نمونه سوالات پیام نور

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانیپایان نامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
کیفیت زندگی کاری – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پایان‌نامه رایگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان مدارس کودکان تعيين ارتباط بین کیفیت زندگی کاری – دانلود پایان نامه و سمینار – دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان … تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی .دانلود پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی – دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين کیفیت زندگی کاری(پرداخت منصفانه، قانون گرایی، تامین فرصت رشد، توسعه قابلیت های فردی، محیط کاری ایمن راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اد – دانشگاه تهران ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ادارة ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه. اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﺔ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ بررسی رابطه بین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بررسی رابطه بین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزشی توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

پایان نامه تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش و پرینت.این پایان نامه در ۱۰۹ صفحه تنظیم شده است.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان ، وابستگی اجتماعی زندگی کاری ، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و توسعه قابلیت های انسانی) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی استان گیلان است.

روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان بانک ملی استان گیلان در سال ۹۱-۱۳۹۰ است، از این تعداد ۲۱۰ نفر از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، انتخاب و پرسشنامه میان آنان توزیع گردید. از دو پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون که شامل ۳۲ سؤال براساس مقیاس لیکرت و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مه یر شامل ۲۴ سؤال براساس مقیاس لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه با اقتباس از منابع علمی معتبر و بررسی استادان راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق مطالعه مقدماتی و به وسیله ۲۰ نفر نمونه انتخابی از جامعه اصلی بررسی شد که با بکارگیری آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معادل ۸۴/۰ و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی برابر با ۸۷/۰ محاسبه گردید. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی ( محاسبه فراوانی، درصد، ترسیم نمودار و تدوین جدول) و آمار استنباطی ( آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه:

۱- بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و در میان مؤلفه های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه های پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی و فضای کلی زندگی می توانند بهترین پیش بینی کننده های تعهد سازمانی کارکنان بانک باشند.۲- بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.۳- بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.۴- بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.۵- بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.۶- بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ۷- بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ۸- بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ۹- بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

فصل اوّل : کلیّات و طرح تحقیق

۱-۱مقدّمه ۳

۱-۲ بیان مسأله ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق ۵

۱-۴ اهداف پژوهش ۶

۱-۴-۱ هدف کلی پژوهش ۶

۱-۴-۲ اهداف جزئی پژوهش ۶

۱-۵ سؤالات پژوهش ۷

۱-۵-۱ سؤال اصلی پژوهش ۷

۱-۵-۲ سؤالات فرعی پژوهش ۷

۱-۶ فرضیه­های پژوهش ۷

۱-۶-۱ فرضیه اصلی ۷

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی پژوهش ۷

۱-۷متغیرهای پژوهش ۸

۱-۸ تعاریف متغیرها ۸

۱-۸-۱ تعاریف نظری ۸

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۰

۱-۹ قلمروی تحقیق ۱۱

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی ۱۱

۱-۹-۲ قلمرو مکانی ۱۱

۱-۹-۳ قلمرو زمانی ۱۱

فصل دوّم : ادبیّات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدّمه ۱۳

۲-۲ کیفیت زندگی کاری ۱۴

۲-۳ تعاریف کیفیت زندگی کاری ۱۴

۲-۴ تاریخچه کیفیت زندگی کاری ۱۶

۲-۵ استراتژی­های بهبود کیفیت زندگی کاری ۱۷

۲-۶ زندگی کاری با کیفیت برتر ۲۱

۲-۷ اهمیت غنی سازی شغل و فواید آن ۲۲

۲-۸ عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی کاری ۲۳

۲-۹ عناصر کیفیت زندگی کاری ۲۴

۲-۱۰ رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری ۲۴

۲-۱۱ نظریات مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری ۲۵

۲-۱۲ اجزاء عمده کیفیت زندگی کاری از دید انجمن مدیریت آمریکا ۲۷

۲-۱۳ الگوی ریچارد والتون ۲۸

۲-۱۴ تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری ۲۹

۲-۱۵ مدیریت کیفیت فراگیر ۲۹

۲-۱۶ قدرتمند سازی کارکنان ۳۰

۲-۱۷ مهندسی دوباره سازمان ۳۱

۲-۱۸ تعریف تعهّد ( معناشناسی تعهّد ) ۳۱

۲-۱۹ انواع تعهّد ۳۲

۲-۲۰ تحرّک و تعهّد سازمانی ۳۳

۲-۲۱ عملکرد شغلی، رضایت شغلی و تعهّد سازمانی ۳۳

۲-۲۲ تعهّد به عنوان یک عامل انگیزشی ۳۴

۲-۲۳ نظریات مختلف درباره تعهّد سازمانی ۳۵

۲-۲۴ عوامل تعیین کننده تعهّد ۳۸

۲-۲۵ مقدّمات ایجاد تعهّد ۳۹

۲-۲۶شیوه های تقویت تعهّد سازمانی کارکنان ۳۹

۲-۲۷ ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ۴۰

۲-۲۸پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق ۴۰

۲- ۲۸-۱ پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور ۴۰

۲- ۲۸-۱ پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور ۴۶

فصل سوّم : روش تحقیق

۳-۱مقدّمه ۵۸

۳-۲روش تحقیق و چگونگی اجراء ۵۸

۳-۳ توصیف آزمودنی­های تحقیق (جامعه و نمونه آماری) ۵۸

۳-۳-۱ جامعه آماری ۵۸

۳-۳-۲ حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۹

۳-۴ روش گردآوری داده ها و اطلاعات ۵۹

۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات ۵۹

۳-۶ روایی و پایایی ابزار گردآوری ۶۰

۳-۶-۱ روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ۶۰

۳-۶-۲ روایی و پایایی پرسشنامه تعهّد سازمان ۶۰

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۶۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات

۴-۱مقدمه ۶۳

۴-۲ توصیف نمونه­های آماری تحقیق ۶۳

۴-۳تحلیل استنباطی داده­ها تحقیق ۶۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱مقدمه ۸۱

۵-۲ خلاصه یافته ها ۸۱

۵-۳ بحث و نتیجه­گیری فرضیه­های تحقیق ۸۲

۵-۴ محدودیت­های تحقیق ۸۶

۵-۵ پیشنهادها ۸۶

۵-۵-۱ پیشنهادها براساس یافته­های تحقیق ۸۶

۵-۵-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آینده ۸۶

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ فارسی ۸۷

منابع انگلیسی ۹۱

 

 

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
109 WORD 14,900 تومان

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها: ,
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور