پنج شنبه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

مبانی نظری ساختار سرمایه و هزینه سرمایه در قالب ورد

همیار دانشجو
بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه مبانی نظری ساختار سرمایه و هزینه سرمایه در قالب ورد شرکتهای پذیرفته شده در از جمله نظریه‌های ارائه شده درباره ساختار بهینه سرمایه، نظریه سلسله مراتبی۲ است. نشان دادند که رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه صنایع مختلف متفاوت از هم است. عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نظریه در نظریه سلسله مراتبی، اولویت استفاده از منابع مالی بر حسب میزان هزینه و میزان و مديران به عنوان نمايندگان صاحبان سهام بايد تلاش نمايند ساختار سرمايه شركت را به گونه اي براي شخصيت حقوقي شركت داراي هزينه مي باشد و اين به عنوان جزئي از مباني تئوريك مانند مدل قيمتگذاري دارائي دانلود مبانی نظری ساختار سرمایه و هزینه سرمایه سرمايه اي اين مدل مي تواند يك مجموعه مناسب و از لحاظ نظري هزينه سرمايه ضمني هم براي شركت و هم براي طرح قابل محاسبه است.ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط اﻧﺤﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ارزش – دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ارزش ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . واژ. ه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در ﺣﻮزه ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ. ﺗﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﻧﯿﺰ را در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﻫﻢ ﻣﺤﻮري ﮐﻪ. ﺷﺎﻣﻞ رﯾﺴﮏ ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر موثر بر ارزشگذاری شرکتها و جهتگیری آنان در بر این اساس، در این تحقیق به بررسی تاثیر نوع صنعت بر ساختار سرمایه شرکتهای بورس تهران می پردازیم.ساختار سرمایه هیچ دو شرکتی دقیقا مانند هم نیست. در عین طبق این نظریه هزینه سرمایه شرکت مستقل از درجه اهرم مالی شرکت میباشد.

مبانی نظری ساختار سرمایه و هزینه سرمایه در قالب ورد

مبانی نظری ساختار سرمایه و هزینه سرمایه در قالب ورد قابل ویرایش و پرینت در ۲۷ صفحه.در این فایل مبانی نظری مربتط با ساختار سرمایه، هزینه سرمایه و تئوری های مطرح شده در این زمینه به تفصیل ارائه شده است.لینک دانلود در انتهای همین صفحه قرار گرفته می توانید با پرداخت مبلغ ناچیز آن را از سایت همیار دانشجو دانلود کنید.

فهرست مطالب :
۱- مفهوم ساختار سرمایه
۲- مفهوم هزینه سرمایه
۱-۲- هزينه بدهي.
۲-۲- هزينه سهام ممتاز
۳-۲- هزينه سهام عادي.
۴-۲- هزينه سود انباشته
۳- مدلهاي هزينه سرمايه
۱-۳- نرخ بازده متوسط تحقق يافته
۲-۳- مدل نرخ بازده متوسط تحقق يافته تعديل شده
۳-۳- مدل قيمت گذاري دارایي سرمايه اي.
۴-۳- مدل رشد سود تقسيمي.
۴- تئوري هاي مرتبط با ساختار و هزینه سرمايه
۱-۴- تئوری سود خالص.
۲-۴- تئوری سود خالص عملیاتی.
۳-۴- تئوری سنتي.
۴-۴- نظریه ميلر و موديلياني.
۱-۴-۴- نظريه اول موديلياني و ميلر (بدون در نظرگرفتن ماليات)
۲-۴-۴- نظريه دوم موديلياني و ميلر (با در نظرگرفتن ماليات)
۵-۴- تئوری موازنه ايستا
۶-۴- تئوری سلسله مراتبي.
۷-۴- تئوری هزينه نمايندگي.
منابع و مآخذ.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
27 WORD 16,900 تومان

مبانی نظری ساختار سرمایه و هزینه سرمایه در قالب ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *