پایان نامه تهویه مطبوع خورشیدیپایان نامه تهویه مطبوع خورشیدی در قالب ورد با بهترین کیفیت (قابل ویرایش و پرینت) در ۱۱۵ صفحه که بعد از پرداخت ۳۴۰۰۰ تومان لینک دانلود پایان نامه نمایش داده می شود.

 پایان نامه تهویه مطبوع خورشیدی

مقدمه :

امروزه با توجه به بحران جهاني انرژي و به خصوص انرژي هاي فسيلي، استفاده از انرژي هاي تجديد پذير رو به گسترش است. انرژي خورشيدي نيز يكي از در دسترس ترين آنهاست كه در بسياري از نقاط جهان به رايگان قابل استفاده است. از انرژي خورشيدي مي توان براي تهويه مطبوع و تبريد ساختمان، توليد يخ، نگهداري مواد غذايي و … بهره جست.

از آنجا كه در حداكثر تابش خورشيدي كه نياز به سرمايش نيز حداكثر است، قابليت تبريد خورشيدي نيز حداكثر است، سرمايش خورشيدي روشي مناسب و كارا است. يكي از اين روش ها، رطوبت زدايي با استفاده از دسيكنت هاي مايع مي باشد. در اين روش براي احياي دسيكنت از انرژي خورشيدي استفاده مي شود. در اين فرآيند، پس از رطوبت گيري، دماي هوا اندكي افزايش مي يابد اما بار حرارتي نهان به طور چشمگيري كاهش مي يابد و از آنجاييكه انرژي خورشيدي رايگان است، به طور قابل ملاحظه اي در هزينه ها صرفه جويي مي شود.

با توجه به بالا بودن مقدار متوسط تابش انرژي خورشيدي در ايران، اين سيتم ها راهكار مناسبي براي مواجهه با بحران انرژي در ايران مي باشند. برخي از مزاياي آن عبارتند از : جلوگيري از تعرق زياد، جاوگيري از رشد قارچ ها، جلوگيري از تقطير آب و افزايش سطح آسايش.

پایان نامه تهویه مطبوع خورشیدی

سرفصل ها
فصل اول : كليات
فصل دوم : بررسي سيستم هاي تهويه مطبوع و تبريد خورشيدي
فصل سوم : سيستم سرمايش خورشيدي با مواد جاذب مايع
فصل چهارم : محاسبات بار حرارتي و برودتي ساختمان نمونه
فصل پنجم : انتخاب تجهيزات
فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات

فهرست این پایان نامه در فایل دانلودی به صورت مرتب می باشد

فهرست :

چكيده.. ۱
مقدمه.. ۲
فصل اول : كليات
۱-۱) هدف ۴
۱-۲) پيشينه تحقيق ..۵
۱-۳) روش كار و تحقيق . ۶
۲ -۱) مقدمه ۸
۲ -۲) سيكل تبريد كارنو ۱۱
۲ -۳) تبريد جذبي ۱۵
۲ -۳-۱) اصول كار تبريد جذبي .۱۶
۲ -۳-۲) مباني سرمايش جذبي ۱۸
۲ -۳-۳) سيستم جذبي آب- ليتيم برومايد .۳۲
۲ -۳-۵) سيستم هاي تبريد جذبي دوره اي(Intermittent) ..ا۳۲
۲ -۴) تبريد تراكمي بخار ۳۴
۵-۲-) سرمايش با مواد رطوبت گير (.Desiccant cooling)..ا..۳۸
۳-۱) معرفي ۴۶
۲-۳) اصول و خصوصيات رطوبت زدايي با جاذب مايع ۴۶
۳-۳) جاذبها و مواد پركننده .. ۸۴
۳ -۳-۱) جاذبهاي مايع ۴۸
۳-۳-۲) انتخاب مواد پركننده ..۴۵
۳-۴) تكنيكهاي رطوبت زدايي جاذب-مايع و كاربرد آنها .۴۵
۳-۴-۲) رطوبت زداها .۵۶
۳-۴-۳) فهرست عملكرد .. ۵۹
۴-۴-۳) تحليل . ۶۰
۳-۴-۵) رطوبت زدايي جاذب- مايع چند مرحلهاي.. ۶۱
۳-۵) احياكننده ها . ۶۳
۳-۵-۱) ارزيابي عملكرد . ۶۴
۳-۵-۲) چيدمان كلكتورهاي خورشيدي احياكننده مختلف ۶۵
۳-۵-۲-۳) احياكننده كلكتور خورشيدي با جابجايي طبيعي و اجباري . ۶۸
۳-۵-۲-۴) استفاده غير مستقيم از انرژي خورشيدي براي اهداف احياسازي .. ۷۰
۳-۵-۲-۵) احياكننده چند مرحله اي .. ۷۱
۳-۵-۲-۶) احياكننده دو مرحله اي جديد ۷۲
۳-۵-۳) ذخيره سازي انرژي . ۷۳
۳-۶) كاربردهاي تهويه مطبوع . ۷۴

۳-۷)نتیجه گیری
نتيجه گيري .. ۸۶
پيشنهادات . ۸۷
پيوست ها ۸۸
محاسبات بار سرمايشي و گرمايشي ۸۹
نقشه و پلان ساختمان . ۹۹
مشخصات دستگاه . ۱۰۸
منابع و ماخذ . ۱۱۳
فهرست منابع فارسي ۱۱۳
فهرست منابع لاتين . ۱۱۴
سايت هاي اطلاع رساني . ۱۱۴
چكيده انگليسي .۱۱۵
فهرست جدول ها

۲-۱) مبرد-جاذب براي دستگاه هاي تبريد جذبي .۱۲
۲-۲) مقادير ترموديناميكي در نقاط مختلف براي خنك كننده H2O-LiBr ..ا..۲۸
۲-۳) جفت هاي مبرد-جاذب براي سيكل تناوبي ۳۳
۲-۴) ليست موادي كه به طور عمومي براي رطوبت زدايي استفاده مي شوند ۴۰
۳-۱) مقايسه بين سيستم رطوبت زدايي با جاذب مايع و سيستم هاي رايج تهويـه.۴۰
شكل ها

۲-۱) شماتيك سيستم تبريد خورشيدي .۹
۲-۲) يخچال ايده آل ۱۲
۲-۳) نحوه كار سيكل جذبي ..۱۷
۲-۴) نحوه كار تبريد جذبي تناوبي ۱۹
۲-۵) نمايش شماتيك سيستم تبريد جذبي LiBr-H2O خورشيدي .۲۴
۲-۶) نمايش شماتيك سيستم تبريد آب-آمونياك ..۳۰
۲-۸) نمايش نقاط شكل(۱-۶) بر روي نمودار آنتالپي-غلظت .۳۲
۲-۹) دياگرام شماتيك يخچال خورشيدي تناوبي . ۳۴
۲-۰۱) شماتيك سيستم تهويه مطبوع سيكل ساده رانكين . ۳۵
۲-۱۱) نمايش سيكل ساده تراكم بخار بر روي دياگرام آنتالپي-فشار . ۳۷
۲-۲۱) مبناي خنك كردن از طريق رطوبت زدايي ۴۱
۲-۳۱) مبناي احيا خورشيدي ۴۲
۳-۱) دياگرام شماتيك سيستم تهويه مطبوع رطوبت زدا با جاذب مايع .. ۴۷
۲-۳) مواد پركننده .. ۵۱
۳-۳) سه مدل جرياني به كار گرفته شده براي رطوبت زداها .. ۵۴
۳-۴) دياگرام شماتيك رطوبت زدا با خنك كننده داخلي . ۵۶
۳-۶) دياگرام شماتيك نوع ديگر رطوبت زدا با خنك كننده داخلي . ۵۸

۷-۳) رطوبت زداي جريان متقاطع با خنك كننده داخلي ۵۹
۳-۸) دياگرام شماتيك رطوبت زداي چند مرحله اي ۶۲
۳-۹) مقايسه اتلاف بازگشت ناپذير بين رطوبت زداي چند مرحله اي و رطوبت ۶۴
۳-۰۱) دياگرام شماتيك كلكتور خورشيدي احيا كننده نوع سيكل-باز ..۶۷
۳-۱۱) دياگرام شماتيك احيا كننده خورشيدي نوع سيكل-بسته ۶۷
۳-۲۱) دياگرام شماتيك كلكتور خورشيدي احيا كننده نوع معمولي ۶۹
۳-۱۳) دياگرام شماتيك دستگاهي كه از انرژي خورشيد به صورت غير مستقيم . ۷۱
۳-۴۱) دياگرام شماتيك احيا كننده چند مرحله اي ۷۲
۳-۱۵) دياگرام شماتيك يك احياكننده دو مرحله اي نوع جديد .۷۳
۳-۱۶) دياگرام شماتيك تركيـب سيسـتمVCS و سيسـتم هيبريـدي رطوبـت.. ۷۵
۳-۷۱) دياگرام شماتيك تركيـب سيسـتمVAS و سيسـتم هيبريـدي رطوبـت. ۷۶
۳-۸۱) يك سيستم تهويه مطبوع جديد كه از جاذب مايع استفاده مي كند ۷۸

جهت دانلود پایان نامه تهویه مطبوع خورشیدی از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
115 WORD 34,000 تومان

پایان نامه تهویه مطبوع خورشیدیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها: ,
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور