چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
کیفیت زندگی کاری – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پایان‌نامه رایگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان مدارس کودکان تعيين ارتباط بین کیفیت زندگی کاری – دانلود پایان نامه و سمینار – دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان … تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی .دانلود پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی – دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين کیفیت زندگی کاری(پرداخت منصفانه، قانون گرایی، تامین فرصت رشد، توسعه قابلیت های فردی، محیط کاری ایمن راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اد – دانشگاه تهران ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ادارة ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه. اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﺔ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ بررسی رابطه بین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بررسی رابطه بین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزشی توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

پایان نامه تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش و پرینت.این پایان نامه در ۱۰۹ صفحه تنظیم شده است.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان ، وابستگی اجتماعی زندگی کاری ، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و توسعه قابلیت های انسانی) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی استان گیلان است.

روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان بانک ملی استان گیلان در سال ۹۱-۱۳۹۰ است، از این تعداد ۲۱۰ نفر از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، انتخاب و پرسشنامه میان آنان توزیع گردید. از دو پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون که شامل ۳۲ سؤال براساس مقیاس لیکرت و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مه یر شامل ۲۴ سؤال براساس مقیاس لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه با اقتباس از منابع علمی معتبر و بررسی استادان راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق مطالعه مقدماتی و به وسیله ۲۰ نفر نمونه انتخابی از جامعه اصلی بررسی شد که با بکارگیری آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معادل ۸۴/۰ و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی برابر با ۸۷/۰ محاسبه گردید. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی ( محاسبه فراوانی، درصد، ترسیم نمودار و تدوین جدول) و آمار استنباطی ( آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه:

۱- بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و در میان مؤلفه های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه های پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی و فضای کلی زندگی می توانند بهترین پیش بینی کننده های تعهد سازمانی کارکنان بانک باشند.۲- بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.۳- بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.۴- بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.۵- بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.۶- بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ۷- بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ۸- بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ۹- بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

فصل اوّل : کلیّات و طرح تحقیق

۱-۱مقدّمه ۳

۱-۲ بیان مسأله ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق ۵

۱-۴ اهداف پژوهش ۶

۱-۴-۱ هدف کلی پژوهش ۶

۱-۴-۲ اهداف جزئی پژوهش ۶

۱-۵ سؤالات پژوهش ۷

۱-۵-۱ سؤال اصلی پژوهش ۷

۱-۵-۲ سؤالات فرعی پژوهش ۷

۱-۶ فرضیه­های پژوهش ۷

۱-۶-۱ فرضیه اصلی ۷

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی پژوهش ۷

۱-۷متغیرهای پژوهش ۸

۱-۸ تعاریف متغیرها ۸

۱-۸-۱ تعاریف نظری ۸

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۰

۱-۹ قلمروی تحقیق ۱۱

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی ۱۱

۱-۹-۲ قلمرو مکانی ۱۱

۱-۹-۳ قلمرو زمانی ۱۱

فصل دوّم : ادبیّات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدّمه ۱۳

۲-۲ کیفیت زندگی کاری ۱۴

۲-۳ تعاریف کیفیت زندگی کاری ۱۴

۲-۴ تاریخچه کیفیت زندگی کاری ۱۶

۲-۵ استراتژی­های بهبود کیفیت زندگی کاری ۱۷

۲-۶ زندگی کاری با کیفیت برتر ۲۱

۲-۷ اهمیت غنی سازی شغل و فواید آن ۲۲

۲-۸ عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی کاری ۲۳

۲-۹ عناصر کیفیت زندگی کاری ۲۴

۲-۱۰ رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری ۲۴

۲-۱۱ نظریات مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری ۲۵

۲-۱۲ اجزاء عمده کیفیت زندگی کاری از دید انجمن مدیریت آمریکا ۲۷

۲-۱۳ الگوی ریچارد والتون ۲۸

۲-۱۴ تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری ۲۹

۲-۱۵ مدیریت کیفیت فراگیر ۲۹

۲-۱۶ قدرتمند سازی کارکنان ۳۰

۲-۱۷ مهندسی دوباره سازمان ۳۱

۲-۱۸ تعریف تعهّد ( معناشناسی تعهّد ) ۳۱

۲-۱۹ انواع تعهّد ۳۲

۲-۲۰ تحرّک و تعهّد سازمانی ۳۳

۲-۲۱ عملکرد شغلی، رضایت شغلی و تعهّد سازمانی ۳۳

۲-۲۲ تعهّد به عنوان یک عامل انگیزشی ۳۴

۲-۲۳ نظریات مختلف درباره تعهّد سازمانی ۳۵

۲-۲۴ عوامل تعیین کننده تعهّد ۳۸

۲-۲۵ مقدّمات ایجاد تعهّد ۳۹

۲-۲۶شیوه های تقویت تعهّد سازمانی کارکنان ۳۹

۲-۲۷ ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ۴۰

۲-۲۸پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق ۴۰

۲- ۲۸-۱ پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور ۴۰

۲- ۲۸-۱ پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور ۴۶

فصل سوّم : روش تحقیق

۳-۱مقدّمه ۵۸

۳-۲روش تحقیق و چگونگی اجراء ۵۸

۳-۳ توصیف آزمودنی­های تحقیق (جامعه و نمونه آماری) ۵۸

۳-۳-۱ جامعه آماری ۵۸

۳-۳-۲ حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۹

۳-۴ روش گردآوری داده ها و اطلاعات ۵۹

۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات ۵۹

۳-۶ روایی و پایایی ابزار گردآوری ۶۰

۳-۶-۱ روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ۶۰

۳-۶-۲ روایی و پایایی پرسشنامه تعهّد سازمان ۶۰

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۶۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات

۴-۱مقدمه ۶۳

۴-۲ توصیف نمونه­های آماری تحقیق ۶۳

۴-۳تحلیل استنباطی داده­ها تحقیق ۶۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱مقدمه ۸۱

۵-۲ خلاصه یافته ها ۸۱

۵-۳ بحث و نتیجه­گیری فرضیه­های تحقیق ۸۲

۵-۴ محدودیت­های تحقیق ۸۶

۵-۵ پیشنهادها ۸۶

۵-۵-۱ پیشنهادها براساس یافته­های تحقیق ۸۶

۵-۵-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آینده ۸۶

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ فارسی ۸۷

منابع انگلیسی ۹۱

 

 

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
109 WORD 14,900 تومان

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *