پایان نامه عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک تجارتعوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانکها

دانلود پایان نامه عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک تجارت با فرمت ورد و قابل ویرایش و پرینت تنظیم شده در ۸۵ صفحه.

چکیده:
توسعه اقتصادی هر جامعه درگرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه گذاری مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی می باشد. سیستم بانکی با جذب سرمایه های گرد اوری شده قادر خواهد بود در توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی نقش سازنده ای داشته باشد .از آنجایی که سهم شایان توجه دارایی های بانک از وام ها وتسهیلات اعطایی تشکیل شده و درآمد بانک ها از محل بهره وام ها می باشد شناخت عواملی که سبب ایجاد مطالبات معوق می گردند .هدف این پژوهش می باشد که آیا نوع تسهیلات اعطایی، مشخصات فردی گیرندگان تسهیلات ونوع وثایق بر میزان مطالبات معوق موثر بوده اند؟

روش تحقیق توصیقی پیمایشی از تحقیقات میدانی ۲۱۰ پرونده با استفاده از نرم اقزار آماری SPSS اقدام به انجام آزمون های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داده است که نوع تسهیلات در افزایش مطالبات معوق موثر نمی باشد .بررسی ها نشان می دهد که به جهت نبود نظارت کافی بر پرداخت تسهیلات اعطایی در انجام امور مربوط به وام غیر از وام ساخت مسکن در سایر موارد بیشتر در حد کار گشایی و رابطه ای انجام می پذیرد.

همچنین تفاوت بین وثایق بعنوان پشتوانه باز پرداخت وام معنی دار نبوده و تحصیلات وام گیرندگان به علت داشتن تعهد و قابلیت اعتماد تاثیر قابل توجهی در پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده داشته است پیشنهاد می گردد با ارتقاء سطح علمی کارکنان از طریق دوره های آموزشی بر دقت و صحت عمل آنان مطابق ضوابط وبخشنامه های ابلاغی افزوده نحوه برخورد مناسب با متقاضی تکمیل پرونده چگونگی احراز اهلیت متقاضی وثایق مطمئن دقت کامل در تهیه گزارش کارشناسی به منظور اعتبار سنجی متقاضیان و نظارت بر اجرای طرح وفعالیت های موضوع عقد قرارداد توسط کارشناسان در رشته های تخصصی از بروز هر گونه انحراف در مرحله بهره برداری طرح جلوگیری دقت در باز پرداخت پیگیری مستمر و اصولی از بروز مطالبات معوق جلوگیری نماید همچنین با استقرار شبکه های کامپیوتری مرتبط امکان برقراری ارتباط ومبادله اطلاعات با دسترسی به آخرین وضعیت مشتریان در کمترین زمان ممکن از سوءاستفاده های احتمالی آن کاسته گردد. می توان با اولویت دادن مراجع قضایی ذیصلاح به رسیدگی پرونده های ارجاعی در کوتاهترین زمان ممکن به کارایی سیستم اعطای تسهیلات افزوده و رشد فزاینده مطالبات معوق را مهار نمود.

فهرست مطالب

فصل اول- كلیات تحقیق
مقدمه……………………………………………………………..۲
بیان مسئله………………………………………………………….۳
اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………….۴
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………..۵
فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………….۶
روش تحقیق ……………………………………………………………………………..۷
محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………….۷
قلمرومكانی تحقیق……………………………………………………………………….۸
مفاهیم یا اصطلاحات كاربردی………………………………………………………….۹

فصل دوم – ادبیات تحقیق
پیدایش بانكداری………………………………………………………………………..۱۶
تاریخچه بانكداری و بانك مركزی در جهان………………………………………….۱۶
تاریخچه بانکداری در ایران…………………………………………………………….۱۷
ملی شدن بانك ها……………………………………………………………………….۱۷
تاریخچه بانك تجارت…………………………………………………………………..۱۹
مفاهیم بانك تجارت…………………………………………………………………….۲۲
نظام اعتباری در ایران………………………………………………………………..۲۲
شرایط پولی و اعتباری قبل از انقلاب اسلامی ………………………………………۲۳
فعالیت های بانكداری بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………۲۴
اهداف نظام بانكی و اصول و معیارهای اعطای تسهیلات در بانكداری اسلامی…..۲۵
شاخص های ارزیابی مشتریان در اعطای تسهیلات ………………………………..۲۶
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ……………………………………….۲۷
فرآیند نظارت و پیشینه آن بر فعالیت های بانكی در ایران…………………………..۳۴
انواع نظارت در سیستم بانكی…………………………………………………………۳۵
تقسیم بندی و تعریف اولیه تسهیلات اعطایی از بخش های مختلف اقتصادی……..
نحوه بررسی و ارزیابی واحد های اقتصادی فعال از نقطه نظر سرمایه در گردش۴۰
انواع مطالبات معوق ………………………………………………………………….۴۲
طبفه بندی انواع مطالبات معوق ……………………………………………………..۴۴
نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشكوك الوصول …………………………………….۴۶
اركان تعیین كننده ذخیره مطالبات مشكوك الوصول…………………………………۴۶
عوامل مؤثردر پیش بینی ذخیره مطالبات مشكوك الوصول…………………………۴۷
نحوه محاسبه ذخیره خاص مطالبات مشكوك الوصول ………………………………۴۷
مسائل بانكداری در كشورهای در حال توسعه……………………………………….۴۹

فصل سوم –روش انجام تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………۵۳
روش تحقیق…………………………………………………………………………….۵۴
جامعه آماری …………………………………………………………………………..۵۴
حجم نمونه و روش محاسبه آن………………………………………………………..۵۴
ابزارهای اندازه گیری و نحوه ساخت و اجرا………………………………………..۵۴
تشریح متغیر های مستقل……………………………………………………………..۵۵
معرفی الگو…………………………………………………………………………….۵۸

فصل چهارم- یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه……………………………………………………………………………………۶۱
تاًثیر میزان تسهیلات بانكی …………………………………………………………..۶۸
تاًثیر نوع تسهیلات بانكی………………………………………………………………۶۹
تاًثیر سنین در یافت كنندگان تسهیلات…………………………………………………۷۰
تاًثیر میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات…………………………………….۷۱
تاًثیر نوع وثیقه وام گیرندگان………………………………………………………….۷۲
الگوی حاصل………………………………………………………………………….۷۳

فصل پنجم- نتایج تحقیق
خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………..۷۵
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………….۷۷
پیشنهادها……………………………………………………………………………….۷۸
فهرست منابع …………………………………………………………………………۸

فهرست جداول
جدول ۱-۱:تعداد پرسنل بر اساس مدرك تحصیلی…………………………………….۸
جدول ۲-۱: توزیع درجه بندی شعب……………………………………………………۸
جدول ۱-۲: بانك های ادغامی ………………………………………………………..۲۰
جدول ۲-۲: نظارت بر فعالیت های بانكداری در ایران …………………………….۳۵
جدول ۳-۲: كاربرد تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی……………..۳۹
جدول ۴-۲: زمان بندی بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب
نوع تسهیلات اعطایی برای بانك ها………………………………………………….۴۵
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی میزان تسهیلات اعطایی………………………………..۶۲
جدول ۲-۴: توزیع فراوانی مانده بدهی تسهیلات اعطایی………………………….۶۳
جدول ۳-۴: توزیع فراوانی نوع تسهیلات…………………………………………..۶۴
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی مقطع تحصیلی…………………………………………۶۵
جدول ۵-۴: توزیع فراوانی وثیقه ها………………………………………………..۶۶
جدول ۶-۴: توزیع فراوانی سنین دریافت كنندگان تسهیلات ……………………….۶۷
جدول ۷-۴: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تسهیلات بانكی…………………………….۶۸
جدول ۸-۴: جدول محاسبات تاًثیر نوع تسهیلات بانكی……………………………..۶۹
جدول ۹-۴: جدول محاسبات تاًثیرسنین در یافت كنندگان تسهیلات………………..۷۰
جدول ۱۰-۴: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تحصیلات در یافت كنندگان تسهیلات..۷۱
جدول ۱۱-۴: جدول محاسبات تاًثیرنوع وثیقه وام گیرندگان……………………….۷۲

فهرست نمودارها
نمودار۱-۴:میزان تسهیلات اعطایی…………………………………………………۶۲
نمودار۲-۴: مانده بدهی تسهیلات اعطایی…………………………………………..۶۳
نمودار۳-۴: انواع تسهیلات اعطایی…………………………………………………۶۴
نمودار۴-۴: میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات اعطایی………………….۶۵
نمودار۵-۴: نوع وثیقه اخذ شده از دریافت كنندگان…………………………………۶۶
نمودار۶-۴: میزان سنین دریافت كنندگان تسهیلات…………………………………۶۷

تعداد صفحات نوع فایل
85 WORD

پایان نامه عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک تجارتدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور