۲-۱) مقدمه
۲-۲) تفاوت عملکردی موتور سنکرون مغناطیس دائم نوع SPM و نوع IPM
۲-۳) معادلات ماشین در دستگاه مرجع سه فازه abc
-۴) معادلات ماشین در دستگاه مرجع چرخان
فصل سوم: بررسی سه روش کنترل سرعت در موتور های سنکرون مغناطیس دائم
۳-۱) مقدمه
۳-۲) روش کنترل معمول در صنعت بر مبنای مولفه های جریان
۳-۲-۱) مکان های هندسی ونواحی سرعت
۳-۲-۲) معایب روش کنترل معمول در صنعت بر مبنای مولفه های جریان
۳ -۳) روش کنترل معمول در صنعت بر مبنای مولفه های ولتاژ
۳-۳-۱) مدل ریاضی موتور برمبنای مؤلفه های ولتاژ
۳-۳-۲) اصول ومبانی ریاضی روش کنترل معمول در صنعت بر مبنای مولفه های ولتاژ
۳-۳-۲-۱) مکان هندسی Max T/A
۳-۳-۲-۲) مکان هندسی Max Voltage and Max Current
۳-۳-۲-۳) مکان هندسی Max P/V
۳-۳-۳) نحوه تعیین نوع مکان هندسی در سرعتهای مختلف
۳-۳-۴) سیستم کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم
۳-۳-۵) نتایج شبیه سازی در روش کنترل معمول در صنعت بر مبنای مولفه های ولتاژ
۳-۳-۶) جمع بندی ونتیجه گیری روش کنترل معمول در صنعت بر مبنای مولفه های ولتاژ
۳-۴) روش کنترل مستقیم شار و گشتاور (DTC)
۳-۴-۱) مقدمه و معرفی روش
۳-۴-۲) معادلات موتور در چارچوب شار استاتور
۳-۴-۲-۱) معادله گشتاور در چارچوب شار استاتور (x y)
۳-۴-۲-۲) معادله شار پیوندی در چارچوب شار استاتور درPMSM باروتور استوانه ای
۳-۴-۳) ساختار DTC در محرکه PMSM
۳-۴- ۴) الگوریتم کاهش هارمونیک جریان (کنترل مستقیم مؤلفه صفر جریان)
۳-۴-۵) مشکلات اعمال DTC بر روی PMSM
۳-۴-۶) شبیه سازی ونتایج آن
۳-۴-۷) جمع بندی ونتیجه گیری روش DTC
۳-۵) تجزیه وتحلیل نتایج تحقیق
منابع و مأخذ
فهرست شکلها

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
77 WORD 8,900 تومان

پروژه ی کنترل سرعت در موتورهای سنکرون مغناطیس دائملینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *