جمعه , ۱ تیر ۱۳۹۷

دانلود کار تحقیقی حقوق اجاره رحم

دانلود کار تحقیقی حقوق اجاره رحم در قالب ورد به صورت کامل با قابلیت ویرایش و پرینت در ۶۵ صفحه به قیمت ۷۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

کار تحقیقی حقوق اجاره رحم

کار تحقیقی حقوق اجاره رحم

مقدمه:

اجاره‌ رحم‌ عبارت‌ از انتقال‌ یك‌ یا تعدادبیشتری‌ از جنین‌های‌ حاصل‌ از لقاح‌ تخمك‌ واسپرم‌ زوج‌ نابارور به‌ رحم‌ یك‌ زن‌ دیگر می‌باشد.در این‌ حالت‌ فرد اجاره‌ دهنده‌ رحم‌، تنها یك‌میزبان‌ برای‌ جنین‌ می‌باشد و از نظر ژنتیكی‌هیچ‌گونه‌ مشاركتی‌ با جنین‌ و فرزند حاصله‌ ندارد.زوج‌هایی‌ كه‌ دست‌ به‌ چنین‌ كاری‌ می‌زنند،افرادی‌ هستند كه‌ همسرشان‌ بدون‌ رحم‌ می‌باشدیا به‌ دلایلی‌ رحم‌شان‌ توسط جراحی‌ برداشته‌شده‌ است‌ و این‌ كه‌ به‌ دلیل‌ بیماری‌های‌ مختلف‌مثل‌ دیابت‌، بیماری‌های‌ قلبی‌، فشارخون‌ یابیماری‌های‌ بدخیم‌ دیگر قادر به‌ حمل‌ جنین‌نیست‌ و در واقع‌ در اجاره‌ رحم‌، اسپرم‌ پدر باتخمك‌ مادر در محیط آزمایشگاهی‌ لقاح‌ داده‌می‌شود و جنین‌ حاصل‌ در رحم‌ زن‌ دیگری‌ كه‌قابلیت‌ نگهداری‌ جنین‌ را داشته‌ باشد، جایگزین‌می‌شود.

نوزاد متولد شده‌ از رحم‌ اجاره‌ویژگی‌های‌ صاحبان‌ ژنتیكی‌ یعنی‌ پدر و مادراصلی‌ خود را به‌ ارث‌ می‌برد. به‌ گفته‌ پزشكان‌ در این‌ روش‌ می‌توان‌ بابسیاری‌ از ناباروری‌ها مبارزه‌ كرد. آمارهای‌جهانی‌ از مشكلات‌ ناباروری‌ ۱۵ تا ۲۰ درصدزوج‌های‌ جوان‌ حكایت‌ می‌كند. مسئله اي كه در ديدگاه حقوق جزا مطرح مي باشد، اين است كه آيا رحم اجاره ای را مي‌توان به عنوان يك عمل مجرمانه تلقي نمود يا خير؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: هرگاه مرد و زني كه بين آنها علقه  زوجيت نباش، مرتكب عمل منافي عفت، غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكره كننده تعزير مي شود.»

مطابق ماده فوق، هر زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد و مرتكب عمل منافي عفت شوند اگر با رضايت طرفين باشد تا نود و نه ضربه شلاق محكوم خواهند شد و در صورت اكره فقط مكره محكوم مي شود. حال آيا مي توان ادعا كرد كه تلقيح مصنوعي اسپرم مرد بيگانه به رحم زن اجنبي از مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا ذكر شده است، بارزترين مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا محسوب كنيم، نه مصاديق انحصاري آن. ولي با توجه به ظهور عرفي كلمه «اعمال منافي عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثيل قانونگذار از اين اعمال، مي توان ادعا كرد كه مقصود از اعمال منافي عفت غير از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقيم و غيرمشروع بين مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت موجود نباشد. بنابراين، تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت نخواهد بود؛ زيرا در تلقيح، هيچ گونه رابطه مستقيم و بدون واسطه بين زن و مرد اجنبي وجود ندارد. اصل تفسير مضيق مقررات جزايي نيز استدلال فوق را تأييد مي نمايد؛ زيرا مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامي:

«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تأمين شده، جرم است.» و چون تلقيح مصنوعي و رحم اجاره ای در هيچ يك از متون قانوني به عنوان جرم ذكر نشده يا براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيي تعيين نگرديده است، به حكم ماده فوق و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، تلقيح اسپرم مرد بيگانه به رحم زن جرم تلقي نمي شود. ولي از سوي ديگر، طبق ماده (۳) آيين دادرسي مدني، در مورد سكوت و نبودن نص خاص، بايد به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر مي رسد كه عرف و عادت مسلم فعلي اكثريت مردم ايران، مقررات فقهي و دستورات اسلامي است كه جنبه استمرار داشته و الزام وجداني پيدا كرده است و مطابق شريعت مقدس اسلام و فقه اماميه، همانطور كه قبلاً بيان شد، لقاح مصنوعي با مني مرد بيگانه ممنوع است.

از اين رو مي توان گفت ماده (۳) قانون آيين دادرسي مدني نسبت به ماده (۲) قانون مجازات اسلامي حاكم است و بدين جهت بايد مطابق ماده (۳) قانون آيين دادرسي مدني و با عنايت به عرف فعلي مردم ايران، تلقيح مني مرد بيگانه به رحم زن اجنبي را جرم تلقي كرد و از نظر مجازات نيز به علت اينكه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعيين نشده مطابق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تعيين مقدار و نوع مجازات به نظر حاكم واگذار شده است؛ كه البته اين مجازات بايد كمتر از مقدار حد باشد. بنابراين، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهداي اسپرم جرم تلقي شده و اهداي جنين و رحم جرم نيست.

فهرست :
چکیده

کلید واژه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سؤالات

فرضیات

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی

گقتار اول :مفاهیم لغوی

گفتار دوم:مفاهیم اصطلاحی

بند اول: ابعاد مثبت روش به کارگیری رحم اجاره ای

بند دوم :ابعاد منفی روش بکارگیری رحم اجاره ای

مبحث دوم:تاریخچه و بیان کلیات

گفتار اول:بررسی موضوعی کشورهای مختلف

بند اول :صنعت‌ تازه‌ در هندوستان‌

بند دوم :اولین اجاره رحم و مادران میانجی

گفتار دوم :آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء رحم به زوجین نابارور

بند اول شرایط اهداء و دریافت رحم

بند دوم: تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری

بند سوم : شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین

فصل دوم:

شرایط انتقال جنین و پیگیری فرضیات مختلف در مورد رحم اجاره ای

مبحث اول :شرایط صاحبان جنین

گفتار اول :تشریفات اهداء جنین

گفتار دوم :آثار انتقال جنین

گفتار سوم :سایر موارد موجود در قانون اهدای جنین به زوجین نابارور

گفتار چهارم : قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث دوم:بررسی فرضیات در مورد رحم اجاره ای

گفتار اول :انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد

بند اول :احکام تکلیفی

بند دوم:روایت

بند سوم : احکام وضعی

گفتار دوم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه )

بند اول احکام تکلیفی

بند دوم احکام وضعی

گفتار سوم :لقاح مصنوعی بین دو بیگانه

بند اول : لقاح مبتنی بر اشتباه

بند دوم: لقاح مبتنی بر آگاهی

بند سوم دلایل ممنوعیت لقاح دوبیگانه در فقه

فصل سوم:

بررسی نسب بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم

مبحث اول :ماهیت و شرایط پذیرش نسب

گفتار اول : مفهوم نسب

بند اول:نسب عام

بند دوم: نسب خاص

گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به پدر

بند اول: دیدگاه عرفی

بند دوم : دیدگاه قرآن و روایات

گفتار سوم: منشأ انتساب فرزند به مادر

بند اول: بیان نظریه ها

گفتار چهارم: شرایط قانون گذار اسلام و ایران برای پذیرش نسب

مبحث دوم: بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم

گفتار اول :سخنان فقیهان گذشته

نتیجه گیری

منابع و مراجع

جهت دانلود کار تحقیقی حقوق اجاره رحم از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
65 WORD 7,900 تومان

دانلود کار تحقیقی حقوق اجاره رحملینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *