یکشنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۷

جزوه تصمیم گیری چند معیاره madm و modm

همیار دانشجو
آن وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ جزوه تصمیم گیری چند معیاره madm و modm. اﺟﺮاء. ﺷﻜﻞ. ۱-۱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي. ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ. اﺟﺮاي راه. ﺣﻞ ﻫﺎي. اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ جزوه آموزش madm. ارزﻳﺎﺑﻲ و. اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ. راه ﺣﻞ. ﺗﻌﻴﻴﻦ راه ﺣﻞ. ﻫﺎي ﻣﺪل ﻫﺪف. ﺷﺎﺧﺺ. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي. ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ. ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي. ﺷﻜﻞ. ۲-۱-. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻨﻴﻚ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺎ راه ﺣﻞ اﻳﺪه.تصميم گيري ابزاري است كه براي شكل دادن به آينده مثبت از آن استفاده مي كنيم آموزش روش madm به چند معیاره را می توان مجموعه ای از روش ها و رویه هایی تعریف نمود که بر اين مفهوم استوار است كه گزينه انتخابي، بايد كمترين فاصله را با راه حل ايده آل روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره – Sidﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي. و. ﺑﻬﺮ. ه. ﮔﻴﺮي از آﻧﻬﺎ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ. ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎري و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب راه. ﺣﻞ. ﻫﺎ، روش. ﻫﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻣﻌﻤﺎري، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ، ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺪل. ﻫﺎ و. ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس. دانلود جزوه اموزش MODM ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس از آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ را تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره – مدیرسان معرفی تکنیهای تصمیم گیری چندمعیاره(MADM) بهمراه تشریح فرمولها و نحوه کارکرد است.

جزوه تصمیم گیری چند معیاره madm و modm

جزوه تصمیم گیری چند معیاره madm و modm + چند نمونه و مثال با فرمت pdf با بهترین کیفیت که شامل جزوه و آموزش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و چند هدفه (MODM) هم در محیط فازی و هم در محیط قطعی می‌باشد. این محصول از هر بخش شامل مثال های متعدد نیز می باشد.

همانطور که میدانید مشکلی که بسیاری از افراد درگیر آن هستند این است که کتابهای تصمیم گیری چند معیاره در بازار فراوانی زیادی دارد و همیشه درگیر خریدن بهترین و جامعترین کتاب می باشند. حتی بعضی مواقع ۲ یا ۳ جلو کتاب برای یک مبحث خریداری میکنند. در حالیکه این محصول با انتخاب بهترین بخش ها از تمامی آموزشها بهترین راهنما برای تصمیم گیری چند معیاره را برای شما به ارمغان آورده هست.

فهرست این کتاب :

فصل اول: مقدمه ای بر مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه
مدلهای جبرانی
مدلهای غیر جبرانی
فصل دوم: روشهایی برای تصمیم گیری چند شاخصه
روش تخصیص خطی
روش وزن دهی تجمعی ساده (SAW)
روش TOPSIS
روش ELECTRE
فصل سوم: فرایند تحلیل سلسله مراتبی
پیشگفتار
روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی
استخراج وزن ها از ماتریس سازگار
استخراج وزن ها از ماتریس ناسازگار
روش حداقل مربعات
روش حداقل مربعات لگاریتمی
روش بردار ویژه
روش های تقریبی
خصوصیات ماتریس ناسازگار
نتیجه گیری
فصل چهارم: فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)
پیشگفتار
فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)
کاربردهای ANP
فصل پنجم: تصمیم گیری چند معیاره فازی
تئوری مجموعه های فازی
نظریه فازی
مفاهیم مجموعه های فازی
معیارهای امکان و بایستگی
رابطه های فازی
حل مسائل چند شاخصه فازی
روش نگی
روش های برتر بودن فازی
روش روی
روش سیکسون و دیگران
روش های MAXIMIN
روش بلمن و پروفسور زاده
روش یاگر
AHP فازی
TOPSIS فازی
فصل ششم:تصمیم گیری چند هدفه
پیشگفتار
برنامه ریزی آرمانی
برنامه ریزی آماری وزن داده شده
روش لکسیکوگرافی
برنامه ریزی آرمانی چبیشف
روش LP-Metric
روش وزن دهی به اهداف
استفاده از منطق فازی در حل مسائل چند هدفه
روش های مربوط به اهداف حددار
روش لکسیکوگراف

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
266 PDF 4,900 تومان

جزوه تصمیم گیری چند معیاره madm و modmدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

2 دیدگاه

  1. سلام
    این جزوه به زبان فارسیه یا انگلیسی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *