نمونه سوالات پیام نور

پژوهش نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنانپژوهش نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان
مقاله نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی و آموزشی، درمانی دانشگاه علوم رایگان پزشکی تبریز, در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی سیویلیکا عنوان مقاله: نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی و آموزشی، درمانی دانشگاه علومپزشکی تبریز شناسه (COI) مقاله: منتشر شده در نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی و ﻧﻘﺶ ﭼﺮﺧﺶ ﺷﻐﻠﯽ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ (ﺳﺎﻝ:۱۳۹۲). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۸ ﺻﻔﺤﻪ.نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان – خلاصه: هدف از انجام پژوهش حاضر،تعین نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی و آموزشی درمانی دانشکده علوم پزشکی تبریز می باشد| بررسی نقش گردش شغلی بر تعهد شغلی و عملکرد کارکنان سازمان دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسی نقش گردش شغلی بر تعهد شغلی و عملکرد کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور مقاله مدیریت، نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مراکز بهداشنی و آموزشی، درمانی دانشگاه ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﮔﺮدش. ﺷﻐﻠﻲ. (. ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ. ﺷﻐﻠﻲ. ) ﻣﺪﻳﺮان. ﺷﻌﺐ. ﺑﺎﻧﻚ. ﻣﻠﺖ. ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. آﻧﻬﺎ. ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ رﻣﺰﮔﻮﻳﺎن. و رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮان ، ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮان ، رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻧﻮآوري ﻛﺎر راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار و اﻧﺘﺼﺎب ﺻﺤﻴﺢ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

پژوهش نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان

پژوهش نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان

خلاصه:
هدف از انجام پژوهش حاضر،تعین نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی و آموزشی درمانی دانشکده علوم پزشکی تبریز می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مراکز بهداشتی و آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل می دهند که تعداد کل آنها ۱۹۴۳ نفر می باشند. در این پژوهش از روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شده و حجم نمونه جدول مورگان ۲۳۵ نفر می باشد. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از نمرات ارزشیابی عملکرد کارکنان استفاده شده است یافته های تحقیق نشان می دهد- عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی و آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با توجه به چرخش شغلی آنها تفاوت معنی داری دارد.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
8 PDF 2,500 تومان

پژوهش نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکناندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور