پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی

اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی
اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان. ﻣﻴﺎﻧﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن.رایگان آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪد و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی زمینه و هدف: از آنجایی که تعدد و ترکیب عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني از ديدگاه مديران بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی از دیدگاه مقاله رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در صنایع کوچک و مقاله رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده ازتکنیک -AHPمطالعه موردی: صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان,مقاله بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی شعب بانک سینا, در همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در دیوان محاسبات کشور و ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻥ. ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻣﻴﻦ ﺑﻴﺪﺧﺘﻲﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﻮﻧﺪ، ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ. ﺍﻭﻟﻮﻳـﺖ. ﺑﻨـﺪﻱ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﺩﺭ. ﺍﺭﺗﻘﺎ. ﻱ. ﺑﻬﺮﻩ. ﻭﺭ. ﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺮﻩ. ﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺴـﺎﺋﻠﻲ ﻛـﻪ. ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻫﺎ. ﻱ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ.

دانلود پایان نامه اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی

دانلود پایان نامه اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی

این فایل مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد و حاوی فصول ۵ گانه است. پژوهش حاضر در جهت اول‍ويت بندي عوامل موثر دربهره وري منابــع انساني با استفاده از فنون تصميم گيري چند شاخصه در شركت برق می باشد. اهداف فرعی این تحقیق به شرح زیر می باشد:
اهداف فرعي :
تعيين اولويت عوامل فردي دربهره وري منابع انساني درشركت برق
تعيين اولويت عوامل سازماني دربهره وري منابع انساني درشركت برق
تعيين اولويت عوامل شغلي دربهره وري منابع انساني درشركت برق
تعيين اولويت عوامل محيطي دربهره وري منابع انساني درشركت برق

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
125 WORD 19,900 تومان

دانلود پایان نامه اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *