دوشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه تدوین استراتژی یک شرکت

دانلود پایان نامه تدوین استراتژی یک شرکت مقاله رایگان
در این فصل با استفاده از عوامل داخلی و خارجی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات گروه شرکت همکاران سیستم تبریز با در نظر گرفتن موقعیت و ساختار سازمانی وضعیت مالی و نیروي انسانی ماهر نظر مدیریت عالی سازمان و همچنین بر اساس برنامه هاي یک ساله و پنج ساله شرکت و مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکت و با استفاده از انواع ماتریس ها معرفی شده در فصل دوم از چارچوب تحلیل تدوین استراتژي ها به ترتیب ذیل انواع ماتریس با اطلاعات و داده ها و شرایط شرکت همکاران سیستم تکمیل و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
پایان نامه درباره تدوین استراتژی
در مرحله اول؛ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مطالعه شده و اطلاعات اصلی جهت تدوین استراتژي به دست (CPM) ماتریس بررسی رقابت می آید.
ماتریس ارزیابی ،(SWOT) در مرحله دوم؛ ماتریس تهدیدات، فرصت ها ، نقاط ضعف و قوت مطالعه شده و انواع (IE) ماتریس داخلی و خارجی ،(SPACE) موقعیت و اقدام استراتژیک استراتژي هاي امکان پذیر را مقایسه کرده و مورد توجه قرار خواهیم داد. که مرحله ي تصمیم گیري م یباشد با (QSPM) در مرحله سوم؛ جدول ماتریس استراتژیک کمی استفاده از اطلاعات، آمار و مصوبات و پرسشنامه اي که ارائه م یشود تکمیل می گردد.
مقاله تدوین استراتژی
تجزیه و تحلیل داده ها جهت تشخیص نقاط قوت ، ضعف ، تهدیدات و فرصت ها به روش دلفی:
محقق با تجزیه و تحلیل پاسخهاي پرسشنامه باز شماره ( ۱) و با همگرایی میان پاسخها، به طوري که پاسخها خلاصه و به هم نزدیک شده باشد و مطلبی هم از قلم نیافتد نتایجی اولیه در مورد شناسایی نقاط قوت و ضعف تهدیدات و فرصتها ارائه م یدهد،که در ذیل به آنها اشاره م یشود.
فرصت ها:
جذاب بودن صنعت به دلیل پویایی علمی و تخصصی در آن. – O1
امکان درآمد زایی در صورت توسعه منابع مربوط به فناوري هاي نرم افزاري. – O2
بالا بودن سود مربوط به صنایع نرم افزاري به دلیل تنوع محصولات و خدمات. – O3
وجود قوانین و مقررات هدایت کننده دولتی در زمینه فناوري هاي نرم افزاري. – O4
وجود آیین نامه هاي خاص جهت جذب اعتبارات براي توسعه فناوري نرم افزاري.
پیشنهادات در حوزه تکنولوژي :
با توجه به تغییر و تحولات جهانی امروز، یکی از هیجان انگیزترین پیشرفت هاي نظام اطلاعات در روند اطلاعات، راهبردها و استراتژي هایی است که دست مایه امتیازهاي رقابتی سازمان ها م یگردد. بر همین اساس بهره گیري از یک برنامه کسب و کار مشخص و جامع و یکپارچه در حوزه فناوري اطلاعات و سیست مهاي اطلاعاتی م یتواند همچون ابزار رقابتی قدرتمند موجبات بهبود سرعت، کیفیت و ارزش براي شرکت همکاران سیستم تبریز باشد. محقق در ذیل استراتژي پیشنهادي در حوزه تکنولوژي و فن آوري در قالب شش بخش تشریح م یکند:
پروژه تدوین استراتژی
-۱ بهینه سازي و منسجم نمودن ذیرساختار نرم افزاري.
قابل اجرا از طریق تکنیکها و اقدامات ذیل:
-۱ شناسایی دقیق و کامل مشخصات و ویژگی هاي کلیه سیستم هاي نرم افزاري موجود.
-۲ تجزیه و تحلیل میزان اثر بخشی و کارآمدي سیست مهاي موجود.
-۳ رفع نقاط ضعف این سیستم ها.
-۴ ایجاد و توسعه سیستم هاي اطلاعاتی.
بهینه سازي سیست مهاي سخت افزاري.
قابل اجرا از طریق تکنیک ها و اقدامات ذیل:
-۱ خرید و تجهیز امکانات سخت افزاري مورد نظر.
.(LAN) -2 بهینه سازي شبکه داخلی
-۳ افزایش سطح امنیت شبکه.
-۳ ارتقاء سطح آگاهی و دانش عمومی کارکنان.
قابل اجرا از طریق تاکتیک هاي و تکنیک هاي ذیل :
-۱ نیاز سنجی دوره هاي آموزش لازم.
-۲ تدوین دوره هاي آموزشی مربوطه.
-۳ برگزاري دوره هاي آموزشی براي کارکنان.
-۴ برگزاري دوره هاي آموزشی براي مدیران ارشد و میانی.
ارتقا و بهینه سازي منابع انسانی تخصصی واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات.
قابل اجرا از طریق تاکتیک ها و اقدامات ذیل :
-۱ جذب و استخدام نیرویی جدید.
-۲ نیاز سنجی دوره هاي آموزش لازم.
تدوین دوره هاي آموزش براي کارکنان.
-۴ برگزاري دوره هاي آموزش براي کارکنان.
-۵ بهینه سازي جایگاه و ساختار سازمانی واحد متولی فناوري اطلاعات و ارتباطات.
قابل اجرا از طریق تاکتیک ها و اقدامات ذیل :
-۱ تعریف مناسب جایگاه این واحد در ساختار کلان شرکت به عنوان یک واحد استراتژیک
سازمانی.
-۲ تعریف و تبیین چارت سازمانی این مرکز و تعیین پست هاي سازمانی مورد نیاز.
-۳ تعریف نحوه ارتباطات سازمان و نحوه تعامل با سایر واحدها.
-۴ استخدام و آموزش نیروي انسانی مورد نیاز.
۶ ایجاد و توسعه سیستم هاي فن آوري اطلاعات مبتنی بر توسعه ارتباطات برون سازمانی.
قابل اجرا از طریق تاکتیک ها و اقدامات ذیل:
-۱ ایجاد توسعه ذیل ساختارهاي الکترونیکی جهت تسهیل ارتباطات برون سازمانی.
-۲ تعریف و توسعه استفاده از راهکارهاي مبتنی بر فناوري اطلاعات در معرفی و تبلیغ شرکت.

پایان نامه تدوین استراتژی یک شرکت

پایان نامه تدوین استراتژی یک شرکت

چكيده:
استراتژي در مورد فناوري هاي نرم افزاري را می توان به عنوان یک استراتژي وظیفه اي در سازمان به شمار آورد که همچون سایر استراتژي هاي وظیفه اي مانند استراتژي هاي تحقیق و توسعه، بازاریابی، منابع انسانی و… در محدوده وظیفه اي مخصوص به خود، استراتژي کسب و کار سازمان را حمایت و پشتیبانی می کند. مطابق هر فرایند برنامه ریزي استراتژیک، تدوین استراتژي مرحله اول کار می باشد. پژوهش حاضر حرکتی است براي تدوین استراتژي قابل اجرا در جهت رشد این صنعت خاص در شرکت همکاران سیستم تبریز می باشد . سوالات اصلی و فرعی که در این رابطه پیش روي شرکت قرار داشتند عبارت بودند از این که :

سوال اصلی تحقیق:
مناسبترین استراتژي براي شرکت مورد مطالعه کدام است؟

سوالات فرعی تحقیق:
۱ -نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی شرکت همکاران مورد مطالعه چگونه است ؟
۲- نتایج حاصل از ارزیابی عوامل خارجی شرکت مورد مطالعه چگونه است ؟
۳ -توان نسبی شرکت مورد مطالعه نسبت به رقبا چگونه است ؟
۴-استراتژي هاي WT , WO , ST , SO شرکت همکاران سیستم تبریز کدام است؟
۵- وضعیت و موقعیت شرکت از لحاظ استراتژیک چگونه است ؟
۶- نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی وخارجی شركت مورد مطالعه کدام است؟
۷- اولویت کاري شرکت مورد مطالعه از لحاظ استراتژي هاي قابل اجرا کدام است ؟

محقق با استفاده از تکنیک دلفی نقاط ضعف و قوت و همچنین تهدید و فرصت پیش روي شرکت را تعیین می کند و از طریق ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، وضعیت شرکت را با توجه به اینکه آیا شرکت نقاط قوت بالایی دارد یا از نقاط ضعف رنج می برد مشخص می کند و سپس با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی وضعیت شرکت را از این دید که آیا تهدیدهاي پیش روي شرکت بر فرصت هاي موجود می چر بد و ( بالعکس ) وضعیت نسبی شرکت را نسبت به رقبا بررسی می نماید. …

لازم به ذکر است که نوع تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و نحوه جمع آور ي اطلاعات از طریق پرسشنامه ، مدارك شرکت و مصاحبه می باشد.

مقدمه :

تجزیه و تحلیل و جمع آوري اطلاعات مربوط به مدیریت صنعت، بهبود و اصلاح آن بخش اصلی و جدا نشدنی توسعه اقتصادي را تشکیل می دهد. توسعه مستمر اقتصادي بایستی توأم با پیشرفت مداوم تکنولوژي، تحت اعمال مدیریت هاي خاص و متناسب تقویت گردد.

مسائل امروز سازمان ها با راه حل هاي دیروز،حل شدنی نیست و پیش بینی آینده و مشکلا ت آتی را حل نمی کند. امروزه شرایط محیطی و قواعد بازي به حدي بی رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن است که سازمان ها دیگر نمی توانند با تغییرات سطحی و ظاهري در ساختارها، روش ها و سیستم ها حیات بلند مدت خود را تضمین کنند.

امروزه همه مدیران با رویکرد استراتژي آشنا هستند، ولی هرکس به تعبیر خاص خود پاي بند است. تجارب شخصی و متفاوت و مشاهدات گوناگون نیز به این “چند مفهومی ۱″ دامن زده است. همه این مفاهیم و تعابیر در نهایت با یک سؤال اساسی مواجه است:

” آیا استراتژي م یتواند ابزار برتري در میدان هاي رقابتی باشد؟”

ما بر این باوریم که پاسخ این سؤال تا حد زیادي به تعبیر ما از استراتژي ۲ باز بر گردد ، آنجا که استراتژي به عنوان یک فرایند برنامه ریزي پنداشته شود و صورت شکلی آن مورد توجه قرار گیرد حاصلی بیش از یک برنامه نخواهد داشت و آنگاه که فراتر از شکل فرایند به ” جوهر ۳ ” استراتژي توجه شود و ” نگرش استراتژیک ۴ ” در کانون توجه قرار گیرد، می توان ابعاد تحول آفرین استراتژي

را تجربه کرد. بقا و تداوم سازمان ها و همچنین توسعه آنها نیازمند درك به هنگام فرصت هاي محیطی و تغییرات در قواعد بازي است. سازمان هایی که توان درك قواعد جدید بازي را دارند ، شانس بیشتري را براي بهره مندي از فرصت ها م ییابند. تکنولوژي هاي جدید، نگرش هاي نو و روش ها ي نوین هم م یتوانند قواعد موجود را دگرگون ساخته و شرایط کاملا نوین براي بازي بیافرینند . در شرایط جدید ببرها مانند دایناسورها نابود می شوند.

چرخش در استراتژي ها، کاري است که ببرها انجام م یدهند و ادامه استراتژي هاي موجود به عبارتی دل بستن به کامیابی هاي گذشته از ویژگی ها دایناسورهاست. تشخیص به موقع ضرورت و چرخش کاري،بسیار دشوار است و نیازمند توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک ۵ و درك درست مفهوم استراتژي و چگونگی ایجاد و اجراي آن م یباشد. یک سازمان باید مرز فعالیت ها ي خود را در بازار تعیین ، مشتریان خود را انتخاب کند. ارزش هایی را که م یخواهد در قالب کالا و خدمات براي آنان بیافریند، مشخص سازد. پورتر اینها را مرزهاي ” ژنریک ” م ینامد و جوهرة استراتژي را تعیین این مرزها می داند.

مرز اول ؛ محدود کردن ” انواع کالا ” به چند محصول خاص.

مرز دوم ؛ محدود ساختن ” انواع مشتریان ” به گروه خاصی از مشتریان.

مرز سوم ؛ تعیین ” چگونگی ” عرضه کالا به مشتریان است.

مفهوم استراتژي زاییدة ” فضاي رقابتی ” و ” محدودیت منابع ” است. رقابت و محدودیت منابع زیر بناي فلسفه استراتژي به شمار م یآیند. ماهیت استراتژي تشخیص فرصت هاي اصلی و تمرکز منابع در جهت تحقّّق منافع نهفته در آنهاست. قابلیت هاي کلّیدي واساسی مزیت رقابتی ۱ در بهره گیري از فرصت ها به شمار م یآید و برنامه هاي قابلیت ساز، ابزار توسعه فرصت هاي بالفعل ودستیابی به این مزیت تلقی می شوند.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
موضوع تحقیق
علل انتخاب موضوع
کاربرد نتایج تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
سئوالات تحقیق
سئوال اصلی تحقیق
سئوالات فرعی تحقیق
اهداف تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمروی موضوعی
قلمروی مکانی
قلمروی زمانی
جنبه نوآوری تحقیق
محدودیتهای تحقیق
سابقه مطالعات و تحقیقات قبلی
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
تعریف و مفهوم استزاتژی
مدیریت استراتژیک
تعریف و هدف مدیریت استراتژیک
ویژگی های مدیریت استراتژیک
فرایند مدیریتی استراتژیک
تدوین استراتژی
اجرای استراتژی
ارزیابی استراتژی
الگوی مدیریت استراتژیک
فرایند تدوین استراتژی
….
سطوح مدیریت استراتژیک

انواع استراتژی

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش شناسی تحقیق
جامعه آماری مورد مطالعه
ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات
اعتبار و روایی وسیله اندازه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها و الگوی تحلیل
متدولوژی انجام پروژه
مطالعات شناسایی اولیه
شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصتهای پیش روی شرکت همکاران سیستم تبریز بر اساس فن دلفی
تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ماتریس بررسی رقابل شرکت همکاران سیستم تبریز(مرحله ورودی)
تعیین ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)
تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)
تعیین ماتریس بررسی رقابت(CPM)
تعیین ماتریس SWOT، SPACE و ماتریس عوامل داخلی و خارج(مرحله مقایسه)
تعیین ماتریس نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدات و فرصتها
تعیین استراتژی با استفاده از ماتریس موقعیت و اقدام استراتژیک
تعیین ماتریس عوامل داخلی و خارجی
تعیین ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی
متغیرهای تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جهت تشخیص نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات به روش دلفی
تجزیه و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)
تجزیه و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)
تجزیه و تحلیل ماتریس بررسی رقابت(CPM)
تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT
تجزیه و تحلیل ماتریس موقعیت و اقدام استراتژیک(SPACE)
تجزیه و تحلیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی
تجزیه و تحلیل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مروری بر کلیات تحقیق
یافته های تحقیق
پیشنهادات
ضمائم
معرفی شرکت همکاران سیستم تبریز
متن پرسشنامه ها
منابع و مأخذ

تعداد صفحات قیمت
187 10,900 تومان

دانلود پایان نامه تدوین استراتژی یک شرکتلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *