پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه حسابداری دولتی

دانلود پایان نامه حسابداری دولتی با فرمت ورد در ۸۶ صفحه با قیمت ۵۹۰۰ تومان که بلافاصله می توانید این پایان نامه را بعد از پرداخت دریافت نمایید.

دانلود پایان نامه حسابداری دولتی

قسمتی از پایان نامه :

حسابداری دولتی عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات و روشها توأم با دانش حسابداری که ذیحسابهای دستگاههای اجرائی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد به رعایت و بکارگیری آن می باشند.
با توجه به این تعریف مشخص می شود که در حسابداری دولتی، قوانین داری دولتی به دنبال پاسخگویی دولتها از طریق حسابداری هستیم و چون دولتها دارای قوانین و مقررات بر استاندارهای حسابداری مقدم است و این منطقی است زیرا در حساب متفاوت از یکدیگر هستند بنابراین هر دولت با توجه به قوانین خاص خود نحوه حسابداری خود را شکل می دهد.
حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی را جمع آوری وگزارش می نماید تا بتوان درمورد تخصیص منابع مالی آنها به برنامه ها وعملیات مختلف ، تصمیماتی صحیح ومناسب اتخاذ نمود. به عبارت دیگر، حسابداری دولتی عبارت است ازکلیه عملیات مربوط به تجزیه وتحلیل، ثبت، طبقه بندی ، تلخیص، گزارش دهی وتفسیر فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی که با رعایت قوانین ومقررات مالی واصول وموازین متداول حسابداری دولتی انجام می شود. بنابراین، حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول وپرداخت منابع مالی دولت، نگاهداری حسابهای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوط تمام یا هریک ازعملیات مذکور و یا نتایج آنها
می باشد.صورتهای مالی سازمانهای دولتی اصولاً به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:
۱- نیاز قانونی : دولت وسازمانهای دولتی مشمول قوانین ومقرراتی می باشند که محدودیت های اساسی درمورد نوع،ماهیت ، طبقه بندی و محتویات حسابها وصورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.
۲-نیاز نظارتی : قوه مقننه ، دولت وافرادکشورجهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی ، بخصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه وارزیابی عملکردمدیریت سازمانهای مذکور ، به اطلاعات کافی نیاز دارند.
۳-نیازاطلاعاتی : مدیران سازمانهای دولتی به منظوربرنامه ریزی، تصمیم گیری واجرای عملیات به نحو مطلوب و مناسب ، به اطلاعات وگزارش های به موقع وصحیح نیاز دارند.

دانلود پایان نامه حسابداری دولتی

فهرست :

مقدمه….۱
فصل اول :
کلیات….۲
بخش اول :
آشنایی با سازمان بهزیستی .۳
بخش دوم:
مفاهیم حسابداری دولتی …..۷
تعاریف حسابداری دولتی ۸
کاربرد قوانین در حسابداری دولتی ……۹
تعریف حساب مستقل …۱۰
موارد افتراق حسابداری دولتی با حسابداری ملی ۱۱
موارد افتراق حسابداری دولتی باحسابداری بازرگانی ۱۲
تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با مؤسسات بازرگانی…۱۲
تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی ..۱۴
خصوصیات لازم برای سیستم حسابداری دولتی .۱۴
فصل دوم:
سازمان و مبانی حسابداری دولتی ..۱۶
سازمان مالی دستگاههای دولتی ..۱۷
مقاصد واهداف سازمان مالی دستگاههای دولتی ۱۸
مبانی حسابداری دولتی ..۱۹
حسابداری نقدی .۱۹
حسابداری تعهدی ..۲۱
مزایای حسابداری تعهدی .۲۳
استفاده از روش تعهدی به جای روش نقدی ۲۴
حسابداری تعهدی تعدیل شده .۲۵
حسابداری نیمه تعهدی …. ۲۶
حسابداری نقدی تعدیل شده …۲۶
فصل سوم:
تهیه گزارشهای مالی ۲۷
گزارشهای مالی ماهانه دستگاههای دولتی ….۲۸
حساب نهایی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ..۳۰
صورتحسابهای ترکیبی حسابهای مستقل ۳۱
صورتحساب ترکیبی عملکرد سالانه بودجه ..۳۳
صورتحساب پیوست حساب ماهانه ونهایی… ۳۳
فصل چهارم:
حسابداری در سازمان بهزیستی ۳۵
بخش اول:
آئین نامه و هزینه ها ۳۶
آیین نامه امور مالی..۳۷
استعلام بهای کتبی و شفاهی چیست؟ ۳۷
اعتبارات ۳۹
اعتبارات جاری ۳۹
اعتبارات عمرانی .۳۹
ردیف ….۳۹
تخصیص اعتبارات در سازمان بهزیستی استان اردبیل .۴۰
کاربرد برنامه ها در سازمان بهزیستی استان اردبیل ……۴۴
هزینه ها .۴۴
بخش دوم:
خرید کالا …..۴۶
مراحل حسابداری خرید یک کالا….. ۴۷
تدارکات .۴۷
تنخواه گردان حسابداری ..۴۷
رسیدگی ….۴۸
گردش سند هزینه ۴۸
حواله ….۴۹
نماینده اسناد هزینه .۴۹
خلاصه مراحل حسابداری خریدکالا ..۵۱
بخش سوم:
کاربرد سر فصل حسابها در موقع تنظیم سند حسابداری ..۵۲
کاربرد، سرفصلهای گروه یک .۵۳
واحد سپرده …..۶۱
خلاصه وظایف واحد سپرده در بهزیستی استان اردبیل ..۶۱
بخش چهارم:
کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائی های سرمایه ای ۶۶
بخش پنجم :
بستن و افتتحاح حسابها …..۷۳
آئین نامه مربوط به بستن حسابها ..۷۴
بستن حسابها در پایان سال ۷۵
ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها .۷۶
افتتاح حسابها ….۷۸
ثبتهای مربوط دستگاه ابلاغ دهنده ……۸۲
ثبتهای مربوط دستگاه ابلاغ شونده / ابلاغ گیرنده ……۸۳
نتیجه گیری ..۸۵
منابع و مآخذ ۸۶

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
86 WORD 5,900 تومان

دانلود پایان نامه حسابداری دولتیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *