نمونه سوالات پیام نور

پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارتدانلود پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت و مقاله
مقدمه
وظیفه سیستم های بانکی ازیک طرف جذب وجلب سرمایه هاي سرگردان جامعه وازطرف دیگر بکارگیری آنها درفعالیت های مولد اقتصادی درجامعه می باشد .توسعه اقتصادی هر جامعه درگرواستفاده بهینه ازسرمایه ها می باشد وسرمایه گذاری مناسب اقتصادی بخش مهمی ازوظایف دولت وهمچنین بخش خصوصی است.
عوامل موثر بر مطالبات معوق
درهرجامعه ای گروهی ازمردم بخشی ازنقدینگی را دراختیاردارند، اما دانش وتوانمندی استفاده ازآنرا ندارند ودرمقابل بنگاه های اقتصادی وجود دارند که می توانند سرمایه های افراد را درجهت توسعه اقتصادی جامعه به کارگیرند که دربیشترجوامع این امر توسط بانک ها انجام می پذیرد .
چرخش صحیح و سريع منابع و مصارف آن دربخشهای اقتصادی و رونق آن بیانگرکارایی مطلوب روشها وبرگشت منابع ووصول اقساط درسررسیدهای مقررمشخص کننده مکانیزم درست به کارگیری نقدینگی ها درجهت ایجاد تسهیلات به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تاًمین منابع بانک ها می باشد.
خلاصه ونتيجه گيري
نظام بانكي يكي ازعوامل مهم توسعه اقتصادي و شكل گيري ظرفيت وتوان توليد كشور به حساب مي آيد.بانك ها ازيك سو پس اندازهاي كوچك و وجوه سرگردان موجود در دست مردم را جمع آوري كرده و ازسوي ديگر درمسيراجراي سياست هاي اقتصادي و اعتباري تنظيم شده منابع مالي لازم را براي چرخش چرخ هاي توليدي وصنعتي كشور فراهم مي نمايند.
اما متاسفانه قسمتي ازتسهيلات پرداخت شده در موعد مقرربه بانك باز نمي گردد تا مجددا ًدر جريان توليد و سرمايه گذاري قرار گيرد .ازاين رو بانك ها با اين مشكل روبرو هستند كه در سيستم بانكي ازآن به عنوان مطالبات معوق ياد مي شود كه قسمتي ار نگراني هاو چالش هاي مديريت را به خود اختصاص داده است.لذا با شناسايي معضلات و تنگناهاي موجود ازعوامل مؤثردرايجاد مطالبات معوق وموانع موجود برسرراه وصول مطالبات به راحتي مي توان در مورد ارائه طريق براي جلوگيري از بروز مطالبات جديد درآينده اظهارنظركرد .
عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق
بانك ها براي اينكه ازبرگشت به موقع منابع (وصول وكاهش مطالبات معوق)اطمينان حاصل نمايند ومخاطره ناشي ازاينگونه معاملات را به حداقل برسانند درموقع تخصيص منابع معيارهايي را جهت ارزيابي مشتريان درنظرمي گيرند .اين معيارها عبارتند ازداشتن صلاحيت فني ،تعهد و قابليت مالي ودارا بودن توان بازپرداخت وارائه وثيقه مناسب ،كه درصورت انجام ورعايت آنها به نظرمي رسد بازپرداخت تسهيلات بانكي با مشكل روبرو نشود ،ولي در عمل به علت اينكه اين معيارها كيفي هستند و يا مكانيزم درستي براي احراز آنها وجود ندارد ،رعايت آنها با مشكل جدي همراه است.
بطور مثال دربانك ها براي احراز صلاحيت فني دارا بودن مجوزهاي شغلي از جمله پروانه كسب را ملاك قرارمي دهند كه به نظرمي رسد اين شاخص مناسبي نباشد، زيرا داشتن يك مجوزشغلي به هيچ وجه ميزان مهارت دارنده آن مجوزرا نشان نمي دهد و يا براي احراز توان بازپرداخت مشتري وضعيت حساب جاري را ازنظرتعداد واقلام كاركرد، گردش عمليات بستانكار، معدل موجودي سه ماهه و…معيار قرارمي دهند كه اين شيوه طريقه درستي نمي باشد .
زيرا وضعيت حساب يك مشتري در يك بانك به هيچ وجه وضعيت بدهي ها ودارايي هاي وي را نشان نمي دهد .با توجه به اينكه احرازمعيارهاي فوق الذكر با مشكلاتي مواجه مي باشد وبا عنايت به اينكه بانك ها درماهيت شركت هاي بازرگاني و انتفاعي هستند، همچنين قسمت اعظم منابع بانك ها از محل وجوه سپرده گذاران تاًمين مي شود، بانك ها معمولاًاقدام به اخذ وثيقه ها مي نمايند.ارائه وثيقه ها و ترهين اموال از يكسو هزينه هاي گيرندگان تسهيلات را افزايش مي دهد و از سوي ديگر اگر شخصي نتواند تسهيلات خود را به موقع پرداخت نمايد وبانك بخواهد طلب خود را از محل وثيقه ها تاًمين كند مراحل قانوني ضبط وفروش اموال بسيار طولاني و مشكل مي باشد .
همچنين با توجه به تفاوت نرخ تورم با سود بانكي،بدهكاران (گيرندگان تسهيلات بانكي )بابت اين موضوع ازميزان يارانه اي برخوردارمي شوند كه قابل اهميت مي باشد. بنابراين پرداخت هاي خود را حتي الامكان به تعويق انداخته كه خود موجب افزايش مطالبات معوق مي گردد.
تبيين عوامل موثر بر مطالبات معوق در صنعت بانكداري ايران
توجه به اين نكته حائز اهميت است كه گيرندگان تسهيلات تكليفي چنان تصورمي كنند كه اين تسهيلات كمك دولت به آنها است.لذا ازهمان ابتدا دربازپرداخت آن جدي نبوده و تعهدي در اين زمينه احساس نمي كنند به خصوص اينكه اگر اينگونه تسهيلات به كساني پرداخت شود كه دچار بلاياي طبيعي و حوادث قهري مانند سيل و زلزله گرديده اند كه بهنگام پيگيري مطالبات بانك صراحتاًاعلام نموده كه دولت به ما كمك نموده است.
از آنجا كه به دليل نبود آمار واطلاعات دقيق وعدم تفكيك وام هاي تكليفي و غير تكليفي نمي توان بطوردقيق افزايش مطالبات معوق را فقط به وام هاي غير تكليفي نسبت داد .لذا وام هاي تكليفي يكي از متغير هاي مستقل مهمي مي باشد كه در اين بخش به دليل نبود اطلاعات و آمار دقيق از آوردن آن خودداري شده است.
هم چنين به علت كمبود پرسنل آموزش ديده و متخصص در شعب و عدم دقت در تهيه گزارش هاي كارشناسي و ارزيابي اقتصادي بر اساس اصول علمي وعدم وجود فاصله منطقي از زمان درخواست مشتري تا زمان اعطاي تسهيلات و توجه به وجهه سهامداران به جاي توجه به توجيه پذيري اعطاي تسهيلات ،از جمله عوامل مؤثر در ايجاد اختلال در بهداشت اعتباري و بروز پديده مطالبات معوق مي باشد كه در تحقيق حاضر اثرات عواملي چون ميزان تسهيلات بانكي را به عنوان متغير مستقل كمي و مشخصات فردي گيرندگان تسهيلات مالي (سن و مدرك تحصيلي)،انواع تسهيلات اعطايي ،نوع وثيقه را به عنوان متغيرهاي مجازي مورد بررسي قرار داده و پس از برآورد الگوهاي اقتصاد سنجي و آزمونهاي آماري نتايج با اهميتي حاصل گرديد.
عوامل موثر در مطالبات معوق
از آن جايي كه بانك ها در اعطاي تسهيلات محدوديت دارند و نمي توانند به همه تقاضاهاي تسهسلات پاسخ مثبت دهند، مشتريان نيز با درك اين مسئله مي پندارند كه اگر تسهيلات خود را باز پرداخت نمايند، ممكن است دردريافت مرحله بعدي تسهيلات مشكلاتي ايجاد شود لذا از پرداخت به موقع اقساط خودداري مي نمايند .از ديد مشتريان هيچ قرارداد بانكي با نوع ديگر آن تفاوت ندارد، آنچه مهم مي باشد اعطاي تسهيلات به ميزان بيشتر با نرخ سود كمتر و مدت زمان طولاني تر مدنظر مي باشد.
لذا نوع تسهيلات در ميزان مطالبات معوق تاًثير معناداري نداشته است.
در مورد فرضيه دوم بايد گفت كه متغير سن افراد بر ميزان مطالبات معوق تاًثير معناداري نداشته است، اما سطح تحصيلات وام گيرندگان بر مطالبات معوق مؤثرمي باشد .در تفسيرآن بايد گفت دارندگان مدارج تحصيلي عالي به علت داشتن تعهد و قابليت اعتماد و اطمينان و آگاهي نسبت به نوع عقود قرارداد ميزان مطالبات معوق كمتري نسبت به دارندگان سطح تحصيلي پايين تر از خود دارند.همچنين افراد فاقد سواد به علت فرهنگ خاص خود يك نوع الزام عملي در پرداخت تسهيلات بانكي احساس نموده و به تعهدات خود به موقع عمل مي نمايند.
در مورد فرضيه سوم بايد گفت نوع وثيقه وام گيرندگان بر مانده مطالبات معوق مؤثر نيست.
چنانچه پروندهاي از بعد از ساير ضوابط و معيارهاي اعتمادي(قابليت اعتماد،قابلات فني و ظرفيت مالي )داراي توجيهات كافي باشد شايد نيازي به اخذ وثيقه آنچناني نباشد .اخذ وثيقه محكم و…صرفاًبه منظور كاهش و جلوگيري از خطرات احتمالي در بازيافت و تسويه تسهيلات اعطايي به هنگام وقوع شرايط خاص اقتصادي ويا حوادث غير مترقبه براي مشتري است.بنابراين در شرايط عادي ووجود توجهات كافي سياست اخذ وثيقه نبايد جنبه افراطي و سنتي داشته باشد بلكه كافيست ما را به هدفمان كه همانا اطمينان خاطر در بازگشت منابع و سود مورد انتظارمي باشد برساند.
بهترين ومطمئن ترين وثيقه كيفيت مطلوب و نفس طرح اقتصادي يا موضوع معامله مي باشد وماهيت فعاليت اقتصادي مشتري يا طرح خاص بگونه اي باشد كه پاسخگوي بازپرداخت تسهيلات يا تسويه تعهدات حاصله باشد.
توجه وعنايت كامل به ضوابط وموازين اعتباري و اعتبار سنجي متقاضيان و اتخاذ تصميمات اصولي كه ضامن منافع و مصالح بانك باشد به هنگام اعطاي تسهيلات ضروري بوده وموجب حصول اطمينان از بازگشت منابع بانك و مهاررشد فزاينده مطالبات معوق خواهد بود.

مقايسه نتايج تحقيق با ساير تحقيقات
طي پژوهش هاي به عمل آمده در زمينه عوامل مؤثر بر مطالبات معوق كه در فصل دوم تحقيق ،نتايج حاصله درج گرديده ،نوع تسهيلات در افزايش مطالبات معوق مؤثر بوده است .تسهيلاتي كه در قالب عقد فروش اقساطي اعطا گرديده بيشتر معوق بوده اند و ساير انواع قراردادها در افزايش مطالبات تاًثير معناداري نداشته است به عبارتي در بيشتر موارد بانك ها به دليل وظيفه اصلي خود كه همانا واسطه ميان سپرده گذاران ووام گيرندگان مي باشند
اقدام به اعطا تسهيلات نموده و غير از وام براي ساخت مسكن در ساير موارد اكثراًجهت كارگشايي و رابطه ها صرف مي شوند و در نظام جديد بانكداري به موجب دستورالعمل هاي اجرايي و همچنين قراردادهاي عقود اسلامي ،اعمال نظارت به عنوان اختيارات قانوني بانكها تعيين گرديده ،به طوريكه بانك ها مجازند در واقع ضروري از كالا ،اموال ،محل كالا،كارگاه
ويا دفاتر قانوني و اسناد حسابداري مشترياني كه بعنوان عامل قرارداد مي باشند به منظور اطمينان از مصرف صحيح تسهيلات اعطايي و نيز مباشرت مشتري در كار موضوع قرارداد از طريق اعزام ناظر،نظارت وبازديد به عمل آورند حصول اطمينان از حسن اجراي قراردادهاي منعقده بين بانك و مشتريان به كرات مورد تاًكيد قرار گرفته تا با برگشت بموقع منابع و سود متعلقه حقوق بانك حفظ گردد.
در مورد فرضيه دوم تحقيق نتايج حاصله از ديگر پژوهشهاي انجام شده تاًثير مشخصات فردي گيرندگان بر افزايش مطالبات معوق را تاًييد مينمايد .اشخاصي كه ازنظر بانك خوشنام وملزم به ايفاي متعهد هستند علي القاعده بايد معوقه كمتري داشته باشند احراز التزام ايفاي تعهد بسيار مشكل است ولي نتايج حاصل از تحقيق نشان داده است كه ميزان تحصيلات دانشگاهي را مي توان به عنوان يك عامل جهت احراز ايفاي تعهد مشتريان بكار برد زيرا اشخاص حقيقي با تحصيلات دانشگاهي خود را مقيد به پرداخت دين نموده و ميزان مطالبات معوقه آنها معني دار نبوده است.

پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت با فرمت ورد و قابل ویرایش و پرینت تنظیم شده در ۸۵ صفحه.

چکیده:
توسعه اقتصادی هر جامعه درگرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه گذاری مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی می باشد. سیستم بانکی با جذب سرمایه های گرد اوری شده قادر خواهد بود در توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی نقش سازنده ای داشته باشد .از آنجایی که سهم شایان توجه دارایی های بانک از وام ها و تسهیلات اعطایی تشکیل شده و درآمد بانک ها از محل بهره وام ها می باشد شناخت عواملی که سبب ایجاد مطالبات معوق می گردند .هدف این پژوهش می باشد که آیا نوع تسهیلات اعطایی، مشخصات فردی گیرندگان تسهیلات و نوع وثایق بر میزان مطالبات معوق موثر بوده اند؟

روش تحقیق توصیقی پیمایشی از تحقیقات میدانی ۲۱۰ پرونده با استفاده از نرم اقزار آماری SPSS اقدام به انجام آزمون های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داده است که نوع تسهیلات در افزایش مطالبات معوق موثر نمی باشد .بررسی ها نشان می دهد که به جهت نبود نظارت کافی بر پرداخت تسهیلات اعطایی در انجام امور مربوط به وام غیر از وام ساخت مسکن در سایر موارد بیشتر در حد کار گشایی و رابطه ای انجام می پذیرد.

همچنین تفاوت بین وثایق بعنوان پشتوانه باز پرداخت وام معنی دار نبوده و تحصیلات وام گیرندگان به علت داشتن تعهد و قابلیت اعتماد تاثیر قابل توجهی در پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده داشته است پیشنهاد می گردد با ارتقاء سطح علمی کارکنان از طریق دوره های آموزشی بر دقت و صحت عمل آنان مطابق ضوابط و بخشنامه های ابلاغی افزوده نحوه برخورد مناسب با متقاضی تکمیل پرونده چگونگی احراز اهلیت متقاضی وثایق مطمئن دقت کامل در تهیه گزارش کارشناسی به منظور اعتبار سنجی متقاضیان و نظارت بر اجرای طرح و فعالیت های موضوع عقد قرارداد توسط کارشناسان در رشته های تخصصی از بروز هر گونه انحراف در مرحله بهره برداری طرح جلوگیری دقت در باز پرداخت پیگیری مستمر و اصولی از بروز مطالبات معوق جلوگیری نماید همچنین با استقرار شبکه های کامپیوتری مرتبط امکان برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات با دسترسی به آخرین وضعیت مشتریان در کمترین زمان ممکن از سوءاستفاده های احتمالی آن کاسته گردد. می توان با اولویت دادن مراجع قضایی ذیصلاح به رسیدگی پرونده های ارجاعی در کوتاهترین زمان ممکن به کارایی سیستم اعطای تسهیلات افزوده و رشد فزاینده مطالبات معوق را مهار نمود.

بیان مساًله
نقش حساس بانک ها در جهت نزدیک نمودن و ارتباط دادن این دو گروه معلوم و مشخص می باشد که از طریق هدایت منابع به بخش های تولیدی ،خدماتی و… مورد نیاز جامعه می توانند
زمینه های رشد و بالندگی اقتصادی کشوررا فراهم نمایند.
بانک ها به عنوان مهمترین بنگاه های اقتصادی درجامعه وظیفه مهمی را درجذب وهدایت وجوه سپرده گذاران برعهده دارند وازطریق هدایت منابع به بخشهای تولیدی وخدماتی مورد نیازجامعه می توانند زمینه های رشد اقتصادی کشوررا فراهم نمایند.
سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان مردم با برنامه ریزی صحیح در به کارگیری سرمایه های سرگردان قادر خواهد بود توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی و درمجموع بهبود وضعیت اقتصادی را در یک کشور فراهم نماید.در این روند اقتصادی، بانک ها با در نظر گرفتن اصل امنیت سرمایه ها روشی را اتخاذ می نمایند تا اصل و سود وام پرداختی به مشتریان به بانک بازگردانده شود، اما به دلايل گوناگون قسمتی از این تسهیلات اعطا شده در زمان مقرر به بانک باز گردانده نمی شود و هر از گاهي بانک جهت وصول این مطالبات با مشکلاتی مواجه می شود .با توجه به اهمیت موضوع محقق سعی دارد در این تحقیق عوامل افزایش مطالبات معوق در سالهای ۸۵-۸۰ را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری از افزایش مطالبات معوق ارايه نماید.
در نظام بانکداري جمهوری اسلامی ایران ساختار ترکیب تسهیلات بانکی بر اساس اولویت های کلان اقتصادی مورد نظر دولت در بخش های گوناگون اقتصادی تعیین می گردد از آنجایی که منابع بانک به طور عمده متعلق به سپرده گذاران بوده و بانک ها به عنوان وکیل و امین مردم منابع مزبور را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار می دهند، لذا به منظور رعایت امانت داراي شایسته است، کارگزاران اعتباری دراستفاده هر چه اصولی تراز منابع و کاستن خطرات احتمالی کوشا باشند .
اهميت و ضرورت تحقيق
در هر سیستم اقتصادی پویا چرخش صحيح و سريع منابع و مصارف آن نمایانگر کارایی مطلوب درروش های اجرایی بوده و برگشت منابع و وصول اقساط تسهیلات در سررسیدهای تعیین شده در بانک ها مشخص کننده مکانیزم درست بکارگیری منابع در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تاًمین منابع پولی بانک ها می باشد.
در بانکداری اسلامی عملیات هم در بخش تجهیز منابع مالی وهم در بخش مصرف آن بصورت مشارکتی پایه گذاری شده است.با توجه به تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی درآمدهای حاصل از فعالیتهای بانکی به نوعی تحت تاًثیر سیاستهای پولی و مالی اتخاذ شده می باشد. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هرچه اصولی تراز منابع و کاستن خطرات احتمالی مدیریت اثربخش، ضمن رعایت الزامات قانونی با کاهش مطالبات معوق می تواند از انجماد پرداخت وام و یا اعطای اعتبار به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاسته و از این مهمترین و ضروریترین فعالیتهای بانک ها به شمار می آید .
از سویی بخش عمده منافع بانک ها از محل تفاوت بین سود پرداختی به سپرده گذاران و سود دریافتی از محل تسهیلات اعطایی به مشتريان بدست مي آید که بازگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی از مشتریان شرط لازم جهت سود آوری و در نتیجه ادامه حیات اقتصادی بانک ها
می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول- كلیات تحقیق
مقدمه……………………………………………………………..۲
بیان مسئله………………………………………………………….۳
اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………….۴
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………..۵
فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………….۶
روش تحقیق ……………………………………………………………………………..۷
محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………….۷
قلمرومكانی تحقیق……………………………………………………………………….۸
مفاهیم یا اصطلاحات كاربردی………………………………………………………….۹

فصل دوم – ادبیات تحقیق
پیدایش بانكداری………………………………………………………………………..۱۶
تاریخچه بانكداری و بانك مركزی در جهان………………………………………….۱۶
تاریخچه بانکداری در ایران…………………………………………………………….۱۷
ملی شدن بانك ها……………………………………………………………………….۱۷
تاریخچه بانك تجارت…………………………………………………………………..۱۹
مفاهیم بانك تجارت…………………………………………………………………….۲۲
نظام اعتباری در ایران………………………………………………………………..۲۲
شرایط پولی و اعتباری قبل از انقلاب اسلامی ………………………………………۲۳
فعالیت های بانكداری بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………۲۴
اهداف نظام بانكی و اصول و معیارهای اعطای تسهیلات در بانكداری اسلامی…..۲۵
شاخص های ارزیابی مشتریان در اعطای تسهیلات ………………………………..۲۶
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ……………………………………….۲۷
فرآیند نظارت و پیشینه آن بر فعالیت های بانكی در ایران…………………………..۳۴
انواع نظارت در سیستم بانكی…………………………………………………………۳۵
تقسیم بندی و تعریف اولیه تسهیلات اعطایی از بخش های مختلف اقتصادی……..
نحوه بررسی و ارزیابی واحد های اقتصادی فعال از نقطه نظر سرمایه در گردش۴۰
انواع مطالبات معوق ………………………………………………………………….۴۲
طبفه بندی انواع مطالبات معوق ……………………………………………………..۴۴
نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشكوك الوصول …………………………………….۴۶
اركان تعیین كننده ذخیره مطالبات مشكوك الوصول…………………………………۴۶
عوامل مؤثردر پیش بینی ذخیره مطالبات مشكوك الوصول…………………………۴۷
نحوه محاسبه ذخیره خاص مطالبات مشكوك الوصول ………………………………۴۷
مسائل بانكداری در كشورهای در حال توسعه……………………………………….۴۹

فصل سوم –روش انجام تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………۵۳
روش تحقیق…………………………………………………………………………….۵۴
جامعه آماری …………………………………………………………………………..۵۴
حجم نمونه و روش محاسبه آن………………………………………………………..۵۴
ابزارهای اندازه گیری و نحوه ساخت و اجرا………………………………………..۵۴
تشریح متغیر های مستقل……………………………………………………………..۵۵
معرفی الگو…………………………………………………………………………….۵۸

فصل چهارم- یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه……………………………………………………………………………………۶۱
تاًثیر میزان تسهیلات بانكی …………………………………………………………..۶۸
تاًثیر نوع تسهیلات بانكی………………………………………………………………۶۹
تاًثیر سنین در یافت كنندگان تسهیلات…………………………………………………۷۰
تاًثیر میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات…………………………………….۷۱
تاًثیر نوع وثیقه وام گیرندگان………………………………………………………….۷۲
الگوی حاصل………………………………………………………………………….۷۳

فصل پنجم- نتایج تحقیق
خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………..۷۵
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………….۷۷
پیشنهادها……………………………………………………………………………….۷۸
فهرست منابع …………………………………………………………………………۸

فهرست جداول
جدول ۱-۱:تعداد پرسنل بر اساس مدرك تحصیلی…………………………………….۸
جدول ۲-۱: توزیع درجه بندی شعب……………………………………………………۸
جدول ۱-۲: بانك های ادغامی ………………………………………………………..۲۰
جدول ۲-۲: نظارت بر فعالیت های بانكداری در ایران …………………………….۳۵
جدول ۳-۲: كاربرد تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی……………..۳۹
جدول ۴-۲: زمان بندی بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب
نوع تسهیلات اعطایی برای بانك ها………………………………………………….۴۵
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی میزان تسهیلات اعطایی………………………………..۶۲
جدول ۲-۴: توزیع فراوانی مانده بدهی تسهیلات اعطایی………………………….۶۳
جدول ۳-۴: توزیع فراوانی نوع تسهیلات…………………………………………..۶۴
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی مقطع تحصیلی…………………………………………۶۵
جدول ۵-۴: توزیع فراوانی وثیقه ها………………………………………………..۶۶
جدول ۶-۴: توزیع فراوانی سنین دریافت كنندگان تسهیلات ……………………….۶۷
جدول ۷-۴: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تسهیلات بانكی…………………………….۶۸
جدول ۸-۴: جدول محاسبات تاًثیر نوع تسهیلات بانكی……………………………..۶۹
جدول ۹-۴: جدول محاسبات تاًثیرسنین در یافت كنندگان تسهیلات………………..۷۰
جدول ۱۰-۴: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تحصیلات در یافت كنندگان تسهیلات..۷۱
جدول ۱۱-۴: جدول محاسبات تاًثیرنوع وثیقه وام گیرندگان……………………….۷۲

فهرست نمودارها
نمودار۱-۴:میزان تسهیلات اعطایی…………………………………………………۶۲
نمودار۲-۴: مانده بدهی تسهیلات اعطایی…………………………………………..۶۳
نمودار۳-۴: انواع تسهیلات اعطایی…………………………………………………۶۴
نمودار۴-۴: میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات اعطایی………………….۶۵
نمودار۵-۴: نوع وثیقه اخذ شده از دریافت كنندگان…………………………………۶۶
نمودار۶-۴: میزان سنین دریافت كنندگان تسهیلات…………………………………۶۷

تعداد صفحات نوع فایل
85 WORD

پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارتدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور