سه شنبه , ۱ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه شبیه سازی دینامیک مولکولی

پایان نامه شبیه سازی دینامیک مولکولی
نتیجه جستجو دانشگاه پایان نامه بررسي ساختاري هموگلوبين مولد سلول‌هاي داسي‌شكل گلبول‌هاي قرم‌ (Hb S) به كمك بانک مقالات فارسی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و… پایان نامه مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در شبیه‌سازی دینامیک مولکولی پخش نانوقطره‌ی طلا روی گرافین پایان‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم کارشناسی ارشد شبیه سازی دینامیک مولکولی پژوهشگاه علوم و فناوری روشهای شبیه سازی راهکارهای جایگزین مناسبی برای کاهش زمان و هزینه تولید هستند.
در این پایان نامه، ابتدا اصول شبیه سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفته فروردین ۱۳۹۵ دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک عنوان : شبيه سازي دینامیک مولکولی چسبندگی مواد آلی به نانو ساختارها در سلولهای شبیه سازی دینامیک مولکولی جستجو در پایان نامه های بررسی سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگ آزوی RB5 به کمک: الف) نانوذرات Fe/Pd و ب) نانوصفحات گرافن و شبیه سازی دینامیک مولکولی جذب RB5 روی نانوصفحه ی با استفاده از روش دینامیک مولکولی جستجو در پایا شبیه سازی نانو مقیاس رفتار مکانیکی یک مولکول تکی ایمونوگلوبولین تیتین (I27) بر اساس تعریف تنش ویریال و با استفاده از روش دینامیک مولکولی انجام شده است.

پایان نامه شبیه سازی دینامیک مولکولی

پایان نامه شبیه سازی دینامیک مولکولی

پایان نامه با موضوع مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج با فرمت ورد و تنظیم شده در ۲۸۰ صفحه.

مقدمه
مفهوم برهم کنش مولکولی بسیار قدیمی بوده و بوسیله مؤسسات یونانی و ایتالیایی استفاده شده است. در نیمه دوم قرن نوزدهم، ظهور نظریه‌های مدرن در مورد این برهم کنش‌ها از میان آزمایش‌های واندروالس در مطالعاتش پیرامون برهم کنش‌های مابین اتمها در حالت گازی آغاز شد و در سال ۱۸۹۴، فیشر نظریه مشهور «قفل و کلید» اش را در مورد‌ روش برهم کنش سوبسترا با آنزیم ارائه‌کرد (شکل‌۱-۱).


براساس نظریه فوق، عمل خاص یک آنزیم با یک سوبسترا تنها می‌تواند با استفاده از تشبیه قفل به آنزیم و کلید به سوبسترا توضیح داده شود. فقط وقتی که کلید (سوبسترا) اندازه قفل باشد در درون سوراخ قفل (مکان فعال آنزیم) جای می‌گیرد. کلیدهای کوچکتر، کلیدهای بزرگتر یا کلیدهایی با دندانه‌های نامشابه (مولکولهای سوبسترا با شکل و اندازه نادرست) در داخل قفل (آنزیم) جای نخواهند گرفت (۱). شکل ۱-۲ بخوبی این موضوع را نشان می دهد.


در سیستم‌های زیستی، کمپلکس‌های مولکولی بواسطه‌ تعداد زیادی از برهم کنش‌های غیر کووالانسی از قبیل پیوندهای هیدروژنی و پیوندهای یونی تشکیل می‌شوند. اگر چه این برهم کنشها به تنهایی در مقایسه با پیوندهای کووالانسی ضعیف می‌باشند، لیکن تاثیر همزمان این پیوندها اغلب منجر به تشکیل کمپلکس‌های پایدار می‌شود. برهم کنش‌های پیچیده مابین انواع مولکولها، شناخت مولکولها و توانایی تقلید از پیوندهای طبیعی، دانشمندان را برای مدت زمان طولانی مشغول کرده است. این رویداد منجر به تشکیل رشته جدیدی با عنوان شیمی تقلید زیستی شده است. اصطلاح تقلید زیستی به وضعی گفته می‌شود که در آن فرایندهای شیمیایی از یک فرایند بیوشیمیایی تقلید می‌کنند، تا اینکه ساختارها و مکانیزم سیستمهای زیستی شناخته شوند. دانشمندان در تلاش هستند که این دانش را به فنون سنتزی تبدیل کنند. یکی از این فنون سنتزی که در دهه اخیر مورد توجه واقع شده است، فن مولکول نگاری می‌باشد (۱،۲).

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
۱-۱- تئوری قفل و کلید
۱-۲- تاریخچه مولکول نگاری
۱-۳- روش های مختلف مولکول نگاری
مراجع
فصل دوم: اهمیت مولکولهای پذیرنده درعلم و تکنولوژی پیشرفته
۲-۱-مقدمه
۲-۲- پذیرنده های طبیعی
۲-۴- پذیرنده ها برای کاربردهای عملی
۲-۵- چرا روش مولکول نگاری اینقدر امید بخش است؟
مراجع
فصل سوم: اساس مولکول نگاری
۳-۱- مقدمه
۳-۲-ماکرومولکول ها (۱)
۳-۲-۱-ماکرومولکول های سنتزی
I- واکنشهای پلیمریزاسیون
A- پلیمریزاسیون رادیکالی
a- تحریکهای حرارتی
b- فعال کننده‌های فوتوشیمی
c- تشکیل مرحله اولیه بوسیله اجسام مولد رادیکالهای آزاد
B- پلیمریزاسیون یونی
a- پلیمریزاسیون کاتیونی
b- پلیمریزاسیون آنیونی
g- خاتمه فعالیت با افزایش متوقف کننده ها
۳-۳-تکنیکهای پلیمریزاسیون
۳-۴-قواعد اساسی مولکول نگاری
۳-۵- روش‌های مختلف مولکول نگاری
۳-۶- مزایا و معایب منتقوش پذیری غیر کووالانسی و کووالانسی
مراجع
فصل چهارم: روشهای آزمایشگاهی
فرآیند های مولکول نگاری
۴-۱- مقدمه
۴-۲- واکنشگر ها و فرآیند های آزمایشگاهی
۴-۲-۱- مونومر های عاملی
۴-۲-۲- مولکول الگو
۴-۲-۳- عوامل اتصال دهنده عرضی
۴-۲-۶- تأثیر زمان
۴-۳-منقوش پذیری کووالانسی
۴-۳-۱- منقوش پذیری به وسیله استر های برونیک اسید
۴-۳-۳- منقوش پذیری با استالهاو کتالها
۴-۳-۴- منقوش پذیری با بازهای شیف
۴-۳-۵- منقوش پذیری با پیوندهای S-S
۴-۳-۶- منقوش پذیری با پیوندهای کئوردینه شده
۴-۴- منقوش پذیری غیر کووالانسی
۴-۵- مولکول نگاری تصنعی
مراجع
فصل پنجم: روشهای تجربی درارزیابی کارآیی منقوش پذیری
۵-۱- مقدمه
۵-۲- آزمایشات کروماتوگرافی
۵-۳- آزمایشات پیوند الگو به روش نا پیوسته
۵-۴- تعیین ثابت اتصال الگو
مراجع
فصل ششم: مطالعه اسپکتروسکوپی واکنشهای مولکول نگاری
۶-۱-مقدمه
۶-۲-ساختار کمپلکس در مرحله پیش پلیمریزاسیون
۶-۳-بررسی برهمکنش های الگو- مونومر توسط روش های اسپکتروسکوپی
۶-۴-بررسی برهمکنش های الگو- MIP
۶-۶- رابطه بین میزان K و کارایی مولکول نگاری
۶-۷ – ساختار سایت اتصال مولکول الگو
مراجع
فصل هفتم: شمایی از روش مولکول نگاری
۷-۱- مقدمه
۷-۲- انتخاب عوامل
۷-۲-۱- مونومرهای عاملی
۷-۲-۲-حلال پلیمریزاسیون
۷-۲-۳- عامل اتصال دهنده عرضی
۷-۳- پلیمریزاسیون
۷-۴ پرکردن ستون HPLC با پلیمر منقوش
۷-۵- ارزیابی کمی کارایی منقوش پذیری
مراجع
فصل هشتم: کاربرد های مولکول نگاری
۸-۱- کاربرد های مولکول نگاری
۸-۱-۲- تقلید گر های باند پادتن و پذیرنده
۸-۱-۳- کاربرد های کاتالیستی و آنزیمی
۸-۱-۴- حسگر های زیستی
۸-۱-۶- پلیمر های منقوش پذیر به عنوان غشاء های سلولی
۸-۱-۷- کاربرد مولکول نگاری در جذب انتخابی یون ها
۸-۱-۸- پلیمر های منقوش پذیر برای تغلیظ انتخابی یون ها
۸-۱-۹- کاربرد پلیمر های منقوش پذیر در جداسازی پپتیدها
۸-۲- مروری کلی بر کارهای انجام شده به روش مولکول نگاری
مراجع
فصل نهم: چالش ها و پیشرفت های اخیر
۹-۱- مقدمه
۹-۲- مولکول نگاری در آب
۹-۳- استفاده از دو نوع مونومر عاملی برای شناسائی مشترک
۹-۴- ژل معدنی به عنوان بستری برای مولکول نگاری
۹-۴-۱- منقوش پذیری کووالانسی در ماتریس سیلیکا ژل
۹-۴-۲- فیلم فوق نازک TiO2 به عنوان ماتریس برای فرایند منقوش پذیری (۱۵و۱۶)
۹-۴-۳- سیلیکا ژل مارپیچ برای تکنیک مولکول نگاری (۱۷)
۹-۵- آنزیم های مصنوعی (کاتالیزور مولکولی ) برای تکنیک مولکول نگاری
۹-۵-۱- ترکیب سایت های کاتالیزوری و سایت های اتصال سابستریت
۹-۵-۲- پادتن کاتالیزی تهیه شده با استفاده از مرحله گذار آنالوگ
مثال ۹-۳: پادتن کاتالیزی به عنوان یک استرس مصنوعی
مراجع

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
280 WORD 6,900 تومان

پایان نامه شبیه سازی دینامیک مولکولیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *