پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

همیار دانشجو
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت
ایراد بر نسبتهای نقدینگی
وقتی این نسبت در جمعی اهل حرفه مورد بحث قرار گرفت، ظریفی پیشنهاد کرد که آن را نسبت بلا گردان بنامیم. این عنوان افراطی می نماید ولی به درک ماهیت نسبت کمک می کند. در سالهای اخیر، نقائص نسبتهای نقدینگی جاری و آنی مورد بحث زیاد قرار گرفته است. بعضی از پژوهشگران به این نسبتها ایراد گرفته آنها را از لحاظ تشخیص نقدینگی، غیر قابل استناد شناخته اند. اینان می گویند نسبتهای جاری و آنی بر پایه انحلال و برچیدن موسسه بنا گذاشته شده اند، به این تعبیر که فرض می کنیم فعالیت واحد تجاری متوقف و همه اقلام دارایی جاری اعم از جنسی و غیر آن در صندوق به صورت حوضچه ای از پول درآید تا جوابگوی بدهی های جاری باشد و این در عمل مصداق پیدا نمی کند و می دانیم که همه اقلام صورتهای مالی به ارزشهایی که بر دائر بودن واحد تجاری و تداوم فعالیت آن متکی می باشند در صورتهای مالی منظور شده اند.
از جهت دیگر عده ای استدلال کرده اند که در این نسبتها به هیچ وجه گردش پول مطرح نیست یعنی کاهش ورود پول به حساب موجودی نقدی و خروج نامنظم و گاه ناگهانی آن از مخزن نقدینگی در نظر گرفته نشده است زیرا پولی که در یک لحظه وارد و در لحظه ای بعد به مبلغی بیشتر از مخزن نقدینگی خارج شود چه اثری از لحاظ امکان باز پرداخت بدهی می تواند داشته باشد. علاوه بر اینها، از دو حسابی که نقدینگی را اصولاً به وجود می آورند یعنی حسابهای فروش و سود در این نسبتها اثری دیده نمی شود. کوشش پژوهشگران در جهت رفع ایرادهای مزبور به پیدایش دو نسبت جدید انجامیده است که هر روز بر میزان استفاده از آنها افزوده می شود و این در حالی است که عده بسیاری همچنان از نسبتهای نقدینگی سنتی یعنی نسبتهای جاری و آنی استفاده می کنند و طبعاً منکر فایده آنها، با وجود محدودیتهایی که دارند، نمی توان شد. دو نسبت زیراین فایده اصلی رادارند که همه اقلام مورداستفاده درآنها تاحد امکان هم جنس شده اند یعنی برپایه ای یکسان از لحاظ مقایسه و نسبت گیری قرار گرفته اند.
۱٫ نسبت گردش نقدی
صورت و مخرج نسبت جاری هر دو از ترازنامه گرفته می شوند، و می دانیم که ترازنامه و اقلام مندرج در آن ثابت هستند و فاقد گردش و تحرک. از لحاظ دیگر می بینیم که سنجش نقدینگی و توان واریز بدهیهای کوتاه مدت لزوماً با گردش پول و یک نوع پویایی سروکار دارند. به منظور پویا کردن نسبت نقدینگی، بسیاری بر این عقیده اند که در محاسبه نسبت جاری، به جای دارایی جاری می باید از گردش نقدی حاصل از عملیات واحد تجاری استفاده کرد. نسبتی را که به این طرز محاسبه می شود به نام نسبت گردش نقدی(۱) تسمیه کرده اند:
(عملیات از حاصل نقدی گردش)/(جاری بدهیهای ) = نسبت گردش نقدی
چون در صورت کسر بالا، گردش نقدی، یعنی تفاضل دریافتها و پرداختهای نقدی، منظور است مزیت آن بر نسبت جاری محرز به نظر می رسد. در این نسبت، بدهیهای جاری با منبعی که می باید از آن محل آنها را پرداخت کرد مورد مقایسه قرار گرفته اند.
سازمانهای تخصصی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در خارج کشور به این نتیجه رسیده اند که هرگاه حاصل این نسبت یعنی نتیجه تقسیم گردش نقدی بر بدهیهای جاری ۴/۰ یا بیشتر باشد وضع واحد تجاری را از لحاظ قدرت پرداخت بدهیهای کوتاه مدت می توان مطلوب و سالم تعبیر است.۲٫ شاخص نقدینگی(۱)
همانطور که گفته شد از لحاظ نقدینگی اقلامی که در محاسبه نسبتهای جاری و آنی مورد استفاده قرار می گیرند هم جنس و یکسان نیستند. کالا باید به فروش برسد و حسابهای بدهکاران باید وصول شوند تا هم جنس و هم پایه موجودیهای نقدی گردیده باهم قابلیت جمع پیدا کنند. برای رفع این ایراد اصولی که بر نسبتهای جاری و آنی وارد است، از شاخص نقدینگی استفاده می کنند.
توجه کنید که به شاخص نقدینگی نمی توان واحد “روز” اطلاق نمود، زیرا شاخص از حاصل ضرب و تقسیم “مبلغ حسابها و روز” حاصل می شود و به این سبب باید گفت که رقم شاخص به تنهایی نمی تواند مفید واقع شود بلکه تغییراتی را که در طول زمان از یک دوره ی مالی به دوره های دیگر پیدا می کند به آن مفهوم و اهمیت و قابلیت تفسیر می بخشد.
وضع موجودی نقدی و بانکی
گفتیم وقتی موجودی حسابهای نقدی نسبت به بدهی جاری بالا باشد معمولاً خطر بروز ناتوانی در واریز بدهیهای کوتاه مدت کاهش می یابد و ظاهراً واحد تجاری مربوط از اعتبار بیشتری برخوردار است. ولی بعضی عقیده دارند که داشتن موجودی نقدی و بانکی زیاد، بر فقدان مدیریت صحیح دلالت داردو حکایت از راکد شدن پول می کند که چه بسا مورد مصرفی سودمند می توانست داشته باشد. هر چند این استدلال را از نقطه نظر صاحبان سهام نکته ای به جا ودرست می دانیم ولی ازدیدبستانکاران هرچه نقدینگی بیشتر باشد وضع مطلوبتر تلقی می شود.
همانطور که در بالا متذکر شدیم گرد آمدن مبالغ عمده در حسابهای نقدی ممکن است موسمی و موقت باشد و وضع عادی را نشان ندهد. مثلاً در پایان فصل فروش پس از وصول مطالبات و کاهش فعالیت تولیدی، مانده حسابهای نقدی افزایش قابل ملاحظه ای پیدا می کنند و متقابلاً پس از شروع فعالیت و افزایش تولید، نقدینگی به تدریج کاهش می یابد.
در تفسیر نقدینگی توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:
(۱) معمولاً طلبکاران موسسه برای حفظ منافع خود در رسیدن به مطالباتشان علاقه مند هستند که نسبتهای جاری و آنی هر چه ممکن است بالا و دوره ی گردش عملیات تا حدّ امکان کوتاه باشد. در اینجا از نقطه نظر مدیران موسسه، تضادی بین نقدینگی و سودآوری(۲) پیدا می شود به این توضیح که وقتی نقدینگی و به خصوص نسبت آنی را بالا نگاه دارند پول راکد می ماند و به تحصیل درآمد و سود لطمه میخورد. و اگر نقدینگی و نسبتها کاهش پیدا کنند، اعتبار موسسه در نظر دیگران مخصوصاً طلبکاران و بانکها تنزل می یابد.
(۲) برای اجتناب از مشکل بالا و با آگاهی از این که استفاده کنندگان از صورتهای مالی به وضع نقدینگی و سرمایه در گردش توجه زیاد دارند، بعضی از مدیران به هنگام تنظیم صورتهای مالی به اقداماتی نا موجه مبادرت می ورزند و سرمایه در گردش را بهتر از آنچه هست نشان می دهند.
به این منظور، ثبت خریدهای پایان سال را معوّق می گذارند تا موجودی جنسی کاهش یابد و در وصول مطالبات خود حداکثر کوشش می کنند تا کاهش این دو حساب موجب افزایش دوره ی گردش کالاو بهبود دوه ی وصول مطالبات شود. طبعاً هر اقدامی که دارایی جاری و بدهی جاری هردو را ولو به مبلغ یکسان کاهش دهد نسبت جاری را اگر یک یا بیشتر باشد بهتر می کند. به این گونه کارها یعنی فعل و انفعالاتی که وضع حساب و صورتهای مالی را بهتر از واقع نشان دهد اصطلاحاً حساب آرایی می گویند.
(۳) باید توجه داشت که هرگاه در پایان سال به حساب آرایی هم مبادرت نشود و صورتهای مالی آنچنان که باید ارائه گردد بازنقدینگی و سرمایه در گردش در پایان سال معمولاً بهتر از مواقع دیگر است به خصوص وقتی سال مالی موسسه با سال تقویمی تطبیق کند.
در اوج فعالیت تولیدی معمولاً حسابهای موجودی جنسی و بدهیها افزایش و نقدینگی کاهش می یابد و در اواخر سال به علت افزایش فروش، کاهش خریدها، نقد شدن مطالبات، کاهش موجودی جنسی و بدهیهای جاری، نقدینگی افزایش می یابد.
(۴) پول یا آنچه را که در حکم نقد محسوب می شودمعمولاً برای دو منظور نگهداری می کنند یکی این که نیاز پرداخت های روزانه را مرتفع نمایند و دیگر این که به عنوان ذخیره در مواقعی که مبالغ دریافتی و پرداختی صندوق نابرابر باشد به کمک بیاید و رفع مشکل کند. در هر رشته از فعالیت تجاری می باید رابطه ای منطقی بین موجودی نقدی و میزان فروش برقرار کرد و برای این منظور از نسبت زیر استفاده می شود:
فروش/(نقدی موجودی) = نسبت گردش نقدینه
بالا بودن روند نسبت مزبور حکایت از کمبود نقدینگی و دلالت بر این می کند که اگر واحد تجاری ذخیره دیگری نداشته باشد ممکن است با بحران کمبود نقدینگی مواجه و درمانده شود.
بر عکس پایین بودن نسبت حاکی از این است که در حسابهای نقدی مبالغی پول زاید بر نیاز عاطل مانده است.

مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی – مقاله ای استاندارد در قالب ورد قابل ویرایش و پرینت تنظیم شده در ۵۴ تنها با پرداخت ۴۹۰۰ تومان می توانید این مقاله را به صورت کامل دانلود نمایید.

مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

قسمتی از مقاله :

فصل اول :

کلیات تحقیق : تحولات در قلمرو فعالیت های تجاری و اقتصادی در دهه های اخیر با چنان سرعتی رخ داده است که تصمیم گیری و اداره واحد های انتفاعی را به امری پیچیده تبدیل کرده است. انواع واحد های انتفاعی متولد وبه سرعت رشد کرده اند. دامنه فعالیت برخی از این واحدها از داخل کشور ها فراتر رفته و شکل جهانی به خود گرفته است. گسترش وجهانی شدن فعالیت های یاد شده رقابت بین بنگاه های اقتصادی راچه در داخل مرزها وچه در خارج آن بیشتر کرده است . به تبع اثرات این عوامل و سایر عواملی از این دست اداره وحفظ واحد های انتفاعی به صورت مشکلی اساسی پیش روی مدیران واحدها قرار دارد وبه همین دلیل فرایند تصمیم گیری به عنوان حساس ترین و با اهمیت ترین وظیفه مدیران به مراتب پیچیده تر از گذشته شده است.

لزوم تسریع و تسهیل در شناسایی دقیق و تبیین و تعریف مسایل و جمع آوری اطلاعات وارزیابی آنها و انتخاب مناسب ترین راه حل در فرایند تصمیم گیری موجب گردیده تا در این ارتباط علوم و فنون متنوع از نظر کمی وکیفی گسترش یابند. در این راستا رشد شتابان در علوم و فنونی که ابزار پاسخگویی به نیاز های تصمیم گیران ( مدیران ) را فراهم نماید شاهد بوده ایم و هستیم.

شکل گیری و ظهور شاخه های جدید علم در مدیریت پیچیده تر شدن امر مدیریت را نشان می دهد. مدیریت مالی نیز از جمله دستاورد های این پیچیدگی است. اصلی ترین مولفه تصمیم گیری اطلاعت است و فایده اطلاعات مالی در تصمیم گیری بر همگان روشن است. اغلب تصمیمات مدیران تبعات مالی دارد بنا براین اطلاعات مالی اهمیت بسیار می یابد . وظیفه تدارک اطلاعات مالی بر عهده مدیر مالی است. به همین علت اهمیت مدیریت مالی در شاخه های تخصصی مدیریت بیشتر شده است. بسیاری از شواهد تاریخی بدست آمده درباره فعالیتهای تجاری نشان داده اند که در مواقع بحرانی مدیران مالی ناجی بسیاری از واحد های انتفاعی بوده ند زیرا راه کارهای پیشنهادی و تصمیمات اتخاذ  شده از طرف آنان با تحقق یا عدم تحقق اهداف بنگاههای اقتصادی و واحد های انتفاعی رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارند.

فهرست :

فصل اول: کلیات تحقیق ۱
هدف تحقیق ۲
بیان مسئله ۲
ابزار تحقیق ۴
فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۸
گزارشگري مالي ۵
اهداف گزارشگري مالي ۶
استانداردهاي گزارشگري ۶
ضرورت وجودي چارچوب مفهومي گزارشگري مالي ۸
مكانيزمهاي مؤثر بر كاهش تقلب در گزارشات مالي ۹
ويژگيهاي كيفي گزارشگري مالي ۱۰
عوامل مؤثر بر قابليت اتكاء گزارشات مالي ۱۲
استفاده كنندگان گزارشات مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنان ۱۴
هزينه هاي گزارشگري ۱۵
روشهاي بهبود گزارشگري مالي در حمايت از حقوق صاحبان سهام ۱۶
گزارشگري انعطاف پذير ۱۶
گزارشگري بخشهاي مجزا ۱۶
توضيح ماهيت فعاليت شركتها ۱۷
تهيه اطلاعاتي درباره چشم انداز آتي شركتها ۱۷
اطلاعاتي درمورد رقباي تجاري ۱۷
انتقال سريع اطلاعات درباره تغييرات با اهميت ۱۷
انتقال مؤثر و كارآمد اطلاعات ۱۸
افشاي اطلاعات غيرمالي ۱۸
اطلاعات مربوط به سهامداران ۱۸
محاسبه و تفسیر نسبتها ۱۸
طبقه بندی نسبتها ۱۹
نسبتهای نقدینگی ۲۰
ایراد بر نسبتهای نقدینگی ۲۳
وضع موجودی نقدی و بانکی ۲۴
نسبتهای فعالیت ۲۶
گردش مطالبات ۲۶
گردش کالا ۲۸
اثر تورم در تجزیه و تحلیل حسابها ۴۴
نقاط ضعف نسبتها ۴۵

جهت دریافت مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی از لینک زر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
54 WORD 4,900 تومان

مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *