جمعه , ۱ تیر ۱۳۹۷

تاثیرات فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری

همیار دانشجو
تاثیرات فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری به با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد حساسیت بازده حراجی فایل وپایان نامه ارشد تاثیر فرصت های سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای همچنین این نتایج نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت پاک کردن محدودیت ها پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هدف این تحقیق بررسی بررسی اثر رشد شرکت‌ها بر حساسیت بازده نسبت به اقلام تعهدی رابطه فرصت های سرمایه گذاری، کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري۷, ۴, بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام وسود هر سهم, محسن رحیمی تعیین حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران تاثير فرصت هاي رشد وسود آوري شركت بر رابطه بين ساختار حاكميت اقلام تعهدی اختیاری بایگانی – ۹rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در نتایج آماری تحقیق نشان داد که بین کیفیت حسابداری و حساسیت

پایان نامه تاثیرات فرصت های رشد بر حساسیت بازده

پایان نامه تاثیرات فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در قالب فایل ورد و تنظیم شده در ۷۵ صفحه.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با ۱۲۹ شرکت می باشد. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل، فرصتهای رشد به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها برحساسیت بازده سهام شرکت مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشدبالا نسبت به شرکتهای با رشدپایین بیشتراست. همچنین این نتایج نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت درشرکتهای با رشد بالانسبت به شرکتهای بارشد پایین بیشتراست.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱٫ مقدمه ۲

۱-۲٫ تشریح موضوع و بیان مساله ۳

۱-۳٫ ضرورت و اهمیت انجام پژوهش ۴

۱-۴٫ هدف ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام پژوهش ۵

۱-۴-۱٫ اهداف ویژه ۵

۱-۵٫ نام بهره‌وران ۵

۱-۶٫ سوال های پژوهش : ۶

۱-۷٫ فرضيه‌ها ی پژوهش : ۶

۱-۸٫ مدل پژوهش و تعریف متغیرها ۶

۱-۹٫ روش پژوهش ۸

۱-۱۰ . روش و ابزار گردآوري اطلاعات ۹

۱-۱۱٫ جامعه و نمونه آماری ۹

۱-۱۲٫ قلمرو پژوهش ۱۰

۱-۱۲-۱٫ قلمرو موضوعی ۱۰

۱-۱۲-۲٫ قلمرو زمانی ۱۰

۱-۱۲-۳٫ قلمرو مکانی ۱۰

۱-۱۳٫ واژگان و اصطلاحات تخصصی ۱۰

۱-۱۴٫ ساختار پژوهش ۱۱

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱٫ مقدمه ۱۳

۲-۲٫ اقلام تعهدی ۱۳

۲-۲-۱٫ تعریف اقلام تعهدی ۱۴

۲-۲-۲٫ کیفیت اقلام تعهدی ۱۵

۲-۲-۳٫ مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی ۱۵

۲-۲-۴٫ کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود ۱۹

۲-۲-۵٫ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺳﻮد ۲۰

۲-۲-۶٫ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ۲۰

۲-۲-۷٫ ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ۲۱

۲-۲-۸٫ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ۲۱

۲-۳٫ فرصت های رشد ۲۲

۲-۳-۱٫ نظریه منابع مالي داخلي ۲۶

۲-۳-۲٫ عدم تقارن اطلاعاتی و عدم استفاده مناسب از فرصت های سرمایه گذاری ۲۸

۲-۴٫ پیشینه پژوهش ۳۵

۲-۴-۱٫ پژوهش های انجام شده در خارج ازکشور ۳۵

۲-۴-۲٫ پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۳۸

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱٫ مقدمه ۴۱

۳-۲٫روش پژوهش ۴۱

۳-۳٫ فرضیه های پژوهش ۴۲

۳-۴٫ مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای آن ۴۴

۳-۵٫ جامعه و نمونه آماري ۴۶

۳-۶٫ گردآوري اطلاعات ۴۷

۳-۷٫ روش‌های آماری و ابزار تحليل داده‏ها وآزمون فرضیه ها ۴۸

۳-۷-۱٫ رگرسیون چند متغیره ۴۹

۳-۷-۱-۱٫ ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده ۵۰

۳-۷-۱-۲٫ مفروضات رگرسیون خطی ۵۰

۳-۷-۱-۳٫ آزمون استقلال خطاها ۵۱

۳-۷-۱-۴٫آزمون مناسب بودن مدل ۵۱

۳-۷-۱-۵٫ آزمون معنادار بودن ضرايب ۵۲

۳-۸ . بررسي ساختار داده هاي تركيبي و انواع مدل هاي آن ۵۲

۳-۸-۱٫ مدل اثر ثابت ۵۳

۳-۸-۲٫ مدل اثر تصادفی ۵۳

۳-۸-۳٫ آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی ۵۴

۳-۸-۳-۱٫ آزمون چاو ۵۴

۳-۸-۳-۲٫آزمون هاسمن ۵۴

۳-۹٫ خلاصه فصل سوم ۵۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱٫ مقدمه ۵۷

۴-۲٫ آمار توصیفی داده‌ها ۵۷

۴-۳٫آزمون پایایی متغیرها ۵۸

۴-۴٫ تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون ۵۹

۴-۴-۱٫آزمون چاو ۶۰

۴-۴-۲٫آزمون هاسمن ۶۰

۴-۵٫ آزمون فروض کلاسیک رگرسیون ۶۱

۴-۵-۱٫ آزمون استقلال خطاها ۶۱

۴-۵-۲٫ آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته ۶۲

۴-۵-۳٫ بررسی نرمال بودن توزیع خطاها ۶۲

۴-۵-۳-۱٫ مدل رگرسیونی اول ۶۲

۴-۵-۳-۲٫ مدل رگرسیونی دوم ۶۳

۴-۵-۴٫ ناهمسانی واریانس ها ۶۳

۴-۵-۵٫ آزمون هم خطی متغیرهای مستقل ۶۴

۴-۶٫ آزمون فرضیات پژوهش ۶۴

۴-۶-۱٫ آزمون فرضیه اول ۶۴

۴-۶-۲٫ آزمون فرضیه دوم ۶۶

۴-۷٫ خلاصه فصل چهارم ۶۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱٫ مقدمه ۷۰

۵-۲٫ بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش ۷۰

۵-۳٫ پيشنهادهاي مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش ۷۲

۵-۴٫ پيشنهادهای موضوعی براي پژوهش‌هايآتي ۷۲

فهرست منابع و ماخذ

الف . منابع فارسی ۷۳

ب . منابع انگلیسی ۷۵

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
75 WORD 6,900 تومان

تاثیرات فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاریلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *