یکشنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی

بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی
بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی چکیده: رایگان هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در نیروگاه رامین اهواز می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بین پاورپوینت آماده: بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی پاورپوینت آماده: بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی. این فایل مربوط به یک پایان نامه دفاع شده در سال ۱۳۹۲ می باشد و حاوی ۳۲ اسلاید است دانشجویانی ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ. راﺑﻄﻪ. ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن. در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی – فروشگاه پایان نامه بررسی اثرات مولفه های مهندسی مجدد بر نوآوری سازمانی قیمت: ۳۳,۵۰۰ تومان … اين تحقيق پيرامون بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی در پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن – فروشگاه پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی قیمت پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن نوآوری های تحقیق عناوین پایان نامه مدیریت اجرایی ردیف عنوان پایان نامه ۱ بررسی رابطه بررسی رابطه استراتژیهای مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد سازمانی ( مطالعه موردی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان در شرکت نفت و بررسی رابطه بین نوآوری و چابکی سازمانی ( در شعب منتخب بانک ملی ایران )

پایان نامه بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در نیروگاه رامین اهواز می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. کارکنان نیروگاه رامین اهواز جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که از این میان تعداد ۱۲۴ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد نوآوری و چابکی سازمانی استفاده گردید. با این وجود بار دیگر روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گرفت. روایی با استفاده از نظرات خبرگان سازمان و اساتید محترم تأیید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۴/ و ۸۷/ بدست آمد. از آزمون های کالموگروف-اسمیرینف برای بررسی نرمال بودن داده ها، همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار SPSS در سازمان مورد مطالعه بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از وجود همبستگی میان نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی می باشند. در ارتباط میان ابعاد متغیرها، بین نوآوری تدریجی و انعطاف پذیری و نیز بین نوآوری تدریجی و سرعت رابطه ای یافت نشد.

فهرست مطالب:

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای نحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • مدل مفهومی تحقیق
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • نوآوری سازمانی
 • مقدمه
 • نوآوری
 • تعریف نوآوری
 • انواع نوآوری
 • الگوهای تکاملی فرایند نوآوری تکنولوژیک
 • عوامل موثر بر شکل گیری فرایندهای نوآوری
 • فرایند نوآوری
 • ارزیابی نوآوری
 • ابعاد نوآوری سازمانی در پژوهش حاضر
 • تئوری های نوآوری
 • عوامل شکست نوآوری •چابکی سازمانی
 • مقدمه
 • سیر ظهور و پیدابش مفهوم چابکی
 • تعریف چابکی
 • ابعاد چابکی سازمانی مورد استفاده در پژوهش حاضر
 • مضامین کلیدی در مفهوم چابکی
 • اصول چابکی در بخش دولتی
 • ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی
 • اصول طراحی سازمان چابک
 • اهمیت چابکی در سازمان های دولتی
 • نتایج حاصل از چابکی برای سازمان
 • پیشینه تحقیق
 • تحقیقات داخل کشور
 • تحقیقات خارج از کشور
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • مقدمه
 • فرضیه های تحقیق
 • انواع تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری
 • روش و ابزار جمع آوری داده ها
 • پرسشنامه های تحقیق
 • نحوه توزیع پرسشنامه
 • نحوه امتیازبندی پرسشنامه
 • ویژگیهای فنی ابزار تحقیق
 • روایی
 • پایانی
 • متغیرهای تحقیق
 • روش های آماری مورد استفاده در تحقیق
 • آزمون کالموگروف – اسمیرینف
 • تحلیل همبستگی
 • ضریب همبستگی پیرسون
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
 • مقدمه
 • تحلیل توصیفی داده ها
 • نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق
 • نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها
 • آزمون کالوگروف-اسمیرینف
 • آزمون فرضیه ها
 • فصل پنجم: نتیجه گیری تحقیق
 • مقدمه
 • یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه ها
 • نتیجه گیری حاصل از تحلیل استنباطی
 • نتیجه گیری کلی
 • پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق
 • محدودیتهای تحقیق
 • پیشنهاداتی به محققان آینده
 • منابع
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی
 • پیوست ها
 • فهرست شکل ها، جداول و نمودارها
تعداد صفحات نوع فایل قیمت
110 WORD 24,900 تومان

پایان نامه بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *