جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷

پروژه خازن گذاری در شبکه های توزیع

همیار دانشجو
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﺮف ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺧﺎزن ﮔﺬاري در ﺷـﺒﮑﻪ پروژه خازن گذاری درشبکه های توزیع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪون اﮔﺮ اﯾﻦ. ﻓﺮض. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎزﻧﮕﺬار. ي. در ﺷﺒﮑﻪ ﻫـﺎ. ي. ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژ. ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎزﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﯿﻞ وﻟﺘﺎژ. اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ الکترو تکنولوژی – خازن گذاری در شبکه های توزیع و انتقال برق دو – مقدار ضریب توان شبکه بعد از خازن گذاری که انتظار داریم شبکه به آن برسد بکمک رابطه زیر مقدار توان راکتیو مورد نظر را که با آمدن خازن تامین می شود اگر اندازه گیری جریان روی فاز L1 باشد اندازه گیری ولتاژ بایستی روی فازهای L2 و L3 باشد. زیاد حساس نیست از این خازنها صرف نظر کرد ولی پیشنهاد من استفاده از این خازن جایابی خازن در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک | هزار و یک در فصل دوم از الگوریتم ژنتیک به عنوان روش منتخب براي خازن گذاري در این پژوهش به تفصیل صحبت شده است.دانلود پروژه خازن گذاری در شبکه توزیع در فصل سوم الگوریتم خازن گذاري در شبکه هاي توزیع مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این جدول ۴ -۲ اطلاعات فیدر خدابنده لو در شبکه توزیع شرق تهران سلام من اگر بخوام الان این مقاله رو بخرم کی بدستم میرسه؟خازن گذاری در شبکه – مهندسی برق قدرت و شبکه های انتقال و توزیع – ثبت شده در ستاد حال اگر خازنی را به دو سر بار، متصل کنیم جریانی از شبکه می کشد که در خلاف جهت روش با استفاده از جدول و به کمک فرمول f ×p = Φc توان خازن مورد نظر، محاسبه میشود.

پروژه خازن گذاری در شبکه های توزیع

پروژه خازن گذاری در شبکه های توزیع با فرمت ورد و تنظیم شده در ۹۹ صفحه + قابل ویرایش و پرینت می باشد.

مقدمه :

سیستم توزیع الکتریکی به همراه مصرف کننده های عمده و جزئی از طریق سیستم انتقال به ولتاژ فشارقوی متصل است.سطح ولتاژ در سیستم توزیع پایین است و در نتیجه اندازه جریانها زیاد می باشد بهمین دلیل تلفات اهمی در سیستم های توزیع در مقایسه با سیستم های انتقال از اهمیت بیشتری برخوردار است. مسئله کاهش تلفات و بهبود کار آیی تحویل انرژی الکتریکی سیستم قدرت عمدتاً به بخش های توزیع الکتریکی بر میگردد.

اغلب تجهیزات قدرت از قبیل موتورها و ترانسفورماتورها بعنوان بارهای سلفی و اندوکتیو هستند که در نتیجه سببپس فاز شدن ضریب قدرت می شوند و موجبات کاهش ظرفیت سیستم ‚افزایش تلفات سیستم و در نهایت کاهش ولتاژ را فراهم می سازند.برای رفع این مشکلات از عملکرد نصب خازن موازی استفاده می شود.کاربرد خازن موازی فوائد از قبیل امکان کنترل توان راکتیو افزایش ظرفیت سیستم،کاهش تلف توان سیستم و کاهش هزینه توزیع و انتقال را بدنبال دارد. افزودن خازنهای موازی وجبران توان غیر فعال مورد نیاز سیستم سبب کاهش تلفات اهمی توان می شود.خازنهای موازی نه تنها باعث کاهش تلفات می شوند بلکه منحنی ولتاژ ، ضریب توان و پایدای ولتاژ را در سیستم بهبود می بخشند.برخی روشهای کاهش تلفات در سیستم های توزیع بوسیله افزودن خازن موازی در سالهای اخیر پیشنهاد گردیده است روشی مناسب برای یافتن اندازه بهینه و موقعیت مناسب خازنهای موازی را ارائه داده است.روش حلی بر اساس شبیه سازی ذوب فلزات برای مسئله جایابی وقرار دادن خازن موازی پیشنهاد شده است.همینطور روشی مبنی بر الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی ذوب فلزات تواماً ارائه شده است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول

۱-۱-تعاریف انواع توان

۱-۲-ضریب توان

۱-۳-جبران سازی

۱-۴- خازن گذاری

۱-۵-محل نصب خازن

۱-۶-انواع جبران سازی

فصل دوم

۲-۱-آشنایی با بانک های خازنی

۲-۲-اضافه شدن جریان مولد و درنتیجه نیاز به مولدهایی با توانهای بیشتر

۲-۳-خازن ناجی شبکه های تولید و توزیع

۲-۴-اتصال خازن به شبکه

۲-۵-محاسبه خازن

فصل سوم

۳-۱-ارائه یک روش تحلیلی جدید در مورد خازن گذاری ثابت

۳-۲-شرح الگوریتم

۳-۳-روش کاهش تلفات با استفاده از خازنهای منفرد

۳-۴-مطالعات عددی

۳-۵-نتیجه گیری

فصل چهارم

۴-۱-خازنگذاری در شبکه فشار ضعیف

۴-۲-مدل خازنها

۴-۳-مدل شبکه

۴-۴-مدل بار

۴-۵-تابع هدف

۴-۶-طریقه محاسبه DPloss

۴-۷-محاسبات اقتصادی

۴-۸-نتایج مثال عملی

۴-۹-نتیجه گیری

فصل پنجم

۵-۱-توصیه نامه برای یک واحد خازنی

۵-۲-تعاریف عبارات بکار رفته در توصیه نامه

۵-۳-مشخصات خازن

۵-۴-وسیله ی تخلیه ی خازن

۵-۵-کلید زنی و حفاظت خازنهای فشار ضعیف

۵-۶-روش های کنترل اتوماتیک خازن های فشار ضعیف

۵-۷-تجهیزات کلید زنی برای خازن های فشار قوی

۵-۸-مشخصات فنی کلیدهای فشارقوی برای کنترل خازنها

۵-۹-حدود جریان برای کار دائم

۵-۱۰-جرقه زنی(re-striking)کلید ها در بارهای خازنی

۵-۱۱- جریان های هجومی گذرا در شارژ خازن

۵-۱۲- کنترل اتوماتیک بانک های خازنی فشار قوی

۵-۱۳-حفاظت خازن های فشار قوی

۵-۱۴- تعمیر و نگهداری خازن های فشار قوی

۵-۱۵- بسته بندی حمل و انبار کردن

۵-۱۶- مشخصات خازن و تجهیزات متعلقه

۵-۱۷- جداول مربوط به استانداردهای خازنی

منابع

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
99 WORD 6,900 تومان

پروژه خازن گذاری در شبکه های توزیعدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *