شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه تعهدات قراردادی پیمانکار در قراردادهای EPC

دانلود پایان نامه تعهدات قراردادی پیمانکار در قراردادهای EPC در قالب ورد به صورت کامل و آماده در ۱۵۵ صفحه به قیمت ۷۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.(این پایان نامه قابل ویرایش و پرینت می باشد)

دانلود پایان نامه تعهدات قراردادی پیمانکار در قراردادهای EPC

چکیده
سیستم طرح وساخت که در سالهای اخیر به وجود آمده است،درهر دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان یک سیستم اجرائی مهم و مناسب مورد قبول واقع شده است.ییمان طرح وساخت نوعی توافق است که طی آن طراحی واجرای پروژه ازطریق انعقادیک قراردادبه پیمانکارطراح- سازنده واگذار می گردد.این سیستم طرف های درگیردرپروژه رااز سه طرف به دو طرف کاهش می دهد که در نتیجه سبب کاهش زمان موردنیاز برای تهیه اسناد،اجرای فرایند مناقصه گزاری،دستورات تغییرواختتام پروژه می شود امروزه متداول ترین قراردادمورداستفاده درپروزه های صنعت نفت وگاز از نوع قراردادهایEPCمی باشد، این قراردادخود در قابلیت های قراردادTurnkeyدسته بندی می گردد.

پیش نیاز اجزای پروژه به صورتEPCطی دستورالعمل های مربوطه،انجام مطالعات مفهومی وطراحی های بنیادی تعیین گردیده است.انجام فعالیت های پیش نیازی به گونه ایست که امکان براوردقیمت برای پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه به شکل روشن و شفاف فراهم گردد. دراینگونه قراردادها کارفرما علاوه برانتخاب پیمانکار،مشاور واجد شرایطی راکه تجربه انجام فعالیت های مشابه رادارد جهت نظارت برفعالیت های پیمانکار در بخش های مختلف را جهت تحقق اهداف پروژ ه دارد که این مهم رافع مسئولیت های پیمانکار EPCدرکیفیت انجام تعهدات طبق مفاد پیمان نمی باشد.
قراردادEPC مشتمل برسه بخش اصلی مهندسی،تدارکات وخرید کالا وعملیات اجرائی می باشد که هرکدام از بخش ها جزء لاینفک این نوع قرارداد ها محسوب می گردد. پروژه های انجام شده به این روش به صورت اجرای هم زمان بخش های مهندسی، تدارک و اجرا می باشند. در این روش مسئولیت طراحی، تأمین کالا و اجرای به طور کامل بر عهده پیمانکار گذاشته می شود و کارفرما خود نظارت کلی و کلان را بر روند انجام شدن کار بر عهده دارد. (EPC) حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار است و به عنوان یک قاعده کلی، مسئولیت هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار رخ دهد به عهده پیمانکار خواهد بود. در قراردادهای EPC امکان کاهش زمان انجام و به کارگیری مهندسی ارزش توسط پیمانکار از یک طرف و انتقال اکثر ریسک ها و مسئولیت ها پروژه بر عهده پیمانکار می باشد و همین عوامل حرکت به سوی این گونه قراردادها را شتاب بیشتری داده است.

تعهدات قراردادی پیمانکار در قراردادهای EPC

فهرست مطالب :
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول۲
۱-۱مقدمه ۲
۱-۲اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳
۱-۳ هدف تحقیق ۱۲
۱-۴روش تحقیق ۱۲
۱-۵ سوالات تحقیق ۱۲
۱-۶ فرضیه ها ۱۴
۱-۷ پیشینه تحقیق ۱۵
۱-۸جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق ۱۶
۱-۹روش ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل ۱۶
فصل دوم: مفاهیم و مبانی ۱۹
۲-۱تعهد ۲۰
۲-۱-۱تعريف تعهد ۲۰
۲-۱-۱-۱ تعريف لغوي ۲۲
۲-۱-۱-۲ تعريف حقوقي ۲۲
۲-۱-۲ اركان تعهد ۲۴
۲-۲ پيمانكاري ۲۵
۲-۲-۱ پيمانكار ۲۵
۲-۲-۱-۱ تعریف لغوي پیمانکار ۲۹
۲-۲-۱-۲ تعريف اصطلاحي پيمانكار ۲۹
۲-۲-۱-۳ تعريف پيمانكار جزء ۳۲
۲-۲-۳ كارفرما ۳۲
۲-۲-۳-۱ تعريف كارفرما به اعتبار قرارداد پيمانكاري ۳۳
۲-۲-۳-۲ تعريف كارفرما به اعتبار قرارداد كار ۳۴
۲-۲-۳-۳ تعهدات و اختيارات كارفرما ۴۲
۲-۳ اشخاص ثالث ۴۲
۲-۳-۱ تعريف اشخاص ثالث ۴۳
۲-۳-۲ تعريف كارگر ۴۵
۲-۴ قراردادهاي پيمانكاری ۴۵
۲-۴-۱ تعريف پيمان ۴۵
۲-۴-۲ انواع قرارداد هاي پيمانكاري ۴۶
۲-۵قرارداد هاي پيمانكاري دولتي ۴۷
۲-۵-۱ نظام حاكم بر قراردادهاي اداري (دولتي) ۴۷
۲-۵-۲ ويژگيهاي قراردادهاي پيمانكاري دولتي ۵۰
۲-۵-۲-۱ شرایط اساسی ۵۰
۲-۵-۲-۲ اصل ۷۷ ق اساسی ۵۱
۲-۵-۲-۳ قانون منع مداخله کارکنان دولت در پیمان های دولتی ۵۷
۲-۵-۲-۴ فرق قرارداد هاي پيمانكاري دولتي با قراردادهاي خصوصي ۵۷
۲-۶ روش انتخاب طرف پيمان در قرارداد هاي پيمانكاري دولتي ۵۸
۲-۶-۱ مناقصه ۶۰
۲-۶-۱-۱ تعريف و اصول مناقصه ۶۲
۲-۶-۱-۲ اقسام مناقصه ۶۳
۲-۶-۲ مزايده ۶۳
۲-۶-۲-۱ تعريف مزايده ۶۴
۲-۶-۲-۲ اقسام مزايده ۶۴
۲-۷ مقايسه قرارداد هاي پيمانكاري با قرارداد هاي مشابه ۶۵
۲-۷-۱ ماهيت قرارداد پيمانكاري ۶۸
۲-۷-۲ مقايسه پيمانكاري با برخي عقود معين ۶۹
۲-۷-۲-۱ پيمانكاري و عقد وكالت ۷۱
۲-۷-۲-۲ پيمانكاري و قرارداد كار ۷۴
۲-۷-۲-۳ پيمانكاري و بيع ۷۶
۲-۸ تعهدات پيمانكار پس از انعقاد قرارداد و قبل از اجراي پيمان ۷۶
۲-۸-۱ تضمين انجام تعهدات ۷۸
۲-۸-۲ تضمين حسن انجام كار ۸۲
۲-۸-۲-۱ لزوم صدور ضمانت نامه ۸۵
۲-۸-۲-۲ اخذ تضمین از پیمانکاران دولتی ۸۷
۲-۸-۳ تعهدات پيمانكار پس از انعقاد قرارداد و در حين اجراء پيمان ۹۳
۲-۹ اجراي تعهدات پيمانكار ۹۴
۲-۹-۱ مفهوم اجراي تعهدات پيمانكار ۹۶
۲-۹-۲ ماهيت اجراي تعهدات پيمانكار ۱۰۴
۲-۹-۲-۱ عمل حقوقي بودن اجراي تعهد پيمانكار ۱۰۹
۲-۹-۲-۲ واقعة حقوقي بودن اجراي تعهد ۱۱۰
۲-۹-۳ اجراي اجباري تعهد ۱۱۴
۲-۹-۴ اجراي تعهد توسط كارفرما و يا اشخاص ثالث ۱۱۷
۲-۱۰ انواع تأييدات و تعهدات پيمانكار و قرارداد پيمانكاري ۱۱۷
۲-۱۰-۱ تأييدات پیمانکار ۱۱۸
۲-۱۰-۲ تعهدات پیمانکار ۱۱۹
۲-۱۰-۲-۱ اجراي مفاد قرارداد ۱۲۱
۲-۱۰-۲-۲ اجراي قرارداد در مدت قراردادي و ضمانت اجراي آن ۱۲۲
۲-۱۰-۲-۳ تكليف به تهيه مصالح و تجهيزات ۱۲۲
۲-۱۰-۲-۴ تعهد به حفظ اسرار و رازداري ۱۲۴
۲-۱۰-۲-۵ تكليف به حضور در محل اجراي قرارداد ۱۲۶
۲-۱۰-۲-۶ مدت پيمان و موارد تغيير آن ۱۲۶
۲-۱۰-۲-۷ اجراي موضوع پيمان در روز ۱۲۷
۲-۱۰-۲-۸ حفظ و نگهداري آثار باستاني و عتيقه جات ۱۲۸
۲-۱۰-۲-۹ تعهدات مربوط به مكان اجراي پيمان ۱۲۸
۲-۱۰-۲-۱۰ تعهد به تهيه نيروي انساني ۱۲۹
۲-۱۰-۲-۱۱ گزارش دهي ۱۲۹
۲-۱۰-۲-۱۲ تعهدات بیمه ای ۱۳۰
۲-۱۰-۲-۱۳ تغییر مقادیر کار از سوی کارفرما ۱۳۰
۲-۱۱ قوة قاهره و تأثير آن بر قراردادهاي پيمانكاري ۱۳۰
۲-۱۱-۱ تعريف قوة قاهره ۱۳۱
۲-۱۱-۱-۱ سابقه عمومی ۱۳۱
۲-۱۱-۱-۲ قوه قاهره در حقوق پیمانکاری ۱۳۲
۲-۱۱-۲ تأثير قوة قاهره بر تعهدات پيمانكاردر حين اجراي پيمان ۱۳۲
۲-۱۲ تاثير امور غير قابل پيش بيني بر تعهدات پيمانكار در حين اجراي پيمان ۱۳۶
۲-۱۲-۱ تعريف امور غير قابل پيش بيني ۱۳۶
۲-۱۲-۲ ماهیت امور غیر قابل پیش بینی در قراردادهای پيمانكار دولتي ۱۳۸
۲-۱۲-۳ عناصر امور غیر قابل پیش بینی ۱۳۹
۲-۱۲-۳-۱ تغییر اساسی در موازنه مالی قراداد ۱۴۰
۲-۱۲-۳-۲ غیر قابل پیش بینی بودن وقایع ۱۴۰
۲-۱۲-۳-۳ بروز حوادث پس از پیمان ۱۴۲
۲-۱۲-۳-۴ خروج وقایع از ید پیمانکار ۱۴۳
۲-۱۲-۳-۵ استقلال در تأثیر عوامل غیر قابل پیش بینی ۱۴۴
۲-۱۲-۳-۶ استناد به شرایط مربوط به تعهدات انجام نیافته ۱۴۵
۲-۱۲-۴ آثار امور غیر قابل پیش بینی ۱۴۵
۲-۱۲-۴-۱ لزوم اجرای تعهدات ۱۴۶
۲-۱۲-۴-۲ حق درخواست تجدید مذاکرات از سوی پیمانکار ۱۴۸
۲-۱۲-۴-۳ محدود بودن شرایط استفاده از شروط به زمان وقوع امور ۱۴۸
۲-۱۲-۴-۴ روش تعدیل منصوص در شرایط عمومی پیمان ۱۴۸
۲-۱۳ خودداري پيمانكار از اجراي پيمان ۱۴۸
۲-۱۳-۱ اجرای با تاخیر ۱۴۹
۲-۱۳-۲ آثار تاخیر ۱۴۹
۲-۱۳-۲-۱ تاخیر منجر به جریمه ۱۵۰
۲-۱۳-۲-۲ تاخیر منجر به فسخ ۱۵۱
۲-۱۳-۲-۳ شرط عدم پرداخت جریمه ۱۵۱
۲-۱۳-۲-۴ وضعیت پیمانکاران جزء ۱۵۳
۲-۱۳-۲-۵ اثر خودداري و يا اجراي معيب تعهدات ۱۵۴
۲-۱۴ تعهدات پيمانكار پس از اتمام و اجراي پيمان ۱۵۵
۲-۱۴-۱ تحويل موقت و شرايط آن ۱۵۶
۲-۱۴-۲ تشكيل هيأت تحويل موقت۱۵۵
۲-۱۴-۳ مهلت و اثر آن در تحويل موقت۱۰۰
۲-۱۴-۴ صورت وضعيت قطعي
۲-۱۵ تحويل قطعي كار
۲-۱۶ تصفیه حساب پیمانکار
۲-۱۶-۱ تهیه صورت حساب قطعی
۲-۱۶-۲آثار تهیه صورت حساب قطعی
۲-۱۶-۲-۱ قطعیت صورت حساب
۲-۱۶-۲-۲ آزاد شدن ضمانت نامه
۲-۱۶-۲-۳ تشخیص وضعیت بستانکار یا بدهکار بودن پیمانکار
۲-۱۷ سقوط تعهدات پيمانكار
۲-۱۷-۱ فسخ پيمان
۲-۱۷-۱-۱ تعريف فسخ پيمان
۲-۱۷-۱-۲ موارد فسخ پيمان
۲-۱۷-۱-۳ اقدامات فسخ پيمان
۲-۱۷-۲ فسخ از سوی پیمانکار
۲-۱۷-۲-۱آثار فسخ
۲-۱۷-۲-۲ اعمال پس از فسخ
۲-۱۷-۳سایر موارد سقوط تعهدات
۲-۱۷-۳-۱ ممنوعیت قانونی پیمانکار
۲-۱۷-۳-۲ بازخرید
۲-۱۷-۳-۳انقضای مدت
۲-۱۷-۴ تعليق پيمان
۲-۱۷-۴-۱ تعليق پيمان
۲-۱۷-۴-۲ مدت تعليق پيمان
۲-۱۷-۴-۳ مهلت پيمانكار براي شروع مجدد كار پس از تعليق
فصل سوم: قراردادهای طرح و ساخت(EPC)
۳-۱قراردادهای طرح و ساخت
۳-۱-۱تاریخچه قراردادهای طرح و ساخت (EPC)
۳-۲پیش نیازهای لازم برای اجرای پروژه به روش EPC
۳-۳مفهوم قرارداد EPC
۳-۴تفکیک قرارداد EPC از قراردادهای مشابه
۳-۴-۱تفکیک قرارداد EPC از قرارداد BOT
۳-۴-۲تفکیک قراردادEPC از قراردادهایEPوPC
۳-۴-۳تفکیک قرارداد EPC از قراردادهای معمول پیمانکاری
۳-۵ویژگی های روش EPC
۳-۵-۱ مزایای روش (EPC)
۳-۵-۲معایب روش (EPC)
۳-۶ماهیت حقوقی قراردادهای EPC
۳-۷معرفی طرفین قرارداد EPC و شرایط و مسئوليت آنها
۳-۷-۱کارفرما
۳-۷-۱-۱مشاور
۳-۷-۱-۲بازرس فنی
۳-۷-۲پیمانکار
۳-۷-۲-۱شرایط پیمانکار
۳-۷-۲-۲پیمانکاران فرعی و رابطه حقوقی آنها با پیمانکار اصلی و کارفرما
۳-۸تعهدات و مسئوليت هاي كارفرما در قرارداد هاي EPC
۳-۸-۱ مسئوليت خطا در شرايط كارفرما
۳-۸-۲ تعهد كارفرما بر تامين مالي پروژه
۳-۸-۳ مسئوليت تفسير صحت داده هاي كارگاهي
۳-۸-۴ مسئوليت اشتباهات و نواقص طراحي شده از سوي كارفرما
۳-۹چگونگی ارجاع کار از سوی کارفرما به پیمانکار
۳-۱۰شیوه‏های تعیین حق الزحمه پیمانکار
۳-۱۰-۱قیمت مقطوع (LumP-Sum)
۳-۱۰-۳شیوه واحد به واحد (Unit-Unit)
۳-۱۱بحث تضمینات در قراردادهای EPC
۳-۱۱-۱ضمانت نامه پیش پرداخت
۳-۱۱-۲ضمانت نامه استرداد کسور حسن انجام تعهد
۳-۱۱-۳ضمانت نامه انجام دادن تعهدات
۳-۱۲مسوولیت‏های طرفین قرارداد
۳-۱۲-۱مسؤولیت کارفرما
۳-۱۲-۲مسؤولیت پیمانکار
۳-۱۲-۲-۱عنوان کلی مسئولیت های پیمانکار در قراردادهایEPC
۳-۱۲-۲-۲مسوولیت پیمانکار تا زمان تحویل موقت طرح
۳-۱۲-۲-۳صحه گذاری بر مدارک طراحی مقدماتی
۳-۱۲-۲-۴فازهای مختلف طراحی و مهندسی
۳-۱۲-۲-۵مدیریت تغییرات در مدارک طراحی و مهندسی
۳-۱۲-۲-۶تهیه،حمل و انبارداری مصالح و تجهیزات
۳-۱۲-۲-۷انجام عملیات ساختمان ونصب
۳-۱۲-۲-۸تهیه نقشه AS BUILTوارائه آ ن به کارفرما به همراه کلیه اسناد و مدارک
۳-۱۲-۲-۹تهیه کتابچه دستور العمل راه اندازی و تعمیرات و ارائه آن به کارفرما
۳-۱۲-۲-۱۰راه اندازی و انجام آزمایش های عملکردی کارها به کارفرما و
۳-۱۲-۲-۱۱انتقال فناوری و آموزش کرکنان کارفرما
۳-۱۲-۳مسوولیت از زمان تحویل موقت تا زمان تحویل قطعی

فصل چهارم: نتیجه گیری ۱۵۶
۴-۱ نتیجه گیری ۱۵۶
گفتار سوم-انقضای مدت ۱۵۷

جهت دانلود پایان نامه تعهدات قراردادی پیمانکار در قراردادهای EPC از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
155 WORD 7,900 تومان

دانلود پایان نامه تعهدات قراردادی پیمانکار در قراردادهای EPCدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *