سه شنبه , ۱ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک

همیار دانشجو
بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک به منظور رایگان و بالندگی سازمانی (مورد مطالعه بانک ملت مشهد – تهران). شماره پایان نامه : EC MAN ۴۵. نویسنده .رضایتمندی مشتریان – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هدف : در این تحقیق تلاش شده است رضایتمندی مشتریان بانک پارسیان از کیفیت در این پژوهش عوامل موثر بر وفاداری شامل اعتماد، تعهد، رضایتمندی و ارزش کسب شده .پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع .بانک پایان نامه ،پروژه ،مقالات تر جمه شده ،تحقیق، جزوه،گزارش – پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب | بانک پایان نامه ﻓﮭرﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎى اراﯾﮫ ﺷده داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ردﯾف ﺍ ۱ – بانک تجارت ﻓﮭرﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎى اراﯾﮫ ﺷده داﻧﺷﺟوﯾﯽ. ردﯾف. ﺗوﺿﯾﺣﺎت. ۱ … ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﯽ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ (ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ). ۲۱٫ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭک ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ. SRK.بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان بانک ملت (شعب /بررسی-عوامل-موثر-بر-رضایت-مندی-مشتریان-بانک-ملت-(شعب-.در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم در سه بخش با موضوعات خدمات وبازاریابی خدماتی، رضایت مندی مشتریان و آشنایی با بانک ملت نگارش شده تحقیق بررسی عوامل موثر بر رضایت متقاضیان درخواست گلچین فر، شادی” بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل کانو” (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پایان نامه آماده بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان

پایان نامه عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک

پایان نامه عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک ملی با استفاده از مدل کانو را آماده دانلود نمودیم.این پایان نامه در ۸۰ صفحه تنظیم شده است.

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از مدل کانوبه بررسی و سنجش کیفیت خدمات در بانک ملی شعبه ۱۷ شهریور بجنورد پرداخته شده است.
در بخش ادبیات موضوع مفاهیم و تعاریف مربوط به خدمات ، رضایتمندي ، شاخصهاي رضایتمندي و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند . جامعه آماري پژوهش کلیه مشتریانی از بانک هستند که در به این بانک مراجعه نموده اند . در این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و اینترنتی و مجلات و … بیست عامل به عنوان شاخصهاي رضایتمندي احصاء شد که زیر بناي پرسشنامه کانو قرار گرفتند . سپس پرسشنامه بین اعضاي جامعه توزیع شد و پس از جمع آوري با استفاده از ارزیابی کانو و آمارهاي توصیفی و استنباطی به سوالات تحقیق پاسخ داده شد.
با توجه به مطالعات کتابخانه اي ، اینترنت ، مجلات و . . . و نظرسنجی از مدیر و کارمندان بانک شاخصهاي رضایتمندي به دست آمد . با استفاده از ارزیابی کانو شاخصها دسته بنديشدند.
نتایج آزمون فریدمن نشان داد که با اطمینان ۹۵ % میان اولویت بندي عوامل تشکیل دهنده کیفیت خدمات تفاوت وجود دارد. و در نهایت رضایت مشتریان از شاخصها سنجیده شد.

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
-۱-۱ مقدمه ۳
-۲-۱ تشریح و بیان مسئله ۴
-۳-۱ ضرورت انجام تحقیق ۵
-۴-۱ سوالات تحقیق ۶
-۵-۱ اهداف تحقیق ۷
-۶-۱ قلمرو تحقیق ۷
فصل دوم : ادبیات تحقیق
-۱-۲ مقدمه ۹
-۲-۲ تاریخچه بانک ملی و بانکداري در ایران ۱۰
-۳-۲ مفهوم خدمت ۱۰
-۴-۲ مشتري مداري ۱۱
-۵-۲ مفهوم رضایت مشتري ۱۱
-۶-۲ ضرورت بررسی رضایت مشتري ۱۲
-۷-۲ کیفیت خدمات ۱۲
-۸-۲ ابعاد کیفیت ۱۲
-۹-۲ مدلهاي رایج در بحث رضایت مشتري ۱۳
-۱۰-۲ مدل تحقیق ۱۹
-۲-۱۰-۲ مراحل بکارگیري مدل کانو ۲۰
-۱۱-۲ پیشینه تحقیق ۳۴
فصل سوم : روش تحقیق
-۱-۳ مقدمه ۳۷
-۲-۳ نوع و ویژگیهاي تحقیق ۳۷
-۳-۳ فرایند انجام تحقیق ۳۸
-۴-۳ جامعه، نمونه و روش نمونه گیري ۳۹
-۵-۳ روایی و پایایی پرسشنامه ۴۰
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
-۱-۴ مقدمه ۴۴
-۲-۴ سیماي آزمودنیها ۴۴
-۳-۴ تجزیه و تحلیل داده ها ۴۶
فصل پنجم : نتیجه گیري و پیشنهادات
-۱-۵ مقدمه ۶۱
-۲-۵ بررسی عوامل به صورت جداگانه ۶۱
-۳-۵ پیشنهادات کلی ۶۶
منابع ۷۹

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
80 WORD 9,900 تومان

پایان نامه عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانکدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *