دوشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه در مورد فرار مالیاتی

پایان نامه در مورد فرار مالیاتی در قالب فایل ورد در ۱۳۵ صفحه قابل ویرایش و پرینت.برای جمع آوری این پایان نامه زحمات بسیار زیادی کشیده شده شما عزیزان تنها با پرداخت مبلغ ۱۳۵۰۰ تومان بلافاصله این پایان نامه استاندارد را دانلود نمایید.

پایان نامه درباره فرار مالیاتی

چکیده:

این پژوهش به گونه تجربی به تحلیلگران مالی مالیاتی، سرمایه گذاران ، مدیران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی نشان می دهد که بین فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی رابطه مثبت و معنی داری حاکم می باشد و با تغییرات در سطح متغیر مستقل ،متغیر وابسته تحقیق نیز تغییر می کند.

با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزار SPSS ، نتایج تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

-۱ مقدمه:

مالیات از منابع مهم درآمد دولت ها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیازکشوردر زمینه های گوناگون می شود. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان۹۰ تا ۹۸ درصد بودجه عمومى از طریق مالیات ها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى­دهند.

تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیات ها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۲۰ کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولت هاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم می نماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را تضمین می کند.

قانون مالیات اگر با هوشمندی و بسترسازی کامل اجرا شود، می­تواند هزینه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادی را کاهش دهد و از طرف دیگر کاربری­های اقتصادی­، اجتماعی و توسعه­ای نظام مالیاتی را به شدت افزایش خواهد داد.یکی از موارد مهم برای سهولت اجرای این نظام مالیاتی، آموزش مستمرمؤدیان مالیاتی است که با توجه به جدید بودن وموضوعات ویژه و زوایای گوناگون این نظام مالیاتی ، می تواند نقش بسیار مهمی را در رسیدن به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده که از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ اجرای مرحله ای آن آغاز گردیده است، داشته باشد.

پایان نامه فرار مالیاتی

چکیده ۲

فصل اول کلیات تحقیق ۳

۱-۱ مقدمه: ۴

۲-۱بیان مسئله : ۵

۳-۱اهمیت موضوع مالیات: ۶

۴-۱اهداف تحقیق: ۷

۵-۱ فرضیه های تحقیق: ۸

۶-۱- روش تحقیق ۹

۷-۱ قلمرو زمانی: ۹

۸-۱ جامعه آماری: ۹

۹-۱چارچوب نظری موضوع: ۱۱

۱۰-۱تعاریف مفاهیم واژه ها و اصطلاحات: ۱۲

۱۱-۱ ساختار کلی تحقیق: ۱۳

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق ۱۴

۱-۲ مقدمه: ۱۵

۲-۲ بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی ۱۵

۱-۲-۲ تعریف واهمیت مالیات ۱۵

۲-۲-۲ نظریه های مالیات ۱۷

۱-۲-۲-۲ اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت ۱۸

۳-۲-۲ ضرایب مالیاتی ۱۹

۱-۳-۲-۲ گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد ۱۹

۴-۲-۲ قرائن مالیاتی ۲۱

۵-۲-۲ نسبت مالیاتی ۲۱

۶-۲-۲ پایه مالیاتی ۲۲

۷-۲-۲ نرخ مالیاتی و انواع آن ۲۲

۸-۲-۲ امتیازات مالیاتی ۲۳

۹-۲-۲ اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات) ۲۳

۱۰-۲-۲ سال مالیاتی ۲۶

۱۱-۲-۲ کارایی و عدالت مالیاتی ۲۷

۱-۱۱-۲-۲ کارایی ۲۷

۲-۱۱-۲-۲ عدالت مالیاتی ۲۷

۱۲-۲-۲ مالیات بر شرکتها ۲۸

۱۳-۲-۲ عوامل تشخیص مالیات ۲۹

۱۴-۲-۲ موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات ۲۹

۱۵-۲-۲ اهداف سیاستهای مالیاتی ۲۹

۱۶-۲-۲ مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی ۳۱

۳-۲ فرار مالیاتی ۳۲

۴-۲ تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ۳۲

۵-۲ زمینه های پیدایش فرار مالیاتی ۳۳

۶-۲کارت بازرگانی و کداقتصادی و فرار مالیاتی ۳۵

۷-۲ عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی ۴۰

۸-۲ منابع انسانی ۴۱

۹-۲ کارشناس امور مالیاتی ۴۳

۱۰-۲ نیاز به منابع انسانی بیشتر ۴۴

۱۱-۲ مودیان مالیاتی ۴۴

۱۲-۲ تعاریف رشد و توسعه اقتصادی ۴۸

۱۳-۲ عوامل موثر بر توسعه اقتصادی : ۴۹

۱۴-۲ چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی ۵۱

۱۵-۲ نقش مالیات بر توسعه ۵۲

۱۶-۲ مشکلات و مقررات مالیاتی ۵۲

۱۷-۲ اصول کلی تامین بهینه مالیات ۵۳

۱۸-۲ نحوه اندازه گیر متغیر نحقیق ۵۵

۱۹-۲- سوابق تحقیقات ۵۶

۱-۱۹-۲-تحقیقات انجام شده در داخل کشور: ۵۹

۲-۱۹-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور: ۶۱

فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق ۶۶

۱-۳ مقدمه ۶۷

۲-۳ بیان مساله ۶۸

۳-۳اهداف تحقیق: ۶۹

۱-۳-۳اهداف اصلی تحقیق: ۶۹

۳-۳اهداف فرعی تحقیق: ۶۹

۴-۳ فرضیات تحقیق: ۶۹

۵-۳ روش تحقیق: ۷۰

۶-۳- جامعه آماری ۷۱

۷-۳- روایی و پایایی ابزار سنجش ۷۲

۱-۷-۳- روایی ۷۳

۲-۷-۳- پایایی ۷۳

۸-۳مدل تحلیلی تحقیق: ۷۴

۹-۳ طبقه بندی متغیرهای تحقیق: ۷۵

۱-۹-۳ تعاریف متغیرها: ۷۶

۱۰-۳- روش گردآوری اطلاعات: ۷۶

۱۱-۳ روش تجزیه و تحلیل داده : ۷۷

۱۲-۳ مدل آماری مورد استفاده در تحقیق ۷۷

۱-۱۲-۳ مدل رگرسیون ۷۷

۲-۱۲-۳- معادله رگرسیون چند متغیره ۷۸

۱-۲-۱۲-۳ روشهای ورود متغیرها در رگرسیون ۷۸

۳-۱۲-۳ ضریب همبستگی و ضریب تشخیص ۷۹

۱-۳-۱۲-۳ روش همبستگی گشتاوری (پیرسون): ۸۱

۴-۱۲-۳ بررسی فرض نرمال بودن متغییرها: ۸۲

قصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳

۱-۴ مقدمه‏: ۸۴

۲-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق: ۸۴

۳-۴ آزمون نرمال بودن داده های تحقیق: ۸۵

۴-۴ شاخص های توصیفی کل متغییر ها ۸۶

۵-۴ خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک ۸۷

۱-۵-۴ فرضیه اول ۹۰

۲-۵-۴ فرضیه دوم ۹۲

۳-۵-۴ فرضیه سوم ۹۴

۴-۵-۴ فرضیه چهارم ۹۷

۵-۵-۴ فرضیه پنجم ۹۹

۶-۵-۴ فرضیه ششم ۱۰۱

۶-۴ آزمون کرونباخ آلفا ۱۰۴

۷-۴ آزمون فریدمن ۱۰۶

‏فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۷

۱-۵مقدمه: ۱۰۸

۲-۵ نتایج آزمون فرضیه ها: ۱۰۸

۱-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون: ۱۰۸

۳-۵ نتیجه گیری: ۱۰۹

۴-۵ پیشنهادها: ۱۱۰

۱-۴-۵ پیشنهاد های برخاسته از تحقیق: ۱۱۱

۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: ۱۱۳

۵-۵ محدودیتهای تحقیق ۱۱۳

پیوستها: ۱۱۵

پرسشنامه: ۱۱۶

نمودار و جداول آماری: ۱۲۴

منابع فارسی: ۱۳۰

منابع لاتین: ۱۳۳

چکیده لاتین: ۱۳۵

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
135 WORD 13,500 تومان

پایان نامه در مورد فرار مالیاتیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *