سه شنبه , ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمونه برنامه و کاربرگ حسابرسی تحت اکسل

نمونه برنامه و کاربرگ حسابرسی تحت اکسل
حسابداری و حسابرسی فهرست برنامه ها و کاربرگهای رایگان رسیدگی فهرست برنامه ها و کاربرگهای رسیدگی,برنامه ریزی و کنترل,گزارش تکمیل حسایرسی,جدول تفکیک وظایف حسابرسی,گزارش نکات عمده,نکات انتقالی به دوره های آتی فهرست برنامه ها و کاربرگهای رسیدگی: برنامه ریزی و کنترل گزارش تکمیل حسایرسی جدول تفکیک وظایف حسابرسی گزارش نکات عمده نکات انتقالی به دوره های آتی ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس را ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . در واﻗﻊ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺎري ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﮔﺮدد.فهرست برنامه ها و کاربرگهای رسیدگی حسابرسی تحت اکسل فهرست برنامه ها و کاربرگهای رسیدگی. فهرست برنامه ها و کاربرگهای رسیدگی حسابرسی تحت اکسل.شرح رسیدگی, عطف به کاربرگ, حسابرس مسئول. صورت خلاصه ای از مانده حسابها و اسناد دریافتنی و سپرده های ثابت بانکی، به تفکیک سر فصل های عمده تهیه نمایید.برنامه حسابرسی اسناد دریافتنی و پیش پرداختها – بورس ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ. ) ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﺷﺮح رﺳﯿﺪﮔﯽ. ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ. ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺌﻮل .۱٫ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و ﺳﭙﺮده. برنامه حسابرسی وجوه نقد – بورس اوراق بهادار تهران ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ ، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺷﺮح رﺳﯿﺪﮔﯽ. ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ. ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺌﻮل .۱٫ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ارﻗﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در نکات مهمی از حسابرسی – تک حسابدار هستی مستندات حسابرسی،جانشین اسناد و مدارک حسابداری واحد مورد رسیدگی نمی باشد این نوع کاربرگ ها برای استفاده در برنامه ریزی و اداره امور حسابرسی طراحی می شوند.

نمونه برنامه و کاربرگ حسابرسی تحت اکسل

نمونه برنامه و کاربرگ حسابرسی تحت اکسل

دانلود برنامه ها و کاربرگهای کامل رسیدگی حسابرسی در ۶۴ فایل اکسل

فهرست برنامه ها و کاربرگهای رسیدگی:
برنامه ریزی و کنترل
گزارش تکمیل حسایرسی
جدول تفکیک وظایف حسابرسی
گزارش نکات عمده
نکات انتقالی به دوره های آتی
نکات معوق
چک لیست بررسی عملیات حسابرسی
توضیحات صاحبکار
نامه مدیریت
تائیدیه مدیران
جدول زمانبندی ارائه اطلاعات
صورتجلسه برنامه ریزی
برنامه زمانی مراحل کار
خلاصه ساعات کار
برگ تخصیص ساعات کار در ماه
برنامه حسابرسی – برنامه ریزی و کنترل
بررسی کلی / تحلیلی
برنامه رسیدگی بررسی کلی صورتهای مالی
یادداشتهای بررسی تحلیلی
خلاصه پنج ساله صورتهای مالی
بررسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
چک لیست تداوم فعالیت
سرمایه
برنامه رسیدگی سرمایه
صورت ریز سهامداران
اندوخته ها و سود و زیان انباشته
برنامه رسیدگی به اندوخته ها
کاربرگ رسیدگی به تعدیلات سنواتی
اندوخته قانونی
اندوخته توسعه و تکمیل (سرمایه ای)
سایر اندوخته ها
بدهی ها
کاربرگ اصلی بدهیها
برنامه رسیدگی بدهیها
کاربرگ تائیدیه های ارسالی
اسناد پرداختنی تجاری
حسابهای پرداختنی تجاری (بستانکاران تجاری)
اسناد پرداختنی غیر تجاری
سایر حسابهای پرداختنی
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
پیش دریافتها
ذخیره بازخرید سنوات
اسناد پرداختنی بلند مدت
حسابهای پرداختنی بلند مدت
ذخیره هزینه های معوق
مالیات عملکرد (کاربرگ اصلی)
برنامه رسیدگی مالیات عملکرد
تسهیلات مالی دریافتی (کاربرگ اصلی)
برنامه رسیدگی
جدول تسهیلات مالی دریافتی
دارائیها
دارائیهای ثابت مشهود (کاربرگ اصلی)
برنامه رسیدگی دارائیهای ثابت
پرسشنامه سیستم کنترلهای داخلی دارائیهای ثابت
پوشش بیمه ای دارائیهای ثابت
انطباق استهلاک جاری دارائیهای ثابت با سرفصلهای هزینه
زمین
ساختمان
تاسیسات
ماشین آلات
ابزار آلات
قالبها
وسائط نقلیه
اثاثیه و منصوبات
دارائیهای درجریان تکمیل
سفارشات سرمایه ای
پیش پرداختهای سرمایه ای
اقلام سرمایه ای نزد انبار
اضافات (خرید) دارائیهای ثابت
دارائیهای فروخته شده
نقل و انتقالات و تعدیلات
سرمایه گذاریها
دارائیهای نا مشهود (کابرگ اصلی)
حق الامتیاز تلفن
حق الامتیاز آب
حق الامتیاز برق
حق الامتیاز گاز
حق امتیاز نرم افزارها
سرقفلی
سایر دارائیها (کاربرگ اصلی)
حصه بلندمدت وام کارکنان
اسناد دریافتنی بلند مدت
حسابهای دریافتنی بلند مدت
مخارج قبل از بهره برداری
موجودیهای جنسی
برنامه رسیدگی موجودیهای جنسی
پرسشنامه سیستم کنترل داخلی موجودیها
پوشش بیمه ای موجودیها
جدول ارزشیابی
خلاصه گستردگی رسیدگیها
موجودی مواد اولیه
موجودی قطعات یدکی
موجودی کالای در جریان ساخت
موجودی کالای ساخته شده
پیمانهای در جریان پیشرفت
برنامه نظارت بر انبارگردانی
دستورالعمل انبارگردانی
نقشه موقعیت مکانی انبارگردانی
مکاتبات انبارگردانی
نمونه های حسابرسی
اقلام ناباب , فاسد و راکد
اقلام سرمایه ای نزد انبار
فهرست کالای امانی دیگران نزد شرکت
فهرست کالای امانی شرکت نزد دیگران
کاربرگ تائیدیه های انبارگردانی
شماره و تاریخ آخرین مدارک صادره
اسامی و ساعات کارکرد پرسنل ناظر بر انبارگردانی
لیستهای شمارش
حسابها و اسناد دریافتنی
برنامه رسیدگی حسابهای دریافتنی
اسناد دریافتنی تجاری
حسابهای دریافتنی تجاری
اسناد دریافتنی غیر تجاری
سایر حسابهای دریافتنی
پیش پرداختها
سفارشات
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
موجودی نقد و بانک
برنامه رسیدگی نقد و بانک
موجودی نزد بانکها
تنخواه گردانها
موجودی صندوق
اوراق بهاء دار
اسناد در جریان وصول
شرح (چارت) سیستم دریافت و پرداخت
آزمون رعایت روش
نقاط ضعف کنترلهای داخلی
رسیدگی به دریافت بانکها
رسیدگی به پرداخت بانکها
سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها
شرکتهای عضو گروه و وابسته
سرمایه گذاری درشرکتهای عضو گروه و وابسته
برنامه رسیدگی
طلب از شرکتهای گروه و وابسته
بدهی به شرکتهای گروه و وابسته
پرسشنامه حسابرسی شرکتهای فرعی
برنامه حسابرسی تلفیقی
جداول تلفیق
صورت حساب سود و زیان
فروش کالا و خدمات
برنامه رسیدگی فروش کالا و خدمات
پرسشنامه سیستم کنترل داخلی فروش ؛ درآمدها و دریافتها
شرح (چارت) سیستم فروش و دریافت
آزمون رعایت روشها
نقاط ضعف سیستم فروش
بررسی تحلیلی
قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته
برنامه رسیدگی
پرسشنامه سیستم کنترل داخلی خرید؛ هزینه ها و پرداختها
کاربرگ هزینه ها
شرح (چارت) سیستم خرید
آزمون رعایت سیستم خرید
نقاط ضعف سیستم خرید
شرح (چارت) سیستم مصرف
آزمون رعایت سیستم مصرف
نقاط ضعف سیستم مصرف
رسیدگی به حساب خرید
رسیدگی به حساب مصرف
ارزیابی سیستم کنترل داخلی حقوق و دستمزد
شرح(چارت) سیستم حقوق و دستمزد
آزمون رعایت سیستم حقوق و دستمزد
نقاط ضعف سیستم حقوق و دستمزد
رسیدگی ضمنی حقوق و دستمزد
دستمزد مستقیم (کاربرگ اصلی)
حقوق و دستمزد
لیست دوازده ماهه حقوق و دستمزد
سربار تولید
سایر هزینه ها
جدول محاسبات قیمت تمام شده محصولات
هزینه های اداری و تشکیلاتی
هزینه های توزیع و فروش
هزینه های مالی

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
اقلام غیر مترقبه
حسابرسی مبتنی بر ریسک ( فهرست )
تاثیر تغییر در رویه های حسابداری
صورت گردش وجوه نقد
تعهدات و بدهیهای احتمالی(انتظامی)
اصلاحات پیشنهادی
اطلاحات طبقه بندی
کاربرگهای تهیه صورتهای مالی
سایر کاربرگهای حسابداری
صورت ریز نکات عمده
صورت ریز نقاط ضعف کنترلهای داخلی
چک لیست اطلاعاتی که باید در صورتهای مالی افشاء گردد
چک لیست رعایت مفاد قانون تجارت

نوع فایل قیمت
xls 4,900 تومان

نمونه برنامه و کاربرگ حسابرسی تحت اکسلدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *