پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۳۹۷

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک

همیار دانشجو
پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺪارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ جایابی بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود پروفیل و پایداری استاتیکی ولتاژ در دارد که برای شبکه های با ابعاد باال بسیار زمان بر خواهد بود. مکان‌یابی بهینه منابع توليد‌پراکنده به منظور کاهش تلفات وبهبود اما فواید استفاده از تولیدات پراکنده زمانی حاصل خواهند شدکه این تولیدات روش های ادغام در الگوریتم ژنتیک,روش های جهش در الگوریتم ژنتیک,روش های انتخاب در الگوریتم ژنتیک,بهینه سازی به روش الگوریتم ژنتیک,روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک تخصیص و جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه علاوه بر داشتن مقاله جایابی منابع تولید پراکنده جهت بهبود قابلیت اطمینان با استفاده جزیره شدگی (Islanding) زمانی اتفاق می افتد که قسمتی از شبکه توزیع از سایر لذا جایابی و مقداریابی بهینه منابع تولید پراکنده از اهمیت شایانی برخوردار است. مقاله جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع شعاعی با هدف کاهش تلفات و بهبودپروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک, در اولین همایش ملی برق است.

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک

پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک با فرمت ورد و در ۱۲۷ صفحه.(قابل ویرایش و پرینت)

در این پروژه از روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسأله استفاده شده است . پس از استخراج فلوچارت این روش در جایابی بهینه نیروگاه های تولید پراکنده ،برنامه های کامپیوتری تهیه شده و این برنامه روی شبکه ۴۵ شین IEEE پیاده سازی و اجرا شده است نتایج بدست آمده از چند بار اجرای برنامه ،با یکدیگر مقایسه شده و مزایا و معایب آن بیان شده است.

همچنین بدلیل اینکه نیروگاههای تولید پراکنده در شبکه های توزیع کاربرد بیشتری دارند مسئله جایابی بهینه این نیروگاهها برای یک شبکه توزیع واقعی ۷۰ شین نمونه( فیدر قره آغاج شهرستان هشترود) پیاده سازی و اجرا شده است.

نتایج بدست آمده بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات در شبکه را نشان می دهد.

فهرست مطالب

فصل اول : مروری بر انرژیهای تجدیدپذیر

۱-۱- مقدمه

۱-۲- اهمیت موضوع

۱-۳- تقسیم بندی انواع انرژی

۱-۴- اهمیت توجه به انرژی های پاک

۱-۵- انواع انرژی های تجدید شونده

۱-۵-۱- انرژی برق آبی

۱-۵-۲- انرژی خورشیدی

۱-۵-۳- انرژی باد

۱-۵-۴- انرژی زمین گرمایی (ژئوترمال)

۱-۵-۵- انرژی زیست توده

۱-۵-۶- انرژی های دریایی

۱-۵-۷- هیدروژن وپیل سوختی

۱-۶- خلاصه مشخصه های مهم منابع نوین انرژی های تجدیدپذیر

فصل دوم : تاریخچه تولیدپراکنده درجهان

۲-۱- مقدمه

۲-۲- تعریف منابع تولیدپراکنده درکشورهای مختلف جهان

۲-۳- کاربردهای منابع تولیدپراکنده

۲-۴- فواید منابع تولید پراکنده

۲-۵- انواع تکنولوژی منابع تولید پراکنده

۲-۵-۱ موتورهای رفت و برگشتی

۲-۵-۲ میکروتوربینها

۲-۵-۳ توربینهای احتراق صنعتی

۲-۵-۴- پیلهای سوختی

۲-۵-۵ سیستمهای فتوولتائیک

۲-۵-۶ سیستمهای توربین بادی

۲-۶- دلایل رویکرد به منابع تولیدپراکنده دردنیا

۲-۷- موانع و مشکلات توسعه منابع تولیدپراکنده دردنیا

۲-۷-۱ راهکارهائی جهت کاهش موانع

۲-۸- منابع تولیدپراکنده درایران

۲-۸-۱ دلایل رویکرد به منابع تولیدپراکنده درایران

۲-۸-۲ پتانسیل منابع تولید پراکنده درایران

۲-۹- بررسی برخی تجربیات جهانی

۲-۹-۱ تجربه کشورآلمان درخصوص توسعه انرژیهای تجدیدپذیر

۲-۹-۲ تجربه کشورچین دررابطه با انرژیهای تجدیدپذیر

فصل سوم : تولید پراکنده درسیستمهای توزیع انرژی ومقایسه آن با تولیدات متمرکز

۳-۱- مقدمه

۳-۲- نحوه اتصال منابع تولیدپراکنده به شبکه

۳-۲-۱- مستقل ازشبکه سراسری برق

۳-۲-۲- متصل به شبکه سراسری برق

۳-۳- مزایای اساسی تولید پراکنده

۳-۳-۱- تامین توان

۳-۳-۲- توان اضطراری

۳-۳-۳- توزیع متعادل بار

۳-۳-۴- بهبودکیفیت توان وقابلیت اطمینان

۳-۳-۵- بهبود پروفیل ولتاژ

۳-۳-۶- افزایش طول عمرتجهیزات

۳-۳-۷- کاهش تلفات

۳-۳-۸- تولید پراکنده ومسائل زیست محیطی

۳-۴- مشکلات اتصال DG به شبکه توزیع

۳-۴-۱- مشکلات قابلیت اطمینان وکیفیت توان

۳-۴-۲- مسئله کنترل

۳-۴-۳- مسئله امنیت

۳-۴-۴- مسائل محیط زیستی

۳-۴-۵- ابعاد اقتصادی

۳-۵- وظایف و مسئولیتها در زمان به رهبرداری (نرمال و غیرنرمال)

۳-۶- بهره برداری واحدهای تولیدی

۳-۷- دستور العمل شرایط اتصال تولیدات پراکنده به شبکه توزیع

۳-۷-۱- کلید قطع

۳-۷-۲- رله های چند منظوره شامل

۳-۷-۳- تله متری

۳-۸- شرایط فنی اتصال تولیدات پراکنده به شبکه توزیع

۳-۸-۱- تنظیم ولتاژ

۳-۸-۲- هماهنگی باسیستم زمین شبکه توزیع

۳-۹- آزمایشات

۳-۹-۱- آزمایشات قبل ازاتصال

۳-۹-۲- آزمایشات دورهای

فصل چهارم : بررسی اقتصادی تولیدات پراکنده

۴-۱- مقدمه

۴-۲- منابع انرژی های تجدیدپذیر و ویژگیهای اقتصادی آنها

۴-۳- بررسی اقتصادی تولید پراکنده در سیستم توزیع

۴-۳-۱- آیا DGبرای شرکت های توزیع توجیه اقتصادی دارد؟

۴-۳-۲- آیا DGازلحاظ اقتصادی برای مشترکین مقرون بصرفه است؟

۴-۳-۳- مزایای اقتصادی DG ازدید مشترکان

۴-۳-۴- مزایای اقتصادیDG از دیدشرکت توزیع

۴-۴- ارزیابی اقتصادی فن آوریهای تولید پراکنده

۴-۵- نمونه ای از بررسیهای صورت گرفته درجهت گزینش بهینه اقتصادی منابع تولیدپراکنده

فصل پنجم : اساس الگوریتم ژنتیک

۵-۱- مقدمه

۵-۲- مفاهیم الگوریتم ژنتیک

۵-۲-۱- ژن و کروموزوم

۵-۲-۲- تابع هدف

۵-۲-۳- جمعیت و نسل

۵-۲-۴- والدین و فرزندان

۵-۲-۵- بلوک دیاگرام الگوریتم ژنتیک

۵-۲-۶- عملگرهای انتخاب،برش و جهش

۵-۲-۷- چندتابع هدف نمونه برای تحلیل به کمک الگوریتم ژنتیک

۵-۳- مفاهیم تکمیلی

۵-۳-۱- همگرای یالگوریتم ژنتیک (Convergence )

۵-۳-۲- قضیه الگو ( Goldberg – ۱۹۸۹ )

۵-۳-۳- شرط توقف الگوریتم

۵-۳-۴- بهینه سازی چند مرحلهای

۵-۳-۵- برخی ازمفاهیم تکمیلی وپیشرفته درGA

۵-۳-۶- بهینه سازی چندوجهی ( Multi modal – optimization )

۵-۳-۷- بهینه سازی چندتابعی ( Multi – Objective Optimization )

۵-۴- شباهت ها وتفاوتهایGAباروشهای قدیمی بهینه سازی

۵-۵- نکات مهم درهنگام کارباGA

۵-۶- مزایایGA

۵-۷- کاربردهایGA

فصل ششم : جایابی بهینه DG براساس الگوریتم ژنتیک

۶-۱- مقدمه

۶-۲- ضرورت جایابی نیروگاههای تولیدپراکنده درشبکه

۶-۲-۱ جایابی نیروگاههای نامتمرکز (تولیدپراکنده ) –یک مثال

۶-۳- روشهای بهینه سازی درحل مسائل جایابی تولیدات پراکنده

۶-۳-۱- روش آنالیزحساسیت

۶-۳-۲- روش برنامه ریزی پویا

۶-۴- دلایل بکارگیری روش الگوریتم ژنتیک

۶-۵- روش الگوریتم ژنتیک درجایابی بهینه نیروگاههای پراکنده

۶-۵-۱- اعمال روش الگوریتم ژنتیک به مساله جایابی بهینه نیروگاههای پراکنده

۶-۵-۲- تهیه فلوچارت روش الگوریتم ژنتیک جهت جایابی بهینه

۶-۶- نتایج شبیه سازی روش الگوریتم ژنتیک برای شبکه ۴۵ شینIEEE

۶-۶-۱- نتایج اجرای برنامه پخش باربدون حضورDG

۶-۶-۲- نتایج اجرای برنامه درحضورDG

۶-۶-۳- نتایج اجرای برنامه درحضورDG

۶-۶-۴- نتایج اجرای برنامه درحضورDG

۶-۷- تحلیل نتایج

فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
127 WORD 9,900 تومان

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیکدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

2 دیدگاه

  1. شبیه سازی هم داره؟

  2. واقعا خسته نباشید
    کارمو راه انداختید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *