سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه امید به زندگی

دانلود پایان نامه رابطه امید به زندگی و راهبردهای مقابله ای و بررسی مقاله
عوامل روان شناختی موثر برای امید به زندگی:
فشار روانی و بیماری؛ واژه فشار به منظور اشاره به متغیرهای وابسته به کار می رودکه پیامدهای محیطی با تنش زاهای کافی هستند. فشار ممکن است روانی یا جسمی،وتاه مدت یا بلند مدت باشد. (فلچر ، ترجمه ی نوری و پورخاقان،۱۳۸۱)، گاکان و لوی (۱۹۷۴) عقیده دارند که تنش زاهای روانی – اجتماعی خارجی، برنامه ریزی روان زیست شناختی فرد، تاثیر و تاثیرات محیط اولیه به طور فزاینده ای واکنش جسمی و روان شناختی فشار روانی را مشخص می کنند. این واکنش ها ممکن است به پیش آگهی های ذهنی و جسمی و در صورت تداوم به تظاهرات بالینی، بیماری و سرانجام مرگ منتهی می شوند. این سلسله رویدادها تحت تاثیر میانجیگری متغیرهای تعاملی هستند. به نظر می رسد تعدادی از متغیرهای روانی – اجتماعی در برخی افراد تاثیرات بیماری زایی دارند. از جمله محرومیت یا بهره مندی بیش از حد از مراقبت والدین،شرایط اجتماعی و اقتصادی، تماس های گروهی و بین فردی اجتماعی، رفاه، آزادی عمل، ارتباط بین استرس و بیماری ارتباط پیچیده ای است استرس با طیفی از بیماری های جسمی نظیر سردرد، بیماری های عفونی، بیماری قلبی و …ارتباط دارد.به علاوه استرس را با خلق منفی و اختلالات خلقی مانند افسردگی و اختلالات اضطرابی نشان می دهند و استرس باعث افزایش استعداد فرد به بیماری می شود (چن و همکاران،۲۰۰۳).
مقدمه
این فصل شامل دو قسمت اصلی است. ۱٫ خلاصه تحقیق و نتیجه گیری ۲٫محدویت ها و پیشنهادها. این فصل در واقع آخرین فصل تحقیق محسوب می گردد. اختصاص به نتیجه گیری کلی از یافته های تحقیق و پیشنهادات دارد . به عبارت دیگر محقق در این فصل به جمع بندی نتایج تحقیق پرداخته و یافته های حاصل از پژوهش را ارائه می دهد . در پایان نیز پیشنهاداتی از سوی محقق و زمینه های پژوهشی و اجرایی ارائه می گردد.
این پژوهش با هدف تعیین رابطه امید به زندگی و راهبرد های مقابله ای در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامشهر بود. جامعه آماری این تحقیق را دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامشهر تشکیل داده اند. حجم نمونه تحقیق ۱۰۰ نفر دانشجو با ویژگی های جامعه بوده اند که از طریق روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اند.
ابزار جمع آوری اطلاعات را آزمون امید به زندگی اشنایدر و راهبرد های مقابله ای لازاروس و فولکمن تشکیل داده است.
روایی و پایایی این ابزارها در داخل و خارج کشور در نوبت های مکرر تجربه شده و هر یک ضریب اعتبار بالای ۹۲%را کسب نموده اند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گیری از شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیری بوده است.
به منظور پردازش اطلاعات ابتدا داده های توصیفی هر یک از ابزارهای آزمون امید به زندگی و راهبرد های مقابله ای در قالب جداول و نمودارها اقدام گردیده است. سپس بر اساس فرضیه های تحقیق اقدام به انجام آزمون های فرض صفر شده است. فرآیند تجزیه و تحلیل اطلاعات در قالب فصل چهارم گزارش تحقیق حاضر تدوین گردیده است.
اینک در فصل پنجم نتیجه گیری حاصل از تجزیه تحلیل داده ها بر اساس ترتیب فرضیه های تحقیق گزارش گردیده است. در ادامه آن پیشنهادات پژوهشگر براساس یافته های موجود تنظیم و ارائه گردیده است. نظر به اینکه در تحقیق حاضر تعداد ۴ فرضیه مطرح بوده است در فصل پنجم این فرضیه ها مطرح، نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر متعاقب آن ارائه گردید، هم چنین با نظریه های موجود در فصل دوم تطبیق داده شده اند. در ادامه پیشنهاد پژوهشگر نسبت به هر یک از آنها آورده شده است. بدین ترتیب یافته های بدست آمده در تحقیق حاضر تدوین گردیده است.
در فصل اول تحقيق مطالبي راجع به مقدمه، بيان مساله، اهداف تحقيق، فرضيه ها و تعريف واژگان كليدي مطرح گرديد. فصل دوم به مبناي نظري تحقيق كه شامل تاريخچه مختصر و انواع مباني نظري مي پردازد. فصل سوم تحقيق به روش هاي اجراي تحقيق، آزمونهاي مورد استفاده تحقيق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري و روایی و پایایی آزمون ها پرداخته است.
در فصل جهارم داده هاي جمع آوري شده مورد تجزيه تحليل قرار گرفت و آزمون فرضيات و نتايج مربوط به آن تشريح گرديده است و بالاخره در فصل حاضر با استفاده از تجزيه تحليل صورت گرفته در فصل چهارم و همچنين مطالب مندرج در فصل دوم و فصل اول به نتايج و پيشنهادات مربوط به پژوهش مي پردارد.
منابع فارسی- صیادی، یاسین(۱۳۸۸). رابطه بین سلامت روانی و راهبرد مقابله ای در دانشجویان دانشگاه تبریز.( پایان نامه کارشناسی ارشد).
– حسن شاهی، محمد مهدی؛ دارایی،مریم(۱۳۸۴) .تأثیر راهبردهای مقابله با استرس بر سلامت روان دانشجویان: اثر تعدیل کننده سرسختی روانشناختی.فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی،شماره ۲۶،صص۹۸-۷۷٫
– واحدی، شهرام؛ فتحی آذر، اسکندر؛ حسینی نسب، سید داوود؛مقدم، محمد(۱۳۸۷).بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه. فصلنامه اصول بهداشت روانی،سال دهم،شماره ۳۷،صص ۲۴-۱۵٫
-ابراهیم نژاد زرندی،نصرت،(۱۳۸۱).بررسی رابطه بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی با میزان رضایت مندی از زندگی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده).رشته ی روان شناسی دانشگاه رودهن.
-امامی،ا و طالویی،ا (۱۳۸۲).امید به زندگی در ایران به هفتاد سال افزایش یافت.مجله بهداشت جهان،۲۲ (۱۱).
-باباپورخیرالدین،جلیل،(۱۳۸۸).بررسی رابطه شیوه های حل تعارض ارتباطی و سلامت روان شناختی دانشجویان.فصلنامه ی روانشناسی دانشگاه تبریز.سال ۱،شماره ۴،ص ۲۷-۴۶٫
-برآبادی،حامد.(۱۳۸۳).بررسی میزان اثر بخشی روان درمانی حمایتی به شیوه گروهی بر کاهش اختلالات روانی افراد مبتلا به سرطان.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
-بک،آرون،تی،(۱۳۸۰).عشق هرگز کافی نیست.(ترجمه ی:مهدی قراچه داقی).تهران:انتشارات پیکان.
– شکری،امید؛مرادی،علیرضا؛ولی ا…،فرزاد؛سنگری،علی اکبر؛غنایی،زیبا؛رضایی،اکبر(۱۳۸۴).نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله در سلامت روانی دانشجویان:ارائه مدل های علی.فصلنامه تازه های علوم شناختی،سال هفتم،شماره ۱٫
– هیبتی،خلیل(۱۳۸۱).بررسی شیوه های فرزند پروری والدین و رابطه آن با شیوه های مقابله با استرس دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان های شهر زرقان.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز.
– آقا یوسفی، علیرضا(۱۳۸۰). نقش عوامل شخصیتی بر راهبرد های مقابله ای و تاثیر روش مقابله درمانگری بر عوامل شخصیتی و افسردگی. رساله دکتری روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
– آقایوسفی، علیرضا(۱۳۷۸). معرفی رویدادهای روان درمانگری و راهبرد های عملی. قم، انتشارات شهریار.
– اسلامو قرائی، اعظم(۱۳۸۷). بررسی تغییرات و ویژگی های شخصیتی و راهکارهای مقابله ای در افراد معتاد قبل و بعد از ۳ ماه درمانMMT. پایان نامه کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
– فرخی، حسن(۱۳۷۶). بررسی رابطه بین سبکهای مقابله و سبک های اسناد با افسردگی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران.
خدایاری فرد، محمد؛ پرند، اکرم( ۱۳۸۶). استرس و روشهای مقابله با آن.تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

دانلود پایان نامه امید به زندگی در قالب ورد موضوع پایان نامه “بررسی رابطه امید به زندگی و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان ” قابل ویرایش و پرینت در ۱۰۰ صفحه به صورت کامل و آماده به قیمت ۸۵۰۰ تومان دانلود بلافاصله بعد از پرداخت.

پایان نامه امید به زندگی

دانلود پایان نامه امید به زندگی

قسمتی از صفحه ۲۲ پایان نامه :

اهمیت و ضرورت تحقیق

آثار سودمند امید بر سلامت جسمانی و روانی در پژوهش های مختلفی تایید شده است(کاترین[۱] و همکاران، ۲۰۰۳). به عنوان مثال همبستگی مثبت امید با عاطفه مثبت،  احساس خود ارزشمندی حرمت خود و همبستگی منفی با افسردگیو اضطراب نشان داده است( اشنایدر[۲]، ۲۰۰۲).

یکی از مولفه های اساسی بهداشت روانی مهارتهای مقابله ای است.روش مقابله نزد افراد متفاوت است. بعضی از واکنشها سازگارانه هستند و فرد را بسوی یک وضع تعادل بیشتر و کاهش فشارهای کلی سوق می دهدو بعضی دیگر از واکنش ها ناسازگارانه بوده و نه تنها فشار روانی را به طور مطلوبی کاهش نمی دهد بلکه مشکلات ثانوی بیشتری به وجود می آورند و تاثیر منفی بر وضع آتی فرد می آورد( صیادی، ۱۳۸۸).

وجود و داشتن امید در زندگی از ویژگی های لازم و ضروری برای هر فردی در سرتاسر زندگی و در تمامی موقعیتها می باشد.امید به زندگی در سلامت روانی، کیفیت زندگی، اعتماد به نفس و در بسیاری دیگر از عوامل نقش بسیار مهمی دارد. چرا که امید داشتن در زندگی نقطه شروعی است دوباره در زندگی.

با امید می توان میسر کرد زندگی خوبی که در آن با سلامت روانی بالا و اعتماد به نفس بالا فرد می تواند زندگی خوبی داشته باشد.

فهرست پایان نامه :

11111-End a life expectancy

22222-End a life expectancy

333333-End a life expectancy

4444-End a life expectancy

5555-End a life expectancy

جهت دانلود پایان نامه امید به زندگی از لینک زیر اقدام به خرید نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
100 WORD 8,500 تومان

دانلود پایان نامه امید به زندگیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *