پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

همیار دانشجو
دانلود پایان نامه عدم تقارن اطلاعاتی با موضوع رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام
پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی
یکی از دلایل احتمالی تنوع در تعاریف به عمل آمده از عدم تقارن اطلاعاتی، می تواند نگاه های متفاوت محققان به جنبه های گوناگون این مفهوم باشد. پژوهش های اندکی مرتبط با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی در ایران انجام شده، که برخی از آنها به شرح زیر بیان می گردد:
قائمی و وطن پرست (۱۳۸۴) دریافتند که عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است. همچنین مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است، به طوری که در دوره قبل از اعلان حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت ها نیز دچار نوسان شدند.
ابراهیمی کردلر (۱۳۸۴) به بررسی و تدوین رابطه ی ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی
معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند. برای انجام آزمون تجربی دو نمونه از شرکت های سرمایه پذیر انتخاب شدند. نمونه اول شامل شرکت هایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکت هایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی را تشکیل می دهند.
نتایج پژوهش نشان داده شرکت هایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اطلاعات بیشتری را در رابطه با سودهای آتی گزارش می کنند. در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکت ها کاهش می یابد.
خوش طینت و یوسفی اصل (۱۳۸۶) در پژوهشی استدلال کردند که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه موجب ایجاد هزینه های نمایندگی می شود که این امر به نوبه خود موجب افزایش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد، بنابراین ذینفعان هر شرکتی به دنبال مکانیزمی جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشند.
نتایج آن ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه-گذاران آگاه و ناآگاه منجر به محافظه کاری می شود. از طرفی تغییرات عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه گذاران منجر به تغییرات محافظه کاری می گردد، اما محافظه کاری منجر به عدم تقارن اطلاعاتی نمی گردد.
خوبانی (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه کیفیت سود با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هیچ تاثیری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. وی همچنین، دریافت که عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلان سود بیشتر از دوره قبل از اعلان سود است.
قائمی و وطن پرست (۱۳۸۴) در پژوهشی خود با عنوان «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی» به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم معاملات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم در طول سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی با حجم معاملات و قیمت سهام مرتبط است.
ایزدی نیا و رسائیان (۱۳۸۸) به بررسی وجود رابطه معنی دار بین کیفیت سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداختند. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون دو متغیره، روش تاثیرات ثابت با استفاده از داده های پانل بهره گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تقریباً ۲۷ درصد تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، توسط تغییر در کیفیت سود توضیح داده می شود.
هاشمی و صادقی (۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان «رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای» به بررسی رابطه بین تقارن اطلاعاتی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از جریان‌های نقدی عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌داد که طبق دیدگاه سنتی یک رابطه مثبت و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای وجود دارد. علاوه براین، پژوهش‌گران به این نتیجه رسیدند که طبق دیدگاه بازار رابطه‌ای معنی‌دار و منفی بین دو متغیر مذکور وجود دارد.
پژوهش های خارجی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام
یکی از دلایل احتمالی تنوع در تعاریف به عمل آمده از هزینه حقوق صاحبان سهام، می تواند نگاه های متفاوت محققان به جنبه های گوناگون این مفهوم باشد.پس بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق در مورد هزینه حقوق صاحبان سهام وجود ندارد. با این وجود به طور خلاصه می توان هزینه حقوق صاحبان سهام حداقل نرخ بازده ای که شرکت باید عاید صاحبان سهام عادی کند تا ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد.برخی از مهم ترین پژوهش های انجام شده در رابطه با هزینه حقوق صاحبان سهام به شرح زیر بیان می گردد:
دی هالیوال و همکاران (۲۰۱۱) رابطه میان افشای دواطلبانه اطلاعات غیر مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام را بررسی نمودند. این محققین به منظور بررسی رابطه مذکور از افشای دواطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان اطلاعات غیر مالی استفاده نمودند. نتایج این پژوهش عبارتند از: آن دسته از شرکت هایی که در سال های گذشته هزینه حقوق صاحبان سهام بالاتری برخوردار بودند تمایل بیشتری برای آغاز افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت در سال جاری داشتند.
همچنین شرکت هایی که آغاز به افشای این مسئولیت نمودند و طبق گزارش های منتشره شده از عملکرد بهتری در این زمینه برخوردار بودند، از یک کاهش متعاقب در هزینه حقوق صاحبان سهام بهره مند گردیدند. علاوه بر این شرکت های مزبور توانستند توجه سرمایه گذاران نهادی و تحلیل گران مالی را به خود جلب نمایند.
مقدمه
بخش مهم پژوهش، نتيجه گيري از فرضيه ها و تهيه طرح و تعميم آن مي باشد.اين نتيجه گيري آخرين تاثير را هم از حيث سبك نگارش و هم از جهت محتوا بايد به خواننده القا نمايد.نتيجه گيري باوري مبتني بر استدلال و بر مبناي شواهد حاصل از پژوهش است كه در اختيار خوانندگان پژوهش، علاقه مندان به اجراي پژوهش-هاي آتي مبتني بر پژوهش های كنوني و در نهايت استفاده كنندگان كاربردي، قرار مي گيرد.
در این فصل نتایج حاصل از پژوهش بررسی می شود و در ادامه آن پیشنهادها و سپس محدودیت های پژوهش ارائه می شود.
۵-۲- نتایج پژوهش
با توجه به نتایج فصل چهارم، روش آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از روش داده های پانل می باشد که با استفاده از نرم Eviews انجام شده است. همچنین در این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیر مستقل (عدم تقارن اطلاعاتی) و متغیر وابسته (هزینه حقوق صاحبان سهام) استفاده شده است. که با سطح ۹۵% اطمینان می توان گفت که همبستگی مثبت و معنی داری بین هزینه حقوق صاحبان سهام با عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد.
همچنین برای اعتبار هزینه حقوق صاحبان سهام، که از دو الگوی رشد گوردون و الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بهره گرفته شده است از معیار آکائیک و شوارز استفاده شده است که با توجه به نتایج نگاره (۴-۳) چون الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پایین تر از الگوی رشد گوردون است این الگو جهت اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام استفاده می شود.
همچنین برای نرمال بودن متغیرها از روش حداقل مربعات معمولی که بر این فرض استوار است که متغیر وابسته (هزینه حقوق صاحبان سهام) پژوهش دارای توزیع نرمال است و از آماره جارکیو – برا برای آن استفاده شده است.
در نگاره (۴-۴) سطح اهمیت آماره جارکیو – برا (۰۰۰۰/۰) برای متغیر هزینه حقوق صاحبان سهام کمتر می باشد که این متغیر از توزیع نرمال برخودار نیست. چون توزیع متغیر وابسته (هزینه حقوق صاحبان سهام) نرمال نمی باشد پس از تابع انتقال جانسون برای نرمال سازی استفاده می کنیم. که با این نرمال سازی در نگاره (۴-۵) سطح اهمیت آماره جارکیو – برا (۵۸۲۸/۰) بالاتر از ۰۵/۰ است پس متغیر وابسته پژوهش بعد از فرآیند نرمال سازی دارای توزیع نرمال می باشد.
■تفسیر نتايج حاصل از آزمون فرضيه
براساس نتایج ارائه شده در نگاره (۴-۷)، سطح معنی داری (P-Value) آماره t مربوط به متغیر عدم تقارن اطلاعاتی کوچکتر از ۰۵/۰ بوده (۰۰۱۸/۰) و ضریب آن مثبت می باشد (۹۱/۱۹۸). بنابراین می توان گفت عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مستقیم و معنی داری با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت داشته و با افزایش میزان عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها نیز افزوده می شود. در نتیجه فرضیه پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد تایید می شود.
۵-۳- پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش
نتایج این پژوهش برای گروه های مختلفی به ویژه سرمایه گذاران دارای مضامین علمی و کاربردی است، همانگونه که نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد برخی از ویژگی های عدم تقارن اطلاعاتی یا به بیان دیگر عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام دارای رابطه معنی داری است. حال با توجه به این نتایج حاصل از این پژوهش حاضر پیشنهادهای به شرح زیر ارائه می شود:
۱- با توجه به نتایج آزمون فرضیه هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها، به عدم تقارن اطلاعاتی توجه ویژه ای داشته باشند.
۲- طبق نتایج این پژوهش، عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام که یکی از اجزای هزینه سرمایه است دارای رابطه معنی داری هستند. بنابراین پیشنهاد می شود در محاسبه هزینه سرمایه واحدهای اقتصادی که هزینه حقوق صاحبان سهام نیز یکی از اجزای تشکیل دهنده آن است، در کنار عوامل مختلف به هزینه سرمایه نیز مورد توجه قرار گیرد و در مباحث مدیریت مالی به این موضوع پرداخته شود.
۵-۴- پیشنهادهای برای پژوهش های آتی
با توجه به نتایج پژوهش و پرسش های که طی انجام آن برای محقق مطرح شد جهت تکمیل این پژوهش و انجام پژوهش بیشتر در حوزه های مرتبط با این پژوهش پیشنهادها زیر ارائه می شود:
۱- انجام پژوهش حاضر به تفکیک صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران به منظور کنترل تاثیر صنعت و به بیان دیگر فرضیه پژوهش را برای شرکت های بورسی و غیر بورسی مورد آزمون قرار داد.
۲- تاثیر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بر هزینه حقوق صاحبان سهام.
۳- بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به نوع رقابت در بازار.
۴- استفاده از مدل های دیگر برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی.
۵-۵- محدودیت های پژوهش
هر پژوهشی متاثر از عوامل کلان دارای محدودیت هایی است که قابل کنترل نیستند. برخی از محدودیت-هایی که باید در تعمیم یافته های پژوهش حاضر به آن ها توجه نمود به شرح زیر می باشد:
۱- به دلیل عدم وجود رهنمودها و استاندارهای حسابداری مالی تا قبل از سال ۱۳۷۸، کیفیت اطلاعات مالی مورد استفاده و اثرات ناشی از تفاوت در روش های حسابداری، اندازه گیری و شناسایی رویدادهای مالی ممکن است بر نتایج پژوهش حاضر تاثیر گذار باشد.

دانلود پایان نامه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در قالب ورد به صورت کامل و آماده در ۱۳۰ صفحه به قیمت ۶۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.دوستان توجه داشته باشید بعد از دانلود فایل پایان نامه به صورت مرتب و با بهترین کیفیت می باشد.

رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- تشریح و بیان مساله پژوهش۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش۵
۱-۴- اهداف پژوهش۷
۱-۵- پرسش و فرضیه های پژوهش ۹
۱-۶- قلمرو پژوهش۱۱
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش۱۱
۱-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش۱۱
۱-۶-۳- قلمرو مکانی پژوهش۱۱
۱-۷- کاربرد پژوهش۱۲
۱-۸- روش گردآوری اطلاعات ۱۲
۱-۹- جامعه آماری و نمونه گیری ۱۲
۱-۱۰- جمع آوری اطلاعات ۱۲
۱-۱۱- تعاریف واژه های کلیدی ۱۳
۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق ۱۴
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه۱۶
۲-۲- اطلاعات۱۷
۲-۳- برابری در توزیع اطلاعات۱۸
۲-۴- کارآیی اطلاعات۲۰
۲-۵- ظهور عدم تقارن اطلاعاتی۲۱
۲-۶- شکل¬¬گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی۲۴
۲-۷- انواع عدم تقارن اطلاعاتی و راه های غلبه بر آنها۲۵
۲-۷-۱- انتخاب بد و نامناسب ۲۵
۲-۷-۲- مخاطرة اخلاقی ۲۸
۲-۸- مدل¬های عدم تقارن اطلاعاتی۲۹
۲-۹- عدم تقارن اطلاعاتی و کارآیی بازار۳۳
۲-۱۰- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه۳۵
۲-۱۱- معیارهای نقد شوندگی۳۸
۲-۱۱-۱- مفهوم اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش۳۹
۲-۱۱-۲- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش۳۹
۲-۱۲- هزینه سرمایه۴۳
۲-۱۲-۱- مفهوم هزینه سرمایه۴۳
۲-۱۲-۲- اهمیت هزینه سرمایه۴۴
۲-۱۲-۳- موارد استفاده از هزینه سرمایه۴۵
۲-۱۲-۴- مفروضات الگوی هزینه سرمایه۴۶
۲-۱۲-۵- اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه۴۸
۲-۱۲-۵-۱- هزینه اقلام خاص سرمایه۴۸
۲-۱۲-۵-۲- هزینه بدهی۴۹
۲-۱۲-۵-۳- هزینه حقوق صاحبان سهام۵۱
۲-۱۳- عوامل موثر بر هزینه حقوق صاحبان سرمایه۵۳
۲-۱۴- مدل¬های هزینه حقوق صاحبان سهام ۵۴
۲-۱۴-۱- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه¬ای ۵۴
۲-۱۴-۲- مدل قیمت گذاری آربیتراژ ۵۶
۲-۱۴-۳- مدل رشد سود تقسیمی (گوردون) ۵۷
۲-۱۴-۴- مدل ارزیابی بر مبنای اطلاعات حسابداری ۵۹
۲-۱۵- پژوهش¬های انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی ۶۱
۲-۱۵-۱-پژوهش¬های خارجی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی ۶۱
۲-۱۵-۲- پژوهش¬های داخلی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی۶۴
۲-۱۶- پژوهش¬های انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام۶۶
۲-۱۶-۱-پژوهش¬های خارجی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام۶۶
۲-۱۶-۲- پژوهش¬های داخلی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام ۷۰
۲-۱۷- رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام۷۲
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه ۷۶
۳-۲- روش پژوهش ۷۸
۳-۳- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ۸۰
۳-۴- مدل و چارچوب مفهومی پژوهش ۸۴
۳-۵- فرضیه های پژوهش ۸۶
۳-۶- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه ۸۶
۳-۶-۱- جامعه آماری ۸۶
۳-۶-۲- روش نمونه¬گیری ۸۷
۳-۶-۳- حجم نمونه ۸۸
۳-۷- ابزار جمع آوری داده های پژوهش ۹۰
۳-۷-۱- دقت، اعتبار و پایایی ابزارپژوهش ۹۰
۳-۸- روش آزمون فرضیات ۹۱
۳-۸-۱- روش داده¬های پانل ۹۲
۳-۸-۱-۱- روش اثرات ثابت ۹۳
۳-۸-۱-۲- روش اثرات تصادفی ۹۴
۳-۸-۱-۳- آزمون چاو یا F لیمر۹۴
۳-۸-۱-۴- آزمون هاسمن۹۵
۳-۸-۲- آزمون معنی دار بودن مدل۹۶
فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش
۴-۱- مقدمه ۹۹
۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ۹۹
۴-۳- بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش ۱۰۲
۴-۴- تعیین میزان اعتبار الگوی¬های هزینه حقوق صاحبان سهام۱۰۴
۴-۵- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش ۱۰۴
۴-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش ۱۰۶
۴-۷- خلاصه فصل ۱۰۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادها
۵-۱- مقدمه ۱۱۱
۵-۲- نتایج پژوهش ۱۱۱
۵-۳- پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش ۱۱۲
۵-۴- پیشنهادها برای پژوهش¬های آتی ۱۱۳
۵-۵- محدودیت¬های پژوهش ۱۱۳

جهت دانلود پایان نامه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
130 WORD 6,900 تومان

پایان نامه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهاملینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *