شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه خازن گذاری و کنترل توان راکتیو

همیار دانشجو
فصل چهارم: تاثير منابع توليد پراكنده بر مولفه دانلود پایان نامه خازن گذاری و کنترل توان راکتیو هاي مورد مطالعه پخش بار حركت به سمت انرژيهاي جديد را ميتوان يكي از عوامل اصلي توسعه منابع توليد از اين منابع، شركتهاي توزيع را براي استفاده از اين منابع بسيار مشتاق ميكند. از آنجا كه در هر شبكهاي براي تنظيم پروفيل ولتاژ از ادوات مربوطه استفاده ميشود در ادامه از اينرو DG بايد راهي براي جبران اين توان راكتيو كشيده شده از شبكه پيشنهاد بدهد.ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .پایان نامه کنترل توان راکتیو در شبکه های توزیع ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ و ﺧﺎزن ﮔـﺬاري. در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . وﺟﻮد اﻧﻮاع ﻓﻨﺎوري اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺪﮔﺬاري و اﭘﺮاﺗﻮرﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺎزن ﮔﺬاري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. تئوری کنترل توان راکتیو در سیستم های انتقال الکتریکی در حالت ماندگار اطلاعاتی که در زمان سفارش و یا خرید به سازنده باید داده شود.راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع بحث شده است و شامل ۵ فصل می باشد که در فصل از طرف دیگر کنترل ولتاژ در حد کنترل فرکانس ضرورت نداشته و در بسیاری از سیستم ها داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﮐﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ. در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژي است.

دانلود پایان نامه خازن گذاری و کنترل توان راکتیو

دانلود پایان نامه خازن گذاری و کنترل توان راکتیو با فرمت ورد در ۷۳ صفحه قابل ویرایش و پرینت.

مقدمه

خازن گذاری یکی از روش های کنترل توان راکتیو میباشد.متداولترین روش جبران توان راکتیو در سیستم قدرت ، استفاده از خازن های موازی می باشد.از مزایای خازن گذاری علاوه بر کاهش تلفات کاهش تلفات پیک آزادسازی ظرفیت شبکه و بهبود پروفیل ولتاژ را می توان نام برد.مسئله مورد توجه در خازنگذاری جایابی و مقدار یابی بهینه خازن است به نحوی که سود حاصل از خازنگذاری بیشینه گردد.

این مقاله یک روند منظم توسعه داده است برای تعیین جبران سازی توان راکتیو توسط خازن های موازی و فیلترها برای سیستم های توزیع با بارهای غیرخطی. نرم افزار MINOS برای حل برنامه ریزی غیرخطی جهت پیدا کردن محل و اندازه های بهینه جبران سازی توان راکتیو به کار برده می شود. پخش بار هارمونیک برای محاسبه ی harmonic distortion سیستم و تلفان توان به کار می شود. فیلترهای هارمونیک مناسب برای پیدا کردن فرکانس کوک (tuning frequence) ولتاژ و جریان مجاز اندوکتانس و خازن برای باس های دارای harmonic distortion غیرمجاز به کار برده می شود. برطبق شبیه سازی کامپیوتری فیدر نمونه، نتیجه می شود که جبران سازی قدرت راکتوی باید با فیلترهای هارمونیک برای حذف harmonic distortion هم چنین برای تأمین جبران سازی توان توان راکتیو ترکیب نشود.

فصل ۱- مفاهیم اساسی

۱-۱- ساختار مکانیکی و الکتریکی خازن

۱-۲- ظرفیت خازن و انرژی ذخیره شده در خازن

۱-۳- تفاوت دی الکتریک

۱-۴- خازن قدرت

۱-۵- توان

۱-۶- مثلث توان

فصل ۲- منابع مصرف کننده ی توان راکتیو سلفی در شبکه

۲-۱- موتورها

۲-۲- ترانسفورماتورها

۲-۳- توان مصرفی در خطوط هوایی

۲-۴- توان راکتیو مشترکین (صنایع، خانگی)

۲-۵- لزوم افزایش ضریب توان

۲-۶- اصلاح ضریب توان

۲-۷- ضریب توان اقتصادی

فصل ۳- خازن های موازی

۳-۱- اثرات خازن های موازی در سیستم های قدرت

۳-۲- نصب خازن

۳-۳- جنبه های اقتصادی خازن موازی

۳-۴- ظرفیت آزاد شده

۳-۵- تلفات

۳-۶- مزایای ولتاژ

۳-۷- مجموعه های خازنی پست

۳-۸- استفاده از خازن در فشار قوی

۳-۹- کاربرد خازن های موازی در تغذیه کننده های فشار متوسط

۳-۱۰- استفاده از خازن های موازی در شبکه های فشار ضعیف

۳-۱۱- فیوزگذاری خازن

۳-۱۲- نوع اتصال به شبکه

۳-۱۳- حفاظت از مجموعه های خازن موازی

۳-۱۳-۱- حفاظت در مقابل امواج ضربه ای

۳-۱۳-۲- حفاظت اضافه جریان

۳-۱۳-۳- حفاظت واحدهای جدا

۳-۱۳-۴- حفاظت اضافه ولتاژ

۳-۱۴- تأثیرات هارمونیکی خازن های موازی

۳-۱۵- توجیه اقتصادی برای نصب خازن های موازی

فصل ۴- توابع هدف

۴-۱- آزاد سازی ظرفیت

۴-۲- کاهش تلفات

۴-۳- جایابی بهینه خازن های موازی در شبکه های توزیع

۴-۴- یک روش ریاضی برای جایابی بهینه خازن ها

۴-۵- کاهش تلفات توان در اثر نصب خازن

۴-۶- حل بهینه بانک خازنی

۴-۷- کاهش تلفات انرژی در اثر نصب خازن

فصل ۵- بررسی چند مقاله از IEEE

۵-۱- جاگذاری خازن در سیستم های توزیع شعاعی برای کاهش تلفات M.H.Haque

۵-۲- مقدمه

۵-۳- زمینه

۵-۴- روش پیشنهادی

۵-۵- می نیمم کردن تلفات با خازن تکی

۵-۶- می نیمم سازی با خازن های چندگانه

۵-۷- الگوریتم

۵-۸- نتایج شبیه سازی

۵-۸-۱- سیستم ۱۵ باس

۵-۸-۲- سیستم ۳۳ باس

۵-۸-۳- نتیجه گیری

۵-۹- برنامه ریزی توان راکتیو بهینه برای سیستم های توزیع با بارهای غیر خطی

۵-۹-۱- تابع هدف

۵-۱۰- محدودیت ها

۵-۱۱- طراحی فیلتر

۵-۱۲- شبیه سازی کامپیوتری

۵-۱۳- نتیجه گیری ها

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
73 WORD 6,900 تومان

دانلود پایان نامه خازن گذاری و کنترل توان راکتیودریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *