پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک های زنجیره تأمین

پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک های زنجیره تأمین

پایان نامه طراحي مدل انتخاب تأمين کنندگان بر اساس ریسک های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور در قالب فایل ورد و قابل ویرایش و پرینت در ۱۲۰ صفحه.

چکيده
در رقابت‌هاي جهاني خواست مشتري بر كيفيت بالا و خدمت رساني سريع، موجب شده تا شركت‌ها نتوانند به تنهايي از عهده تمامي كارها برآيند. بر اين اساس، فعاليت‌هايي نظير تهيه مواد، توليد و برنامه ريزي محصول، خدمت نگهداري كالا، كنترل موجودی، توزيع، تحويل و خدمت به مشتري، اينك به سطح زنجيره تأمين انتقال پيدا كرده است. مسأله كليدي در يك زنجيره تأمين، مديريت و كنترل هماهنگي بين تمامي اين فعاليت‌ها است.
تغيير پذيري در زمينه برآيندها و نتايج ممکن زنجيره تأمين، احتمال رخداد و اثرات آن را مديريت ريسک زنجيره تأمين مي نامند. ريسک هاي زنجيره تأمين شامل ريسک هاي برخواسته از تغييرات در جريان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمين کننده اوليه آغاز و به مصرف کننده نهايي ختم مي شود.
صنعت دارو به عنوان مجموعه اي از فرايندها، ‌عمليات  و سازمان هاي درگير در كشف، ايجاد و توليد داروها تعريف مي شود. با توجه به گستردگي زنجيره تأمين دارويي، تمرکز اين تحقيق به انتخاب تأمين کنندگان معطوف گرديده است و اينکه چه عواملي براي انتخاب تأمين کننده در يک زنجيره تأمين بايد در نظر گرفته شود تا ريسک موجود در اين زنجيره کاهش يابد.
در اين پژوهش، با توجه به استراتژي هاي کاهش ريسک در زنجيره تأمين و مشورت اساتيد و خبرگان زنجيره تأمين و داروسازي، چک ليستي براي انتخاب تأمين کننده با هشت شاخص اصلي و ۳۰ شاخص فرعي در زمينه انتخاب تأمين کننده برتر و چهار شاخص اصلي و ۹ شاخص فرعي در زمينه ريسکهاي محيطي تأثيرگذار، بدست آمد. پس از بررسي نتايج آماري پرسشنامه ها و استفاده از روش تاپسيس فازي، در نهايت به هفت شاخص اصلي “کيفيت، انعطاف پذيري، تحويل، تکنولوژي، سيستم هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات، هزينه و سابقه” با ۲۴ شاخص فرعي در زمينه انتخاب تأمين کننده برتر و چهار شاخص اصلي ” اقتصادي، سياسي، بلاياي طبيعي و فرهنگي/ اجتماعي” با ۸ شاخص فرعي در زمينه ريسک هاي محيطي رسيديم.
اين پژوهش براي فعالان صنعت دارويي کشور و هم چنين اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان، به منظور بهبود وضع موجود انتخاب تأمين کنندگان قابل بهره برداري است.

فهرست مطالب

فصل اول:کليات پژوهش ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تعريف موضوع و اهميت پژوهش ۲
۱-۲-۱- مديريت زنجيره تأمين ۳
۱-۲-۲- ريسک ۴
۱-۲-۳- مديريت ريسک در زنجيره تأمين ۴
۱-۲-۴- عوامل اصلي ايجاد کننده ريسک در زنجيره تأمين ۶
۱-۲-۵- مديريت زنجيره تأمين در صنعت دارو ۸
۱-۳- اهداف پژوهش ۹
۱-۴- بيان مسأله و سؤالات پژوهش ۹
۱-۵- فرضيه هاي پژوهش ۱۱
۱-۶- کاربرد نتايج و مخاطبان پژوهش ۱۱
۱-۷- روش انجام پژوهش ۱۲
۱-۸- واژگان تخصصي ۱۲
فصل دوم: بررسي پيشينه پژوهش ۱۴
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- زنجيره تأمين ۱۵
۲-۲-۱- اهداف زنجيره تأمين ۱۹
۲-۲-۲- مديريت زنجيره تأمين ۲۰
۲-۳- ريسک و مديريت ريسک ۲۲
۲-۳-۱- اجزا گسترده ريسک ۲۴
۲-۴- مديريت ريسک زنجيره تأمين ۲۶
۲-۴-۱- ريسکهاي زنجيره تأمين ۲۸
۲-۴-۲- مديريت و کاهش ريسک زنجيره تأمين ۳۷
۲-۵- عوامل انتخاب تأمين کننده برتر ۴۵
۲-۶- مديريت زنجيره تأمين در صنعت دارو سازي ۴۷
۲-۶-۱- اجزا زنجيره تأمين صنعت دارو ۴۹
فصل سوم: روش شناسي پژوهش ۵۱
۳-۱- مقدمه ۵۲
۳-۲- فرضيه ها و چارچوب پژوهش ۵۲
۳-۲-۱- ارائه چارچوب پژوهش ۵۲
۳-۲-۲- فرضيه ها/سؤالات ۵۵
۳-۲-۳- روش پژوهش ۵۵
۳-۳- جامعه آماري و نمونه ۵۶
۳-۳-۱- هولدينگ داروپخش ۵۷
۳-۳-۲- شرکت سرمايه گذاري البرز ۵۸
۳-۳-۳- هولدينگ پارس دارو ۶۰
۳-۴- متغيرهاي اصلي پژوهش ۶۳
۳-۵- روايي و پايايي ابزار اندازه گيري ۶۳
۳-۶- روشهاي تجزيه و تحليل داده ها ۶۴
۳-۶-۱- آزمون T تک نمونه اي ۶۴
۳-۶-۲- ضريب همبستگي پيرسون ۶۴
۳-۶-۳- آزمون فريدمن ۶۵
۳-۶-۴- تکنيک تاپسيس فازي ۶۵
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها ۷۱
۴-۱- مقدمه ۷۲
۴-۲- آمار توصيفي خبرگان جهت اصلاح چارچوب اوليه ۷۳
۴-۳- اطلاعات جمعيت شناختي ۷۳
۴-۴- آمار توصيفي ۷۷
۴-۴-۱- نتايج آمار توصيفي مربوط به ريسک تأمين کننده ۷۷
۴-۴-۲- نتايج آمار توصيفي مربوط به ريسک هاي محيطي ۸۳
۴-۵- ضريب همبستگي پيرسون ۸۵
۴-۶- الويت بندي مؤلفه هاي تحقيق ۸۸
۴-۶-۱- روش اول طبقه بندي: تاپسيس فازي ۸۸
۴-۶-۲- روش دوم طبقه بندي: آزمون فريدمن ۹۰
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات ۹۴
۵-۱- مقدمه ۹۵
۵-۲- خلاصه پژوهش ۹۵
۵-۳- نتايج پژوهش ۹۶
۵-۴- مدل نهايي پژوهش ۱۰۰
۵-۵- الگوريتم مديريت ريسک زنجيره تأمين ۱۰۲
۵-۶- پيشنهادات ۱۰۸
۵-۵-۱- پيشنهادات کاربردي ۱۰۸
۵-۵-۲- پيشنهاداتي براي پژوهشهاي آينده ۱۰۹
منابع و مآخذ لاتين ۱۱۱
منابع و مآخذ فارسي ۱۱۵

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
120 WORD 4,900 تومان

پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک های زنجیره تأمیندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *