دوشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه بررسی هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران سازمان

هوش هيجانی و تعهد سازمانی مديران سازمان
مدیران با تعهد سازمانی تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری کا تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران لقمان کشاورزارزیابی هوش هيجانی و تعهد سازمانی مديران سازمان مهرعلی همتی نژاد سمیرا آزادواری تدوين مدل ارتباطي بين هوش هيجاني مديران و تعهد سازماني کارکنان سازمان هدف از پژوهش حاضر تدوين مدل ارتباطي بين هوش هيجاني مديران و تعهد سازماني کارکنان سازمان ورزش شهرداري بود.
جامعه آماري تحقيق شامل ۱۸۹ نفر مدير و کارشناس سازمان لقمان کشاورز پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی پاییز و شماره مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی مدیران این پژوهش با هدف بررسی میزان هوش هیجانی و رابطه آن با تعهد سازمانی مدیران در سازمان های دولتی شهر زاهدان انجام شده است. جامعه آاری مورد مطالعه شامل همه مدیران مرد و زن سازمان رابطه هوش عاطفی با تعهد سازمانی مديران بيمارستان های آموزشی شيراز ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎﻻ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻌﻬﺪ داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﻬﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن،. ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وري این پژوهش با هدف بررسی میزان هوش هیجانی و رابطه ان با تعهد سازمانی مدیران در سازمان های دولتی شهر زاهدان انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه مدیران مرد و زن سازمان

بررسی هوش هيجانی و تعهد سازمانی مديران سازمان

هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران سازمان

پایان نامه بررسی هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران سازمان در شعب بانک صادرات در تهران را آماده دانلود نمودیم.این پایان نامه در ۱۳۴ صفحه تنظیم شده و با فرمت ورد ذخیره شده است.قابلیت ویرایش و پرینت نیز دارد.

چكيده:
با ظهور عصر اطلاعات و ارتقاء ارزش‌مندي ارتباطات انساني و هم چنين بروز موقعيت‌هاي استراتژيك سازماني، نظريه هوش هيجاني رشد چشم‌گيري يافته و از مباحث پرطرفدار سازماني شده است.
هوش هيجاني، اصطلاح فراگيري است كه مجموعه گسترده‌اي از مهارت‌ها و خصوصيات فردي را در برگرفته كه فراتر از حوزه مشخصي از دانش‌هاي پيشين، چون هوشبهر و مهارت‌هاي فني يا حرفه‌اي است. و توانايي افراد را در شناخت و كنترل هيجانات در خود و ديگران مي‌سنجد. همچنين يكي از مهمترين مسائل انگيزشي كه امروزه با حجم گسترده‌اي در مطالعات روانشناسي صنعتي و سازماني گسترش يافته مساله، تعهد سازماني است. وجود نيروهاي متعهد به سازمان باعث افزايش چشمگير عملكرد سازمان، نشاط روحي كاركنان و تجلي بهتر اهداف متعالي سازمان و نيز دستيابي به اهداف فردي خواهد شد.
در اين پژوهش به بررسي و تحليل رابطه بين دو متغير هوش هيجاني و تعهد سازماني مديران پرداخته شده است. جامعه آماري در اين پژوهش كليه روساي شعب بانك صادرات در شهر تهران مي‌باشد كه مجموعا ۲۶۸ نفر بوده که بین ۱۱۴نفر پرسشنامه توزیع گردید. هوش هيجاني به وسيله پرسشنامه «شرينگ» و تعهد سازماني به وسيلة پرسشنامه «آلن و مي‌ير» اندازه گیری شده است. بررسي داده‌هاي گردآوري شده با نرم‌افزار SPSS و آزمون ضريب همبستگي پيرسون انجام پذيرفت. نتايج حاصل از تحليل اطلاعات حاكي از اين است كه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني مديران رابطه معناداری وجود دارد. همچنين بين تمامي مولفه‌هاي هوش هيجاني با تعهد سازماني رابطه معناداري وجود دارد. بدين طريق كليه فرضيه‌هاي اين تحقيق مورد تأييد قرار گرفت. همچنين تحليل رگرسيون چند متغيره بيانگر اين است كه از ميان مولفه هاي هوش هيجاني، همدلي بيشترين تاثير را در تعهد سازماني دارد.

فهرست مطالب
فصل يك
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………….۳
۱-۲- بيان مسأله……………………………………………………………………………. ۴
۱-۳- اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………….۵
۱-۴- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………..۶
۱-۵- چهارچوب نظري……………………………………………………………………..۷
۱-۶- مدل مفهومي تحقيق……………………………………………………………………۸
۱-۷- فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………….۹
۱-۸- روش تحقيق……………………………………………………………………………۱۰
۱-۹- قلمرو تحقيق……………………………………………………………………………۱۱
۱-۱۰- محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………… ۱۱
۱-۱۱- ابزار جمع آوري اطلاعات………………………………………………………….. ۱۱
۱-۱۲- تعريف واژه ها و مفاهيم كاربردي……………………………………………………۱۱
۱-۱۳- فصل بندي تحقيق………………………………………………………………………۱۲
فصل دوم
بخش اول: هوش هيجاني……………………………………………………………………….۱۵
۱-۲- هوش هيجاني و هوش شناختي…………………………………………………………۱۵
۲-۲- هوش هيجاني و مفهوم توانايي ذهني……………………………………………………۱۵
۲-۳- هوش هيجاني و مفهوم توانايي ذهني…………………………………………………۱۸
۲-۴- مفهوم هوش هيجاني…………………………………………………………………….۱۸
۲-۵- تاريخچه هوش هيجاني………………………………………………………………….۱۹
۲-۶- ابعاد هوش هيجاني……………………………………………………………………….۲۰
۲-۷- تعريف هوش هيجاني…………………………………………………………………….۲۱
۲-۸- ديدگاههاي صاحبنظران درمفهوم هوش هيجاني………………………………………..۲۲
۲-۸-۱- ديدگاه ها روارد گاردنر در هوش هيجاني……………………………………………۲۲
۲-۸-۲- ديدگاه ماير وسالووي در هوش هيجاني………………………………………………۲۴
۲-۸-۳- ديگاه كوپر در هوش هيجاني………………………………………………………….۲۸
۲-۸-۴- ديدگاه بار- آن در هوش هيجاني………………………………………………………۲۸
۲-۸-۵- ديدگاه دانيل گلمن در هوش هيجاني………………………………………………….۳۰
۲-۸-۵-۱- مدل شايستگيها از گلمن………………………………………………………….۳۳
۲-۹- هوش هيجاني در كار…………………………………………………………………….۳۹
۲-۱۰- هوش هيجاني و اثربخشي سازمان……………………………………………………۴۱
۲-۱۱- هوش هيجاني و رهبري سازمان………………………………………………………۴۴
۲-۱۲- هوش هيجاني گروهي………………………………………………………………….۴۵
۲-۱۳- هوش هيجاني و اهميت آموزش آن…………………………………………………….۴۷
۲-۱۴- ضرورت توجه به رشد هوش هيجاني كاركنان………………………………………۴۷
بخش دوم: تعهد سازماني……………………………………………………………………….۴۸
۲-۱۵- مفهوم سازماني………………………………………………………………………۴۸
۲-۱۶- تعاريف تعهد سازماني………………………………………………………………….۴۹
۲-۱۷- تعهد……………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱۸- انوع تعهد……………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۱۸-۱- تعهد نسبت به مشتري…………………………………………………………….۵۱
۲-۱۸-۲- تعهد نسبت به سازمان…………………………………………………………….۵۲
۲-۱۸-۲-۱- خوشنام كردن سازمان………………………………………………………….۵۲
۲-۱۸-۲-۲- حمايت از مديريت رده بالا………………………………………………………۵۲
۲-۱۸-۲-۳-عمل كردن بر اساس ارزشهاي ساز مان………………………………………..۵۲
۲-۱۸-۳- تعهد نسبت به خود……………………………………………………………………۵۲
۲-۱۸-۴- تعهد نسبت به افراد و گروه كاري………………………………………………….۵۳
۲-۱۸-۵- تعهد نسبت به كار و وظيفه (تكليف)………………………………………………..۵۳
۲-۱۹- ديد گاههاي نوين درباره تعهد سازماني………………………………………………..۵۳
۲-۱۹-۱-ديدگاههايي درموردكانونهاي تعهد سازماني…………………………………………۵۴
۲-۱۹-۲- تعهدسازماني مفهوم يك بعدي يا چندبعدي…………………………………………..۵۴
۲-۱۹-۳- الگوي چند بعدي……………………………………………………………………..۵۴
۲-۲۰-عوامل موثر بر تعهد سازماني………………………………………………………….۵۶
۲-۲۰-۱- ويژگيهاي شخصي موثر بر تعهد سازماني……………………………………….۵۶
۲-۲۰-۲- خصوصيات شغلي و تعهد سازماني………………………………………………..۵۶
۲-۲۰-۳- تأثير روابط گروهي و رابطه با رهبر بر تعهد سازماني………………………….۵۷
۲-۲۰-۴- ويژگيهاي سازمان و تعهد سازماني……………………………………………….۵۷
۲-۲۰-۵- وضعيت نقش و تعهد سازماني…………………………………………………….۵۷
۲-۲۱-اجزاي تعهد سازماني……………………………………………………………………۵۷
۲-۲۲- نتايج و پيامدهاي تعهد سازماني………………………………………………………..۵۸
۲-۲۲-۱- تعهد كم يا ضعيف……………………………………………………………………۵۸
۲-۲۲-۲- تعهد متوسط…………………………………………………………………………..۵۹
۲-۲۲-۳- تعهد زياد……………………………………………………………………………..۶۰
۲-۲۳- شيوه هاي تقويت تعهد كاركنان در سازمان………………………………………….۶۱
بخش سوم: هوش هيجاني و تعهد سازماني……………………………………………………۶۲
۲-۲۴- ارتباط بين هوش هيجاني تعهد سازماني…………………………………………….. ۶۲
بخش چهارم: آشنايي با بانك صادرات………………………………………………………………۶۳
۲-۲۵- روند شكل گيري نخستين بانك ايران…………………………………………………۶۳
۲-۲۶- ساختار سازماني بانك صادرات……………………………………………………………..۶۴
۲-۲۷- توسعه فناوري در بانك صادرات……………………………………………………………۶۷
۲-۲۸-رويكرد بانك صادرات در حوزه نيروي انساني…………………………………………….۶۸
۲-۲۹-شبكه شعب……………………………………………………………………………….۶۹
بخش پنجم:
۲-۳۰- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………..۷۲
فصل سوم:
مقدمه……………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۱- روش تحقيق……………………………………………………………………………..۸۰
۳-۲- جامعه آماري…………………………………………………………………………….۸۰
۳-۳- نمونه آماري……………………………………………………………………………..۸۱
۳-۴- تعيين حجم نمونه…………………………………………………………………………۸۲
۳-۵- متغيرهاي مستقل و وابسته………………………………………………………………۸۲
۳-۶- ابزار جمع آوري دادهها……………………………………………………………….۸۲
۳-۷- پاياني پرسشنامه………………………………………………………………………….۸۴
۳-۸- روايي پرسشنامه………………………………………………………………………..۸۴
۳-۹- روش تجزيه و تحليل اطلاعات………………………………………………………..۸۵
فصل چهارم:
۴-۱- تحليل توصيفي اطلاعات……………………………………………………………… ۸۸
۴-۲- آزمون فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………….۱۱۰
۴-۳- تحليل رگرسيون چند متغير با روش گام به گام………………………………………۱۱۲
فصل پنجم
مقدمه………………………………………………………………………………………….۱۱۵
۵-۱- يافته هاي توصيفي…………………………………………………………………….۱۱۵
۵-۲- نتايج فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………۱۱۶
۵-۳- پيشنهادهاي اجرايي حاصل ازفرضیه های تحقيق……………………………………۱۱۷
۵-۴-پيشنهادهاي اجرايي حاصل از ادبیات تحقیق………………………………………….۱۱۸
۵-۵- پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آينده…………………………………………………۱۱۹
فهرست منابع
پيوست و ضمائم……………………………………………………………………………..۱۱۸٫
منابع فارسي…………………………………………………………………………………..۱۲۵
منابع لاتين ……………………………………………………………………………………۱۲۸

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
134 WORD 21,900 تومان

پایان نامه بررسی هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران سازمانلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *