جمعه , ۱ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه رابطه بین هوش معنوی و شادکامی

همیار دانشجو
پایان نامه رابطه بین هوش معنوی و شادکامی به درخواست شما کاربران عزیز در سایت برای دانلود قرار دادیم . در ادامه قسمتی از پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و شادکامی را می توانید مطالعه نمایید :

رابطه هوش معنوی و شادکامی

بیان مسئله
دین ورزي قدمتی دیرینه داشته، به طوري که مطالعات باستان شناسی و انسان شناسی نشان داده اند، معنویت جزء لاینفک زندگی بشري در تمام اعصار بوده است. به گفته ي فرانکل بنیان گذار مکتب معنا درمانی احساس مذهبی عمیق و واقعی، در اعماق ضمیر ناهوشیار هر انسانی وجود دارد رفتارها و باورهاي مذهبی، تأثیر مشخصی در معنادار کردن زندگی افراد دارند، رفتارهایی مانند عبادت، زیارت و توکل به خداوند می توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش هاي مثبت، موجب آرامش درونی افراد گردند.
داشتن معنا در زندگی، امیدواري به یاري خداوند در شرایط مشکل زا، بهره مندي از حمایت هاي اجتماعی و معنوي، احساس تعلق داشتن به منبعی والا همگی از جمله روش هایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آن ها می توانند در مواجهه با حوادث آسیب رسان، فشار کمتري را متحمل شوند و بی توجهی به مسائل مذهبی و ایدئولوژیک و رهنمون یافتن به سمت پوچ گرایی افراد را دچار تعارضات و اضطراب های جدیدی کرده اند، مقابله با این استرس ها تنها راه نجات از این سم های مهلک برای زندگی انسان است، مسیری که اگر درست انجام شود انسان را نجات میدهد و اگر اصلا انجام نشود انسان را به نیستی هدایت میکشد .انسانی که فطرتا خدایی است و همواره خدا را می جوید چطور شده است که هم از خود و هم از خدای خود غافل شده است و سرگشته و بی قرار دنیایی شده است که محل گذر است نه محل ماندن. دنیایی که با وجود تمام زیبایی اش انسان را در نگرانی هایش و اضطرابها و استرس هایش غرق کرده است. (صحراییان وهمکاران،۱۳۸۸).

بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی

کینگ (۲۰۰۸) هوش معنوی را به عنوان مجموعه ظرفیت های روانی که با آگاهی ،انسجام ،کاربرد سازوار جنبه های متعالی و معنوی و غیر مادی وجود فرد سر و کار دارد ، تعریف می کند که به پیامد هایی همچون بازتاب عمیق وجودی ،افزایش معنا ،باز شناسی خود متعالی و تسلط ویژگی های معنوی می انجامد(ساغروانی ،۱۳۸۸).
احمدی (۱۳۸۷) در پژوهشی، هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با برخی ویژگی جمعیت شناختی را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که دانشجویان هوش متفاوتی نسبت به معنویت و ارتباط آن با مذهب دارند. نتایج این پژوهش نشان داده است که بین هوش معنوی و جنسیت ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارتی زنان نسبت به مردان از هوش معنوی بالاتری برخوردارند. همچنین بین هوش معنوی با سن، نمره، پیشرفت تحصیلی، درآمد خانواده، گروه های مختلف تحصیلی و وضعیت تاهل رابطه ی معنی داری بدست نیامده است (بناب و همکاران، ۱۳۸۶).
امروزه که با توجه به مشکلات معیشتی و اجتماعی و عاطفی افراد دچار سردرگمی و استرس در مقابل مشکلاتشان شده اندنقش ارزنده معنویت درافزایش شادکامی در زندگی مشهود است. هوش معنوی که زیر بنای باور های فرد است و سبب اثرگذاری بر عملکرد هیجانی می شود، به گونه ای که شکل واقعی زندگی را قالب بندی می کند . هوش معنوی باعث افزایش قدرت انعطاف پذیری و شادکامی انسان شده است؛ به طوری که در برابر مشکلات و سختی های زندگی، بردباری و آرامش بیشتری دارند (حسینی ،۱۳۹۰).
شادكامي عبارتست از ارزيابي هاي شناختي و هيجاني فرد از زندگي اش. اين ارزيابي از سويي واكنش هاي هيجاني به حوادث و در سويي ديگر قضاو ت هاي شناختي در مورد رضايت و به سرانجام رساندن وظيفه را در برمي گيرد. بنابراين، شادكامي مفهوم وسيعي است كه تجربه هيجان هاي مطلوب، سطوح پايين هيجان هاي منفي و رضايت بالا از زندگي را دربرمي گيرد . شادكامي ، در ادراكات و ارزيابي هاي افراد از زندگي شان در ابعاد هيجاني، عملكردهاي روان شناختي و اجتماعي، باورهای مذهبی منعكس می شود (پاشا شريفي و همکاران،۱۳۸۵).
به رغم نگاه بدبینانه روانشناسان در سطح برخی نظام هاي کلی به مذهب از همان ابتداي شکل گیري روانشناسی کاربردي، تحقیقات در زمینه ي رابطه ي مذهب و سلامت روانی، اغلب بیانگر رابطه ي مثبت بین این دومتغیر بوده است. باور به این که خدایی هست که موقعیت هارا کنترل می کند و ناظر بر بندگان خویش است تا حد زیادي اضطراب را کاهش می دهد، به طوري که اغلب افراد مؤمن، رابطه ي خود با خداوند را مانند یک دوست بسیار صمیمی، توصیف می کنند و معتقدند که می توان از طریق اتکا و توسل به خداوند، موقعیت هاي غیر قابل کنترل را به طریقی کنترل نمود لذا که جهت گیري مذهبی می تواند موجب احساس شادکامی گردد، در واقع رابطه شخصی با وجودي برتر، سبب چشم انداز مثبتی در زندگی می شود (صحراییان و همکاران،۱۳۸۸).
پژوهش هاي بسیاري در زمینه ي بررسی رابطه ي هوش معنوی و شادکامی انجام شده اند: برخی از این پژوهش ها پولنر ، ون ریجن (۱۹۸۹) آرگایل و همکاران(۱۹۸۸) رابطه ي مثبت معناداري را بین این دو متغیر نشان داده اند ،اما برخی پژوهش هاي موکرجی و برون (۲۰۰۵) به چنین رابطه اي دست نیافته اند. ولی پژوهش و پندلتون (۲۰۰۶) به این نتیجه رسیده که علاوه بر شرایط فرهنگی و ارزشی متفاوت در جوامع مختلف، استفاده از ابزارهاي گوناگون توسط محققان جهت سنجش شادکامی و نیز مذهب باشد بنابراین با توجه به پژوهش هاي قبلی و نیز نقش گسترده ي هوش معنوی در زندگی بشر و نیز آن چه که در مورد رابطه ي مهم بین هوش معنوی و شادکامی ذکر شد بنابراین پژوهشگر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا بین هوش معنوی و شادکامی دانشجویان رابطه وجود دارد؟

پایان نامه رابطه بین هوش معنوی و شادکامی در قالب ورد با قابلیت ویرایش و پرینت در ۹۲ صفحه به قیمت ۱۸۹۰۰ تومان که بعد از پرداخت بلافاصله لینک دانلود نمایش داده می شود.

پایان نامه رابطه بین هوش معنوی و شادکامی

مقدمه
روان شناسي مثبت نگر به عنوان رويكرد تازه اي در روان شناسي، بر فهم وتشريح شادماني و احساس ذهني بهزيستي و همچنين پيش بيني دقيق عواملي كه بر آنها موثرند، تمركز دارد. اين رويكرد از منظري مثبت گرايانه با ارتقاي احساس ذهني بهزيستي و شادماني، در عوض درمان نواقص و اختلالات سرو كار دارد. بنابراين، روان شناسي مثبت نگر تكميل كنندة روان شناسي باليني سنتي است. فهم، درك و شفاف سازي شادماني و احساس ذهني بهزيستي، موضوع محوري روان شناسي مثبت نگراست (سليگمن ، ۲۰۰۵).
شادكامي، يكي از مفاهيم نسبتا ًمهم در زندگي روزمره ي افراد است .فهم و تسهيل شادكامي تعيين عوامل موثر بر اين مقوله، موضوع اصلي روان شناسي مثبت نگر است. تا ۵۰ سال گذشته، روان شناسي بيشتر متمركز بر تشخيص و درمان اختلالات رفتاري بود. از نظر سليگمن (۲۰۰۲) احساس شادكامي به عنوان يك پديده ي هيجاني مثبت، براي انسان ضروري است و به زندگي او معنا مي بخشد. هيجانات مثبت، موجب گسترش دامنه ي توجه و در نتيجه افزايش آگاهي نسبت به شرايط جسماني و محيطي مي شود (باقری،۱۳۹۰).
در مورد شادكامي تعاريف مختلفي ارائه شده است وليكن تعريف فون هوون از شادكامي، جامع به نظر مي رسد : درجه و ميزاني است كه با آن، يك فرد كيفيت كلي زندگي اش را به عنوان يك زندگي كاملاً مطلوب مورد قضاوت قرار مي دهد (بیرامی،۱۳۹۰).
لذا شادكامي بخش مهمي از كيفيت زندگي و بالاتر از هر ثروتي به شمار مي رود. در ادبيات پيشين افلاطون شادكامي را حالت تعادل و هماهنگي ميان سه عنصر استدلال، هيجان و اميال و ارسطو آن را زندگي معنوي مي داند. در ادبيات جديد براي مثال آرگايل و همكاران شادكامي را تركيبي از وجود عاطفه مثبت و فقدان عاطفه منفي و رضايت از زندگي مي دانند(منتظری،۱۳۹۰).
شادكامي مفهومي است كه چندين جزء اساسي دارد. نخست جزء عاطفي و هيجاني كه باعث مي شود فرد شادكام همواره از نظر خُلقي شاد و خوشحال باشد. دوم جزء اجتماعي كه گسترش روابط اجتماعي را به دنبال دارد و سوم جزء شناختي كه موجب مي گردد فرد شادكام نوعي تفكر و نوعي پردازش اطلاعات ويژه خود داشته باشد و وقايع روزمره را طوري تعبير و تفسير كند كه خوش بيني وي را به دنبال داشته باشد(بیرامی،۱۳۹۰).
ازآنجائیکه شادکامی هم یک عامل درونی وهم یک عامل بیرونی را در خود جای داده است.نیمی از توان کلی ما از آن سرچشمه می گیرد. پژوهش های متعدد نشان می دهد شادکامی از ترکیب ژنتیک به ارث می بریم که بیشترین اثر را ایجاد می کند. عوامل دیگری که در شادکامی تاثیر دارندشامل : محیط طبیعی ،جغرافیایی ،محیط اجتماعی ،هوش است (منتظری،۱۳۹۰).

دانلود مقاله درباره هوش معنوی

هوش معنوی یکی از مفاهیمی است که در پرتو توجه و علاقه جهانی روانشناسان به حوزه ی دین و معنویت، مطرح شده و توسعه پیدا کرده است . هوش معنوی سازنده های معنویت و هوش را درون یک سازه ی جدید ترکیب میکند(معلمی و همکاران، ۱۳۸۹).
نوبل و وگان (۲۰۰۴) به نقل از نازل، معتقدند که هوش معنویت، دانش پایه اي شناخته می شود که فرآیند سازگاري با محیط را افزایش می دهد و دست کم پنج کارآیی دارد که می تواند به رفتارهاي سازگارانه با محیط بی انجامد: ۱-ظرفیت متعالی کردن کارها به معناي توجه به یکپارچگی جهان آفرینش؛ ۲-تجربه ي سطح بالایی ازخودآگاهی؛ ۳- بررسی و پالایش تجربه هاي روزانه در ارتباط شخص با احساس مذهبی و معنوي؛ ۴- انجام اعمال پرهیزکارانه مثل گذشت، فداکاري ؛۵- تاب آوری در حل مشکلات زندگی(حسینی ،۱۳۹۰).
بدیهی است که همه طالب رفاه و خوشبختی اند و شاید بتوان گفت بیشترین نیرو صرف دستیابی به زندگی توام با شادی و کامیابی می شود که از طریق معنویت بدست می آید .اریک فروم روان شناس بر جسته چنین می گوید” انسان از لحظه ی که بدنیا می آید تا آ دمی که از دنیا می رود در تلاش است که سعادت معنوی و شادکام باشد (شیندلر ،۲۰۰۱).
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده درباره با موضوع تحقیق که بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی دانشجویان است در این تحقیق در ابتدا به بیان مسئله تحقیق و بعد به اهمیت وضرورت بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی دانشجویان ، اهداف کلی و جزیی،سوالات تحقیق مریوط به آن طراحی شده و در ادامه تعریف نظری تحقیق و تعریف عملیاتی تحقیق که بر گرفته شده از سوالات ما است بیان شده است.

فهرست پایان نامه هوش معنوی و شادکامی :

رابطه هوش معنوی و شادکامی

مقاله هوش معنوی شادکامی

پروژه هوش معنوی و شادکامی

دانلود مقاله درباره هوش معنوی

جهت دانلود پایان نامه رابطه بین هوش معنوی و شادکامی از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
92 WORD 14,900 تومان

پایان نامه رابطه بین هوش معنوی و شادکامیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *